Overslaan en naar de inhoud gaan

Art of teaching

Contact: Job De Meyere

job.demeyere [at] ucll.be
+32 (0)472 91 20 74

Teamteaching: als team aan de slag!

Hoe samen met een team voor de klas staan? Op zoek naar de uitdagingen, kansen en valkuilen van Team-teaching! Vandaag de dag wordt het onderwijs uitgedaagd door de vraag naar co-teaching zowel vanuit het perspectief van vakoverschrijdend samenwerken als vanuit het perspectief van inclusief onderwijs.

Leerkrachten worden meer en meer uitgedaagd om samen te werken over de grenzen van hun vak heen en dat liefst ook in teamverband. Zo worden vakken meer en meer opgenomen in domeinen en is vakoverschrijdend samenwerken alsmaar meer een issue. Wat betekent dit voor een vakleerkracht en zijn/haar liefde voor het vak? Wat betekent dit voor het betrokken team? Wat is hier de kans voor de leerlingen zelf? Als collega’s samen voor de klas staan, biedt ook nieuwe perspectieven bij handelingsgericht werken en een beter ondersteuning van álle leerlingen.

doelgroep

Secundair onderwijs

STEM voor basis en secundair onderwijs

Goed STEM-onderwijs blijft een uitdaging voor vele scholen! De lerende netwerken waarin leraren actief samenwerken vanuit een kwaliteitsvolle STEM-didactiek bieden een grote meerwaarde en inspiratie voor de eigen praktijk.

doelgroep

Basis en secundair onderwijs

STEMBASIS

STEMNETWERK

Computationeel denken

Computationeel denken of het vermogen om problemen op te lossen met behulp van ICT of door inzicht in ICT, is onmisbaar om succesvol deel te nemen aan de hedendaagse maatschappij. In ons aanbod benaderen we computationeel denken niet als een apart vak maar bieden we concrete handvaten en een leerlijn aan om het computationeel denken te integreren in het huidige curriculum van de hele lagere school. Concreet bekijken we op welke manier lessen en inhouden in bestaande methodes versterkt kunnen worden met computationele denkstrategieën.

doelgroep

Lager onderwijs

Taalbeleid

UCLL-taalcoördinator, Guido Cajot, gaat in gesprek met het secundair onderwijs en dat gebeurt structureel in drie vergaderingen per academiejaar met taalcoördinatoren en directies. De vragen die tijdens de werkgroep aan bod komen zijn vaak heel concreet en gaan over het uitschrijven van een talenbeleidsplan en het opzetten van taalinitiatieven, maar ook over heel concrete problemen waarmee leerkrachten en directies in hun school geconfronteerd worden.

doelgroep

Leerkrachten Nederlands, coördinatoren taalbeleid

locatie

Nader te bepalen, regio Diepenbeek
Nader te bepalen, regio Vlaams-Brabant

Contact en inschrijven

Guido Cajot - guido.cajot [at] ucll.be

Fungel: de schrijfmicrobe krijgt je beet!

Tijdens deze workshop verkennen we samen de mogelijkheden van Fungel, een binnen UCLL ontwikkelde nieuwe online schrijftool voor jongeren van 10 tot 14 jaar. Met Fungel leren leerlingen, in de klas, betere e-mails, verhalen en weetteksten schrijven.

Fungel is een concrete vertaling van recente wetenschappelijke inzichten over wat werkt in schrijfonderwijs. Bovendien is deze schrijftool ontwikkeld in samenwerking met leerlingen en leerkrachten. Het resultaat is een motiverende online schrijftool die leerlingen ondersteunt om hun schrijfvaardigheid te verhogen en die leerkrachten helpt om tijdens schrijflessen een nog krachtigere leeromgeving te creëren.

doelgroep

Leerkrachten van het vijfde en zesde leerjaar, eerste graad secundair onderwijs

Artistieke vorming

Volg een inspirerend traject op maat van kunsteducatieve professionals die actief zijn in uitdagende educatieve contexten: het nieuw vak artistieke vorming, een vernieuwd DKO, projectwerk in cultuurcentra/musea/festivals ... Het traject bestaat uit volgende modules: artistieke praktijk, kunsteducatief onderzoek, kunsteducatie in theorie en praktijk, kunsteducatie in internationaal perspectief.

doelgroep

Kunsteducatieve professionals

CLIL-Kliniek

Zoek je hulp om van CLIL een succesverhaal te maken op jouw school? Schakel dan onze experten van de CLIL-kliniek in voor een passende aanpak!

CLIL (Content and Language Integrated Learning) is een werkvorm waarin het Frans, Engels of Duits als instructietaal wordt gebruikt om een niet-taalvak te onderwijzen. Zo krijgen leerlingen bijvoorbeeld biologie in het Duits, economie in het Engels of LO in het Frans.

doelgroep

Startende en ervaren CLIL-scholen

outdoor learning

Outdoor Learning - leren buiten de klas - gaat over geïntegreerd bezig zijn met de realiteit. Het is bewezen dat je, naast het werken aan klassieke schoolse vaardigheden, met Outdoor Learning ook heel wat andere vaardigheden bij kinderen stimuleert, zoals flexibiliteit, oplossingsgericht denken, sociale vaardigheden, creatief denken …

doelgroep

Kleuter- en lager onderwijs

Rekenen met succes
leerdoelen en succescriteria in het wiskundeonderwijs

Binnen deze navorming willen we leerkrachten ondersteunen in het werken met doelen binnen het wiskundeonderwijs: Hoe kan je doelen maximaal laten renderen? Hoe kan je doelen inzichtelijk maken voor leerlingen? Hoe kan je leerlingen stimuleren om zichzelf te evalueren? Wat zijn succescriteria en hoe kan je deze inzetten in je lessen?

doelgroep

Lager onderwijs

Activerende werkvormen in wiskundeonderwijs

Leerlingen leren meer als ze actief betrokken zijn bij het leerproces. Actieve werkvormen zorgen bovendien vaak voor meer motivatie bij de leerlingen. In deze sessie bespreken we veel verschillende actieve werkvormen, telkens aan de hand van concrete lesonderwerpen wiskunde van de eerste en tweede graad secundair onderwijs.

doelgroep

Eerste en  tweede graad secundair onderwijs

didactische expertise voor verschillende onderwijsdomeinen

De leraar wordt door een liefde voor zijn vak gedreven! Via het vak laat de leraar aan zijn leerlingen de wereld zien. Op basis van praktijkgerichte onderzoeksprojecten is heel wat didactische expertise opgebouwd en dat voor verschillende vakken en domeinen. Ook het interdisciplinair samenwerken tussen vakken is één van onze speerpunten.

Mind the gap! didactische verschillen tussen lager en secundair onderwijs samen overbruggen

De overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs verloopt niet voor alle leerlingen even vlot. Met de deelnemende scholen vormen we een professionele leergemeenschap rond de vraag welke didactische maatregelen jij  in je lessen kan treffen om die overgang te versoepelen. In vier bijeenkomsten focussen we op differentiatie, evaluatie,
werkvormen, contextrijk werken, denkstimulering en projectwerk. We geven didactische input, maar zetten vooral in op een actieve betrokkenheid van de deelnemers via collegiale observatie, experimenteren in de eigen praktijk en intervisie.

doelgroep

Teams van leerkrachten 3de graad basisonderwijs en 1ste graad secundair onderwijs uit eenzelfde regio of scholengemeenschap

 

Bewegingsgezinde school

Uit recent onderzoek blijkt dat kinderen die elke dag bewegen fitter én gelukkiger zijn. Daarnaast werd ook een positief effect gemeten op het zelfwaardegevoel van deze kinderen. Beweging inzetten geeft duidelijk heel wat voordelen. Kinderen brengen echter te veel tijd al zittend door. Tijdens de navorming gaan we aan de slag met verschillende manieren van ‘bewegend leren’ en inspireren we leraren om een ‘bewegingsgezinde leraar’ te worden die zijn leerlingen kan stimuleren om meer te bewegen.

doelgroep

Leraren lager onderwijs

Kunnen we samenwerken? Projecten rond levensbeschouwelijke diversiteit in de klas

Hoe kunnen we verbinding maken met leerlingen van een andere levensbeschouwing? Welke projecten zijn interessant om leerlingen met verschillende levensbeschouwelijke keuzes samen te brengen? Tijdens deze sessie slopen we de klasmuren en maken we verbinding in ons denken over andere levensbeschouwingen, interlevensbeschouwelijke projecten en competenties. We nemen de tijd om de wereld van de islam te openen voor leerkrachten, zodat we in de toekomst dichter naar elkaar kunnen toegroeien.

Mogelijke vragen die kunnen worden beantwoord tijdens de sessie:

Bestaat er diversiteit binnen de moslimgemeenschappen?
Wat is de levensvisie van de islam?
Wat zegt de islam over mensenrechten, dierenwelzijn en omgaan met het klimaat?
Stervensrituelen in de islam. Hoe kunnen we in de klascontext omgaan met een leerling die geconfronteerd wordt met   het overlijden van een dierbare uit de moslimgemeenschap. Wat kunnen we als klas, leerkracht doen wanneer een mos- lim leerling sterft? Met welke gebruiken dienen we rekening te houden.
Zijn er vragen over de islam en omgaan met moslimleerlingen?

Zoekt u antwoorden op deze en veel andere vragen?
Heeft u input van een islamleerkracht nodig in uw lessen interlevensbeschouwelijke dialoog? Aarzel dan niet om ons te contacteren!

doelgroep

Leerkrachten lager/secundair/hoger onderwijs
Toekomstige leerkrachten

Dag van de po

Het nieuwe leerplan Beeld is gericht op een brede culturele en kunstzinnige vorming. De navorming speelt daarop in met kennis, inzichten en methodieken over cultuur- en beeldeducatie. Verschillende workshops tonen praktische suggesties voor jouw creatieve lessen. Zowel 2D, 3D en digitale media komen aan bod.

doelgroep

Leerkrachten beeldende vakken