Overslaan en naar de inhoud gaan

De expertisecel Education for All werkt rond onderzoek in verschillende domeinen.

Overzicht projecten

Preventie en analyse van l ee s problemen in de basisschool

Type project: PWO
Periode: september 2017 – september 2019
Contact: Martine Ceyssens

Het onderwijslandschap in Vlaanderen krijgt de laatste jaren een andere kleur, de invoering van het M-decreet maakt dat leraren meer dan vroeger te maken krijgen met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeftes. Zwakke lezers en leerlingen met hardnekkige leesproblemen behoren tot deze doelgroep, leerlingen die veel minder doorverwezen worden naar het buitengewoon onderwijs. En wanneer er wel een doorverwijzing richting basisaanbod, buitengewoon onderwijs gebeurt, gaat het over veel complexere leesproblemen waar ook leerkrachten in dat buitengewoon onderwijs niet altijd een antwoord op kunnen bieden. Bovendien leert onderzoek (Shaywitz, 2008) dat 70% van de leerlingen met een leesprobleem hier nog steeds mee worstelt in het secundair onderwijs. En hoe je het draait of keert, moeilijk lezen heeft een grote impact op de schoolcarrière die je kan uitbouwen. Belangrijk dus om zo vroeg mogelijk in te grijpen. Onderzoek en onze ervaringen met partnerscholen en in het werkveld leert ons echter dat leraren in het basisonderwijs nog niet voldoende vaardigheden hebben om adequaat om te gaan met de groeiende groep leerlingen met leesproblemen. Dit praktijkgericht onderzoek wil hier een antwoord op formuleren.

Dit project wordt gefinancieerd vanuit middelen van UCLL.

Moving neighbours

Type project: PWO
Periode: september 2017 – september 2018
Contact: Anke Vandamme

Met het project Moving neighbours willen we de inwoners van Leuven motiveren om in hun dagelijkse leven anders of bewuster te bewegen. We zetten heel specifiek in op de doelgroep 30-50 jarige kansarmere volwassenen daar we uit onderzoek weten de gezondheidsrisico’s van deze doelgroep navenant groter zijn (zie Vlaamse gezondheidsenquête). Hiervoor willen we een aanbod van 12 weken ontwikkelen samen met de doelgroep die tevens de buurtintegratie bevordert. Om tot duurzame gedragsverandering te komen is het namelijk nodig om 3 maanden de verandering aan te houden.
De impact van het aanbod op de mentale en fysieke gezondheid zal nagegaan worden via kwalitatief (interviews en focusgesprekken) en kwantitatief onderzoek (oa via fitheidsmeting, stressmeting, het gebruik van wearables).
Mensen dichter bij elkaar brengen Deelnemers aan het project staan er niet alleen voor. Ze worden opgedeeld in duo’s, bestaande uit een kansarme en een kansrijke buurtbewoner en aangemoedigd om samen de uitdaging aan te gaan met behulp van een opgeleide student-coach (=student Lichamelijke Opvoeding-Bewegingsrecreatie). Op die manier willen we mensen bij elkaar brengen en contacten leggen die anders misschien nooit waren ontstaan. Iedereen start met eenzelfde doel: meer bewegen, fysieke en mentale fitheid verbeteren en zo hun vitaliteit te verhogen. Het is de bedoeling dat tijdens de twaalf weken de buurtbewoners elkaar motiveren, inspireren, zodat er een fijne duurzame contacten kunnen ontstaan. ‘Moving neighbours’ in hart en nieren.
Bewegen in je eigen wijk Binnen Moving neighbours willen we vooral inzetten op participatie van de wijk en ‘bewegen in eigen buurt’. We willen vermijden om via aanbodgericht denken een algemeen sportaanbod te creëren, dat centraal georganiseerd wordt en mensen verwacht worden zich daar naartoe te verplaatsen. Daarom kiezen we resoluut voor een vindplaats- en vraaggerichte aanpak. Door buurt- en wijkgericht te werken en de bewonersbetrokkenheid te bevorderen, met extra aandacht voor de maatschappelijk kwetsbare doelgroep, krijgt de stad meteen ook een idee welke beweegactiviteiten een specifieke wijk nodig heeft.

Dit project wordt gefinancieerd vanuit middelen van UCLL.

Binnenklasdifferentiatie voor en door studenten in de lerarenopleiding

Contact: els.castelein [at] ucll.be

Binnenklasdifferentiatie
Een beroepshouding, geen recept

video

Binnenklasdifferentiatie is op dit moment nog geen courante praktijk, noch in het leerplichtonderwijs, noch in de lerarenopleiding. De algemene doelstelling van dit onderzoeksproject was het aanreiken van materiaal om binnenklasdifferentiatie voor en door studenten in de lerarenopleiding (vnl. secundair onderwijs) mogelijk te maken. Dit werd gerealiseerd door:

  • lerarenopleiders te coachen in hun attitude, kennis en vaardigheden om binnenklasdifferentiatie in te zetten in hun onderwijs;
  • studenten sterker te maken in binnenklasdifferentiatie door hen niet alleen theorie en modellen aan te bieden (dus te zeggen hoe het moet), maar ook in de praktijk te demonstreren hoe het kan;
  • de effectiviteit hiervan te evalueren bij studenten en lerarenopleiders.

Voor lerarenopleiders werd een digitale coachingsmodule opgebouwd rond een duidelijk kader voor binnenklasdifferentiatie. Het werd voorzien van degelijke theoretische onderbouwing en vele praktijkvoorbeelden uit de lerarenopleiding en het secundair onderwijs. Daarnaast zijn op deze module ook materialen te vinden om als lerarenopleider met studenten aan de slag te gaan rond binnenklasdifferentiatie. En tot slot zijn er voorbeelden te vinden van hoe individuele lerarenopleiders en lerarenopleidingen dit alles hebben ingezet in hun opleiding.

De inhoud van de module is ook beschikbaar als publicatie:

Castelein, E., Coens, J., de Witte, K., Houben, A., Lauwers, W., Segers, J., & Van den Branden, K. (2016) Binnenklasdifferentiatie, een beroepshouding, geen recept. Praktijkgids voor leraren, student-leraren en lerarenopleiders. Leuven: ACCO.

 

Reacties:

“Met dit kader kan ik onmiddellijk aan de slag met mijn studenten”

“Zeer interessant, zeer helder uitgewerkt, vele goede voorbeelden en een zeer goed evenwicht tussen theoretische kaders en concrete uitwerkingen of voorbeelden.”

“Het is (toegankelijk!) uitgewerkt voor en door lerarenopleiders; de gegeven voorbeelden zijn transfereerbaar naar eigen situaties, waardoor je ideeën krijgt om je eigen lesgeven te optimaliseren én om tips te geven aan je studenten. Vooral door de opdracht(en) na elk hoofdstuk word je geactiveerd de koe bij de horens te vatten! Een aanrader voor elk team lerarenopleiders om dit boek als leidraad te nemen voor een kritische evaluatie van de werking en aanpak en ... van de opleiding.”

Een lerarenopleiding en studenten in (kans)armoede: de krachten gebundeld !

Type Project: PWO
Periode: Oktober 2014 - September 2016

De Raad Hoger Onderwijs van de VLOR (2010) stelt dat studenten in (kans)armoede ondervertegenwoordigd zijn in het hoger onderwijs alsook dat de (kans)armoedeproblematiek nog te weinig gekend is op dit onderwijsniveau, ook meer bepaald binnen de lerarenopleiding.

Vanuit dit gegeven willen we in dit onderzoeksproject studenten en oud-studenten met een (kans)armoedeachtergrond aan het woord laten vanuit een tweeledige doelstelling.

Enerzijds willen we een zicht krijgen op hoe we de opleiding beter kunnen ‘afstemmen’, niet enkel op de middenklassestudenten, maar ook op wat studenten in (kans)armoede nodig hebben om de opleiding te starten en succesvol te doorlopen.

Anderzijds willen we vanuit een waarderende benadering een beroep doen op hun expertise en ervaringen omtrent (kans)armoede om de opleiding zowel voor (mede-)studenten als docenten te verrijken in het competent(er) ‘omgaan met (kans)armoede’

Een optimale onderwijsleeromgeving voor kinderen en jongeren met ernstige meervoudige beperkingen: model voor goed onderwijs in Vlaanderen

Type Project: PWO
Periode: September 2014 - September 2016
Contact: annet.devroey [at] ucll.be

Dit project wil een model ontwikkelen met succesindicatoren voor een optimale onderwijsleeromgeving aan kinderen  met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) in Vlaanderen, vertrekkende van het conceptueel kader van kwaliteit van leven. Wetenschappelijk en beschrijvend onderzoek belichten fragmentarisch deelaspecten van een krachtige leeromgeving voor deze doelgroep.

Dit project bundelt en vertaalt deze kennis en expertise tot een samenhangend model voor goede onderwijspraktijk.

Vervolgens wil het onderwijsverstrekkers in onderwijs en welzijn een toepasbaar instrument aanreiken waarmee ze hun onderwijs kritisch benaderen en versterken vanuit een brede kijk op ontwikkeling.

Via (inter)nationaal literatuuronderzoek, een bevraging van onderwijsverstrekkers en focusgesprekken met belanghebbenden, krijgt het model vorm en testen we de bruikbaarheid uit in onderwijs en welzijn.

KLASMANAGEMENT / Nieuwe Autoriteit

Periode: Doorlopend, ganse schooljaar

Vanuit aanwezigheid en verbondenheid, non verbaal klashouden. Altijd voorrang kunnen geven aan de essentie, krachtig lesgeven en volhouden. Smeed het ijzer wanneer het koud is!

Bekijk project

LEON: LEer- en Ontwikkelgroepen voor ouders.

Periode:

  • April 2013 - December 2015 (innovatieproject)
  • April 2015 - December 2015 (disseminatieproject)

Vanuit de waarderende benadering betrokken we ouders in drie scholen in kansenwijken bij de school van hun kinderen. Door te vertrekken vanuit de sterktes en de noden van ouders maakten we zowel ouders, kinderen en de school sterker: immers sterke ouders maken sterke kinderen.

Bekijk project

Taal digitaal

Type Project: PWO
Periode: September 2015 - Augustus 2017
Contact: martien.geerts [at] ucll.be

Dit project beoogt de ontwikkeling van een digitale leeromgeving die leerkrachten ondersteunt en begeleidt in het verbeteren van de eigen schrijfvaardigheid. Om de effectiviteit van deze leeromgeving te maximaliseren wordt hierbij een blended leertraject ontwikkeld.

Bekijk project

Dit project loopt in samenwerking met de expertisecel Art of Teaching.

Ovespo (Op een veilig spoor)

Periode: September 2013 - Augustus 2015

Een lerend netwerk waarbij 20 scholen samen een geïntegreerd en geïmplementeerd anti-pestbeleid uitwerken aangestuurd door Gie Deboutte en Nele Parthoens. Tijdens jaar 2 verdiepten 15 scholen hun werk uit jaar 1.

Bekijk project

Index voor inclusie

Contact / bestellen: lijne.vloeberghs [at] ucll.be

UC Leuven Limburg bracht i.s.m. Hogeschool Utrecht en AP Hogeschool Antwerpen de vertaling tot stand van de derde editie van de Index voor inclusie: werken aan leren en participeren op school (Tony Booth & Mel Ainscow, 2015).

Deze volledig herziene en uitgebreide editie voegt niet alleen indicatoren en vragen toe die richting geven aan het proces van inclusie op je school, zoals dat bij de invoering van het M-decreet kan vorm krijgen. Het biedt ook boeiende voorstellen voor een vakoverschrijdend curriculum dat duurzaam onderwijs en diversiteit met elkaar verbindt.

Met meer dan 80 indicatoren en een duizendtal vragen biedt de Index een onuitputtelijke bron van ideeën voor schoolteams. Zo bouw je jaar na jaar aan een duurzaam schoolplan en aan vernieuwende klaspraktijk voor meer inclusie.

Vanuit de expertisecel Education for All begeleiden we scholen bij het gebruik van de Index voor Inclusie onder andere in een prioritair nascholingsproject van het departement onderwijs , KITS.

Quote van een deelnemer :
“Je kan op vele manieren aan de slag. De Index laat je toe op maat te werken van je school. Tegelijk toont het ons hoeveel we al aan het doen zijn dat ook de goede richting uitgaat”.

 

EDUCULTURE – innovative training for managing multicultural schools

In het Educulture project wordt er een e-learning tool ontworpen met twee modules. Een eerste module is de ‘Multicultural sensitization module’ die inzet op leerkrachten bewust maken van vooroordelen, verschil, stereotypen, racisme … De tweede module gaat over “how effectively manage multicultural classrooms, based on the CLIM methodology". CLIM staat voor Cooperative Learning in Multicultural groups.

presentatie

 

Het project omvat partners uit België, Italië, Spanje, Zweden en Polen. Er zijn 5 internationale projectmeetings voorzien en UCLL zal vooral meewerken aan de inhouden van de tweede module..

 IntervieW MUSTAFATRANSLATION INTERVIEW