Overslaan en naar de inhoud gaan

De expertisecel Education for the Future verricht praktijkgericht onderzoek in verschillende domeinen, namelijk onderwijsinnovatie en schoolontwikkeling; schoolleiderschap en –beleid; competenties van de 21ste eeuw en lerarenopleiding van de toekomst. Vaak raken onderzoeksprojecten aan verschillende thema’s.

Voorbeelden van projecten:

Moet er onderwijsvrijheid zijn? (een beraadslagend onderzoek)

Dit project exploreert de betekenis en implicaties van onderwijsvrijheid via ‘beraadslagend onderzoek’ (deliberative inquiry): lerarenopleiders en (student-)leraren zullen door het gezamenlijk ernstig overleggen, bekijken en bespreken van dit intrigerend principe de werking en betekenis ervan verhelderen in professionele leergemeenschappen.

‘Moet er nog onderwijsvrijheid zijn?’ is in dit proces de sensitizing question.

Deze vorm van collaboratief onderzoek wil voor alle deelnemers/mede-onderzoekers bijdragen aan een grondiger inzicht in de interdependentie onderwijs-samenleving. Het project ambieert bovendien om een methodologie voor collaboratief onderwijsonderzoek systematisch uit te proberen.

 

SYMPOSIUM 14.12.2017

 

Zelfsturende teamwerking en leren van binnenuit (proeftuin BaKO)

 • Type project: onderwijsontwikkeling + impulsproject
 • Periode: september 2015 - september 2017
 • Contact: ann.deburchgrave@ucll.be

Dit academiejaar (2016-2017) startten we in BaKO Limburg een proeftuin: ca 45 studenten uit het 1ste, 2de en 3de opleidingsjaar komen samen in  één leefgroep en werken jaardoorbrekend. We werken ook meer thematisch door te vertrekken vanuit de kerntaken van de leerkracht als opleidingsonderdelen, en niet vanuit de vakken. We kiezen voor deze nieuwe aanpak en organisatie van ons onderwijs om zoveel mogelijk aan te sluiten bij hoe onze studenten werken in de kleuterklas. We onderzoeken gaandeweg onze aanpak en we vragen dit ook van onze studenten.

Leren van binnenuit

Een flexibele structuur met veel vrije ruimte in uurroosters maakt het mogelijk om in ons aanbod en begeleiding dicht bij het leren van de student te blijven en steeds te kiezen voor dat aanbod, die begeleiding en groeperingsvorm die het best aansluiten bij de noden van de studenten. Door thematisch te werken vanuit kerntaken van de leraar, maken we een sterke koppeling tussen praktijk en theorie. Opleidingsonderdelen zijn grote gehelen die concentrisch terugkomen. Studenten kunnen zo beter de samenhang zien in de opleiding, wat betekenisvol leren bevordert. De student speelt een actieve rol in het eigen leren en maakt zijn opleiding zelf mee, samen met de docenten.

Zelfsturend team

De kernbegeleiders van de proeftuin vormen zelf een zelfsturend team. Ze werken heel intensief samen en dragen samen de verantwoordelijkheid voor alles wat nodig is om hun gezamenlijk doel te bereiken. De samenwerking gaat veel verder dan het spreken over, maar gaat over het samen doen, het samenwerken in het kernproces (teamteaching, coteaching). Ook is het de bedoeling om op termijn actief samen te werken met het werkveld: mentoren geven input in de opleiding en lectoren doen aan dienstverlening in het werkveld. In die academiejaar starten we alvast met een praktijklector die verbonden is aan de proeftuin.

In het flankerende impulsproject willen we enerzijds onderzoeken welke kritische succesfactoren we kunnen detecteren en welke hinderpalen we ondervinden bij het introduceren van opleidingsstructuren vertrekkende vanuit het ‘leren van binnenuit’ . Anderzijds willen we ook onderzoeken welke principes houvast bieden om te groeien naar een vorm van zelfsturende teamwerking.

 

Competenties van de 21ste eeuw (lerend netwerk)

 • Type project: impulsproject & dienstverlening
 • Periode: september 2016 – augustus 2017
 • Contact: helena.bijnens@ucll.be

Hoe bereidt jouw school leerlingen voor op een veranderende maatschappij?

Kritisch met informatie omgaan, creatief denken, samenwerken met anderen, probleemoplossend denken, leren leren….: het zijn volgens vele onderwijsexperts de sleutelcompetenties die jongeren in het onderwijs van de 21ste eeuw moeten verwerven. Het staat vast dat de toekomstige kenniseconomie van het onderwijs (nog) meer creativiteit zal vragen.

UCLL wil leerkrachten(teams) en directies ondersteunen die met deze competenties aan de slag gaan. Binnen een lerend netwerk zullen we samen onderzoeken hoe het onderwijs van de 21ste eeuw meer kan inzetten op betekenisvolle, interdisciplinaire opdrachten. Hierbij werken leerlingen over alle studierichtingen en –domeinen heen samen om een uitdagend en zinvol doel te bereiken, rekening houdende met verschillende meningen, perspectieven en informatie.

Binnen het lerend netwerk gaan we dieper in op de competenties van de 21ste eeuw, de rol van de leerlingen, leerkrachten en schoolleiding. We nemen ook de veranderde schoolstructuren onder de loep en bekijken de evaluatie van de competenties. Binnen het netwerk is er ruimte om te werken aan eigen projecten van leerkrachten, leerkrachtenteams of scholen.

 

MEER INFO

 

Innovative Assessment Methods for Validation

 • Type project: Erasmus+ KA2 project (Strategical partnership)
 • Periode: 01/10/2016 – 30/09/2018
 • Contact: helena.bijnens@ucll.be

info 

Het project focust op innovatie in het beoordelen van informeel en non-formeel leren. Vluchtelingen, laagopgeleide jongeren, volwassenen zonder diploma ... die op de arbeidsmarkt komen, kunnen geen formeel erkend diploma voorleggen. Dat betekent echter niet dat ze geen competenties verworven kunnen hebben in een niet-schoolse setting. Vrijwilligerswerk, jeugdbewegingen, stages en dergelijke initiatieven zijn de zogenaamde non-formele contexten om competenties te verwerven. Met dit project willen we vernieuwende assessmentcases samenbrengen vanuit heel Europa.

OPROEP

We zijn dringend op zoek naar 50 inspirerende en vernieuwende assessments. Werk jij met:

 • portfolio's
 • portretten
 • pictogrammen
 • interviewtechnieken
 • ... ?

Bezorg ons jouw voorbeeld per e-mail (helena.bijnens@ucll.be) en inspireer met jouw good practice duizenden andere leraren en lerarenopleiders.  

Heb je interesse om hieromtrent een workshop te volgen? Neem contact op met Helena Bijnens.

proposal 

The InnoVal project aims to address the urgent need to offer valid and reliable assessment methods that allow all learners to have a chance at validation. The 2012 Council Recommendation gave a strong political impulse to the goal of having national validation arrangements in all countries by 2018. Yet, according to the CEDEFOP 2014 Validation Inventory Report, EU countries still greatly diverge in terms of mechanisms in place.

In order to ensure the validity and reliability of assessment procedures, and to avoid additional costs, many educational institutions prefer to use standardized tests. The use of alternative methods such as portfolios, declarative methods and simulations, is on the increase but remains limited. The partners believe that the use of standardized tests hinders learners’ take up in validation and represents one of the strongest obstacles to their development in Europe.

PARTNERS

 • LLLPlatform (Belgium)
 • Dafni Kek (Greece)
 • EIESP (France)
 • ANESPO (Portugal)
 • EUCEN (Spain)
 • UCLL (Belgium)
 • Bertelsmann Stiftung (Germany)
   

Innoval 

TEACH INC - project rond creativiteit en innovatie in het onderwijs

 • ​Type project: Erasmus+ KA2 project (Strategical partnership)
 • Periode: 01/10/2016 – 30/09/2018
 • Contact: helena.bijnens@ucll.be

info

Het uitgangspunt van het TEACH INC project is: "Hoe breng je creativiteit en vernieuwing in je lespraktijk (secundair onderwijs)? "

We analyseren:

 • de houding van leraren rond creativiteit en innovatie
 • de mate waarin verschillende creativiteitstechnieken in scholen worden gebruikt
 • de vaardigheden en competenties die docenten op het gebied van creativiteit en innovatie nog wensen te ontwikkelen

ENQUête invullen

Na deze analyse ontwikkelen we een trainingprogramma voor leraren en een inspirerende online toolbox met technieken. Dit leerplatform helpt om innovatieve en creatieve onderwijsactiviteiten op te starten en leerlingen nog beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

oproep

 • Wil je bijdragen aan een focusgroep over creativiteit en innovatie in het onderwijs?
 • Wil je deelnemen aan een workshop waarbij je nieuwe technieken aanleert?
 • Wil je op de hoogte blijven van de projectresultaten?

Stuur een e-mail naar helena.bijnens@ucll.be.

summary in english

The challenge

TEACH INC strengthens the training and profile of (future) secondary teachers, developing a new approach to embed creativity and innovation techniques into their teaching activities. It introduces a set of skills which allows them to deliver high quality teaching in their subjects, and to address the need for educational approaches which are more adapted to the challenges and demands of today. 

Creativity and innovation are skills required by the labour market and our competitive economy. By embedding these type of techniques in the way subjects are taught and designed, students will be appropriately prepared for the challenges of work, private life and an increasing labour market.

Project activities

Partners will map and analyse the eco-system around the secondary school teachers and their institutions in each of the participating regions. Analysis at ground level with the (future) secondary teachers and representatives of the secondary education institutions will allow us to define the competence framework, an ideal skill set for the target group to embed creativity and innovation techniques in teaching activities. 

Based on the outcomes, the partners will formulate concrete methodological, learning and assessment guidelines for the TEACH INC training approach. It will define the specific learning objectives for the secondary education teachers which enables them to integrate creativity and innovation into their teaching activities and transfer the knowledge to students. The evaluation methodology will be used for assessment and recognition of the acquired skills. 

Finally, the consortium will develop learning materials by identifying the existing ones and benchmark them against the TEACH INC approach. 

partners

The TEACH INC consortium involves:

 • secondary schools (DOUKAS, DURAN, EPRALIMA)
 • teacher education authorities (LEU and FLANDERS)
 • creativity and inovation trainers from EOLAS and X-PANEL
 • ICT experts from NOVAMATIX

Their different views and perspectives are exchanged, analysed and applied in their projects and own activities as well. The partnership covers Lithuania, Belgium, Spain, Portugal, Greece and Cyprus.