Overslaan en naar de inhoud gaan

U bent hier

Uniek plan levensbeschouwelijke dialoog in de lerarenopleiding

vrijdag 29 april

Lerarenopleiding UCLL presenteert uniek plan rond levensbeschouwelijke dialoog

Katholieke hogeschool UCLL start in 2017 met onderwijsvakken islam, boeddhisme, niet-confessionele zedenleer en protestantse godsdienst.

Vandaag presenteerde hogeschool UC Leuven-Limburg een uniek plan rond levensbeschouwing in aanwezigheid van alle betrokken levensbeschouwelijke instanties. De Lerarenopleiding van UCLL, met ongeveer 5.000 studenten de grootste in Vlaanderen, kiest resoluut voor de levensbeschouwelijke dialoog. Vanaf september 2017 zal de Lerarenopleiding naast een algemeen vormend vak ‘identiteit’ ook vijf levens-beschouwelijke vakken opnemen in haar curriculum. Naast rooms-katholieke godsdienst kunnen studenten ook kiezen voor boeddhisme, islamitische godsdienst, niet-confessionele zedenleer en protestantse godsdienst. Bovendien biedt het keuzevak ‘comparatieve filosofie’ een alternatief. Deze ingrijpende vernieuwing zal het komende jaar verder voorbereid worden met de docenten, studenten en de betrokken instanties. Het aanbod zal gelden op alle campussen van de hogeschool.

UCLL zet in op algemeen vormend vak ‘identiteit’

Hogeschool UCLL wil al haar studenten in de Lerarenopleiding de kans geven om hun eigen identiteit te versterken via een verplicht algemeen vormend vak ‘identiteit’. De hogeschool koos ervoor om de studentengroepen in de Lerarenopleiding hierbij niet in te delen op basis van levensbeschouwing, vanuit de idee dat alle levensbeschouwingen denk- en leerstof bieden in functie van menswording. Het vak telt 6 studiepunten en wordt over de opleiding gespreid.

Algemeen directeur Toon Martens: We geven de toekomstige leerkrachten de ruimte om zich te verdiepen in de eigen identiteit; de vaardigheid te ontwikkelen om het gesprek aan te gaan met collega-studenten en docenten over levensbeschouwing; maturiteit op te bouwen en te leren reflecteren. Geen vergelijkende studie van godsdiensten en levensbeschouwingen, maar een gefundeerde basis om later zelf in dialoog te kunnen gaan met kinderen, jongeren en jongvolwassenen over zingeving en identiteit, in confrontatie met het christelijke verhaal.

UCLL start met 5 levensbeschouwelijke vakken

De Lerarenopleiding van de hogeschool bouwde de voorbije acht jaar expertise op in het aanbieden van levensbeschouwelijke vakken en comparatieve filosofie. Het aanbod wordt nu, in een volgende stap, vanaf 2017 uitgebreid naar alle campussen van UCLL. Concreet zullen de studenten dus het vak ‘identiteit’ volgen en daarbovenop een levensbeschouwelijk vak of comparatieve filosofie. Eens afgestudeerd kunnen ze als leerkracht terecht in alle scholen en netten die de desbetreffende vakken aanbieden. Concreet:

  • Kiezen de studenten in de opleidingen Kleuter- en Lager Onderwijs om les te geven in boeddhisme, islamitische godsdienst, niet-confessionele zedenleer, protestantse godsdienst of rooms-katholieke godsdienst. Na hun opleiding kunnen ze in alle basisscholen aan de slag als (kleuter)onderwijzer(es), al dan niet met een mandaat voor een bepaald levensbeschouwelijk vak. Het mandaat voor een levensbeschouwelijk vak wordt verleend door de betreffende erkende instanties (eventueel na een kortlopende bijkomende opleiding, afhankelijk van de betrokken instantie).
     
  • Kiezen de studenten in de opleiding Secundair Onderwijs twee onderwijsvakken waarin zij later les willen geven en één daarvan kan boeddhisme, islamitische godsdienst, niet-confessionele zedenleer of rooms-katholieke godsdienst zijn. Deze levensbeschouwingen worden dus als volwaardig onderwijsvak aangeboden, gelijkaardig aan onderwijsvakken als biologie, Nederlands of wiskunde. Na hun studies kunnen ze aan de slag als gediplomeerd leerkracht van hun onderwijsvak in het secundair onderwijs.
     
  • Studenten van de Lerarenopleiding die verkiezen geen levensbeschouwelijk vak te geven, kunnen ‘comparatieve filosofie’ kiezen als keuzevak.

Voortrekkersrol Lerarenopleiding

De hogeschool zet voluit in op de levensbeschouwelijke dialoog in de klas, de school en de samenleving. Haar Lerarenopleiding krijgt in die dialoog een voortrekkersrol. Ze wil haar studenten leren het gesprek aan te gaan over identiteit en levensbeschouwing om zo hun verantwoordelijkheid als leraar op te kunnen nemen.

Groepshoofd Lerarenopleiding Wim Bergen: Onze afgestudeerde leraren moeten van in de kleuterschool kinderen en jongeren kunnen begeleiden in hun zoektocht naar identiteit. Ze de kans geven samen te leren en te leven in een omgeving die gebaseerd is op respect voor alle levensbeschouwingen. Goed opgeleide leraren zijn in dit proces essentiële rolmodellen.

Vertrekken vanuit de katholieke roots

Het verbreden van het aanbod op vlak van levensbeschouwelijke vakken ziet UCLL niet als een bedreiging van haar katholieke roots.

Groepshoofd Toon Quaghebeur, auteur van de visietekst: UCLL als fusie van de Katholieke Hogeschool Leuven (KHLeuven), Katholieke Hogeschool Limburg (KHLim) en de Lerarenopleiding Groep T, zien we expliciet als katholieke hogeschool. Deze heeft de opdracht en kan het aan om vanuit haar inspiratie kwaliteitsvolle afgestudeerden – sterk in vrije levensbeschouwelijke dialoog, sterk in eigen levensbeschouwing – aan de samenleving aan te bieden. We menen dat de dynamiek van de katholieke traditie van de hogeschool ijzersterke leerkrachten in de verschillende levensbeschouwingen kan opleiden die in alle onderwijsnetten innovatief inzetbaar zijn. De rijkdom van het levensbeschouwelijk onderwijsaanbod van de drie voormalige hogescholen samen kan in de nieuwe hogeschool UCLL een boost krijgen. Studenten en samenleving vragen er om.

In dialoog met alle instanties

De visietekst van de Lerarenopleiding rond haar pluralistisch aanbod is de voorbije maanden met alle instanties bilateraal besproken. De curriculumhervorming van de Lerarenopleiding gebeurt in nauwe samenwerking met deze instanties. UCLL wil hun nauw blijven betrekken bij de invulling hiervan binnen de opleiding en de praktische gevolgen op de campussen.

De nieuwe aanpak vertrekt vanuit de visie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen over katholieke dialoogscholen in het Secundair Onderwijs; sluit aan bij de ‘Vier Pijlers van Onderwijs’ van UNESCO en bij de engagementsverklaring van minister Hilde Crevits en de erkende instanties om de interlevens- beschouwelijke dialoog te versterken.

Dhr Lieven Boeve, directeur-generaal Katholiek Onderwijs Vlaanderen
“Boeiend om te zien hoe de UCCL als katholieke hogeschool ruimte maakt voor levensbeschouwelijke pluraliteit en dialoog zonder de eigen identiteit op te geven. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is vooral benieuwd hoe de lerarenopleiding niet-katholieke leraren bekwaam wil maken om in het katholiek onderwijs aan het werk te gaan: vanuit hun eigen levensbeschouwelijke bronnen geëngageerd meewerken aan het project van de katholieke dialoogschool”.

Inspectieteam islamitische godsdienst (Dhr Ahmed Azzouz)
"De lerarenopleiding Islam in UCLL vormt studenten die gewapend met de universele waarden en de nodige kennis en vaardigheden, respect tonen voor de mensenrechten en bewust omgaan met milieu en samenleving."

Dhr Eddy Borms, inspecteur-adviseur niet-confessionele zedenleer
"Als Raad voor Inspectie en Begeleiding Zedenleer waarderen we de openheid die UCLL wil nastreven naar andere levensbeschouwingen, ook dus het vrijzinnig humanisme. Het initiatief ligt in de lijn van de engagementsverklaring rond de interlevensbeschouwelijke samenwerking zoals ondertekend door alle erkende instanties en vereniging van de levensbeschouwingen en de onderwijsminister, Hilde Crevits. Het aanbod van vijf verschillende levensbeschouwingen in samenwerking met de erkende instanties en vereniging, bevoegd voor de specifieke leerplannen en lectoren, garandeert dat het pluralisme geen lege doos is."

Dhr Koen Vermeulen, secretaris-generaal Boeddhistische Unie België
“Het boeddhisme is een maatschappelijk feit in België en de erkenning als niet-confessionele levensbeschouwing is nakend. De Boeddhistische Unie van België is de UCLL dan ook erkentelijk dat het haar jarenlange ervaring van het onderwijs van het boeddhisme aan toekomstige leraars nu verder uitbreidt. Dat hierbij de nadruk gelegd wordt op dialoog op basis van een degelijke kennis en doorleefde ervaring van de gekozen traditie getuigt van een groot vertrouwen dat jonge mensen erin zullen slagen elkaar te ontmoeten en te verrijken als gelijkwaardige medemensen.”

Multicampusonderwijs

De uitbreiding van het aanbod van de opleiding draagt bij aan de modernisering van de onderwijsorganisatie van de hogeschool. Bij UCLL kan je voor leraar studeren op vijf campussen, verspreid over Vlaams-Brabant en Limburg: Diest, Heverlee (Hertogstraat), Leuven (Comenius), Diepenbeek en Hasselt. Studenten kunnen alle vakken kiezen op al deze campussen. Op basis van het aantal studenten per vak, bekijkt de hogeschool hoe ze dit vak zal organiseren m.b.t. de omvang van de groepen, de onderwijsvorm (teamteaching, blended learning) en de inzet van docenten.

Timing

Op dit moment werkt de hogeschool aan de concrete invulling van deze ingrijpende hervorming, die niet alleen een impact zal hebben op de curricula maar ook op het leven op de campussen. In september 2016 kunnen de eerstejaarsstudenten Secundair Onderwijs van de campus in Heverlee alvast voor het nieuwe aanbod kiezen. Vanaf september 2017 wordt het uitgebreid naar alle campussen van UCLL. 

 

Bekijk de reportage op TV Limburg en ROBtv of lees het artikel in Het Nieuwsblad.