Overslaan en naar de inhoud gaan

Diversen

Deze webpagina wordt in de nabije toekomst aangevuld. Kom zeker gauw eens terug!

top-team - perspectief ondersteuningsteams

In september vorig jaar gingen de nieuwe ondersteuningsteams van start. Om van deze teams duurzame leergemeenschappen te maken, keurde de Vlaamse overheid voor het komende schooljaar nieuwe nascholingsinitiatieven goed. Graag stellen we je het project TOP-collega, CO-leerkracht van de UCLL Lerarenopleiding en KU Leuven voor, dat inzet op sterke partnerschappen en begeleidingscompetenties voor ondersteuners. Teams doorlopen samen het programma, waarin samenwerking, co(te)aching en zelfzorg centraal staan als uitdagingen op team- en schoolniveau. Tegelijk biedt het programma houvast bij het werken met een ondersteuningsplan en de dagelijkse begeleiding op leerkracht-leerlingenniveau.

TOP-CO is een UCLL-nascholingsproject voor ondersteuningsteams, met steun van het Departement Onderwijs.

zelfsturende teams

Zeer veel organisaties, zowel binnen als buiten het onderwijs, worden zich bewust van de nood aan een nieuwe manier van werken en zich organiseren. Ze zoeken naar manieren om medewerkers verantwoordelijkheid voor het eigen werk en medeverantwoordelijkheid voor het grotere geheel te laten opnemen. Deze organisaties hoeven vaak niet meer overtuigd te worden van de voordelen van een andere manier van werken. Waar ze wel nood aan hebben, is een houvast, een inspirerend voorbeeld, dialoog … om de moed te hebben om zelf aan de slag te gaan en hen op hun veranderingsweg te ondersteunen. We willen daarom ook inspiratie bieden aan scholen die anders willen werken en zichzelf anders willen organiseren.

Binnen de proeftuin van de lerarenopleiding kleuteronderwijs, een leergemeenschap die maximaal inzet op zelfsturend leren/onderwijs, zien we dat er meer en meer interesse voor onze werking is en dit vanuit verschillende (onderwijs)hoeken:

· Scholen secundair onderwijs;
· lerarenopleiders;
· pedagogische begeleiding;
· basisscholen;
· ... .

innovatie voor teams

“De wereld is drastisch veranderd, de school niet. En dus falen onze scholen niet. Ze zijn gewoon hopeloos verouderd” (Wagner, 2008). De huidige ‘school’ is gebaseerd op waarden die in een industrieel tijdperk erg belangrijk waren om werknemers op het gewillig meedraaien in een geolied systeem (dat van bovenuit vorm wordt gegeven) voor te bereiden. Willen we werkelijk leerkrachten van morgen opleiden, dan dienen we onszelf ernstig te nemen en het eigen systeem van onderwijzen grondig te herzien. We reiken bouwstenen aan die hier een aanzet toe bieden en willen het daar graag samen met jullie over hebben.

binnenklasdifferentiatie

Binnenklasdifferentiatie is vandaag het modewoord bij uitstek. Het wordt gezien als een manier om het M-decreet te realiseren, excellente leerlingen te bedienen en het maximale uit elke leerling te halen. Zo hoog de verwachtingen rond binnenklasdifferentiatie zijn, zo moeilijk is het vaak om er in de praktijk mee aan de slag te gaan. We zetten je op weg aan de hand van een digitale coachingsmodule, een helder kader en inspirerende praktijkervaringen.

doelgroep

leraren basis- en secundair onderwijs

evalueren

Met punten of zonder punten? Op zoek naar een andere blik op evaluatie? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat evalueren tot leren en goed onderwijs kan bijdragen?

Evaluatie zien we als een wezenlijk onderdeel van de eigen onderwijsaanpak en niet als een gerichtheid op toetsen en rapport(ering) op het einde van een leerproces. Beeld maken van leren is een manier van evalueren die inzet op samen kijken naar onderwijs en ontwikkeling. We exploreren alternatieve manieren van evalueren en rapporteren waarbij de nadruk ligt op ‘samen beeld vormen’ van de leerling in zijn gehele ontwikkeling. Beeld maken betekent ook procesgericht kijken naar leren en wat leerlingen nodig hebben om tot leren te komen.

“Goed evalueren betekent vooral veel observeren en in gesprek gaan met kinderen om (de zin van) het leren gaandeweg en samen in beeld te brengen” (Geerinck, I. & Dierick, S., 2017).

doelgroep

kleuter-, lager en secundair onderwijs

breed evalueren in grootse kleine vakken

Herken je volgende uitspraken?

• Breed evalueren, vaak over gehoord maar ik ken het eigenlijk niet.
• Breed evalueren, ik heb hier geen tijd voor!
• Breed evalueren, geen optie voor kleine vakken!
• Breed evalueren, mag ik dan geen punten meer geven?

Dan is dit leertraject iets voor jou! Je maakt kennis met het 'wat' en 'hoe' van breed evalueren vanuit o.a. misconcepties. Je werkt een voorbeeld uit voor je eigen lespraktijk. Je wisselt ervaringen uit die inspirerend kunnen werken en zo kleine vakken GROOTS maken.

doelgroep

leraren secundair onderwijs 1 en 2-uurs vakken

stuur-je-spel

Al in de eerste kleuterklas merk je vanuit zelfsturing grote verschillen tussen kinderen. Gelukkig zijn er in kleuterklassen heel veel mogelijkheden om hierop in te spelen. Dat gebeurt echter nog te weinig bewust en doelgericht. Enerzijds omdat er nog veel misvattingen zijn over wat zelfsturing is (vb.: het is meer dan zelfredzaamheid!). Anderzijds omdat het stimuleren van zelfsturing heel wat vragen oproept (vb.: hoe ‘stuur’ je als leerkracht de zelfsturing van kleuters?). Gerichte aandacht voor zelfsturing in de kleuterschool heeft volgens onderzoek nochtans een duurzame impact, zowel op leren en ontwikkelen als op de kansen op een gelukkig leven. In deze navorming zetten we in op de mogelijkheden om zelfsturing te stimuleren in (rollen)spel. We focussen hierbij op de basisvoorwaarden in de speelleeromgeving, gebruiken diverse praktijk- en videovoorbeelden en introduceren een kijkwijzer voor stimulering van zelfsturing in (rollen) spel in de klas.

doelgroep

kleuteronderwijs

onderzoekende school

We willen leraren (in opleiding) ondersteunen om op een systematische manier hun onderwijspraktijk te verbeteren door onderzoekende leraar in een onderzoekende school te zijn. Een onderzoeksproject over dat thema mondde uit in een boek en een navormingsprogramma. We behandelen de onderzoekscompetenties die nodig zijn om je onderwijspraktijk systematisch te verbeteren en we reiken technieken, instrumenten en voorbeelden aan die onmiddellijk in de praktijk toepasbaar zijn. Op die manier kan je als leraar zelf, in teamverband en al dan niet met onze begeleiding, de meest geschikte oplossing voor elk specifiek probleem creëren.

lerend netwerk 21e-eeuwse competenties

Kritisch met informatie omgaan, creatief denken, samenwerken met anderen, probleemoplossend denken, leren leren …: het zijn volgens vele onderwijsexperts de sleutelcompetenties die jongeren in het onderwijs van de 21ste eeuw moeten verwerven. Het staat vast dat de toekomstige kenniseconomie van het onderwijs (nog) meer creativiteit zal vragen.

UCLL wil leerkrachten(teams) en directies ondersteunen die met deze competenties aan de slag gaan. Binnen een lerend netwerk zullen we samen onderzoeken hoe het onderwijs van de 21ste eeuw meer kan inzetten op betekenisvolle, interdisciplinaire opdrachten. Hierbij werken leerlingen samen over alle studierichtingen en –domeinen heen om een uitdagend en zinvol doel te bereiken, rekening houdend met verschillende meningen, perspectieven en informatie. Binnen het lerend netwerk gaan we dieper in op de competenties van de 21ste eeuw, de rol van de leerlingen, leerkrachten en schoolleiding. We gaan op bezoek bij een secundaire school in Nederland die alle traditionele structuren overboord heeft gegooid en nemen ook de evaluatie van de competenties onder de loep. Binnen het netwerk is er ruimte om te werken aan eigen projecten van leerkrachten, leerkrachtenteams of scholen.

innoval mooc

Een uitdaging voor de samenleving is om schoolverlaters, langdurig werklozen en mensen met een migratieachtergrond -ook zonder een erkend diploma- een geschikte werkplek te bieden. Het Europese onderzoeksproject InnoVal -Innovative Assessment Methods for Validation- (http://inno-val.eu/) ontwikkelde innovatieve tools om valide en betrouwbare assessmentprocedures op te zetten, ook voor wie geen formeel diploma heeft. Begeleidingsdiensten en arbeidsorganisaties kunnen een online MOOC volgen om hun expertise te verdiepen. Of contacteer ons voor specifieke vragen.

doelgroep

schoolontwikkelaars, assessoren, toetsontwikkelaars, arbeidsmarktbegeleiders

loose parts: differentiëren in de kleuterklas

Stenen, stokjes, flessendoppen, houten plankjes en andere open materialen die steeds weer nieuwe spelmogelijkheden bieden en vlot verplaatsbaar zijn: ze zitten in de lift en heten nu ‘loose parts’ of ‘losse stukjes’. De veelzijdige inzetbaarheid van loose parts komt prachtig tegemoet aan de groeiende nood om in de kleuterklas vlot te kunnen differentiëren. Kleuters van dezelfde leeftijd stellen, vanuit waar ze staan in hun ontwikkeling, heel verschillend spelgedrag met eenzelfde materiaal. En dat kán in Loose Parts Play.

We gaan met kleuteronderwijzers op zoek naar welke loose parts materialen, opstellingen en afspraken ze in de eigen klas kunnen inzetten om initiatief, creativiteit en probleemoplossend denken bij de kleuters uit te nodigen. Vanuit schematheorie gaan we vervolgens een belangrijke stap verder: welke denkschema’s en handelingsschema’s ontwikkelen kinderen vanuit dat spontaan spel met loose parts? We helpen kleuteronderwijzers te herkennen waar een kind in zijn ontwikkeling mee bezig is én om dat stukje ontwikkeling verder te ondersteunen.

doelgroep

Kleuteronderwijs

professionele leergemeenschappen
'samen onderwijs ontwikkelen'

Binnen de lerarenopleiding Lager Onderwijs in Hasselt bieden we in het 3de jaar ruimte voor professionele leergemeenschappen. Wil jij als leerkracht lager onderwijs graag in een kleine groep een actueel onderwijsthema onderzoeken en je eigen lespraktijk verbeteren? Wil je dat doen samen met andere leerkrachten, studenten en een lerarenopleider? Dan is samenwerken in een leergemeenschap zeker iets voor jou!

In de leergemeenschappen komen jong talent en ervaren leerkrachten bij elkaar om samen onderwijs te ontwikkelen (SOO) rond een actueel onderwijsthema dat hen boeit en uitdaagt om hun grenzen te verleggen. Onder begeleiding van een procescoach ga je met elkaar in dialoog en zoek je naar een gedeelde, gefundeerde visie over het gekozen thema met een concrete vertaling naar je praktijk.

doelgroep

Lager Onderwijs

wow, wij spelen wiskunde!

Bij jonge kinderen een op groei gerichte mindset voor wiskunde ontwikkelen, omdat geloven in je eigen groeimogelijkheden bijdraagt tot sterker leren. Creatief en probleemoplossend wiskundig leren denken met Open Wiskunde, omdat wiskunde veel meer is dan de ene juiste oplossing vinden. Spelend en handelend wiskundebegrippen verwerven en oefenen, omdat jonge kinderen leren vanuit handelen, manipuleren en met materialen uitproberen, en omdat wiskunde één van de kerntalen is waarmee we onze wereld vatten en vormgeven. Daarrond draaide het ontwikkelproject dat we met ondersteuning van de Koning Boudewijnstichting samen met studenten mochten uitwerken. We steunden op het werk van Jo Boaler, professor Wiskunde in Oxford (UK) en Stanford (US) om een spellenpakket met handleiding uit te werken voor leerkrachten en kinderwerkers bij kinderen van 5 tot 7. In samenwerking met Fabota Kinderwerking probeerden we binnen een wiskunde-vakantiekamp de ontwikkelde spellen uit met twintig enthousiaste 5- tot 7-jarige kinderen.

We gaan wiskunde spelen met juffen, meesters en kinderwerkers die hun kinderen op weg willen zetten naar een op groei gerichte mindset in wiskunde. We bieden dan speelworkshops rond getalbegrip, ruimte en patronen.

doelgroep

leerkrachten en kinderwerkers kleuteronderwijs en (begin) lager onderwijs

filosoferen

Wil je met je leerlingen over de ‘grote levensvragen’ in gesprek gaan?

Samen zoeken we hoe we een filosofische houding bij leraren en/of het schoolteam kunnen versterken. We oefenen in de kunst van het filosofisch gesprek met kinderen. Dat ‘ambachtswerk’ raakt aan de kern van het leraarschap. Filosoferen met kinderen is immers méér dan een onderwijsvorm of methode: het is in de eerste plaats een pedagogische grondhouding die vertrekt van de gelijkwaardigheid van élke deelnemer aan de start: iedereen kan denken. We verdiepen ons in een aantal filosofische kernvragen. Wat is er boeiender dan zelf in deze workshop, of met de kinderen in je klas, in te stappen in 'het grote gesprek' over de vragen waarmee mensen in elke tijd en samenleving geworsteld hebben? Grote denkers uit het verleden kunnen ons inspiratie bieden.

doelgroep

lager onderwijs

digitale leertools ict

In de digitale maatschappij van de 21ste eeuw is het cruciaal dat jongeren leren hoe ze moderne technologie doen werken in functie van hun eigen leerproces en motivatie om te leren. Activerende werkvormen, waarbij leerlingen bij het verwerken van de leerstof actief en creatief met ICT-tools aan de slag, zijn daarbij onmisbaar. Het is echter geen evidentie om als leraar in de overvloed aan beschikbare ICT-tools zelfstandig didactisch verantwoorde keuzes te maken. In deze zoektocht naar het actief, creatief en mediawijs inzetten van ICT-tools, ondersteunen wij leraren bij het kwaliteitsvol implementeren van moderne technologie in de lessen.

update, een inspirerende methode voor geschiedenis

Creatief lesgeven, inspelen op de leefwereld van je leerlingen, de actualiteit bijhouden, constant vernieuwen … Een leerkracht geschiedenis moet veranderen, vernieuwen. Daarom willen we een nieuw concept op de markt te brengen; voorlopig enkel voor het derde jaar ASO en TSO, maar later ook voor de eerste en hele tweede graad. Aan de hand van verschillende ervaringspakketten zorgen wij ervoor dat jongeren de geschiedenis niet alleen leren, maar ook beleven! Hoewel UPDATE geprint is, vult de methode het hele klaslokaal. Ook op onze online inspiratieruimte kunnen leerkrachten en leerlingen terecht om ideeën op te doen (tool met nieuwe inhouden, nieuwe werkvormen en/of toepassingen, bronnen, jaarplannen, oefeningen, toesen ...) Met eigen tekeningen (illustraties) en zelfgemaakte kaarten willen we blijvend de weg van vernieuwing in het geschiedenisonderwijs inslaan. Door jaarlijks alles te updaten, kunnen we het verleden nieuw leven inblazen.

doelgroep

secundair onderwijs

vakdidactiek

Vakdidactiek … uit liefde voor het vak!

De leraar wordt door een liefde voor zijn vak gedreven! Via het vak laat de leraar aan zijn leerlingen de wereld zien. Op basis van van nationale en internationale onderzoeksprojecten is heel wat didactische expertise opgebouwd en dat voor verschillende vakken en domeinen. Ook het interdisciplinair samenwerken tussen vakken is één van de speerpunten van die onderzoeksgroep.

Meer informatie kan je vinden op www.ucll.be/artofteaching en op www.vakdidactiek.be.

Heel concreet bieden we vakdidactische expertise aan voor de vakken chemie (kijk maar op de website www.chemieleerkracht.be), STE(A)M, voeding-verzorging, taal, geschiedenis, PKV, Latijn, lichamelijke opvoeding, muzische vorming, wiskunde en economie/handel.

de website chemieleerkracht.be ontdekken via "25 schatten"

www.chemieleerkracht.be en www.stemleerkracht.be zijn portaalsites gratis aangeboden voor leerkrachten chemie/ wetenschappen/STEM in Vlaanderen en Nederland. Met een zeer rijke verzameling aan experimenten, simulaties, ICT-toepassingen, gezelschapsspellen, bronnen, STEM-projecten…. heeft de site als doel een inspiratiebron te zijn voor lessen, initiatieven en projecten in chemie, wetenschappen,STEM. De site die op twee jaar tijd al 800.000 is bezocht, is ontwikkeld door studenten en docent lerarenopleiding SO chemie. Met de interactieve ICT-sessie “De 25 schatten in chemieleerkracht.be en stemleerkracht.be” komen we ook in secundaire scholen de mogelijkheden van de site voorstellen.

doelgroep

leerkrachten chemie en natuurwetenschappen

infrastructuur

1 computer per 2 deelnemers, internet, projectiemogelijkheid

startdatum

Overeen te komen

locatie

de navorming kan overal ingericht worden

richtprijzen

• €350 voor een sessie van 4,5 uur met 7 deelnemers.
€20 per bijkomende deelnemer.

• €250 voor een sessie van 2,5 uur met 7 deelnemers.
€20 per bijkomende deelnemer.

• Exclusief vervoerskosten aan 0,40€/km

• We bezorgen graag een offerte op maat voor je specifieke vraag.

aantal deelnemers

minstens 7 - maximum 20

het nieuwe vak "economie en samenleving" in de eerste graad

De vernieuwing van het secundair onderwijs zorgt ondermeer voor het inrichten van een nieuw vak voor alle leerlingen in de eerste graad. We gaan samen met leerkrachten en externe partners op zoek hoe we dit vak zo zinvol mogelijk kunnen inrichten.

schoolreizen naar de toekomst

UCLL nodigt je uit voor verschillende schoolreizen naar boeiende onderwijsplekken. We observeren, luisteren, reflecteren en concretiseren. Welk perspectief bieden deze plekken? Hoe dagen ze ons uit voor de eigen onderwijspraktijk?

De study visits willen een inspirerende wake-up-call zijn en willen veel goesting genereren om de eigen onderwijscontext te herdenken. Anderzijds maken ze het mogelijk om een reële voorstelling te krijgen van de soms radicaal andere structuren en werkwijzen van innovatieve scholen. Ze laten je dus verder kijken dan de obstakels die de innovatie tegenhouden.

directiecoachings

We bieden praktische inzichten en tools om je team (en jezelf) te versterken, in een kleine veilige groep. Aan de hand van heldere kaders voor inzicht in eigenaardigheden van anderen en van jezelf, oefenen we praktische coachingsvaardigheden voor kleine en grote zorg. We reiken interventiemethodieken en tools aan voor breinsterke dynamische coaching. We kunnen ook intervisie bieden van werkvragen uit de eigen schoolcontext.

"Mooie mix van krachtige kaders, inspirerende inzichten, zinvolle zelfreflectie, energieke ervaringsuitwisseling, speelse spiegeling, dynamische doemomenten, versterkende veerkracht en toffe thema’s."

coaching van begeleidingsteams

Leerlingbegeleiders en zorgcoördinatoren die praktisch aan de slag willen gaan met hun team om op schoolniveau krachtig te kunnen werken, kunnen samen met docenten uit de verschillende banaba-opleidingen (Buitengewoon onderwijs & Zorgverbreding) een traject uitwerken waarbij ze op maat worden gecoacht, geïnspireerd en ondersteund.

inspectie 2.0 en kwaliteitszorg

Kwaliteitsbeleid is een belangrijk aandachtspunt voor scholen omwille van inspectie, maar ook in functie van permanente schoolontwikkeling. Goed kwaliteitsbeleid begint met een idee over wat onder kwaliteit verstaan wordt. Kwaliteit vergt een duidelijk beeld van de eigen missie en visie van de school. Wil de zorg voor kwaliteit tot kwaliteitszorg worden, dan is permanente, systematische aandacht nodig voor het bepalen, bewaken en verbeteren van kwaliteit en op het bevorderen van een op leren gerichte cultuur. Kwaliteit is de verantwoordelijkheid van iedereen.

Kwaliteitszorg is erop gericht om de leerprocessen en leeropbrengsten van leerlingen te bevorderen. Dat is de kern van onderwijskwaliteit en dient de focus van kwaliteitszorg te zijn. Om meer grip op de aard van kwaliteitszorg in een school te krijgen, is het handig en nodig om vijf vragen te stellen (PDCA-denken):

• Doet de school de goede dingen?
• Doet de school de dingen goed?
• Hoe weet de school dat?
• Vinden anderen dat ook?
• Wat gaat de school nu doen?

Goed kwaliteitsbeleid is doelgericht, cyclisch, systematisch en integraal (van iedereen).

We richten ons in deze vorming op het in beeld brengen en versterken van het kwaliteitsbeleid in de eigen school.

modernisering secundair onderwijs

  • eerstegraadsscholen

  • domein- en campusscholen

  • professionele leergemeenschap eerstegraadsscholen

De eerste graad secundair onderwijs neemt een sleutelpositie in bij het in- en doorvoeren van een hervorming/modernisering van het secundair onderwijs in Vlaanderen. Of en in welke mate dat secundair onderwijs categoriaal dan wel comprehensief moet worden ingevuld, daarover verschillen de standpunten grondig. Want hoe algemeen vormend kan/ mag/moet/zal de eerste graad zijn voor elke leerling, hoe lang kan/mag/moet/zal een studiekeuze uitgesteld worden?

doelgroep

Vijf (toekomstige) eerstegraadsscholen kunnen instappen in een professionele leergemeenschap.

deliberate inquiry als beleids- en onderwijsmethode

Scholen en leraren zijn vrij om hun onderwijs vorm te geven. Op een participatieve manier onderwijs vorm geven wordt steeds meer belangrijk. Deliberative Inquiry of beraadslagend onderzoeken is een methode om op een school visie en gedragenheid rond een bepaalde vraag of uitdaging te creëren. Deze werkvorm wordt gekenmerkt door elementen als samen rond de tafel zitten, diversiteit, nadenken en onderzoeken, common sense of gedeelde betekenis ontwikkelen. Ook in klasverband is deliberatie een geschikte werkvorm om jonge mensen rond de tafel te zetten en de tijd nemen om ‘samen te denken’. Het gaat immers steeds om de-libereren, grondig in je hoofd afwegingen maken om open te staan voor iets anders.

doelpubliek

kleuter-, lager en secundair onderwijs

“Door meer bezig te zijn met dit onderwerp begin je andere dingen te zien.” (Student)

“Je leert actief naar anderen luisteren. Door even van je eigen standpunten afstand te nemen en trachten te begrijpen hoe de ander het probleem percipieert, kan je nieuwe inzichten opdoen. Daarna kan je jouw inzichten en standpunten meedelen en dan gezamenlijk afwegen welke positieve punten er meegenomen kunnen worden om tot een gemeenschappelijk ondersteund resultaat te komen.” (Leraar)

“We hebben alle vier een andere achtergrond, functie, manier van denken en communiceren ... Tijdens dit traject heb ik dat nooit als een belemmering ervaren, integendeel.” (Lerarenopleider)

“Ik [had] het gevoel dat iedereen zich vrij voelde om dingen in te brengen, er werd afgetoetst, er werden voorbeelden of casussen ingebracht en kritisch in vraag gesteld.” (Schoolontwikkelaar)

strategic development goals

De UCLL Lerarenopleiding is lid van het grootste internationale scholennetwerk, het Unesco Associated Schools Project Network (ASPnet). Dat verbindt onderwijsinstellingen van over de hele wereld met elkaar rond een gezamenlijk doel: vrede bouwen in de hoofden en harten van kleuters, kinderen en jongeren. UCLL neemt een trekkersrol op in het Vlaamse ASPnet. Het postgraduaat International Educating Class van de Lerarenopleiding is volledig opgebouwd rond de visie van Unesco en de Strategic Development Goals (SDG’s of Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen).

Vanuit ons pedagogisch project ondersteunt de Lerarenopleiding de Unesco-missie en de 17 SDG's die gericht zijn op het respecteren en realiseren van de mensenrechten van ieder mens. De nadruk ligt op SDG4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. Via op maat ontworpen begeleiding kunnen we de SDG’s in jouw school komen voorstellen en mee nadenken over hoe ook jullie aan het bereiken van de SDG’s kunnen meewerken.

feedback

Taakgerichte feedback geven als motor van leren. We trainen in feedback geven op gewenst en ongewenst gedrag. We spitsen ons daarbij toe op de taak, de zelfregulatie en het proces. Persoonsgerichte feedback laten we, vanuit een growth mindset, achterwege. Feedback op een toets, taak of op het rapport wordt onder de loep genomen en we vergelijken voorbeelden die kinderen en jongeren wél tot leren aanzetten met voorbeelden die niet zo sterk zijn. Zo kan iedereen met concrete voorbeelden en een toegepaste visie aan de slag.

huiswerk en zitten blijven

Al meermaals werd overtuigend aangetoond dat huiswerk en zittenblijven in de lagere school een negatieve invloed op de schoolloopbaan hebben en een hindernis in het creëren van gelijke onderwijskansen vormen. Met dit aanbod willen we bestaande kennis rond deze thema's actiegericht vertalen naar de concrete praktijk. Scholen kunnen een beroep op ons doen om ondersteuning op maat te krijgen of om in een lerend netwerk te stappen, dat 10 basisscholen in de zoektocht naar het optimaliseren van leer- en groeikansen voor alle leerlingen begeleidt.

schrijftolk

Velotype als schriftelijke ondersteuning voor slechthorenden. Iedereen die als schrijftolk wil starten of die aan de slag is, maar met een gewoon toetsenbord het spreektempo niet kan volgen.

doelgroep

GON-leerkrachten, leraren buitengewoon onderwijs, leerkrachten taal (of elk ander vakgebied), zelfstandige logopedisten.

optimale leeromgevingen bij meervoudige beperkingen

Iedereen heeft recht op onderwijs, ook kinderen en jongeren met ernstige meervoudige beperkingen (EMB). Niettemin is het bieden van kwaliteitsvol onderwijs aan deze leerlingen een ware zoektocht. Enerzijds omdat kinderen en jongeren met EMB diverse en complexe ondersteuningsnoden en onderwijsbehoeften hebben waarvoor geen kant-en-klaar antwoord bestaat. Anderzijds omdat de kennis over onderwijs aan deze doelgroep erg beperkt is.

Deze uitdagingen vormden het vertrekpunt van een Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (2014-2017) dat resulteerde in een digitaal reflectie-instrument. Dat instrument biedt een overzicht van belangrijke thema’s voor een optimale onderwijsleeromgeving voor deze doelgroep en kan teams ondersteunen in het nadenken over het onderwijs aan hun leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen.

taalontwikkeling/didactiek bij ci

Ruim 90% van de dove kinderen in Vlaanderen dragen vandaag de dag één of twee cochleaire implantaten en een toenemende groep gaat in het gewone onderwijs naar school. Anderen starten of blijven school lopen in het buitengewoon onderwijs. Deze veranderende populatie dove kinderen vraagt dan ook om een veranderende onderwijskundige aanpak, revalidatie en begeleiding.

De voorbije jaren is niet alleen de technologie veranderd, maar hebben we ook beter inzicht gekregen in hoe we deze leerlingen en hun ouders optimaal kunnen begeleiden. De doelstelling van dit aanbod is om basiscompetenties voor de professionele begeleiding van dove kinderen met een cochleaire implantaat bij te brengen.

doelgroep

leerkrachten, logopedisten en iedereen die betrokken is bij de begeleiding van dove kinderen met een cochleair implantaat en dit zowel in buitengewoon als in gewoon onderwijs

m-decreet en redelijke aanpassingen

Het M-decreet erkent het recht van leerlingen met specifieke onderwijsvragen om hulpmiddelen en aanpassingen die hun leren ondersteunen te gebruiken. Vaak gaat het daarbij om aanpassingen in de klas. Hoe gaan we daar als school mee om? Zullen we door de bomen het bos nog zien? Redelijke aanpassingen en Universeel design worden in deze sessie als een puzzel in elkaar gepast, a.d.h.v. een kijkwijzer voor ‘universele klaspraktijk’. Opdat je het noorden er niet bij kwijtraakt.

doelgroep

basis- en secundair onderwijs

lezergames

Lezergame is een leestraining die je flexibel kunt inzetten bij zowel kinderen die zijn vastgelopen in het leesproces als bij aanvankelijke lezers. De boekjes, de game en de oefenmappen zijn perfect op elkaar afgestemd en bevatten telkens woorden met dezelfde basisstructuren.

Het materiaal is in te zetten bij álle kinderen als verrijking, extra speelse oefening of als remediëring en dit zowel klassikaal, thuis als in individuele zorg. Een heen-en-weer-blad zorgt voor een juiste afstemming binnen deze drie groepen.

bullying

Pesten aanpakken op school of klasniveau, preventief of curatief. UCLL voerde al verschillende onderzoeksprojecten met pesten als centraal thema (Op een veilig spoor, Peer to peer bullying ...). Naast trainen in pesten aanpakken aan de hand van verschillende methodieken en theoretische kaders (no blame, nieuwe autoriteit …), bieden we inspiratie en concrete voorzetten voor basisscholen en secundair onderwijs, gewoon en buitengewoon.

autisme

Verschillende docenten binnen de lerarenopleiding werken sterk rond het thema ASS, de verschillende deelaspecten en overkoepelende inzichten. Thema’s die aan bod kunnen komen en op maat uitgewerkt kunnen worden, zijn: ASS en gedrag, afstemmen van de aanpak, de binnenkant van autisme, hoe denkt iemand met ASS, …

doelgroep

basis- en secundair onderwijs

index voor inclusie

Veel scholen zijn bereid om aan een meer inclusief beleid te werken, maar hoe begin je daaraan? Aan de hand van de Index voor inclusie worden scholen begeleid om een inclusievere koers te gaan varen. De Index voor Inclusie biedt scholen een praktisch hulpmiddel bij toenemende diversiteit, om het proces naar inclusief onderwijs te ondersteunen. De Index is wetenschappelijk onderbouwd en is gebaseerd op de inzichten van schoolteams, leerlingen, ouders/verzorgers, schoolbesturen en de plaatselijke gemeenschap.

professionele leergemeenschappen
'samen onderwijs ontwikkelen'

Binnen de lerarenopleiding Lager Onderwijs in Hasselt bieden we in het 3de jaar ruimte voor professionele leergemeenschappen. Wil jij als leerkracht lager onderwijs graag in een kleine groep een actueel onderwijsthema onderzoeken en je eigen lespraktijk verbeteren? Wil je dat doen samen met andere leerkrachten, studenten en een lerarenopleider? Dan is samenwerken in een leergemeenschap zeker iets voor jou!

In de leergemeenschappen komen jong talent en ervaren leerkrachten bij elkaar om samen onderwijs te ontwikkelen (SOO) rond een actueel onderwijsthema dat hen boeit en uitdaagt om hun grenzen te verleggen. Onder begeleiding van een procescoach ga je met elkaar in dialoog en zoek je naar een gedeelde, gefundeerde visie over het gekozen thema met een concrete vertaling naar je praktijk.

doelgroep

Lager Onderwijs