Overslaan en naar de inhoud gaan

Valorisatie van processtromen

Verwijdering van restconcentratie zware metalen uit afvalwater met geactiveerde biokool van organische probleemstromen (Biosorb)

Partner(s): KU Leuven, UHasselt, UC Limburg
Type Project: IWT-TETRA-project
Periode: oktober 2015 - september 2017
Contact: kristel.sniegowski@kuleuven.be

Bio-elektrochemische remediatie en recuperatie van metaalhoudend afvalwater via metallurgische microbiële brandstofcellen (Bio-E-ReMedie)

Partner(s): Departement Industriële wetenschappen en technologie

Type Project: PWO-project
Periode: september 2014 - augustus 2016
Contact: ilse.vermeulen@ucll.be

Wasvloeistof-afvalstromen uit grondwasinstallaties bevatten (kostbare) metaalconcentraties die echter met de huidige verwijderingsmethodes niet rendabel verwijderd/herwonnen kunnen worden omwille van de aanzienlijke input van energie en chemicaliën die hiervoor nodig is. Een innovatieve duurzame oplossing voor het behandelen en hergebruiken van de wasvloeistof en tegelijkertijd het recupereren van de metalen is dus noodzakelijk.
Dit project onderzoekt het gebruik van een metallurgische microbiële brandstofcel voor duurzame recuperatie/verwijdering van metalen uit deze afvalstromen. Hierbij wordt de energie die vrijkomt bij microbiologische afbraak van organisch rijk afvalwater gebruikt om de metalen te herwinnen. Er wordt hierbij onderzocht welke metalen via deze techniek energie-efficiënt gerecupereerd kunnen worden uit de afvalstromen, welke massa en dus opbrengst behaald wordt en met welke zuiverheid het metaal bekomen wordt.

Optimalisatie van een duurzame drinkwaterproductie-eenheid voor ontwikkelingsgebieden (H2Otechnology4Africa)

Partner(s): KHLim - Gezondheidszorg, De Nayer Instituut - Water4Ghana, KULeuven - Chemische ingenieurstechnieken - LAPCET, Hach Lange, AWWS, Bevrijde wereld, G.R.L.-glasrecycling nv
Type Project: PWO
Periode: februari 2013 - januari 2015
Contact: Ann.Creemers@ucll.be

Intensificatie van industriële processen met behulp van akoestische energie (InProcesUS)

Partner(s): De Nayer Instituut - onderzoeksgroep Proces- en Milieutechnologie, KULeuven - Chemische ingenieurstechnieken - LAPCET 
Type Project: TETRA-project
Periode: oktober 2011 - september 2013
Contact: Leen.Braeken@kuleuven.beKristel.Sniegowski@kuleuven.be

Karakterisatie en optimalisatie van continue installaties voor de selectieve verwijdering van probleemcomponenten met behulp van AOP’s (AOPselect)

Partner(s): De Nayer Instituut - onderzoeksgroep Proces- en Milieutechnologie
Type Project: TETRA-project
Periode: januari 2010 - maart 2012
Contact: Leen.Braeken@kuleuven.be

De economisch verantwoorde inzet van AOP’s door middel van integratie in klassieke waterzuiveringsinstallaties (EconAOP)

Partner(s): De Nayer Instituut - onderzoeksgroep Proces- en Milieutechnologie (hoofdaanvrager)
Type Project: TETRA-project
Periode: januari 2008 - december 2009
Contact: Leen.Braeken@kuleuven.be

Coöperatief wijnlabo Hageland

Projectleider: Herman Faes
Looptijd: 25/9/2016 tem 31/12/2018
Financieringskanaal: Europees programma voor plattelandsontwikkeling Leader

In het Hageland zijn heel wat goede wijnbouwers actief. Momenteel beschikken ze echter niet over de nodige middelen om kwaliteitsparameters tijdens het wijnmakingsproces te meten. Dit project wil bijdragen aan de kwaliteit van Hagelandse wijn en op die manier de streekidentiteit van het Hageland als wijnbouwregio uitbouwen. Dit willen we bereiken via de oprichting van een coöperatief wijnlabo waarvan alle Hagelandse wijnbouwers gebruik kunnen maken voor de analyse van stalen, van oogst tot botteling. Op deze manier zal de wijnbouwer de ideale oogsttijd kunnen bepalen en het wijnmakingsproces op de voet kunnen volgen. Deze kennis helpt de wijnbouwer in het opleveren van een beter product.

3CIT

Projectleider: Jan Van Dierdonck
Looptijd: 1/2/2018 – 31/1/2020
Financieringskanaal: Innovatiesubsidie provincie Vlaams-Brabant

Om haar marktpositie te verstevigen streeft Citrique Belge (CB) ernaar om diverse nieuwe zouten van citroenzuur, i.e. citraten, te produceren. De huidige productiecapaciteit van 110.000 ton per jaar is volledig benut. Daarom is het noodzakelijk om de productiecapaciteit uit te breiden. Om deze uitbreiding te kunnen realiseren is het van belang dat er een productie 'plant' op semi-industriële schaal wordt ontwikkeld die zeer flexibel kan omgebouwd worden, afhankelijk van het type zout van citroenzuur dat wordt geproduceerd. Dit vergt een grondige studie om een kostenefficiënte multiflexibele productie 'plant' (MPP) te ontwerpen. Het doel van dit project is een MPP te ontwikkelen waarbij een deel van de productiecapaciteit benut kan worden door andere (regionale) voedingsbedrijven.
In een voorstudie werd specifiek het traject voor kaliumcitraat deels onderzocht. De eerste fase van opschaling naar pilootproeven is hierbij net gestart. Voor dit project wordt de studie van meerdere citraten verder uitgewerkt en worden bedrijven uit de regio uitgenodigd en gescreend naar hun behoeften naar een kostenefficiënte en MPP op semi-industriële schaal. Hiertoe wordt samengewerkt met de University Colleges Leuven-Limburg (UCLL), met Flanders’ Food (FF) en POM Vlaams-Brabant. Op die manier geeft UCLL haar studenten de kans om kennis te maken met industriële processen en marktgedreven thema’s, en zodoende haar kennis verder te verruimen. FF ziet binnen de agrovoedingsindustrie de groeiende vraag naar ‘open’ installaties om productieprocessen verder op te schalen vanuit piloot- naar productieproeven. Dit project speelt in op deze vraag, waarbij FF samen met Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Vlaams-Brabant hun bedrijvennetwerk kan aanwenden om ze te betrekken bij dit open innovatie initiatief en de ontwikkeling van de MPP. Op termijn moet dit leiden tot een sterkere verankering van bedrijven/onderzoek met nieuwe hoogwaardige toepassingen in de unieke Vlaamse suikercluster.

Synthese van 5-HMF uit industriële suikerhoudende afval- of nevenstromen via microgolf gebaseerde flow chemie

Projectleider: Geert.Dehaen@ucll.be

Als chocoladeland bij uitstek kennen vele Belgische chocoladefabrikanten jaarlijks heel wat suikerhoudende neven –en afvalstromen. Dit afval kan worden ingezet voor de  productie van 5-hydroxymethylfurfural (5-HMF), een proces dat op dit moment echter nog maar moeizaam verloopt. Het huidige onderzoek wil de focus leggen op 3 elementen: nagaan op welke manier dit proces geoptimaliseerd kan worden met behulp van microgolfgebaseerde flow chemie, onderzoeken hoe chocoladeafval beter benut kan worden en in welke mate dat dit omzettingsproces economisch rendabel is.

Klik hier voor meer info.

No Whey-st, Valorisatie van wei tot melkzuur

Contact: carolien.grammen@ucll.be

De zuivelsector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in België. De sector levert ook reeds lange tijd inspanningen naar verduurzaming toe. Toch blijft er nog een lange weg te gaan. Zeker op het gebied van het valoriseren van afval- en/of nevenstromen kunnen stappen genomen worden. Zowel kaas- als yoghurtfabrikanten hebben tijdens hun productieprocessen te kampen met een grote waterige afvalstroom, het zogenaamde wei (in de EU: 40 miljoen ton/jaar). In België wordt deze wei voornamelijk verwerkt tot veevoeder of kleinere zuivelfirma’s schenken hun wei aan lokale boeren die deze gebruiken als bemesting voor hun akkers of voor de productie van biogas. Een meer winstgevende afzet voor wei is het gebruik ervan voor de productie van melkzuur. Melkzuur kent verschillende ‘groene’ toepassingen o.a. als grondstof voor de synthese van biodegradeerbare plastics (o.a. PLA, Poly Lactic acid of polymelkzuur). Momenteel wordt melkzuur geproduceerd via fermentatie uitgaande van sucrose uit suikerbieten of glucose uit maïs. Omwille van de steeds toenemende vraag naar melkzuur (jaarlijkse stijging met 5-8%) kan wei, als grondstof, een interessante aanvulling vormen op deze voedingsgewassen. Wei bevat immers nog een grote hoeveelheid lactose (40 g/L) dat via fermentatie kan worden omgezet in melkzuur. Daarenboven treedt wei niet in competitie met gewassen bedoeld voor humane consumptie. In samenwerking met een aantal Belgische zuivel- en melkzuurfabrikanten wil dit PWO-project onderzoeken of het gebruik van wei-afval voor de productie van melkzuur een praktisch haalbaar en economisch rendabel proces kan vormen.

Ontwikkeling van vinificatie protocol voor optimale appelzuurafbraak bij het verwerken van rode druiven

Type Project: PWO-project
Periode: september 2014 - september 2016
Contact: herman.faes@ucll.be

Met dit project wordt ingegaan op de belangrijkste uitdaging voor wijnbouwers in onze regio: zuurafbraak. Hierbij wordt niet alleen gezocht naar de meest ideale gist–bacterie combinatie na voorbehandelingstechnieken als koude weking en gasmaceratie, maar tevens naar de beste timing om de melkzuurbacteriën toe te voegen om de zuurafbraak te bevorderen. Traditioneel worden deze bacteriën na de vergisting (alcoholische fermentatie, AF) toegevoegd, maar recente studies aan het Australische Wijn Research instituut tonen aan dat co-inoculatie ook mogelijk is met positieve gevolgen voor het fruitig karakter. Dit zou een significante win-win situatie betekenen zowel wat betreft de verwerkingstijd als wat betreft de kwaliteit. Het nieuwe project zal systematisch een set van variabelen onderzoeken.

Superkritische CO2 extractie een duurzaam alternatief bij milieuanalyse en valorisatie van nevenstromen

Partner(s): Departement Industriële wetenschappen en technologie
Type Project: Defiscalisering
Periode: september 2015 - augustus 2017
Bedrijfspartners: Proefcentrum Fruitteelt, Ecotreasures, Bodemkundige dienst van België
Contact: gunther.fleerackers@ucll.be

Situering
In Vlaanderen zijn er momenteel nog heel wat biomassa afval- en nevenstromen aanwezig die momenteel onderbenut zijn. Een mogelijke manier voor het valoriseren van zulke biomassa afval- en nevenstromen is het extraheren van high added-value componenten uit deze stromen. Klassiek worden zulke componenten geëxtraheerd met organische solventen waaraan gezondheids- en milieurisico's verbonden zijn. Superkritische CO2 heeft als alternatief de laatste jaren echter meer en meer aan interesse gewonnen omwille van zijn voordelen (oa. Goedkoop, onbrandbaar,  (relatief) chemisch inert, minder toxisch dan vele andere organische solventen, eenvoudig recycleerbaar).

Doelstellingen
Dit project beoogt aan te tonen dat Superkritische CO2 extractie een duurzame en rendabel initiatief is om hoogwaardige componenten uit biomassa reststromen selectief te extraheren. Als Proof of Concept worden concreet drie cases uitgewerkt met het werkveld.

Doelgroep
Kleine tot middelgrote KMO’s