Overslaan en naar de inhoud gaan

UC Leuven – Limburg onderzoekt de nieuwste ontwikkelingen in voeding, arbeidsmodellen, woonzorgtechnologie op hun duurzame toepasbaarheid onder de focuslijn intelligente zorg. Samenlevingsproblemen van de 21ste eeuw, zoals vergrijzing en armoede, vragen immer om innovatieve oplossingen.

Focuslijnproject

Intrafamiliaal geweld: evaluatie van ketengericht & interprofessioneel samenwerken, met focus op het Family Justice Center’

Onderzoekers uit de verschillende groepen, in samenwerking met de opleidingen en studenten, werken samen binnen dit onderzoeksproject.

 

studiedag 'Intrafamiliaal geweld. Elke schakel telt!' op 25/10/2018

Samen met ons, tijdens een studiedag boordevol vernieuwende inzichten uit verschillende disciplines, zoeken we de juiste schakels.
Meer info en inschrijving

 

Onderzoekers G&W

focuslijn-intelzorg-eviverdonck.jpgfocuslijn-intelzorg-katerinajeresova.jpgfocuslijn-intelzorg-lievelembrechts.jpgfocuslijn-intelzorg-kristiencoteur.jpg

Evi Verdonck - Katarína Jirešová - Lieve Lembrechts - Kristien Coteur

 

Onderzoekers M&T

focuslijn-intelzorg-luchertecant.jpgfocuslijn-intelzorg-timgreven.jpg

Luc Hertecant - Tim Greven

 

Onderzoekers LER

focuslijn-intelzorg-kellyjacobs.jpgfocuslijn-intelzorg-anneleenroelandts.jpg

Kelly Jacobs - Anneleen Roelandts

 

Promotor

focuslijn-intelzorg-annegroenen.jpg

Anne Groenen

 

Beschrijving

De laatste jaren wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling en implementatie van tools om intrafamiliaal geweld te voorkomen en aan te pakken. Om intrafamiliaal geweld het hoofd te bieden, wordt interprofessioneel en ketengericht samenwerken steeds meer naar voor geschoven. De ketenaanpak is een samenwerkingsvorm tussen verschillende diensten die werken met gezinnen waar er geweld is. Vaste partners in dit samenwerkingsverband zijn: politie, parket, Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), jeugdbescherming, OCMW, … Dit kan zich naargelang de regio de vorm aannemen van een Family Justice Center (FJC) en/of een ketenaanpak. De FJC’s zijn momenteel in volle opgang in Vlaanderen om intrafamiliaal geweld te voorkomen en aan te pakken. Dit van oorsprong Amerikaanse initiatief biedt onder meer het voordeel dat het een uniforme, integrale en gecoördineerde aanpak van intrafamiliaal geweld kan garanderen, door alle diensten onder één dak te verzamelen. Dit focuslijnproject heeft als doel de implementatie van de ketenaanpak intrafamiliaal geweld en de werking van het FJC te ondersteunen.

Een eerste deel richt zich op sensibilisering en preventie op het vlak van intrafamiliaal geweld. De doelstelling is om het aanbod aan methodieken en programma’s op dat vlak in kaart brengen, en een pakket op maat voor onderwijsprofessionals en kleuters uit te werken. Centraal staat de vraag op welke manier we aan sensibilisering en preventie kunnen doen in het kleuteronderwijs. Dit deel van het project wordt uitgevoerd door de onderzoekers binnen de groep LER.

Het tweede deel van het project focust op de ontwikkeling van een kader voor ketengericht en interprofessioneel samenwerken en wordt uitgevoerd door de onderzoekers binnen de groep G&W en M&T. Een eerste luik (2016-2017) heeft als doel de domeinen in kaart te brengen waarbinnen slachtoffers van intrafamiliaal geweld in Limburg hulp behoeven en hun tevredenheid over de instanties/personen die hieraan tegemoet kunnen komen, op basis van hun verwachtingen ten aanzien van en ervaringen met deze diensten. Ook de wensen van slachtoffers op het vlak van deze diensten en op het vlak van de tegemoetkoming aan hun noden komen meer in het algemeen aan bod. Een tweede luik (2017-2018) betreft een bevraging van Limburgse professionals uit diverse sectoren (medische sector, breder kader van integrale jeugdhulp, gevangenis…) met als doel ervaringen en behoeften van professionals uit verscheidene organisaties/diensten inzake de omgang met cliënten/patiënten die in aanraking komen met intrafamiliaal geweld in kaart te brengen. Verder heeft de bevraging als doel de juridische noden en behoeften van professionals te achterhalen, waarbij gekeken wordt op welke manier de wet op het beroepsgeheim meer toegankelijk gemaakt kan worden voor professionals uit verschillende beroepsgroepen. Tot slot bevragen we aan de hand van ‘buddy’ interviews professionals betrokken in de ketenaanpak intrafamiliaal geweld uit verschillende regio’s met de bedoeling hun ervaringen, behoeften, wensen, noden, … inzake de (operationele) werking van de ketenaanpak in kaart te brengen.


 

Europees project SWIFT

Dit 2-jarig Europees project (mei 2017-april 2019) wordt gecoördineerd door de provincie Limburg, stad Genk en stad Hasselt en bestaat uit verschillende (inter)nationale partners zoals UCLL, provincie Antwerpen, Bulgarije (Nadja Centre Foundation), Griekenland (European Anti-Violence Network), Letland (State Police), Nederland (Mutsaers Foundation) & Spanje (European Network of Policewomen), en verschillende regionale partners uit Limburg.

 

Onderzoekers expertisecel Empowering People 

Evi Verdonck, Kristien Coteur

 

Onderzoekers expertisecel ed+ict

Ruben Jans, Dries Palmaers, Andy Veltjen

 

Beschrijving

SWIFT staat voor ‘Supporting Women and children violence throught an Integral and Fast Trajectory’ en wil prioritair werk maken van een integrale en geïntegreerde aanpak van intrafamiliaal geweld door partners beter en slimmer te doen samenwerken in een FJC. SWIFT focust in eerste instantie op een goed (keten)aanpak, vertrekkende vanuit de meldingen van intrafamiliaal geweld in de Limburgse politiezones. Bedoeling is door een snelle, transparante, gecoördineerde, en integrale aanpak (toekomstig) geweld in Limburgse gezinnen beter te voorkomen, efficiënter aan te pakken én duurzaam te doorbreken. De veiligheid van alle gezinsleden staat centraal en er wordt een gecoördineerd traject uitgetekend dat streeft naar het verkleinen van de risico- en het vergroten van de beschermende factoren, met maximale betrokkenheid van de cliënten.

Het project streeft drie doelen na:

  • Ontwikkelen, implementeren en evalueren van een politietraining op basis van een virtual reality-module over kwaliteitsvol interveniëren en verhoren bij intrafamiliaal geweld;
  • Ontwikkelen, implementeren en evalueren van een triage-instrument op basis van pv’s;
  • Implementeren en evalueren van intensief casemanagement dat ingezet wordt in gezinnen waarin een tijdelijk huisverbod voor de pleger is opgelegd.

Het focuslijnproject heeft als doel om de samenwerking tussen de expertisecellen en de opleidingen binnen de UCLL te bevorderen, wat betekent dat ook nauw samengewerkt wordt met studenten uit verschillende opleidingen rond het thema intrafamiliaal geweld.

focuslijn-intelzorg01.jpgLore S’heeren en Carmen Hendrickx (zie foto) zijn studenten uit de opleiding Sociale Readaptatiewetenschappen (Kinderen, jongeren en welzijn) en schrijven hun bachelorproef rond het thema intrafamiliaal geweld. Lore legt binnen haar bachelorproef de focus op de opvang van kinderen binnen de ketenaanpak intrafamiliaal geweld en de Family Justice Centers. Carmen stelt als doel inzicht te krijgen op de psychosociale noden van kinderen die bij het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) aangemeld worden inzake intrafamiliaal geweld binnen de ketenaanpak.

Personen betrokken bij intrafamiliaal geweld komen soms terecht in ziekenhuizen. Hoe gaan verpleegkundigen om met patiënten die (vermoedelijk) betrokken zijn bij partnergeweld? Binnen de opleiding Verpleegkunde (Genk) leggen Petronella Bollen, Silvy Colemont, Shari Isenborghs en Petra Wynants in hun bachelorproef de focus op de houding en het gedrag van verpleegkundigen ten opzichte van en hun omgang met patiënten bij wie sprake of een vermoeden is van partnergeweld (en intrafamiliaal geweld in brede zin). Door middel van interviews bij spoedverpleegkundigen (in meerdere ziekenhuizen in regio Limburg) stellen zij als doel de ervaringen van spoedverpleegkundigen met patiënten die betrokken zijn in partnergeweld te achterhalen. Met de resultaten willen ze spoedverpleegkundigen concrete handvaten bieden om met dit thema in de praktijk om te gaan.

Binnen de Banaba Buitengewoon Onderwijs zijn er twee studentengroepen aan de slag rond het thema intrafamiliaal geweld.

focuslijn-intelzorg02.pngDe groep voltijdse studenten (zie foto) onderzoekt hoe leerkrachten in het gewoon onderwijs intrafamiliaal geweld op klasniveau bij 5-6 jarigen bespreekbaar kunnen maken en welk materiaal of methodiek hiervoor ontwikkeld kan worden. De studenten Ramona Brilman, Lieze Timmers, Lore Decolfmaeker, Marine Broers, Kyala Weygerse en Ine Van Belle zullen aan de hand van bestaand materiaal en de noden in het werkveld nieuw materiaal ontwikkelen, implementeren en testen in de klaspraktijk.

De groep deeltijdse studenten gaat aan de slag in het buitengewoon onderwijs. Roel Vandekerkhof, Saskia Loisen, Dorien Griesat, Loes Thijs en Karen Braet gaan in hun praktijkonderzoek na hoe leerlingen tussen 12-16 jaar uit het buitengewoon secundair onderwijs (OV3) gesensibiliseerd kunnen worden rond het thema intrafamiliaal geweld. Ze gaan na hoe sensibilisering bij deze doelgroep het best wordt ingevuld in de klaspraktijk en wat de rol van leerkrachten hierbinnen kan zijn.

 

Contact

Heeft u meer informatie nodig of een vraag i.v.m. de focuslijn ‘Intelligente zorg’, of een focuslijnproject? Neem dan contact op met anne.groenen [at] ucll.be

 

Verslag van het event "Ketengericht werken bij jonge gezinnen met jonge kinderen" van 20/01/2017