Overslaan en naar de inhoud gaan

Praktijkinfo lager onderwijs Brabant (Campus Heverlee en Diest)

U bent hier

visietekst

 

leraars bewegen voor kinderen en jongeren

leraars bewegen met hun hele zijn

leraars bewegen met kennis van zaken

leraars bewegen samen

 

In deze visietekst verwoorden we wat voor ons de essentie is van leraarschap en wat dus gemeenschappelijk en van waarde is voor elke leraar: de aspirant-leraar, de leraar en de lerarenopleider. De zoektocht naar de essentie is voor ons van belang omdat we willen dat een visie duurzaam is. Een visie is op die manier een baken om met een complexe en steeds wijzigende onderwijscontext om te gaan.

Met deze visie bekennen we kleur: ze staat voor wat we belangrijk vinden in het leraar zijn en leraar worden. Het is een toetssteen waarop alle stakeholders ons kunnen aanspreken. De visie is het uitgangspunt in onze werking met studenten en vormgeving van de onderwijsomgeving. Vanuit het principe van congruent opleiden staan we model voor de leraar van morgen.

Deze visie is voor ons beleid op groeps- en opleidingsniveau een richtingwijzer om samen te bepalen welke kwaliteit we nastreven in ons onderwijs en om blijvend te innoveren.

Leraars bewegen voor kinderen en jongeren

Leraars worden gedreven door wat kinderen en jongeren bezighoudt, wie ze zijn en hoe ze kijken naar de wereld. Om het onderwijs vorm te geven, vertrekken leraars telkens opnieuw vanuit het perspectief en de leefwereld van kinderen en jongeren.

Leraars geloven in de emancipatorische kracht van onderwijs. Iedereen heeft recht op leren en kan leren. Leren is leren weten, leren doen, leren samenleven om te leren zijn. Vanuit een passie voor leren en ontwikkelen dagen leraars kinderen en jongeren uit in hun kunnen en hun zijn. Leraars begeleiden hen van nabij zodat ze met vertrouwen openstaan voor een onbekende wereld, deze samen met anderen willen verkennen en er betekenis aan leren geven. Leraars stimuleren kinderen en jongeren om hun eigen leren in handen te nemen zodat ze steeds meer van de werkelijkheid vatten.

Leraars bewegen met hun hele zijn

Leraar zijn is meer dan een beroep; het is een identiteit. Leraars zijn authentiek, inspirerend en innovatief. Ze zetten hun hele persoonlijkheid in om anderen tot leren te brengen. Leraars beseffen dat ze de verantwoordelijkheid hebben om in de complexe realiteit van onderwijs voortdurend keuzes te maken in het belang van kinderen en jongeren.

Leraars maken ten volle deel uit van de samenleving. Ze nemen het engagement op om mee te zorgen voor een duurzame en rechtvaardige samenleving. Als wereldburgers zijn ze zich bewust van wat er beweegt en wat dit betekent voor het onderwijs. Vanuit hun idealisme werken ze actief mee aan een betere wereld. Leraars stellen zich tot doel om zelf de verandering te zijn die ze nastreven.

Leraars bewegen met kennis van zaken

Leraars creëren krachtige leeromgevingen. Ze nemen de diversiteit van de groep als uitgangspunt en leggen de focus op het leren en ontwikkelen van kinderen en jongeren.

Leraars bezitten een brede kennisbasis waarin (vak)inhoudelijke en pedagogisch-didactische elementen elkaar ontmoeten. Deze zetten zij in om gepaste antwoorden te vinden binnen de complexe onderwijspraktijk. Leraars zijn zich ervan bewust dat kennis steeds in ontwikkeling is, dat vragen stellen soms belangrijker is dan antwoorden geven.

Daarom hebben leraars een onderzoekende houding. Ze onderzoeken op een systematische manier hoe ze hun onderwijspraktijk kunnen versterken. Met een open blik durven ze nieuwe paden bewandelen.

Leraars bewegen samen

Leraars hebben anderen nodig om een goede leraar te zijn en te zorgen voor krachtig onderwijs. Ze engageren zich binnen een schoolteam, de brede onderwijsgemeenschap en de maatschappij als geheel. ‘Samen school maken’ doen ze met verschillende partners. Vanuit de overtuiging dat onderwijs niet stopt aan de schoolpoort, gaan leraars actief in dialoog met kinderen en jongeren en hun omgeving.

Leraars werken samen met anderen om zich steeds verder te professionaliseren. Samen onderwijs ontwikkelen gebeurt zowel binnen het eigen schoolteam als daarbuiten, regionaal en internationaal.

Auteurs: groepsbestuur, gebaseerd op een voorstel van Erik Schrooten en met input van de lectoren, de studenten en het werkveld

-     Delors, J e.a. (1996). Learning: The treasure within. Paris: UNESCO

-     En verder putten we inspiratie uit de werken van Biesta, Hattie/Timperley, Sahlberg, Kelchtermans, Korthagen, Vandamme, Fullan, Horizon 2020 reports,…