Overslaan en naar de inhoud gaan

Overzicht lezingen/workshops from global citizen to global teacher #2

U bent hier

Hieronder vind je een overzicht van alle lezingen en workshops die in de namiddag georganiseerd worden.

SDG1

beëindig armoede overal en in al haar vormen

Bart Vyncke (KU Leuven) – Twaalf brillen om naar kinderarmoede te kijken

Korte professionele voorstelling

Bart Vyncke is een doctoraatsstudent aan de KU Leuven. Hij doet onderzoek naar de effecten van frames op de stigmatisering en zelf-stigmatisering van verschillende kwetsbare groepen, zoals mensen met een psychische aandoening en kinderen die in armoede leven.

Omschrijving workshop

Hoe kijken we naar kinderarmoede? Wat is de invloed van de maatschappelijke beeldvorming over armoede? Welke stereotypen leven er, en hoe kunnen we die ontkrachten? In deze workshop maak je kennis met verschillende frames over kinderarmoede. Afhankelijk van het geselecteerde frame krijgt kinderarmoede een andere betekenis en zal het meer of net minder als problematisch ervaren worden. Aan de hand van oefeningen leer je bewust met de frames om te gaan. Zo kan je ervoor zorgen dat er met een meer genuanceerde blik naar kinderarmoede wordt gekeken binnen de school.

 

Odette Geelen – Vijf kloven van armoede van binnenuit

Korte professionele voorstelling

Odette Geelen is een opgeleide ervaringsdeskundige in kansarmoede en sociale uitsluiting. Met haar levensverhaal en haar talrijke ervaringen in verschillende contexten - zowel onderwijs, hulpverlening als beleid en organisatie - weet zij mensen te raken en te inspireren.

Omschrijving workshop

Odette zal met haar verhaal de binnenkant van armoede laten zien en slaat een brug tussen verschillende perspectieven. Tijdens deze sessie maakt Odette ook graag tijd en ruimte om in te gaan op vragen en opmerkingen.

 

SDG4

verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

ides nicaise (hiva en kuleuven) – kansarmoede en onderwijs (be | eu)

professionele voorstelling

Ides Nicaise heeft een achtergrond in economie en is verbonden aan het HIVA. Hij doceert als professor aan verschillende faculteiten binnen de KU Leuven. Zijn expertise situeert zich in de domeinen wereldwijde armoede en sociale uitsluiting.

omschrijving lezing

Is een samenleving zonder armoede haalbaar? In 2010 verbonden de Europese leiders zich ertoe om het aantal armen in de EU met 20 miljoen te verminderen. Intussen is het cijfer enorm toegenomen. Armoede is in wezen echter geen probleem van de armen, maar een ziekte van de samenleving waarvan het waardensysteem door elkaar geschud is.

De armen zijn daar alleen de grootste slachtoffers van. Zij worden getroffen in hun existentie zelf, maar de hele gemeenschap lijdt eronder. Meer dan ooit is er dus een herbronning nodig van ons Westers economisch en sociaal systeem.

 

daniel musabiyaman (lerarenopleiding bicumbi, rwanda) – uitdagend onderwijs in rwanda

korte professionele voorstelling

Daniel is lector aan de lerarenopleiding in Bicumbi in Rwanda. Hij geeft daar het vak Foundation of education.

omschrijving workshop

Daniel Musabiyaman zal in deze sessie het mainstream beeld van het Westen over het Afrikaans onderwijs grondig door mekaar schudden. Hij zal je meenemen in de vernieuwing die zijn lerarenopleiding doormaakt. Hij zet er volop in op actieve onderwijsmethodes om zo  op termijn een ommekeer te betekenen voor kinderen in het onderwijs.

Deze workshop is volzet.

Ilse Aerden (UCLL) – Geen verhaal zonder luisteraar (narratief werken)

Korte professionele voorstelling

Ilse Aerden is docent in de banaba zorg en remediërend leren en eveneens in het postgraduaat ervaringsgerichte zorg in de kleuterschool aan hogeschool UC Leuven-Limburg. Ze werkte afgelopen jaar samen met Linda Karremans aan het impulsproject ‘Op zoek naar mechanismen voor insluiting’, waar deze workshop ook op voortbouwt. Daarnaast werkt ze voor CEGO (KU Leuven).

Omschrijving workshop

Verhalen kunnen energie geven aan mensen en inzicht in hun handelen. In deze workshop willen we graag enkele concrete praktijkverhalen met elkaar delen. Al luisterend gaan we op zoek naar kleine, maar betekenisvolle momenten waarop je als leerkracht voelt: ‘hier wordt het verschil gemaakt voor een leerling die het (even) wat moeilijker heeft!’ Iedereen die graag vertelt over eigen ervaringen en/of luistert naar hoe anderen het concreet aanpakken, is welkom.

Deze workshop is volzet.

Rihab Hajjaji (PEP) - Als ik het kan, kan jij het ook

Korte professionele voorstelling

Het laatste PISA-rapport (2015) herbevestigt dat nergens ter wereld een groter verschil in onderwijsprestaties bestaat tussen “jongeren met een migratieachtergrond” en “autochtonen” dan hier in Vlaanderen. Het sociaal-economische milieu van een leerling blijft de schoolloopbaan domineren.

De statistieken tonen aan dat er een oververtegenwoordiging is van jongeren uit kansengroepen in het BSO en buitengewoon onderwijs enerzijds en een ondervertegenwoordiging in het hoger onderwijs anderzijds. Dit is onaanvaardbaar anno 2017.

Om een tegenverhaal te bieden aan het Golem Effect is VZW PEP! (Positive Education Psychology) ontstaan, een Antwerpse non-profit gevormd uit een collectief bewustzijn van burgers die de huidige positie van kansenjongeren in ons onderwijs willen aanpakken.

Samen met een groep geëngageerde vrijwilligers willen zij een plaats aan de onderwijstafel eisen om samen structurele en duurzame oplossingen te vinden en zo de positie van leerlingen uit kansarme milieus te verbeteren en versterken.

Omschrijving workshop

Vlaanderen heeft de grootste etnische kloof in het onderwijs, geen enkel ander OESO-land doet het slechter! De maatschappelijke gevolgen voor onze toenemende diverse samenleving zijn enorm. Tijdens deze interactieve workshop tracht VZW PEP! meer bewustheid te creëren rond de impact van segregatie in het onderwijs en reiken we nieuwe inzichten aan om de strijd tegen onderwijsongelijkheid te winnen.

Deze workshop is volzet.

Carmen Daniels (Campus Herckerhof) - OKAN?! Wat bedoel je daarmee?

professionele omschrijving

Werken met jongeren! Dat was wat ik altijd al wilde doen. Een kleine bijdrage betekenen in hun groeiproces naar jongvolwassenen wanneer ze de schoolbanken verlaten. Maar wat als je, direct na je lerarenopleiding, toevallig terechtkomt in OKAN? Heel eenvoudig: dan wil je al snel niets anders meer doen.

17 Jaar later is OKAN een deel van mijn leven geworden. Als leraar en vervolgschoolcoach mag ik elke dag samenwerken met jongeren die in hun jonge leven reeds voor uitdagingen hebben gestaan waar wij in ons volwassen leven (gelukkig) nooit mee geconfronteerd zullen worden. Dit maakt dat ik verplicht ben om elke dag mijn uiterste best te doen voor hen. Gewoon omdat ze dat verdienen!

omschrijving workshop

Waarvoor staat de afkorting OKAN? Wat betekent dit in de praktijk? Wie zijn deze jongeren? Wat na de OKAN? Wat betekent OKAN voor toekomstige leerkrachten? Is OKAN m.a.w. een heel nieuw verhaal voor jou? Dan kan deze workshop daar verandering in brengen. 

Doelgroep workshop

  • leerkrachten secundair onderwijs
  • studenten BaSO
  • iedereen die meer wil weten over OKAN

 

Mouloud Raïs (leraar SO) – Kleurrijk differentiëren

Professionele omschrijving

Mouloud Raïs is als leerkracht verbonden aan het Sint-Ferdinand instituut te Lummen. Hij kan terugblikken op jarenlange ervaring in een middelbare school in Anderlecht. 

Omschrijving workshop

Leraren krijgen steeds vaker te maken met diversiteit in culturele achtergronden en taalvaardigheid binnen hun klassen. Lesgeven in zo'n kleurrijke klas vraagt oog voor leerlingen en hun eigenheid, oog voor het contact dat je als leraar hebt met de leerlingen, als basis voor hun actieve inbreng in klasseninteractie, en oog voor de taalontwikkeling vanuit die eigen inbreng.

Mouloud deelt ervaringen vanuit zijn standpunt en geeft je de kans om je via opdrachten in te leven in een kleurrijke klas. Deze workshop is gericht op (toekomstige) leerkrachten secundair onderwijs.

Deze workshop is volzet.

Christel Moors (GO!) - Schoolbeleid voor insluiting

korte professionele voorstelling

Christel Moors is directeur van het GO! Atheneum in Bree. Sinds enkele jaren werkt ze aan een school zonder punten. Vanuit de visie van de zelfdeterminatietheorie werkte zij een nieuw schoolbeleid uit waardoor jongeren kunnen (blijven) groeien. 

omschrijving workshop

Het is niet evident om jongeren steeds opnieuw te prikkelen en aan te spreken op hun interesses. Leerkrachten zijn vaak zoekende naar handvatten en ondersteuning om jongeren te motiveren en hun leerproces optimaal vorm te geven. Wat kan je als school doen? Wat verwacht je van je lerarenkorps?

Christel Moors komt je vertellen welke nieuwe wind zij in het schoolbeleid heeft geblazen, zodat leerlingen autonoom gemotiveerd raken. Bovendien vertelt ze op welke manier je leerkrachten kan ondersteunen om een motiverend klasklimaat te organiseren.  

 

lijne vloeberghs (ucll) - focussen op groeien, hoe doe je dat?

korte professionele voorstelling

Lijne Vloeberghs is teamleider van de expertisecel Education for All binnen hogeschool UCLL. Deze cel verzamelt onderzoek en doet dienstverlening rond thema’s die focussen op de mindshift van (toekomstige) leraren richting een growth mindset. Daarnaast is zij docente in de banaba buitengewoon onderwijs.

omschrijving workshop

Wanneer we krachtige onderwijsleeromgevingen willen bouwen, helpt het om  te vertrekken met een growth mindset. Jijzelf als leraar, maar ook jouw leerlingen. In deze workshop staan we stil bij manieren waarop je zo’n growth mindset kan stimuleren. We gaan samen aan de slag zodat we makkelijker de vertaalslag naar onze eigen klaspraktijk kunnen maken!

Deze workshop is volzet.

Els Van Waes (UCLL) – Filosoferen met kwetsbare kinderen

korte professionele voorstelling

Els Van Waes is lector levensbeschouwelijke vakken binnen de bacheloropleiding Lager Onderwijs aan Hogeschool UC Leuven-Limburg.

omschrijving workshop

FMK is méér dan een onderwijsvorm of methode. Het is in de eerste plaats een pedagogische grondhouding die vertrekt van de gelijkwaardigheid van elke deelnemer. Het stimuleert vaardigheden bij kinderen als creatief denkvermogen, kritische zin, probleemoplossend vermogen. We maken kennis met mogelijke manieren om te filosoferen met kinderen en gaan samen in gesprek over de vraag of FMK een rol kan of moet spelen in het onderwijs van de 21ste eeuw.

Deze workshop is volzet.

Kleur bekennen - Onze school wereldwijs 

korte professionele voorstelling

Kleur bekennen is een netwerkorganisatie die werk maakt van wereldburgerschapseducatie.

omschrijving workshop

Wat kunnen we verstaan onder wereldburgerschapseducatie? Waarom vinden we het belangrijk om dit een zichtbare plaats te geven op school? Hoe kan het binnen mijn vak passen?

We gaan samen met jou op zoek naar hoe we ervaringsgericht - met hoofd, hart en handen - vorm kunnen geven aan wereldburgerschapseducatie. Ook kritische analyse, reflectie en uitwisseling horen daarbij. Ontdek het Metroplan van Kleur Bekennen, een handige tool om wereldburgerschap op jouw school te exploreren. 

Deze workshop is volzet.

Kleur bekennen - Wereldburgerschap in de klas 

korte professionele voorstelling

Kleur bekennen is een netwerkorganisatie die werk maakt van wereldburgerschapseducatie.

omschrijving workshop

Een sessie vol tips en ideeën om met educatief materiaal rond wereldburgerschap in de klas aan de slag te gaan. Dit is een interactieve workshop op maat. Een must voor alle toekomstige leerkrachten! I.s.m. het Educatief Centrum van de Provincie Limburg. 

Deze workshop is volzet.

Kleur bekennen - VOET en wereldburgerschap

korte professionele voorstelling

Kleur bekennen is een netwerkorganisatie die werk maakt van wereldburgerschapseducatie.

omschrijving workshop

VOET en wereldburgerschap, zijn dat 2 handen op één buik? Over hoe wereldburgerschap als rode draad doorheen een klas-en schoolwerking kan gebruikt worden en kadert in de VOET-en. Deze workshop is gericht op (toekomstige ) leerkrachten secundair onderwijs.

 

Jessie Vos en Hilde Kuijpers (UCLL) – E-learning: Innovative training in multicultural classes

korte professionele voorstelling

Jessie Vos en Hilde Kuijpers zijn verbonden aan het Europees project Educulture. Samen met partners uit Polen, Zweden, Italie, Malta en Spanje wordt er gewerkt aan een E-learning tool rond de CLIM-methode.

omschrijving workshop

Tijdens deze sessie maakt u kennis met de doelen van dit project en krijgt u als eerste een inkijk in de e-learning tool. De tool bestaat uit twee modules waar u wordt meegenomen in de principes van multiculturaliteit en een uitgebreide inleiding in het gebruik van de CLIM-methode.

Inschrijven voor deze workshop is niet meer mogelijk. Meer weten over dit project? Contacteer jessie.vos@ucll.be of hilde.kuijpers@ucll.be per e-mail.

SDG8

bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen 

Rik Pinxten (UGent) – Interculturaliteit en globalisering

Korte professionele voorstelling

Rik Pinxten is professor emeritus culturele antropologie van de Universiteit Gent die verfrissende ideeën heeft over religies, diverse culturen en de eigen identiteit.

Omschrijving lezing

Globalisering ('citizenship') is een economisch proces van wereldwijde verspreiding van het westers economische patroon. Dat gaat samen met verstedelijking en daar hoort intrinsiek culturele vermenging bij.

Burgerschap wordt nog steeds beschouwd als het behoren tot een staat, met een relatief homogeen mensbeeld.  Door de snelle globalisering en verstedelijking komt dit model sterk onder druk te staan. Homogeniteit is zoek en samen-leven wordt dan onmogelijk.

Na assimilatie en multiculturalisme zoekt men nu naar andere modellen. Interculturaliteit met kritische zelfreflectie van alle betrokkenen (‘dekolonisering’) kan daar via onderwijs een uitweg bieden. 

 

Djapo: Waardig werk - Filosofisch aan de slag in de klas

Korte professionele voorstelling

Djapo is een educatieve organisatie die kinderen anders wil laten denken over
en kijken naar de wereld, zodat ze die zelf mee vorm kunnen geven. Djapo combineert vaardigheden als filosoferen, creatief denken, systeemdenken en actiegericht werken met duurzaamheidsthema’s zoals water, klimaat, handel en afval.

Kinderen werken zo mee aan hun recht op een fijn leven op een gezonde planeet. Djapo ontwikkelde een ruim educatief aanbod aan materialen en nascholingen rond duurzame thema’s en rond vaardigheden. Op www.wereldlesidee.be stelt Djapo gratis downloadbaar lesmateriaal ter beschikking.

Omschrijving workshop

Ontdek hoe je met tal van activerende werkvormen (jonge) kinderen aan het filosofisch denken zet. We zoomen in op een aantal thema’s gelinkt aan de SDG’s waarbij de filosofische vragen vanzelf opborrelen. Leer een filosofische vraag herkennen, bedenken en hoe je het antwoord erop onderzoekt. Vragen is hierbij toegelaten ... meer nog, hét is een must! Deze workshop is gericht op (toekomstige) leraren basisonderwijs.

Deze workshop is volzet.

SDG10

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

majd khalifeh (vrt) – Herboren, hier komt een nieuwe Belg

korte professionele voorstelling

Majd Khalifeh is een Palestijns-Vlaamse freelance journalist die voor de VRT werkt als specialist van het Midden-Oosten. Khalifeh woont sinds 2004 in België. Recent schreef hij in zijn boek "Herboren, hier komt een nieuwe Belg" het relaas over hoe hij Belg is geworden.

omschrijving lezing

Veertien jaar geleden vluchtte hij als staatloze Palestijn van Damascus naar Brussel. Ondertussen is Majd Khalifeh VRT-journalist, Belg, getrouwd en vader. Het boek dat hij daarover schreef is het uitgangspunt voor zijn verhaal in deze sessie. 

 

omar ba – over migratie en immigratie

korte professionele voorstelling

Omar Ba is als activist, consultant en historicus actief rond thema’s als diversiteit en inclusie. Hij was tien jaar lang directeur van het Platform Afrikaanse Gemeenschappen en betrokken bij tal van organisaties, waaronder Nuff Said, Kif Kif, Arenbergschouwburg en het Afrikamuseum. Hij publiceerde meermaals over diversiteit en collectieve geschiedenis. 

omschrijving workshop

Migratie en immigratie zijn niet nieuw, en het zijn ook geen exclusief West-Europese aangelegenheden. Wel integendeel. Het zijn eeuwenoude fenomenen en ze vinden overal ter wereld plaats. Alleen al binnen de grenzen van het Afrikaanse continent vinden migratiebewegingen plaats waar we vaak geen flauw vermoeden van hebben. Omar Ba onthult een aantal ongekende mechanismen in de wereldwijde migratiestromen. Ze plaatsen een en ander in een ander perspectief.

 

Soetkin Bauwens (VVOB) & Lieven Faes (UCLL) – Kwaliteitsvol onderwijs, een wereldwijde uitdaging

korte professionele voorstelling

VVOB is een non-profit organisatie met 35 jaar ervaring in het duurzaam verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. VVOB is actief in 9 partnerlanden (België, Cambodja, DR Congo, Ecuador, Rwanda, Zuid-Afrika, Suriname, Vietnam en Zambia). We werken via capaciteitsopbouw en technische assistentie van ministeries van onderwijs, lerarenopleidingen en organisaties die focussen op de professionalisering van leerkrachten en schoolleiders.

In Vlaanderen bieden we inspiratie aan de onderwijswereld op het vlak van gelijke onderwijskansen. Dit doen we door een dialoog te faciliteren tussen onderwijsactoren in Vlaanderen en Brussel en hun collega’s in het Zuiden.

Lieven Faes werkte voor de VVOB in Suriname en is momenteel lector binnen de bacheloropleiding Lager Onderwijs bij UCLL. 

omschrijving workshop

De onderwijsuitdagingen zijn wereldwijd gelijkaardig. Vanuit de onderwijsexpertise in het Zuiden inspireert VVOB over hoe werken aan gelijke onderwijskansen en omgaan met diversiteit in Vlaanderen anders kan.

In deze workshop maak je kennis met (onderwijs)ongelijkheid wereldwijd en in Vlaanderen. Aan de hand van voorbeelden demonstreren we hoe het Zuiden ons kan inspireren om een antwoord te vinden op de onderwijsuitdagingen in Vlaanderen.

Een docent uit de lerarenopleiding verkent met jullie hoe, vanuit zijn ervaring van werken voor VVOB in Suriname, studenten vanuit interculturele ervaringen optimaal kunnen begeleid worden om een betere professional te worden. Maar niet iedereen heeft kansen tot Zuidmobiliteit. Daarom zet VVOB in op de ontwikkeling van een beeldbank met inspirerende onderwijsverhalen uit het Zuiden.

We nemen je mee in de portaalwebsite www.enspired.net en tonen hoe beelden, video’s en andere materialen als tool gebruikt kunnen worden om wereldburgerschaps-, diversiteits- en internationale competenties van (toekomstige) leraren te ontwikkelen. 

 

Klaas Vansteenhuijse (UCLL) en een vluchteling – Conflicten en impact op een Syrisch leven

korte professionele voorstelling

Klaas Vansteenhuyse leidt vandaag het International Office bij UC Leuven-Limburg. Hij is er onder meer verantwoordelijk voor de diplomascreening van buitenlandse studenten. Voorheen werkte hij meermaals in Syrië. 

omschrijving workshop

Voor velen is migratie of vluchten een noodzaak om te overleven. Dat weinigen 7 jaar geleden Syrië wilden ontvluchten is voor iedereen duidelijk. Dit veranderde heel snel. We vertellen je hier welke problemen aan de grondslag liggen van het conflict in Syrië.

Via een persoonlijke getuigenis hoor je hoe die vaak abstract geformuleerde redenen een reële impact hebben op het dagelijkse leven. We vertellen ook waar een nieuwkomer allemaal tegenaan loopt tijdens de eerste (en vervolg-) stappen in het onderwijs. 

 

SDG16

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en creëer op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen 

rachida lamrabet – zwijg, allochtoon!

korte professionele voorstelling

Rachida Lamrabet is juriste en auteur.  Als schrijfster publiceerde ze onder andere Vrouwland (2007) en Een kind van God (2008), waar ze respectievelijk de Vlaamse Debuutprijs en de BNG Nieuwe Literatuurprijs mee in de wacht sleepte. Sindsdien verschenen er verschillende romans van haar en schreef ze theater- en filmteksten.  Als juriste werkte ze 16 jaar voor het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding, sinds 2016 omgedoopt tot Unia. In maart 2017 verloor ze er haar job, in de nasleep van de politieke hetze over het werk Deburkanisation en het interview dat ze daarover gaf in Knack.

omschrijving LEZING

Rachida Lamrabet vertelt over de totstandkoming van haar pas verschenen boek 'Zwijg, allochtoon!'.  Ze zoekt het antwoord op een aantal ongemakkelijke vragen voor de superdiverse samenleving. Geldt de vrijheid van meningsuiting voor iedereen of veranderen de regels als mensen met een andere origine zich in het publieke of artistieke debat mengen? Hoe gaan we in een polariserende samenleving om met de stem van de andere? 

 

dirk depover (child focus) – hoe praten met kinderen over moeilijke onderwerpen

korte professionele voorstelling

Dirk Depover is Chief Communication Officer bij Child Focus

omschrijving WORKSHOP

Kinderen horen ook nieuwsberichten, lezen artikels in de krant of online, kijken ook TV. Hen weghouden van slecht nieuws is niet mogelijk en ook niet wenselijk. We mogen kinderen niet laten opgroeien in een gouden kooi. Ze hebben recht op informatie. Maar hoe pak je dat nu concreet aan? Hoe praat je met je kind over moeilijke dingen, zoals de moord of verdwijning van kinderen?

Deze workshop is volzet.

Tine Bos (UCLL) – Interreligieuze dialoog met kinderen van het basisonderwijs

Korte professionele voorstelling

Tine Bos is als pedagoog verbonden aan de banaba zorgverbreding en remediërend leren van UCLL en werkt samen met het LOP basisonderwijs in Genk om met leerkrachten en alle kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar in Genk een interreligieuze dialoog aan te gaan. 

Omschrijving workshop

Tijdens de workshop word je ondergedompeld in de kijk van Genkse kinderen op het levensbeschouwelijke domein. Je ziet ze aan het werk in de interreligieuze dialoog. Kinderen verwoorden zelf wat ouders, leerkrachten, de Stad Genk en zijzelf kunnen doen om tot meer verbinding te komen. Dankzij learning stories en videobeelden, lijkt het alsof je er zelf bij was.

Daarnaast belichten we de uitgangspunten en visie achter zo’n dialoog: wat moet een leerkracht kunnen of durven voor men dit thema opneemt in de klas? We beschrijven didactische kansen en verbindende werkvormen om zelf de dialoog met jouw kinderen aan te gaan. Je krijgt 3 werkvormen mee naar huis die je zelf in jouw klas en in jouw school kan uitproberen. Welkom alvast!

Deze workshop is volzet.

Anneleen Van Kelecom (Unicef Vlaanderen) - Diversiteit en non-discriminatie

korte professionele voorstelling

Als UNICEF België ijveren we mee voor een wereld die alle kinderen een waardig bestaan biedt en waarin de rechten van het kind gerespecteerd worden. Binnen het basisonderwijs in België sensibiliseren we (toekomstige) leerkrachten met behulp van een divers pedagogisch aanbod over verschillende thema’s met betrekking tot de rechten van het kind bij ons en wereldwijd. 

Anneleen Van Kelecom is educatief medewerker bij UNICEF België en werkt rond kinderrechten in scholen, lerarenopleidingen en eveneens in contact met onderwijsactoren en beleidsmakers. 

omschrijving workshop

Kinderrechten vormen een verbindend kader om om te gaan met uitdagingen binnen het onderwijs (pesten, diversiteit, taal, burgerschap, armoede, radicalisering, klimaat …). Als dusdanig is werken met en rond kinderrechten geen extra opdracht, maar juist een hefboom. Ontdek hoe je op maat en via een aantal principes kinderrechten kan integreren in jouw opleiding.

In deze workshop gaan we concreet aan de slag met een aantal werkvormen rond diversiteit en non-discriminatie binnen een kinderrechtenkader. We leven ons in, staan stil en reflecteren over concrete situatie’s uit het dagelijks leven en leggen de link met onze rol als leerkracht.  

 

 

Katleen Heussen en een ervaringsdeskundige (TAO) – Een ideale school voor iedereen. Welke drempels liggen er aan de schoolpoort?

korte professionele voorstelling

TAO staat voor ‘Teams voor Advies en Ondersteuning in armoede en sociale uitsluiting. De teams bestaan uit opgeleide ervaringsdeskundigen en vormingswerkers. Zij zetten in op vorming, coaching en advies rond deze thema’s.

omschrijving workshop

Welke drempels liggen er aan de schoolpoort voor kinderen in kansarmoede? Hoe kunnen we als onderwijs de kansen van alle kinderen vergroten? Samen met een ervaringsdeskundige in armoede wordt stilgestaan bij ons onderwijs dat op het eerste zicht heel toegankelijk lijkt te zijn. Helaas blijkt dit niet toegankelijk te zijn voor elk kind. 

 

Johan Ardui (UCLL) – Heksen, leraars en brouwers: onverwachte bondgenoten!

korte professionele voorstelling

Johan Ardui is docent aan de bacheloropleiding Secundair Onderwijs van UC Leuven-Limburg. Daarnaast is hij coördinator van de (vak)didactische expertisecel Art of Teaching.

omschrijving workshop

In het pleidooi move across borders kunnen we wie weet heel wat leren van de zonderlinge figuur van de heks. Dat is alvast de uitdaging van deze workshop! We nemen jullie mee in de boeiende wereld van het brouwen van bier en zoomen daarbij in op de cruciale rol die de heks in de geschiedenis van het brouwen heeft gespeeld. 

En jawel, dit heeft wel degelijk iets met het actuele onderwijsdebat te maken. Wat zijn de borders waar we vandaag in het onderwijs op botsen? Wat kan move across borders betekenen? En vooral: wat hebben we hierbij  te leren van de geschiedenis van het brouwen en de rol die de heksen in deze hebben gespeeld? 

We nemen jullie mee in een ruime filosofische en cultuurhistorische denkoefening en maken daarbij ruimte voor discussie en vragen. Samen zoeken we naar de inzet van wat goed onderwijs kan betekenen!

 

Jeannine Schreurs (UCLL) – In elk van ons woont een vluchteling

korte professionele voorstelling

Jeannine Schreurs is lector aan UCLL en doceert het boeiende leerdomein wereldoriëntatie. In haar vrije tijd bezielt zij de mens om terug een echte verbinding  te maken met de aarde. De schreeuw van de aarde om respect is in deze tijd meer dan ooit waarneembaar. Als mama  draagt zij gebroken kinderen een warm hart toe. In haar gezin heeft ze verschillende kinderen, die om verschillende redenen op de vlucht waren, voor een bepaalde tijd een thuis gegeven.

omschrijving workshop

Een Burundese jongen van 8 jaar is op weg naar school. Zijn motivatie om te mogen leren is hoog. Die nacht had hij  weinig geslapen. De rebellen waren in de hoofdstad Bujumbura binnengevallen. Er waren veel doden. Zouden de kinderen van zijn klas vandaag nog allemaal aanwezig zijn? Een mama in Hasselt maakt zich klaar om haar zonen naar school te brengen en naar het onthaalgezin. Vandaag heeft ze stress, haar onthaalmoeder is ziek en net vandaag mag ze een nieuw onderwerp van WO onderwijzen aan toekomstige kleuterleidsters. Gaat ze op tijd in de les zijn en is er nog ruimte om alles vooraf klaar te zetten?

Twee  totaal verschillende werelden ont-moeten elkaar  en hebben elk zoveel van elkaar te leren. In deze workshop nemen we jou mee in het verhaal en laten jou  het belang van ‘verbinding’ voelen.

Deze workshop is volzet.