Overslaan en naar de inhoud gaan

Research

U bent hier

Groep G&W

Gezondheid & Welzijn – wijs: een integrale aanpak van health literacy

Indiener
Jesse Verschuren, Jessie Schrijvers, Tim Tambuyzer, Tom Vandries

Expertisecel
Healthy Living, Active Aging, Empowering People

Abstract
Low health literacy (beperkte gezondheidswijsheid) is een groot maatschappelijk probleem met verdragende gevolgen. Een integrale, organisatiebrede aanpak op maat is noodzakelijk. In dit  PWO wordt expertise vanuit diverse hoeken bij elkaar gebracht met als eindresultaat een toolkit waarmee organisaties vanuit elk echelon een gezondheidswijsheid-vriendelijke voorziening kunnen uitbouwen. Elke organisatie kan uit de toolkit inhouden, methodieken en evaluatiemateriaal selecteren om op maat van de eigen noden en behoeftes gezondheidswijsheid aan te pakken en te verbeteren. Om een breed bereik binnen de gezondheids- en welzijnssector te verkrijgen, zijn de testcases een thuiszorgsetting, een voedingsadviessetting en een voorziening voor  bijzondere jeugdzorg. Mogelijkheden tot duurzame implementatie van de toolkit in het gezondheidszorg- en welzijnslandschap worden verkend alsook wordt de basis gelegd voor overkoepelende samenwerking.

Een online platform ter bevordering van empowerment bij zorgvragers in het domein van zorg en welzijn: ontwikkeling en testing door middel van 2 cases

Indiener
Gijs Van Pottelbergh, Davy Nijs, Huub Boonen, Patrick De Mazière

Expertisecel
Itech, Healthy Living, Empowering People

Abstract
In de zorgverlening gaat het steeds meer om het verhogen van empowerment bij de zorgvrager.
Door de inzet van moderne, intuïtieve technologie kan zorg breder uitgerold worden tot in de huiskamer om op die manier empowerment te verhogen. In dit project richten we ons primair op het ontwikkelen van een online empowerment verhogend platform voor zorgvragers. Onze focus gaat uit naar het achterhalen van de noodzakelijke functies van een dergelijk universeel inzetbaar platform en de opbouw van de architectuur van dit platform. Vervolgens testen we dit platform uit in samenwerking met een gebruikerspanel van twee uiteenlopende groepen van zorgvragers:
patiënten die lijden aan een chronische nieraandoening en personen die problematisch gamegedrag vertonen.

Sterke start: Een toegankelijk participatief empowerend groepsprogramma in het eerste jaar na de bevalling

Indiener
Mieke Clement, Marijke Braeken, Annick Bogaerts, Ann Morissen

Expertisecel
Healthy living, Empowering people

Abstract
Een gezonde start van het leven ligt aan  de basis voor een gezond later leven. Ondanks kwaliteitsvolle gezondheidszorg, blijft grote gezondheidsongelijkheid bestaan in België en Vlaanderen (1,2). Deze ongelijkheid wordt  o.m. versterkt door de ongelijkheid in de toegankelijkheid van zorg(3). Empowerende groepsprogramma’s blijken succesvolle strategieën om kwetsbare groepen te bereiken en om vanaf de geboorte jonge gezinnen integrale ondersteuning te bieden om  hun kinderen een gezonde start te geven(4,5).
Dit project wil hieraan bijdragen door:
1. de ontwikkeling van een toegankelijk  empowerend groepsprogramma met aandacht voor gezondheid en gezinsondersteuning in het 1ste jaar na de bevalling;
2. de duurzame uitrol van dit groepsprogramma  binnen de Huizen van het Kind;
3. de uitwerking van een financieringsvoorstel samen met K&G en RIZIV.

Groep LER

De schoolmonitor

Indiener
Annet De Vroey, Fons Exelmans, Elisabeth Cans, Tine Bos, Ine Thys

Expertisecel
Education for all

Abstract
Het PWO ‘de schoolmonitor’ ontwikkelt en bundelt een reeks bevragingen voor leerlingen, leerkrachten en ouders van basisscholen en scholen secundair onderwijs, gewoon- en buitengewoon onderwijs. Hoewel de bevraagde thema’s mee voorwerp zijn van het onderzoek, blijkt uit een vooronderzoek een sterke voorkeur voor de volgende thema’s: inclusie/specifieke onderwijsbehoeften, communicatie en samenwerking in zorg, schools welbevinden/motivatie, pesten en ouderbetrokkenheid.
 Deelnemende scholen krijgen een rapport op maat van de school dat ondersteunend is om beleid te voeren en veranderingsprocessen te initiëren . Op topicniveau wordt er door de onderzoekers een overzichtsrapport opgesteld dat als referentie kan dienen om evoluties en tendensen in kaart te brengen. Dit overzicht over de deelnemende scholen heen heeft een signaalfunctie voor het onderwijsveld.

Stuur-je-spel! Neurowetenschap implementeren in onderwijs met een interventie ter bevordering van zelfsturing bij kleuters tijdens doe-alsof-spel

Indiener
Tinne Van Camp, Ilse Aerden, Caroline Vancraeyveldt

Expertisecel
Art of teaching, Education for all

Abstract

Dit project draagt bij tot een evidence-informed onderwijspraktijk ter bevordering van zelfsturing bij kleuters, met als insteek neuropedagogisch onderzoek betreffende de relatie tussen doe-alsof-spel en de ontwikkeling van zelfsturing.
Hiertoe ontwerpen en evalueren we de interventie Stuur-je-spel die inzet op duurzame professionalisering van leraren door
(1) neurowetenschappelijke kennis en inzicht inzake de ontwikkeling van zelfsturing en doe-alsof-spel te vergroten
(1) de kwaliteit van de speelleeromgeving te verbeteren, met bijzondere aandacht voor interactie leraar-kleuter tijdens doe-alsof-spel
(2) een groeimindset bij leraren te bewerkstelligen

We onderzoeken  het effect van Stuur-je-spel op bovenstaande variabelen en op de ontwikkeling van de zelfsturing  en de spelkwaliteit van kleuters, in relatie tot hun leeftijd en socio-economische-status. De valorisatie van het project naar de (leraren)opleiding wordt bewerkstelligd.

Naar een integrale leergemeenschap STW kwalitatieve aanpak voor de integrale opdrachten STW (2de graad)

Indiener
Tobias Frenssen, Els Castelein, Laura Tamassia

Expertisecel
LAB4U, Healthy Living, Art of Teaching

Abstract
Het vak ‘Integrale opdrachten’ (IO) staat sinds 2006 in de lessentabel van de richting sociale en technische wetenschappen. Dit ‘integraal’ vak clustert de vakgebieden natuurwetenschappen, expressie, sociale wetenschappen en voeding. De laatste tien jaar hebben veel secundaire scholen onze hogeschool aangesproken met een ondersteuningsvraag. Integraal werken is in het basisonderwijs geen onbekende meer, maar staat in het secundair onderwijs nog in de kinderschoenen. Met dit PWO spelen wij in op de vraag van het werkveld. Vanuit leergemeenschappen in scholen ontwikkelen we, met de grounded-theory-methode, een ontwerpkader voor integrale opdrachten ten behoeve van leraren en lerarenopleiders. Dat kader biedt houvast bij de ontwikkeling van een integraal clustervak, zoals de integrale opdrachten. De leergemeenschappen bestaan uit leraren, leraren in opleiding en praktijkonderzoekers.

De invloed van het begeleiden van teamcoaches op het leren van de teamleden tijdens een lessenreeks lichamelijke opvoeding en geschiedenis.

Indiener
Hilde Leysen, Toon Dehandschutter, Bart Boelen, Els Verlinden

Expertisecel
Art of teaching

Abstract
Dit project situeert zich op het kruispunt van leraareffectiviteit, peer learning onderzoek en effectiviteit van instructie. Het wil een academische en professionele meerwaarde bieden door een antwoord te bieden op de vraag hoe leraren groepswerk effectief kunnen aanwenden om motorische, cognitieve en sociale doelstellingen te realiseren. Dit project is innovatief daar we het gedrag van peer coaches zullen analyseren en manipuleren om een effectieve leeromgeving te scheppen ondersteund door digitale leermiddelen. Binnen dit project wordt de transfer gemaakt van een lerarenopleiding naar het secundair onderwijs voor zowel lichamelijke opvoeding als geschiedenis. De output van dit onderzoeksproject zal een significante bijdrage leveren aan de effectiviteit van coöperatieve leeromgevingen en de pre- en in-service opleiding van leraren.

Groep M&T

Economische, milieutechnische en gridspecifieke impact van een tweede leven voor elektrische voertuigbatterijen als residentiële buffers

Indiener
Hans Hoes, Roel Conings, Lotte Ovaere

Expertisecel
Energy, Business innovation

Abstract
Onze elektriciteitsfactuur is gestegen door stijgende distributiekosten, een recente BTW-verhoging van 6% naar 21%, een belasting op het terugleveren van groene stroom (PV-injectie) én de actuele energietaks. Het residentieel bewaren van de eigen opgewekte elektriciteit kan helpen om zoveel en zolang mogelijk in het eigen verbruik te voorzien, bovendien zorgt dit voor een ontlasting van het net. Indien hierbij reeds gebruikte autobatterijen hérbruikt worden, slaat men twee vliegen in één klap. Dit PWO-voorstel richt zich op het hergebruik van Elektrische Voertuig (EV)-batterijen met een onderzoek van Life Cycle Assessment (LCA), Life Cycle Cost Analysis (LCCA), milieu-impact, type invertoren, Power Quality en regeltechnische aspecten aan distributiezijde. Er zal voorzien worden in het opzetten van een demonstratie-opstelling en disseminatie naar werkveld en onderwijs.

Onderzoek naar innovatieve integrale systemen voor supermarkten met CO2 als natuurlijk koelmiddel.

Indiener
Marnik Lenaerts, Walter Ruelens, Lotte Ovaere

Expertisecel
Energy, Business innovation

Abstract
De nieuwe F-gasverordening EU 517/20141 dringt het gebruik van natuurlijke koelmiddelen op aan de eindgebruiker. Daarnaast wordt steeds meer belang gehecht aan de energie-efficiëntie van energiesystemen (20-20-20-doelstellingen2, eco-designrichtlijnen3). Om deze Europese doelstellingen te bereiken, is er nood aan innovatieve energiesystemen en bedrijven/organisaties die de nodige expertise in huis hebben om nieuwe eco-technologieën te implementeren.
Het gebruik van CO2 als koelmiddel laat met zijn specifieke thermodynamische eigenschappen toe om koeling, verwarming, airconditioning en bereiding van sanitair warm water te combineren in één systeem en zo de energie- en onderhoudskosten te verlagen.
Binnen dit project zullen we nagaan hoe de energiestromen zich verhouden binnen supermarkten, welke de technische specificaties zijn van een geïntegreerd systeem en wat de technische en economische haalbaarheid is.

Oog voor consumentengedrag: een methode voor mobiele eye-tracking in the wild

Indiener
Bert Oben, Ilse Bollens, Stijn De Beugher

Expertisecel
Business innovation

Abstract
Dankzij recente technologische ontwikkelingen is het met mobiele eye-tracking (i.e. een draagbare bril die oogbewegingen meet, zie Fig. 1) mogelijk om kijkgedrag van consumenten in een authentieke context te bestuderen. Welke verpakking zorgt ervoor dat een consument als eerste het gewenste product in een rij van competitors bekijkt? Welke informatie- en navigatiemiddelen gebruiken consumenten tijdens hun fysieke customer journey in een druk winkelcentrum? Hoe vinden mensen snel een nooduitgang of een plek om hun zwerfafval kwijt te geraken? Op dit moment wordt de beschikbare technologie enkel nog gebruikt door academische onderzoekers en grote bedrijven. Met dit project willen we een praktisch draaiboek van best practices uitwerken zodat mobiele eye-tracking ook binnen het bereik van KMO’s en de non-profit sector komt.

Leesbaarheid van juridische documenten Een helder en transparant taalgebruik voor rechtzoekenden?

Indiener
Karen Weis, Claudine Verhoeven, José Tummers, Patrick De Mazière

Expertisecel
Business innovation, Itech

Abstract
Juridische documenten, zoals vonnissen, dagvaardingen, verzoekschriften, briefwisseling en conclusies worden gekenmerkt door het gebruik van een eigen vakjargon en een zeer formele stijl en zijn voor gewone burgers vaak bijzonder onduidelijk. In dit onderzoeksproject wordt er voor het eerst in Vlaanderen nagegaan welke problemen nietjuristen precies ondervinden wanneer zij een dergelijk juridisch document moeten lezen.
De knelpunten, zoals het vakjargon, de aparte structuren en de zinsbouw, worden in kaart gebracht. Deze resultaten worden vertaald naar concrete ondersteuning van rechtzoekenden: via een interactieve website wordt informatie aangeboden die erop gericht is de geïdentificeerde knelpunten te verhelderen. Op deze wijze wil het onderzoeksproject de kloof tussen justitie en de burger verkleinen en, daarmee samenhangend, het vertrouwen in justitie van de burger versterken.