Overslaan en naar de inhoud gaan

Dienstverlening op maat

U bent hier

Op de brede domeinen van gezondheid en welzijn hebben de expertisecellen van UCLL zich gespecialiseerd in verschillende topics, hieronder samengebracht. Klik op een topic voor meer info. Of haal inspiratie uit de vermelde projecten.

Bespreek je vraag of projectidee vrijblijvend met 

We zoeken steeds naar de meest kwaliteitsvolle en efficiënte oplossing!

Gezondheid

Train-de-trainer in het gebruik van de reflectietool

De reflectietool is een handig instrument, ontwikkeld binnen de expertisecel Active Ageing, om samen over de zorg te spreken en om persoonsgerichte oplossingen meer in de praktijk te brengen. Doel van de opleiding en de reflectietool is de persoonsgerichte zorg met oog op het welzijn van de persoon met dementie én de tevredenheid van de zorgprofessional over de eigen praktijk. Door op dezelfde gestructureerde manier ervaringen ter sprake te brengen, zal de reflectie steeds meer verdiepend verlopen en de transfer van de reflectie naar de praktijk effectiever gebeuren. Dankzij de reflectietool kan je met het team creatief sleutelen aan persoonsgerichte zorg!

Vaardigheids- en simulatiecentrum

In ons skills lab of op locatie bieden we vaardigheids- en reanimatielessen aan (o.a. in secundaire scholen). Voor meer geavanceerde trainingen stellen we het simulatiecentrum ter beschikking met de simulatiepoppen SimMan, SimMom en SimNewB. Ervaren lectoren van de hogeschool UCLL en HBO5 verpleegkunde, allen EUSim opgeleid, staan ter beschikking om jou als zorgprofessional en/of als team te trainen. Met de SimMom en SimNewB is het mogelijk om de normale bevalling en mogelijke complicaties voor, tijdens of na de bevalling te trainen. Met de SimNewB kan je bovendien de opvang en verzorging van de neonaat simuleren. De SimMan biedt verschillende mogelijkheden in diverse zorgsettings, o.a. een woonkamer, een heelkundige, een medische of een intensieve zorgeenheid. We bieden standaard scenario’s aan, ontwikkeld conform de principes van crisis resource management, om een optimale leerervaring op te doen. Op vraag kunnen aangepaste scenario’s worden uitgewerkt.

Borstvoeding begeleiding

Deze vorming, gebaseerd op het “Baby-friendly Hospital Initiative (BFHI)” van de WHO, wil handvatten aanbieden om de begeleiding bij borstvoeding te optimaliseren. De opleiding legt de focus op het toepassen van de kennis en vaardigheden van de zorgverlener in de dagdagelijkse praktijk. Borstvoeding begeleiding doe je niet alleen maar met andere zorgverleners samen. Daarom is in deze cursus ook aandacht voor het belang van een zuigelingenbeleid en het veranderingsproces. Alle docenten zijn lactatiekundigen met een IBLCE-certificaat (International Board of Lactation Consultant Examiners).

Opstart en begeleiding van een Commissie medische ethiek

De ethicus van UC Leuven-Limburg biedt inhoudelijke en procesmatige input. Dit kan onder meer bestaan uit het aanleveren van noodzakelijke literatuur in het kader van het uitwerken van ethische visieteksten, het begeleiden van een ethische casusbespreking, het CME op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen inzake relevante ethische thema’s en vormingsinitiatieven. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de leden van het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en pastor), tijdens vast te leggen voorbereidende overlegmomenten. De ethicus is ook bereikbaar voor de voorzitter van de CME in het geval er dringende ad hoc ethische vragen worden gesteld.

ZUMA

Het ZuMa-project is een maatschappelijk onderzoek – en dienstverleningsproject waarbij ketengericht werken tussen de verschillende organisaties centraal staat, dit in samenwerking met onze studenten onder toezicht van stagebegeleiders, docenten en onderzoekers van de UC Leuven-Limburg.

We streven ernaar om van ZuMa een ontmoetingsplaats te maken waarbij we ondersteuning willen bieden op vlak van gezondheid en welzijn aan alle jonge gezinnen. Ons doel is om een actieve betrokkenheid te krijgen van enerzijds studenten, docenten en onderzoekers en anderzijds van de verschillende stakeholders betrokken bij ZuMa. Ketengericht werken staat hier zeer centraal!

Een succesvol voorbeeld zijn de workshops georganiseerd door derdejaarsstudenten Vroedkunde, tijdens thema-avonden rond borstvoedingsbegeleiding of tijdens een ZuMa-Babbel. Iedere vrijdag is het huis open voor jonge gezinnen die even tot rust willen komen, moeten voeden of verschonen. Op vrijdagvoormiddag is het bovendien Peuternestje@ZuMa een vrijblijvend ontmoetingsmoment voor kinderen tot 3 jaar en hun begeleiders.

Beweging stimuleren bij ouderen met exergames

De levenskwaliteit van ouderen wordt voor een groot stuk bepaald door de mate waarin ze voor zichzelf kunnen zorgen (zelfredzaamheid). Fysiek actief blijven kan het verschil maken tussen zelfredzaamheid en hulpbehoevendheid. Beweging kan immers het evenwicht, de mobiliteit, het uithoudingsvermogen, het welbevinden en de cognitie verbeteren, en op die manier de zelfredzaamheid stimuleren en het valrisico verminderen. Om de zelfredzaamheid van ouderen te verhogen stelde de hogeschool UCLL een beweegprogramma voor ouderen samen. In deze workshop leggen we uit wat exergames zijn en wordt de bruikbaarheid van exergames in de ouderenzorg toegelicht. Verder stellen we het exergame beweegprogramma dat de UCLL samenstelde voor. Dit programma bestaat uit commerciële Kinect exergames (Xbox360) die geselecteerd werden op basis van een literatuurstudie, overleg met experten en een pilootstudie in een woonzorgcentrum. Deelnemers gaan tijdens de workshop zelf met dit exergameprogramma aan de slag. Ze maken kennis met de verschillende games en krijgen concrete tips om deze games te begeleiden bij ouderen.

Welzijn

Begeleidingsvaardigheden en –methodieken

Begeleiden is een vorm van doelmatig ondersteunen. Begeleiding sluit systematisch en methodisch aan op de vraag of nood van een zorgvrager, cliënt of klant in/en diens context.

Life space crisis intervention (LSCI) training is een methodische, verbale interventiestrategie, die een antwoord biedt en zowel het kind of de jongere als de volwassene door een agressie-incident loodst. LSCI wil het gedrag veranderen, angst reduceren, het gevoel van eigenwaarde versterken en het begrip voor en inzicht in het gedrag van anderen vergroten. De methodiek werkt bij kinderen en jongeren tussen 6 en 20 jaar die gedragsstoornissen vertonen en stressvolle situaties niet kunnen hanteren. De jongeren moeten een voldoende begrip van taal hebben om een gesprek te voeren en een redenering mee op te zetten. LSCI is toepasbaar in schoolsituaties en in (semi)residentiële voorzieningen voor opvang en begeleiding van jongeren. LSCI stelt een begeleider in de mogelijkheid om direct na een crisis met een kind te praten.

Bemiddeling en conflicthantering

Conflicthantering omvat alle strategieën en tactieken die twee of meer partijen gebruiken om onderling met conflicten om te gaan.

Bemiddeling/mediation is een gestructureerde procedure, ongeacht de benaming, waarin twee of meer partijen bij een geschil zelf pogen om op vrijwillige basis met behulp van een bemiddelaar/mediator hun geschil te schikken.

Onze vormingen in het kader van het postgraduaat ‘bemiddeling in familiezaken’ zijn erkend door de Federale Bemiddelingscommissie.

Coaching, intervisie en supervisie

Coaching, intervisie en supervisie zijn middelen die het leren op de werkplek vergroten. Het zijn verschillende vormen van werkbegeleiding die gericht zijn op reflectie en het creëren van feedback.

Coaching is het resultaatgericht begeleiden van professionals in een één-op-één situatie zodat zij hun

werk beter leren uitvoeren. Supervisie wordt gekenmerkt door taakondersteuning en sociale en emotionele steun. Bij intervisie worden werkproblemen besproken met als doel het functioneren te verbeteren.

Mediawijsheid

Mediawijsheid is het geheel van kennis, vaardigheden en attitudes waarmee burgers zich bewust en kritisch kunnen bewegen in een complexe, veranderende en gemediatiseerde wereld. Het is het vermogen tot een actief en creatief mediagebruik dat gericht is op maatschappelijke participatie.

Participatie

Participatie geeft ruimte aan engagementen in een organisatie of samenleving. Het is een leerproces tussen deelnemers, waarmee betrokkenheid, vertrouwen en draagvlak voor beslissingen wordt verkregen. Het gaat hierbij om open processen, waarin ruimte en tijd is voor het uitwisselen van meningen, bouwen aan gedeelde visies, maar ook leren omgaan met verschillen.