Overslaan en naar de inhoud gaan

De expertisecel Healthy Living werkt rond onderzoek in volgende domeinen:

Zorg

De programmalijn Zorg legt de focus op onderzoek naar zelfmanagement en empowerment van personen met een chronische aandoening, hun informele netwerken en zorgverleners.

Het gaat hierbij over het ontwikkelen van innovatieve tools zoals assessmenttools, gericht op het stimuleren van zelfmanagementondersteuning.

Moeder & Kind

De programmalijn Moeder & Kind heeft onderzoeksexpertise inzake het bevorderen van een gezonde levensstijl bij vrouwen die zwanger willen worden, zwanger zijn of pas bevallen moeders, hun partner en kind.

Speciale aandacht gaat naar doelgroepen met specifieke noden zoals vrouwen met een postnatale depressie, vrouwen en kinderen met overgewicht, kansarme gezinnen.

Verder vormt de ontwikkeling van telemonitoring en -coaching bij zwangere vrouwen een topic. 

Voeding

De programmalijn Voeding richt zich tot zowel de preventieve als de klinische sector.

De focus ligt  op het ontwikkelen en evalueren van evidence-based dieetrichtlijnen met tools voor zowel

  • de zorgverlener als voor de patiënt;
  • preventie, screening en behandeling van ondervoeding;
  • gezondheid bevorderen door exergames
  • en reductie van voedselverspilling.

Ethos

De programmalijn Ethos staat in voor de realisatie van ethisch geïnspireerde zorgpraktijken in diverse contexten.

Projecten op vlak van ethisch leiderschap, commissies ethiek, beleid rond begin en einde van leven behoren tot de kernactiviteiten van deze programmalijn.

Overzicht Projecten, programmalijn Zorg

 

Hebben exergames bij ouderen die verblijven in een woonzorgcentra een potentieel om de zelfredzaamheid te verhogen?

Type Project: PWO
Periode: September 2015 - September 2016
Contact: katrien.verhoeven@ucll.be

Eén op de drie personen ouder dan 65 jaar valt elk jaar minstens eenmaal. In woonzorgcentra loopt het percentage zelfs op tot 70% van de bewoners. Valincidenten kunnen de zelfredzaamheid, de mobiliteit en het welbevinden ondermijnen.

Met dit project onderzoeken we het potentieel van exergames om beweging te bevorderen bij ouderen die verblijven in een woonzorgcentrum. We gaan daarbij ook na of exergamen een invloed heeft op het lichamelijke (evenwicht, uithouding, flexibiliteit en kracht), het psychologische (angst, depressie, zelfvertrouwen, eenzaamheid) en cognitieve functioneren (werkgeheugen, switching en inhibitie) van de bewoners. We maken hierbij de vergelijking tussen exergames en klassieke beweegoefeningen.

Wil je meer weten? Raadpleeg dan het rapport van dit project.

Studiedag 'Wel oud, niet out' 12/09, presentaties
Presentatie Dr. Lieve Heyrman (UCLL)
Presentatie Dr. Katrien Verhoeven (UCLL)
Presentatie An Bogaerts (KULeuven)
Presentatie Prof. Claudine Lamoth (UMCG, RU Groningen)

Persbericht
Fit blijven in een woonzorgcentrum? Game on! (pdf)

De ontwikkeling en evaluatie van een zelfmanagement groepsprogramma voor chronisch zieken binnen de eerstelijnszorg

Type Project: PWO
Periode: September 2015 - September 2017
Contact: erika.vanhauwaert@ucll.be

Het groeiend aantal chronisch zieken in België noodzaakt nieuwe zorginitiatieven, waarbinnen zelfmanagement een belangrijke plaats heeft. Het verhogen van zelfmanagement houdt in dat patiënten in staat worden gesteld om eigen regie over de aandoening te nemen. Het overgrote deel van het omgaan met een chronische aandoening resoneert in het dagelijkse leven, en de eerstelijnszorg vormt dan ook de optimale setting voor het lanceren van nieuwe zorginitiatieven.

Onderzoek heeft uitgewezen dat groepsprogramma’s gericht op zelfmanagement tot meer positieve effecten leiden bij de patiënt bovenop standaardzorg, en bovendien kosteneffectiever kunnen zijn in vergelijking met individuele aanpakken. Een groepsprogramma voor een heterogene groep van chronisch zieken biedt bovendien een meerwaarde binnen een context waarin een steeds groeiend percentage van de patiënten lijdt aan multimorbide aandoeningen.

Het doel van ons onderzoek is om een zelfmanagement groepsprogramma te ontwikkelen voor chronisch zieken, en vervolgens de haalbaarheid en doeltreffendheid hiervan te evalueren bij de betrokken patiënten en relevante stakeholders.

Documenten:
Nieuwsitem start groepsprogramma chronische zorg (pdf)

Het ontwikkelen van een Vlaams zelfdiagnose-instrument om ZMO-competenties te meten bij zorgverleners

Contact: ilse.ackermans@ucll.be

Het is zinvol om de mate van ZMO-competenties vooraf aan een training te meten. Het resultaat van die test geeft een zicht op de competenties met betrekking tot zelfmanagementondersteuning die sterk ontwikkeld zijn en deze die minder sterk ontwikkeld zijn bij de betreffende zorgverlener. Op die manier kan er een training op maat aangeboden worden. Eveneens is het zinvol om het effect van de interventies te kunnen meten ter evaluatie van de training. Ook hiervoor kan de test dan ingezet worden, zodat de bereikte groei naar aanleiding van de vorming in kaart kan gebracht worden. Momenteel is een dergelijk instrument met voldoende differentiatievermogen niet voorhanden om in te zetten in zulke interventiestudies.

In dit project zal in een eerste fase de bestaande zelfdiagnose-instrumenten om de ZMO-competenties te meten worden geëxploreerd (grijze- en wetenschappelijke literatuur). In een volgende fase zal een bestaand zelfdiagnose-instrument geadapteerd worden zodat het fit in de Vlaamse zorgcontext. De adaptatie naar de Vlaamse context zal gebeuren aan de hand van de onderzoeksresultaten uit het PWO 15-16 (determinanten van ZMO). Met een zelfdiagnose-instrument wordt een vragenlijst bedoeld (open- en gesloten vragen, casuïstiek) die de zorgverlener zelf dient in te vullen. De vragenlijst wordt begeleid van een handleiding met instructies voor het invullen van de test en met duiding van concrete testresultaten. In een laatste fase van het onderzoek wordt de vragenlijst voorgelegd aan een pilootgroep van algemene verpleegkundigen. Hieruit kan blijken of verdere aanpassing of verfijning van de test nodig is.

Zelfmanagement ondersteuning in de verpleegkunde

Contact: ilse.ackermans@ucll.be

Verpleegkundigen spelen een bijzonder belangrijke rol in het ondersteunen van zelfmanagement. Deze taak vraagt echter veel van hen. Soms missen ze de nodige competenties, maar ook de faciliterende randvoorwaarden durven te ontbreken. Het doel van dit onderzoek was om na te gaan hoe verpleegkundigen in Vlaanderen zelfmanagementondersteuning invullen, en om in kaart te brengen welke competenties en randvoorwaarden verpleegkundigen nodig hebben om zelfmanagementondersteuning te bieden. Het onderzoek is gebaseerd op een focusgroep met (ziekenhuis- en thuis)verpleegkundigen gespecialiseerd in zelfmanagementondersteuning en face-to-face interviews met (ziekenhuis- en thuis)verpleegkundigen die dagelijks in contact komen met chronisch zieken.

Het eindrapport van dit onderzoek is beschikbaar: ‘Lembrechts, L. & Ackermans, I.  (2015) Zelfmanagementondersteuning door verpleegkundigen in de chronische zorg. UCLL.’ en verscheen in ‘Lembrechts, L. & Ackermans, I. (2015). Managen van zelfmanagement. Nursing’.

Documenten:
Kwalitatief onderzoek verpleegkundige competenties en faciliterende randvoorwaarden (pdf)

Empowerment bij zorgvragers bevorderen met een online platform: ontwikkeling en testing van twee cases

Contact: monia.vereecken@ucll.be, erika.vanhauwaert@ucll.be

In de zorgverlening staat het verhogen van de empowerment van de zorgvrager steeds vaker centraal. Door moderne technologie te gebruiken, kan de zorg bre­der uitgerold worden tot in de huiskamer van de zorgvrager om zo diens em­powerment te verhogen. Dit project wil een universeel toepasbaar online platform ontwikkelen om de empowerment te verhogen van zorgvragers in de domeinen van zorg en welzijn. De focus ligt op het achterhalen van de generieke functies van dit empowerment verhogende platform en de architectuur ervan. Vervolgens wordt dit generieke platform gebruikt om 2 specifieke cases inhoudelijk vorm te geven. In samenwerking met gebruikersgroepen van zorgverleners en zorgvragers worden 2 testplatforms ontwikkeld om de empowerment te verhogen van zorgvragers met chronische nierinsufficiëntie (CNI) en gameverslaving.

Document:
G&W online empoweren (pdf)

In hoeverre kunnen exergames gebruikt worden als beweegprogramma voor personen met dementie in de thuiscontext? Een studie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers.

Type project: PWO
Periode: September 2017 – Augustus 2019
Contactpersoon: katrien.verhoeven@ucll.be

Beweging speelt een belangrijke rol bij de behandeling van dementie. Beweging vertraagt het ziekteproces, vermindert gedragsproblemen, verhoogt de zelfredzaamheid, … waardoor mensen met dementie mogelijk langer in de thuiscontext kunnen verblijven. Jammer genoeg zijn mensen met dementie vaak inactief. Dit PWO-project onderzoekt of exergames - dit zijn videogames die je speelt door je lichaam te bewegen - gebruikt kunnen worden om beweging te stimuleren bij personen met dementie (65 plus) in de beginfase van hun ziekte. Er worden 2 beweegprogramma’s samengesteld. Het eerste programma gebruikt MIRA exergames (specifiek op maat van ouderen ontwikkeld). Het tweede programma gebruikt klassieke beweegoefeningen. De kwaliteit, haalbaarheid en effectiviteit van deze programma's wordt onderzocht bij mensen met dementie die nog thuis verblijven. Er wordt ook nagegaan of het exergameprogramma meer/minder geschikt is voor de doelgroep dan het klassieke programma. De mantelzorger speelt een belangrijke rol bij de implementatie van de beweegprogramma’s.

Overzicht Projecten, programmalijn Moeder & Kind

Telemonitoring en telecoaching bij zwangeren

Type Project: PWO
Periode: September 2015 - September 2017
Contact: lotte.mertens@ucll.be, annick.bogaerts@ucll.be, marijke.braeken@ucll.be

Overgewicht is een ernstig maatschappelijk probleem. Zwangeren zijn hierbij een bijzonder kwetsbare groep waarbij 33% de zwangerschap start met overgewicht en 35% bovendien een te hoge gewichtstoename tijdens de zwangerschap ontwikkelt. Hierdoor nemen risico’s op zwangerschapsdiabetes en zware baby’s toe. Intensieve leefstijlcoaching kan deze risico’s verminderen, maar is niet geïmplementeerd in de huidige prenatale zorgverlening omdat het een specifieke en tijdsintensieve coaching betreft.

Daarom wordt in dit project een innovatief prototype ontwikkeld van een telemonitoring en telecoaching concept voor monitoring van leefstijlfactoren (gewicht, beweging, psychosociaal welzijn) bij zwangeren, en het op afstand aanbieden van coachingsboodschappen door zorgverleners (vroedvrouwen, huisartsen, gynaecologen). Zorgverleners worden hiertoe opgeleid via een te ontwikkelen ‘train-the-trainer’ module, ter verbetering van hun kennis en communicatievaardigheden voor leefstijlcoaching.

ZuMa, een open huis voor jonge gezinnen

Contact: dorine.heynickx@ucll.be, annick.bogaerts@ucll.be, ellen.nijs@ucl.be

Het ZuMa project is een innovatief maatschappelijk onderzoeks- en dienstverleningsproject, gegroeid vanuit bottom-up (projectlancering 26/06/2015), dat gerealiseerd zal worden door laatste jaarstudenten vroedvrouwen en verpleegkundigen onder de begeleiding van  onderzoekers en docenten van UC Leuven-Limburg. In nauwe samenwerking met lokale, regionale en (inter) nationale partners spelen we in op actuele noden omtrent gezondheid en welzijn. Jonge gezinnen inclusief kansengroepen kunnen er zich laten begeleiden naar een gezonde leefstijl en krijgen opvoedingsondersteuning. In een volgende fase wordt dit uitgebreid naar andere doelgroepen en worden meerdere opleidingen en expertisecellen binnen UCLL geleidelijk betrokken.

De laagdrempeligheid van dit open huis garandeert bovendien sociale inclusie, met nadruk op het creëren van een toegankelijke en hartelijke omgeving voor jonge (toekomstige) gezinnen. In een volgende fase zullen ook de studenten van de lerarenopleiding, orthopedagogie en sociaal werk dit open huis verder vorm geven. We streven ernaar om van Zuma  een ontmoetingscentrum te maken, met een waaier aan dienstverlenende activiteiten en dit voor iedereen die begaan is met en behoefte heeft aan ondersteuning op vlak van gezondheid en welzijn.

Naast workshops en ontmoetingen voor jonge gezinnen, focust ZuMa ook op een aanbod voor professionals.

Borstvoedingsbegeleiding

Contact: ellen.westhof@ucll.be, marlies.swerts@ucll.be

Zorgorganisaties en de overheid investeren in opleiding om kwaliteit van zorg bij de borstvoedingsbegeleiding te optimaliseren. De WHO pleit voor 6 maanden uitsluitend borstvoeding, terwijl in Vlaanderen 750% borstvoeding geeft op dag 1 en slechts 29% op 3 maanden. Uit onderzoek blijkt dat de eerste weken postpartum cruciaal zijn om borstvoeding voort te zetten met nood aan hulp en eenvormige informatie. Het doel van dit onderzoek is na te gaan hoe vroedvrouwen borstvoedende moeders begeleiden tijdens de eerste 14 dagen postpartum en welke barrières zij ervaren? Dit gebeurt via observatie van vroedvrouwen tijdens de borstvoedingsbegeleiding en via focusgesprekken waarna aanbevelingen geformuleerd worden voor onderwijs (o.a. voor ontwikkeling van educatiepakketten afgestemd op de reële noden vanuit werkveld) en organisaties.

Flyer Borstvoedingssymposium 27/04/2017 (pdf, 230kB)

Double Date

De Koning Boudewijnstichting heeft het projectvoorstel ‘Double date: een nieuw model voor detectie en opvolging van psychosociale risicofactoren en problemen op twee scharniermomenten in het traditioneel perinataal zorgtraject, een pilootontwerp in Vlaanderen’ in het kader van de projectoproep ‘Duurzaam en lokaal samenwerken voor een betere perinatale gezinsondersteuning’ goedgekeurd. Het onderzoek wordt opgenomen door University College Leuven–Limburg en Arteveldehogeschool. De eerste zal nauw samenwerken met het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. De tweede met het Jan Palfijnziekenhuis in Gent. Dit onderzoek vertrekt vanuit de vaststelling dat de toenemende kinderarmoede in Vlaanderen leidt tot steeds meer zwangeren met een psychosociaal kwetsbaar profiel. Vroegtijdige en systematische detectie van psychosociale risicofactoren tijdens de zwangerschap laat toe om problemen vroegtijdig aan te pakken. Tot op heden gebeurt dit onvoldoende.
 
Onderzoeker UCLL: Mieke Clement mieke.clement@ucll.be

Sterke Start - Een toegankelijk participatief empowerend groepsprogramma in het eerste jaar na de bevalling

Type project: Praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek (PWO)
Looptijd: sep 2016 – sep 2018
Projectleider: annick.bogaerts@ucll.be
Onderzoekers: dorine.heynickx@ucll.be , ann.morissens@ucll.be

Een gezonde start van het leven ligt aan de basis voor een gezond later leven. Ondanks kwaliteitsvolle gezondheidszorg, blijft grote gezondheidsongelijkheid bestaan in België en Vlaanderen (1,2). Deze ongelijkheid wordt o.m. versterkt door de ongelijkheid in de toegankelijkheid van zorg. Empowerende groepsprogramma’s blijken succesvolle strategieën om kwetsbare groepen te bereiken en om vanaf de geboorte jonge gezinnen integrale ondersteuning te bieden om hun kinderen een gezonde start te geven.
Dit project wil hieraan bijdragen door:
1. de ontwikkeling van een toegankelijk empowerend groepsprogramma met aandacht voor
gezondheid en gezinsondersteuning in het 1ste jaar na de bevalling;
2. de duurzame uitrol van dit groepsprogramma binnen de Huizen van het Kind;
3. de uitwerking van een financieringsvoorstel samen met K&G en RIZIV.

PWO “Sterke Start”: een mooi voorbeeld van ‘co-creatie’.

Lees meer (UCLL-bnieuwsbrief)

Nieuw!: Groepsprogramma Sterke Start ter ondersteuning van ouders tijdens het eerste levensjaar van hun baby.

Meer info en deelnemen…

Inter-act studie

Inter-act studie: FWO-sponsored, E-health driven, multicentre, interpregnancy RCT to help women to regain a healthy weight after childbirth in order to improve outcome in the next pregnancy.

Project coördinator : Prof dr Roland Devlieger (KUL)
Project leider: Prof dr Annick Bogaerts, (UCLL, KUL, UA)
Biostatisticus: Dr Lieveke Ameye (KUL)
Onderzoekers: Dorine Heynickx (UCLL), Margriet Bijlholt (UA), Kelly Amuli(KUL)
 
Het doel van deze studie is om het risico op zwangerschap- en geboortegerelateerde complicaties (i.e. zwangerschap-geïnduceerde hypertensie, zwangerschapsdiabetes, keizersnede, of een grote baby voor de zwangerschapsleeftijd) te reduceren in de volgende zwangerschap bij vrouwen met excessieve gewichtstoename tijdens een voorgaande zwangerschap. Daarom focust dit gerandomiseerde gecontroleerde onderzoek zich op vrouwen met excessieve gewichtstoename tijdens hun 1ste zwangerschap. De interventie streeft naar een gezonde BMI bij aanvang van de volgende zwangerschap door tijdens de preconceptie periode in te grijpen. Verder streeft deze studie naar een adequate gewichtstoename tijdens de volgende zwangerschap door tijdens de zwangerschap in te grijpen.
De coachingsinterventie voor dit onderzoek combineert face-to-face begeleiding met gebruik van een mobiele App die gekoppeld is aan een weegschaal en een activiteit tracker. De App monitort gewicht, eetgedrag, fysieke activiteit, mentaal welzijn, en biedt continue coaching via methoden gericht op positieve gedragsverandering. De studie beoogt 1100 vrouwen te includeren.  Minder gemotiveerde vrouwen worden gestimuleerd om deel te blijven nemen aangezien de tijdstippen van de zes preconceptie coachingsessies samenvallen met de standaard postnatale follow-up bezoeken voor pasgeborenen (Overheidsvaccinatieschema via de organisatie 'Kind & Gezin'), en de drie zwangerschap coachingsessies samenvallen met de drie geplande echografieën.

 

Van ‘TOGETHER WE CHANGE’ naar ‘TOGETHER WE CARE’

Samenwerking in en met de eerstelijn binnen het domein van het jonge kind.

Type Project: PWO
Periode: september 2017 – september 2019
Contact: sarah.vanhaeken@ucll.be

In de eerste lijn zijn verschillende zorgprofessionals uit verschillende disciplines en organisaties binnen de gezondheidssector actief. Hoewel Vlaanderen beschikt over goed opgeleide en hardwerkende zorgprofessionals, gebeurt de zorgverlening nog te vaak op een gefragmenteerde wijze en vanuit teveel verschillende structuren.
In het Vlaamse regeerakkoord 2014-2019 wordt een vereenvoudiging van eerstelijnsstructuren en versterking van de eerste lijn opgenomen als deel van de oplossing hiervoor, waarbij voornamelijk een regiorol wordt toegekend op lokaal niveau. In de praktijk ontbreken echter concrete maatregelen en concrete instrumenten om dit nieuwe gedachtegoed ingang te doen vinden.

Doelstelling:
Via dit PWO-project wensen we aan deze knelpunten tegemoet te komen door voor een specifiek inhoudelijk domein op lokaal niveau na te gaan welke good practices rond efficiënte interdisciplinaire samenwerking al bestaan, welke ondersteunende maatregelen/instrumenten ontwikkeld kunnen worden en aan welke randvoorwaarden op andere niveaus voldaan moet worden

 

Dit project wordt gefinancieerd vanuit middelen van UCLL.

Overzicht Projecten, programmalijn Voeding

 

Preventie van ondervoeding bij ouderen: praktische tips van en voor woonzorgcentra

Contact: erika.vanhauwaert@ucll.be

Ondervoeding bij ouderen is een ernstig en vaak onderschat probleem. De doelstelling van het project was het verzamelen van goede praktijkvoorbeelden ter preventie van ondervoeding bij ouderen in woonzorgcentra en deze te bundelen en verspreiden naar woonzorgcentra in Vlaanderen.

Op basis van literatuur, een online bevraging (verstuurd naar alle woonzorgcentra in Vlaanderen, respons n=28) en interviews met een logopediste, twee ergotherapeuten en een kwaliteitscoördinator van vier woonzorgcentra en feedback van verschillende diëtisten werd de brochure opgesteld en in een iteratief proces bijgestuurd.

Het  resultaat is een kernachtige samenvatting van wat woonzorgcentra kunnen doen ter preventie van ondervoeding aangevuld met illustratieve uitspraken uit de online bevraging en interviews.

De brochure is in pdf aan te vragen bij erika.vanhauwaert@ucll.be

Document
Preventie van ondervoeding bij ouderen

 

Praktijk analyse-instrument voor de zelfstandige diëtist

Project: PWO
Periode: tot augustus 2018
Contact: goele.jans@ucll.be

Dit projectvoorstel beoogt onderzoek naar een set van kwaliteitsindicatoren en de ontwikkeling van een digitaal praktijk analyse-instrument voor de zelfstandige diëtist in Vlaanderen.

In dit onderzoek wordt de werking van de diëtist met een eigen zelfstandige praktijkvoering kwalitatief en kwantitatief bevraagd (met o.a. SWOT-, proces- en omgevingsanalyse). Vanuit de verkregen gegevens, bestaande competentielijsten en bestaande kwaliteitstoetsen van andere zorgberoepen wordt een set kwaliteitsindicatoren ontwikkeld. Deze kwaliteitsindicatoren vormen de basis voor een digitaal praktijk analyse-instrument voor de zelfstandige diëtist. Het instrument heeft als doel een referentiepunt te zijn voor de diëtist

 

Evidence-based diëtetiek en praktijk dieetrichtlijnen

Contact: erika.vanhauwaert@ucll.be, laura.verbeyst@ucll.be

Evidence-based diëtetiek impliceert het integreren van individuele expertise met het beste externe bewijsmateriaal dat vanuit systematische onderzoek beschikbaar is. Richtlijnen geven aanbevelingen voor de praktijk en geven ondersteuning van zorgprofessionals in het geven van kwaliteitsvolle zorg en advies. Richtlijnen geven een samenvatting van de laatste wetenschappelijke evidentie en integratie in de dagdagelijkse praktijk. Richtlijnontwikkeling vertrekt vanuit de ADAPTE-methode en screening op kwaliteit van de richtlijnen via AGREE-II. Aangevuld met onderbouwde literatuur. Conform de methodiek van CEBAM en de werkgroep richtlijnen eerste lijn.

Het dieetlab is gericht op de ontwikkelen of adapteren van evidence based dieetrichtlijnen ter ondersteuning van de werking van de diëtist. Naast de ontwikkeling van ondersteunende tools en materialen om de diëtiste in de dieetpraktijk te ondersteunen in het evidence-based handelen.

Publicaties:

Publicaties in voorbereiding:

  • Voedingsadvies bij chronisch nierlijden
  • Voedingsadvies bij chyluslekkage

 

Rapport

In het voorjaar 2018 werd het evidence-based handelen van Belgische diëtisten in kaart gebracht. Er werd nagegaan welke kennis, percepties en attitudes Belgische diëtisten hebben omtrent EBP, en in welke mate ze het toepassen. Daarnaast werden de voorkeuren en barrières van diëtisten op vlak van EBP en specifiek het gebruik van klinische dieetrichtlijnen bevraagd. Door hier inzicht in te krijgen, kan de toepassing van EBP in de praktijk gericht verbeterd worden.

De resultaten van het onderzoeksproject kan u hier nalezen.

 

Reductie van voedselverspilling in woonzorgcentra: meten is weten.

Contact: goele.jans@ucll.be

Het project heeft als doel verschillende systemen voor het meten van voedselverspilling in woonzorgcentra te vergelijken en ontwikkelde één meetinstrument om voedselverlies te meten in zorginstellingen. Op basis van kwalitatief onderzoek en literatuur werd een procedure uitgeschreven en uitgetest (2017) bij woonzorgcentra. De methodiek brengt de voornaamste voedselverspillers in kaart (producten, plaats in de voedselketen, enz.). Hiernaast wordt een brochure ontwikkeld met preventieve maatregelen en interventieplan welke ter beschikking gesteld wordt aan de deelnemende woonzorgcentra.

Dit project loopt in samenwerking met de Vlaamse Overheid, www.voedselverlies.be en www.departementwvg.be/door-meten-beter-wetenInstellen

-----

Aankondiging: Trefmoment voedselverlies in de welzijns- en zorgsector op 20 maart

Wil je graag met andere organisatie ervaringen m.b.t. voedselverlies delen? Wil je kennismaken met een aantal manieren hoe je voedselverlies in de kijker kan zetten?  Wil je – o.a. van het UCLL onderzoeksteam Healthy Living - leren hoe voedselverlies ook binnen het zorgverhaal past? Wil je informatie over wat je met voedseloverschotten kan doen? Twijfel dan niet en schrijf in voor deze boeiende studiedag! Via https://www.departementwvg.be/evenementen/trefmoment-voedselverlies-de-w... kan je meer informatie terugvinden over het programma!  

 Aansluitend vinden ook de FoodWin-awards plaats. Deze awards willen grote en minder grote projecten rond voedselverlies in de bloemetjes zetten.

Praktische informatie:
het trefmoment voedselverlies vindt plaats van 13:30 tot 17:15 en de Foodwaste-awards van 17:00 tot 21:00. Place to be is het Herman Teirlinckgebouw, Havenlaan 88
1000 Brussel.

 

Preventie van ondervoeding en vroegdetectie van ondervoeding

Contact: tim.tambuyzer@ucll.be, dirk.vanneste@ucll.be

Ondervoeding bij ouderen is een ernstig en vaak onderschat probleem, in België heeft 45% van de 70-plussers een risico op ondervoeding en 12% is effectief ondervoed (NutriAction, 2013).

In dit onderzoek zetten we in op het systematisch vroegtijdig vaststellen van ‘ondervoeding’ of ‘een verhoogd risico hebben op ondervoeding’ bij zorgbehoevende ouderen. Dit project vertrekt vanuit de bestaande instrumenten van BelRAI.

 

Transmango

Contactpersoon: Tim Tambuyzer

UCLL, groep Gezondheid en Welzijn, is een partner binnen het Europese project Transmango, dat de voedselzekerheid bestudeert in Europa. Hiertoe worden factoren die de voedselzekerheid negatief kunnen beïnvloeden, in kaart gebracht en handvaten aangereikt om de weerbaarheid te versterken zodat er op pro-actieve wijze met deze mogelijke bedreigingen kan worden omgegaan.

Meer info

Er werd een cartoon-film ontwikkeld in het Nederlands en Engels.

Praktijkvoordbeeld - gezondheid en welzijn op pukkelpop 2017.

of kijk op www.transmango.eu

 

Smaakbox: ontdekkend leren over gezonde voeding

In het project ‘smaakbox’ wordt voeding en gezond eten op een eenvoudige, ludieke en duidelijke manier uitgelegd in korte educatieve filmpjes van 1 tot 2 minuten. De voedingsstoffen worden hierbij ‘tot leven’ gebracht. De filmpjes over koolhydraten zijn voorgelegd aan leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar en getest op hun duidelijkheid, interesse, layout, vormgeving en de mate dat de kinderen de filmpjes leerrijk vonden. Verder werden de filmpjes aan leerkrachten getoond op de inspiratiebeurs van Technopolis (16 oktober 2017).

Het project liep in samenwerking met de Stad Tienen en was mogelijk dankzij de financiële steun van de Provincie Vlaams-Brabant.

Filmpjes

De filmpjes kunnen hier geraadpleegd worden:
-        Koolhydraten: wat zijn koolhydraten en welke soorten koolhydraten zijn er.
-        Suiker in het lichaam: hoe worden koolhydraten in ons lichaam opgenomen?
-        Bronnen en aanbevelingen van koolhydraten in onze voeding.
-        Productieproces: van suikerbiet tot suiker
 
De filmpjes kunnen gebruikt worden als educatief materiaal voor scholen (lager onderwijs en STEM onderwijs) en door zorgactoren.

Meer info over de ontwikkeling van de filmpjes over koolhydraten

 

Overzicht Projecten, programmalijn Ethos

Regelarme zorg? Ondersteunen van de professionele verantwoordelijkheid van zorgverleners in reflectieve organisatie.

Contact: joke.lemiengre@ucll.be

Voorliggend project beoogt de waarde van het project "regelarme zorg" te exploreren in functie van het ondersteunen van de professionele verantwoordelijkheid van zorgverleners in de context van het creëren van een reflectieve organisatiecultuur.

De gevonden bevindingen worden verwerkt in een paper met als titel "Regelarme zorg: Perspectieven voor het ondersteunen van de professionele verantwoordelijkheid van zorgverleners in een reflectieve organisatie". Op basis van de bevindingen in de literatuurstudie wordt samen met Familiehulp een pilootproject uitgerold. Ethos stelt in samenwerking met sTimul Lubbeek (zorg-ethisch lab) een businessplan op om de bevindingen vanuit het project regelarme zorg te integreren in vormings- en begeleidingstrajecten met als werktitel: "Regelarm orqaniseren van zorq: kunst of fictie".

Ethisch leiderschap in de zorg

Contact: joke.lemiengre@ucll.be, kristof.thijs@ucll.be

Ethisch leiderschap vormt vandaag een belangrijke uitdaging in de zorg. Leidinggevenden in de zorg staan vaak in spreidstand. De vraag naar ‘goede’ oplossingen voor allerhande problemen is dagelijkse kost. Leidinggevenden in de zorg functioneren in een cultuur die gericht is op het bevorderen van de doelmatigheid en doeltreffendheid van de zorg.  Daarnaast is er ook de nood voor het creëren van een cultuur van zorgzaamheid met aandacht voor zorgvrager en zorgverlener. De complexiteit waarin leidinggevenden werken, vraagt een ethische reflectie over de wijze waarop ze leiderschap kunnen opnemen in de concrete organisatie van zorg. Het gaat er niet alleen over ‘wat’ een leidinggevende ‘doet’ maar ook ‘wie’ de leidinggevende ‘is’.

Het project gaf de verkenning van visie vanuit de zorg uit in een cahier: Vanlaere L, Lemiengre J, De Wachter L, & Van Ooteghem L. Ethisch leiderschap in de zorg: Verkenning vanuit de zorgethiek. Antwerpen, Apeldoorn: Garant, 2015. Dit cahier over ethisch leiderschap in de zorg is geen trainingsboek over een nieuw model van leiderschap. Het is een reflectie over leiderschap in de zorg waarbij we de zorgethiek als referentiekader gebruiken. Doorheen het cahier wordt niet alleen stilgestaan bij de betekenis van ‘het zijn’ van de leidinggevenden in de zorg, maar wordt deze verbonden met ‘de context’, de zorgcultuur waarin ze werken.

Hiernaast werd een vormingstraject “ethisch leiderschap in de zorg” voor leidinggevenden in de zorg ontwikkeld waarvan op 8 december een vorming doorging.

Meer info: