Overslaan en naar de inhoud gaan

MINDS - Moving in New Directions Sustainably

Type Project: PWO
Periode: september 2017 – september 2018
Contact: pieter.willems@ucll.be

We leven in een snel veranderende kennismaatschappij waar transities een belangrijke rol spelen en 21ste-eeuwse competenties zich opdringen bij jongeren. Een snel veranderende kennismaatschappij brengt helaas ook negatieve gevolgen met zich mee. In de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling hebben alles lidstaten van de Verenigde Naties zich geëngageerd om de nodige initiatieven en beslissingen te nemen die nodig zijn om onze planeet en maatschappij op een duurzame koers te brengen.
Door de bouw van een ECO-trailer willen we specifiek tegemoetkomen aan de noodzaak om duurzaamheidshandelen en -denken te stimuleren, in het bijzonder bij jongeren via 21ste-eeuwse vaardigheden en bij actoren die jongeren als doelgroep hebben.
De ECO-trailer die off-grid werkbaar is, zal na afloop van het project blijvend gevaloriseerd worden bij deze doelgroepen.

 

Dit project wordt gefinancieerd vanuit middelen van UCLL

Horizon 2020 STORY

The main objective of STORY is to show the added value storage can bring for a flexible, secure and sustainable energy system.
This will be achieved by showing the inter-relations between technologies and stakeholders as well as the potential and impact of policy and regulation.

The future European grid has to serve a diverse and mixed landscape of users in a situation of mixed rules and
responsibilities depending on the policy and regulatory choices that will be made. Challenges include high penetration of renewables, bi-directional flows of different energy vectors, growing number of users and requirements for higher security.

The European commission wants to strengthen the position of the EU energy industry, including those players active in producing solutions for security of supply, increased share of renewables and grid stability. The advances in ICT technology, intelligent control algorithms, inverter and storage technologies provide strong tools to cope with these challenges.

Given this context, STORY focuses on providing relevant and wide-covering demonstrations that serve as input for a
thorough and transparent analysis on what the impact of storage can be for the involved stakeholders. Storage is considered as a means, while not neglecting other competing technologies that could provide a similar or complementary functionality.

The actions that the 17 members from 9 European countries in STORY consortium are going to take in a 5-year project bring a valuable contribution to turn these challenges into opportunities. They will not only develop the most viable storage and ICT solutions for the demonstration sites, but they will also analyse the impact of large penetration of the technologies through simulations, analyse the effect of policies and regulations to the business opportunities of storage related industry
and communicate the findings to wider community through systematic strategies for impact creation.

Meer info externe Website

Zelfmanagement na Orgaan transplantatie

 In het kader van dit project rond telemonitoring als opvolgingstool na orgaantransplantatie (een OT – project van de KU Leuven waarbij KHLeuven als partner optreedt) zal KHLeuven de nodige software ontwikkelen om deze opvolging op de correcte wijze te kunnen volbrengen.

Meer info

Digitaal Toetsen

In dit project wordt nagegaan hoe een computeromgeving moet opgezet worden waarmee studenten op digitale wijze hun examens kunnen afleggen en toch maar een beperkt, vooraf geselecteerd aantal elektronische bronnen kunnen raadplegen. Dergelijk systeem moet uiteraard waterdicht beveiligd zijn tegen het gebruik van gangbare “frauduleuze” IT technieken (hacken, phishing, gebruik van memory sticks, toegang tot dropboxen, Google+/Google Drive, …).

Commercieel bestaan er reeds, vaak zeer dure, oplossingen. Het is de bedoeling om na te gaan of, eventueel via opensource, op een gemakkelijke manier dergelijke frameworks kunnen ontwikkeld worden die dan breed inzetbaar zijn in een onderwijslandschap (zowel klassiek onderwijs als avond onderwijs (bijv. Syntra)) en dus velen van nut kan zijn zonder dat ze zware investeringen moeten doen.

Meer info

Hageland Digitaal 2.0

Smart cities zijn in opmars, geen stad die hier niet aan denk en de mogelijkheden aftoetst. Dat een individuele plattelandsgemeente hier niet mee bezig is, lijkt voorlopig normaal, maar kan het platteland achterblijven? Aan de kant blijven lijkt echter geen oplossing. Door op bovenlokaal niveau, dus door samenwerking,  de regie in handen te nemen kunnen we hier ook de kans benutten om nieuwe ontwikkelingen in de digitale publieke ruimte ook op het platteland vorm te geven. Het project beoogt een proces op gang brengen om de expertise in dit domein op het platteland op te krikken. Het wil ook de plattelandsgemeenten voorbereiden om smart-dienstverlening naar  inwoners en bezoekers in de toekomst mogelijk te maken. Om in de toekomst aan een echt smart platteland te werken moet eerst de informatie overzichtelijk en overal beschikbaar zijn. Eenmaal dit gerealiseerd is,  zullen smart initiatieven ook makkelijker hun weg vinden. Op het platteland is reeds een overaanbod van digitale initiatieven aanwezig om burgers en bezoekers digitaal wegwijs te maken en te informeren. Vaak echter zonder afstemming, en naast elkaar. Naast het overaanbod stellen we ook vast dat  hier en daar blinde vlekken aanwezig zijn. Dit project wil bijdragen tot een betere afstemming over gemeentengrenzen heen, en digitale tekorten in kaart brengen en waar mogelijk aanvullen om op die manier stappen te zetten naar een meer toegankelijk digitale publiek aanbod op het platteland. Door de gemeenten van het Hageland te betrekken en op bovenlokaal niveau samen te laten werken willen we de regie van deze nieuwe publieke ruimte deels ook terug bij de lokalen besturen plaatsen. De aanwezigheid van de gemeente als regisseur is noodzakelijk. De overheid moet zelf een aanbod creëren voor domeinen die een breed maatschappelijk nut hebben, en die de eigen gemeente en de eigen regio in de brede zin kunnen versterken. Door een regie rol op te nemen, en in beperkte mate ook actor te zijn kan een lokaal bestuur trends bevestigen, innovatie bewerkstelligen of zelfs nieuw particulier initiatief stimuleren. Door de regie op bovenlokaal niveau ook af te stemmen met al de Hagelandse gemeenten wordt een meerwaarde voor de hele streek gecreërd.  Door samen te werken versterken de gemeenten elkaar en is het beoogde resultaat groter dan de som van de delen, en wordt er gewerkt aan een streekidentiteit die zowel individuele gemeenten als lokale initiatieven zal versterken. De regierol die de promotor en de co-promotoren in dit project zullen opnemen is een zachte vorm van regie ( overleg organiseren, coördineren, afstemmen van het aanbod op het plaatselijk grondgebied) in samenwerking met Unizo Hageland en de academische partner UCLL. Een vorm van regie waarbij belangenvermenging en onafhankelijkheid van nabij bewaakt zal worden. In dit opzicht wordt binnen dit project dank zij de technologie van de geolocatie, de onafhankelijkheid van de applicatie en de door lokale overheden ondersteunde dienstverlening benadrukt over gemeentegrenzen heen. Met geolocatie wordt bedoeld dat men de informatie krijgt in functie van de nabijheid. Bij opzoeken van informatie krijgt men dus gegevens in functie van de plek waar men zich bevindt in het Hageland, en dus niet in functie van de online strategie van de adverteerder zoals in google.

Meer info

MondApp

 Dit project is een vervolg op het project MondApp (PWO_MondApp_13).  Er wordt een specifiek systeem ontwikkeld om de kwaliteit en de aanlevering van inhoud voor de mobiele app MondApp op een wetenschappelijk onderbouwde manier te kunnen garanderen. Deze garantie wordt geleverd door de ontwikkeling van een semi-automatisch instrument dat het peer-reviewen van inhoud ondersteunt. Eens goedgekeurd door de peers zorgt dit instrument ervoor dat de goedgekeurde inhoud automatisch wordt toegevoegd aan de bestaande app MondApp. Aldus wordt deze verrijkt met nieuwe, door experts gevalideerde inhoud.

Dit systeem laat toe om het geheel niet alleen in het werkveld in te zetten (als erkend naslagwerk voor diëtisten en verpleegkundigen) maar ook in de bacheloropleiding Mondzorg van de KHLeuven waar het als hulpmiddel/lesmiddel kan gebruikt worden. De MondApp is immers zo ontwikkeld dat hij ook gebruikt kan worden als evaluatie-instrument. Zowel het werkveld als het onderwijs kunnen dus voordeel halen uit dit systeem. Meer nog, studenten die al een bachelor dieetkunde hebben kunnen meehelpen aan de inhoud van de app. Aldus is de cirkel rond.

Door dit instrument dit jaar volledig op punt te stellen en voldoende uit te testen kan het bijgevolg volledig operationeel zijn als de bacheloropleiding Mondzorg in 2015-2016 van start gaat.

Meer info

Techniek in de Zorg

Het THE! project beoogt de realisatie van een euregionaal, multidisciplinair keuzetraject waaraan studenten van de deelnemende scholen kunnen participeren. Vak- en grensoverschrijdende capaciteiten worden aangeleerd met een focus op technologie in de zorg en een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt.                                                                   
Doelstellingen:
Opzetten van een grensoverschrijdend keuzetraject binnen de huidige opleidingen van secundaire en hogescholen.
Focus op: multidisciplinariteit, technologische zorginnovaties, Euregionale mobiliteit, doorstroom leerlingen secundair naar hoger onderwijs klaarmaken voor euregionale arbeidsmarkt.

Meer info

ThinkFirst

In software ontwikkeling is testen essentieel, maar het onderhouden en uitvoeren van niet geautomatiseerde test scenario's is zeer tijdrovend, weinig uitdagend en heeft een hoge kostprijs. Om deze reden zijn bedrijfsmensen op zoek naar hulpmiddelen om dit proces te ondersteunen. Soms voeren zij zelf een beperkte studie uit, veelal beperkt tot één of twee hulpmiddelen, en vanuit hun specifieke context. Vaak hebben ze echter niet de tijd en het budget om hier verder in te gaan. Bovendien is het niet erg efficiënt dat ze telkens opnieuw ‘het warm water uitvinden’. Voorliggend project heeft tot doel bedrijven te helpen een gefundeerde keuze te maken voor het voor hen best geschikte hulpmiddel voor de automatisering van software testing.

We richten ons specifiek op hulpmiddelen die test-driven development ondersteunen in een Java-omgeving, voor functionele testen. Hiervoor worden een aantal realistische voorbeelden uitgewerkt en wordt een marktonderzoek gedaan naar de noden van bedrijven.

Dit alles zal resulteren in een vergelijkende studie, een document dat de voor- en nadelen van de verschillende onderzochte hulpmiddelen weergeeft. Bedrijven, hogescholen, en andere geïnteresseerden kunnen dit document gebruiken als handleiding dienen om, geval specifiek, het meest geschikte hulpmiddel te kiezen voor testen. Daarnaast voorzien we een realistisch uitgewerkte set van codevoorbeelden, waar bij eenzelfde case telkens getest wordt met ieder bestudeerd hulpmiddel. Deze codevoorbeelden kunnen dienen als extra documentatie.

Meer info

Partner in Self-Assessment Tool voor diëtisten

Onderzoek naar een set van kwaliteitsindicatoren en de ontwikkeling van een digitaal praktijkanalyse-instrument voor de zelfstandige diëtist in Vlaanderen.
In dit onderzoek wordt de werking van de diëtist met een eigen zelfstandige praktijkvoering kwalitatief en kwantitatief bevraagd. Vanuit de verkregen gegevens, bestaande competentielijsten en bestaande kwaliteitstoetsen van andere zorgberoepen wordt een set kwaliteitsindicatoren ontwikkeld. Deze kwaliteitsindicatoren vormen de basis voor een digitaal praktijk analyse-instrument voor de zelfstandige diëtist. Het instrument heeft als doel een referentiepunt te zijn voor de diëtist.

Meer info

Partner in Online Empoweren van Chronisch zieken

In de zorgverlening gaat het steeds meer om het verhogen van empowerment bij de zorgvrager.
Door de inzet van moderne, intuïtieve technologie kan zorg breder uitgerold worden tot in de huiskamer om op die manier empowerment te verhogen. In dit project richten we ons primair op het ontwikkelen van een online empowerment verhogend platform voor zorgvragers. Onze focus gaat uit naar het achterhalen van de noodzakelijke functies van een dergelijk universeel inzetbaar platform en de opbouw van de architectuur van dit platform. Vervolgens testen we dit platform uit in samenwerking met een gebruikerspanel van twee uiteenlopende groepen van zorgvragers:
patiënten die lijden aan een chronische nieraandoening en personen die problematisch gamegedrag vertonen.

Meer info

Partner in Schoolmonitor project

Bij Wisselwerking met Onderwijs kan je het volgende voorbeeld toevoegen onderaan die pagina:
Via het keuzevak Big Data, dat een gezamenlijke organisatie is van de expertisecel ITech en de opleiding Toegepaste Informatica, worden laatstejaars in contact gebracht met echte praktijkvoorbeelden in het Big Data domein: bedrijven mogen cases indienen welke dan door multidisciplinaire studententeams (Toegepaste Informatica, Marketing, Chemie, Fiscaliteit, Boekhouding, …) worden uitgewerkt als een echte business case en dit onder begeleiding van ervaren lectoren en mensen uit het werkveld. Dit vak wordt georganiseerd door Mevr. Griet Barrezeele en Dhr. Patrick De Mazière.

Meer info