Overslaan en naar de inhoud gaan

Overzicht afgelopen projecten

ERNAH: EUREGIONAAL PROJECT NIET-AANGEBOREN HERSENAANDOENINGEN

Contact:  Jan.jacobs@ucll.be

De problematiek van niet-aangeboren hersenletsels (NAH) is zeer complex, wat maakt dat zorgverleners die werken met mensen met een NAH de nodige kennis en competenties moeten bezitten.

Tijdens het ERNAH voortraject gaven de verschillende stakeholders aan dat er nood is aan meer kennis en competenties bij zorgverleners (zowel basis als gespecialiseerd). Ook mensen met een NAH en hun omgeving hebben baat bij een betere (psycho-)educatie.

Verder was er grote interesse om meer wetenschappelijk onderzoek en innovatie op te zetten rond de problematiek van NAH.

De doelstellingen van dit deelproject zijn:

  1. een sterkere verankering van het thema NAH in de opleidingen in de gezondheidszorg en
  2. een bundeling en verdere uitbouw van het wetenschappelijk onderzoek rond NAH.

Het ErNAH project werd gefinancierd met Limburgse middelen via Limburgs Sterk Merk.

Dementielab

Contact: jessie.schrijvers@ucll.be

Het dementielab wil de leefwereld van een persoon met dementie heel dicht bij de zorgverleners brengen via interactieve inleefsessies, ervaringsleren en reflectiemomenten.

Het lab beoogt het verhogen van de persoonlijke betrokkenheid van zorgmedewerkers in de eigen zorgpraktijk via actief stimuleren van empathie en reflectievermogen. In het dementielab werden een aantal projecten opgezet o.a. reminiscentiekoffers, verrijkte omgeving,…

Het Dementialab-project werd uitgevoerd door een partnerschap met het Expertisecentrum Dementie CONTACT en vzw Grauwzusters Bergalim.

Het werd gefinancierd met Limburgse middelen via Limburgs Sterk Merk.

TDAR

Contact: Jesse.verschuren@ucll.be

ArbetSam wil lerende werkplekken creëren om taalontwikkeling en de professionele vaardigheden van medewerkers in de zorg- en de sociale sector verder aan te scherpen.

Het programma ontstond in Zweden en ontwikkelde twee sleutelrollen op de werkvloer: die van taal’advocaat’ (medewerker die het belang van taal binnen de organisatie verdedigt) en die van reflectieve discussieleider. Nu ArbetSam in Zweden is afgerond, willen de projectmedewerkers nagaan of het model van ArbetSam ook geïmplementeerd kan worden in andere (Europese) landen.

UCLL Quadri, Departement Gezondheidszorg ging na hoe het werkplekleren in de zorgsector in Vlaanderen georganiseerd is, en of het model van ArbetSam toepasbaar is in Vlaanderen.

Dementia Care Mapping

Contact: sabien.verbeek@ucll.be

Dementia Care Mapping (DCM) is een observatiemethodiek die het gedrag en het welbevinden van bewoners met dementie in beeld brengt. Tegelijk is deze methodiek ook bedoeld om kwalitatieve zorg vanuit het perspectief van de persoon met dementie te ondersteunen.

Om de waarde en de impact van DCM te onderzoeken, is met een aantal Vlaamse woonzorgcentra een quasi-experimenteel onderzoek opgezet en gedurende drie jaar onderzoek verricht naar de mogelijkheden van DCM om persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie te initiëren en ondersteunen.

Het onderzoek resulteerde in een navormingsaanbod om zorgpersoneel te versterken in de zorg voor personen met dementie. De navorming is gebaseerd op de methodiek van ervaringsgericht leren.

Delier - Wat nu?

Contact: elke.detroyer@ucll.be

Een delier noemen we ook wel delirium of plotselinge verwardheid. Het is een ernstige aandoening en komt veel voor bij (oudere) patiënten in het ziekenhuis. Een delirium ontstaat door één of meerdere lichamelijke oorzaken. Delirium wordt vaak niet herkend en dus niet (correct) behandeld.

In het project 'Delier-Wat nu?' werd een e-learning module ontwikkeld voor zorgpersoneel. Na het volgen van het e-learning programma  kan de zorgkundige of verpleegkundige  een delier herkennen, beter inspelen op de signalen en op een gepaste manier reageren op een delier.

Sociale eenzaamheid bij ouderen

Contact: Jessie.schrijvers@ucll.be

In België ziet bijna de helft van de ouderen (46%) zichzelf als eenzaam. Verschillende organisaties, gemeenten en provincies organiseren interventies met als doel eenzaamheid verminderen.

In academiejaar 2014-2015 werd via een online bevraging het aanbod in beeld gebracht. Uit deze bevraging bleek  samenwerking tussen organisaties en gemeenten omtrent sociale eenzaamheid bij ouderen de grootste nood. 

Het huidige onderzoek wil, via een hefboomproject, een draaiboek om samenwerking op te zetten uitwerken en evalueren.  

Activeringsprotocol

Contact: jesse.verschuren@ucll.be, elke.detroyer@ucll.be

Gehospitaliseerde ouderen hebben een verhoogd risico op immobiliteit. Om de nadelige gevolgen die hiermee gepaard gaan te beperken, is vroegtijdige mobilisatie van belang.

Dit onderzoek focust op de ontwikkeling van een activeringsprotocol ter preventie van immobiliteit bij gehospitaliseerde ouderen en wil de haalbaarheid voor de dagelijkse praktijk ervan evalueren. 

Het project Activeringsprotocol wordt gefinancieerd vanuit middelen van UCLL.