Overslaan en naar de inhoud gaan

Krachtig leren

 

Binnenklasdifferentiatie

Binnenklasdifferentiatie is vandaag het modewoord bij uitstek. Het wordt gezien als een manier om het M-decreet te realiseren, excellente leerlingen te bedienen en het maximale uit elke leerling te halen. Zo hoog de verwachtingen rond binnenklasdifferentiatie zijn, zo moeilijk is het vaak om er in de praktijk mee aan de slag te gaan. We zetten je op weg aan de hand van een digitale coachingsmodule, een helder kader en inspirerende praktijkervaringen.

DOELGROEP

leraren basis- en secundair onderwijs

 

 

Evalueren

Met punten of zonder punten? Op zoek naar een andere blik op evaluatie? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat evalueren tot leren en goed onderwijs kan bijdragen?

Evaluatie zien we als een wezenlijk onderdeel van de eigen onderwijsaanpak en niet als een gerichtheid op toetsen en rapport(ering) op het einde van een leerproces. Beeld maken van leren is een manier van evalueren die inzet op samen kijken naar onderwijs en ontwikkeling. We exploreren alternatieve manieren van evalueren en rapporteren waarbij de nadruk ligt op ‘samen beeld vormen’ van de leerling in zijn gehele ontwikkeling. Beeld maken betekent ook procesgericht kijken naar leren en wat leerlingen nodig hebben om tot leren te komen.

“Goed evalueren betekent vooral veel observeren en in gesprek gaan met kinderen om (de zin van) het leren gaandeweg en samen in beeld te brengen” (Geerinck, I. & Dierick, S., 2017).

DOELGROEP

kleuter-, lager en secundair onderwijs

 

 

breed evalueren in grootse kleine vakken

Herken je volgende uitspraken?

• Breed evalueren, vaak over gehoord maar ik ken het eigenlijk niet.
• Breed evalueren, ik heb hier geen tijd voor!
• Breed evalueren, geen optie voor kleine vakken!
• Breed evalueren, mag ik dan geen punten meer geven?

Dan is dit leertraject iets voor jou! Je maakt kennis met het 'wat' en 'hoe' van breed evalueren vanuit o.a. misconcepties. Je werkt een voorbeeld uit voor je eigen lespraktijk. Je wisselt ervaringen uit die inspirerend kunnen werken en zo kleine vakken GROOTS maken.

DOELGROEP

leraren secundair onderwijs 1 en 2-uurs vakken

 

 

samen-spel

In Samen-Spel focussen we op een warme, veilige relatie tussen leerkrachten en kleuters (2,5 tot 6 jaar). Leerkrachten krijgen tools om dat voor alle kleuters te realiseren en om beter met gedrag van jonge kinderen om te gaan. Samen-Spel impliceert nabijheid, verbondenheid en aanvaarding en wordt door het samenspelen van de leerkracht en de kleuter gerealiseerd. Samen-Spel is gebaseerd op onderzoek aan de KU Leuven en de UCLL lerarenopleiding.

DOELGROEP

kleuteronderwijs

 

 

mind the gap

De overgang van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs is een belangrijke stap, die niet voor alle leerlingen even vlot verloopt. In Mind the gap buigen we ons over de vraag welke didactische maatregelen jij in je lessen kan treffen om die overgang te versoepelen. Sta jij in het 6e leerjaar en heb je altijd al willen weten hoe jouw collega’s van het 1e jaar secundair onderwijs techniek geven, communicatief taalonderwijs vormgeven of werken aan academische vaardigheden? Of sta jij in het 1e jaar secundair onderwijs en ben je razend benieuwd naar hoe jouw collega’s van het 6e leerjaar differentiëren (4-sporen-beleid, talentenarchipel, contractwerk …), vakdoorbrekend werken of leerlingen voorbereiden op vlak van geletterdheid? Mind the gap zet je verder op weg.

DOELGROEP

lager- en secundair onderwijs

 

 

stuur-je-spel

Al in de eerste kleuterklas merk je vanuit zelfsturing grote verschillen tussen kinderen. Gelukkig zijn er in kleuterklassen heel veel mogelijkheden om hierop in te spelen. Dat gebeurt echter nog te weinig bewust en doelgericht. Enerzijds omdat er nog veel misvattingen zijn over wat zelfsturing is (vb.: het is meer dan zelfredzaamheid!). Anderzijds omdat het stimuleren van zelfsturing heel wat vragen oproept (vb.: hoe ‘stuur’ je als leerkracht de zelfsturing van kleuters?). Gerichte aandacht voor zelfsturing in de kleuterschool heeft volgens onderzoek nochtans een duurzame impact, zowel op leren en ontwikkelen als op de kansen op een gelukkig leven. In deze navorming zetten we in op de mogelijkheden om zelfsturing te stimuleren in (rollen)spel. We focussen hierbij op de basisvoorwaarden in de speelleeromgeving, gebruiken diverse praktijk- en videovoorbeelden en introduceren een kijkwijzer voor stimulering van zelfsturing in (rollen) spel in de klas.

DOELGROEP

kleuteronderwijs

 

 

outdoor learning

Outdoor Learning - leren buiten de klas - gaat over geïntegreerd bezig zijn met de realiteit. Het is bewezen dat je, naast het werken aan klassieke schoolse vaardigheden, met Outdoor Learning ook heel wat andere vaardigheden bij kinderen stimuleert, zoals flexibiliteit, oplossingsgericht denken, sociale vaardigheden, creatief denken … Hoe kan je als leerkracht de leerkansen buiten de klas (opnieuw leren) zien en optimaal benutten? Hoe kan je deze leerkansen inzetten om het curriculum dat je moeten aanbrengen voor kinderen betekenisvol te maken? Hoe kan je daarbij basisvakken zoals taal, wiskunde, beweging … op een geïntegreerde en authentieke manier aanbieden?

DOELGROEP

kleuter- en lager onderwijs

 

 

wereldburgerschap

Wil je je mondiale dag nieuw leven inblazen? Voelde je ook aan dat de milieuacties in herhaling vallen? In onze workshops geven we diepgang aan initiatieven die werken rond thema’s als democratie, mensenrechten, duurzaamheid, migratie en sociale ongelijkheid. We verkennen werkvormen als systeemdenken, gesprekstechnieken en creatief denken. En we proberen vanuit wereldburgerschapsdoelstelllingen bestaande leeractiviteiten op een hoger niveau te krijgen.

DOELGROEP

secundair onderwijs

 

 

flipped learning

Flipped learning – in Vlaanderen vaak beter gekend als ‘flipping the classroom’ - heeft als uitgangspunt de faceto-face klastijd zo efficiënt mogelijk gebruiken in functie van activerend en diepgaander leren. Daarvoor wordt de eerste kennismaking met nieuwe leerstof (die traditioneel in de klas gebeurt) verplaatst naar thuis en komen leerlingen/studenten met voorkennis en vragen naar de klas. De leraar-coach werkt met de leerlingen in de klas aan de diepere verwerking van die leerstof. In een meer traditioneel model zou die diepgaande verwerking eerder thuis gebeuren. Efficiënter gebruik van de klastijd, actiever en dieper leren in de klas, meer tijd in de klas om leerlingen te begeleiden met inzichtelijke problemen … dat klinkt allemaal als muziek in de oren, maar toch is dat makkelijker gezegd dan gedaan. In deze workshop leer je hoe je je klas kan omvormen tot een dynamische en actieve leeromgeving voor leerlingen.

DOELGROEP

secundair onderwijs

 

 

Onderzoekende school

We willen leraren (in opleiding) ondersteunen om op een systematische manier hun onderwijspraktijk te verbeteren door onderzoekende leraar in een onderzoekende school te zijn. Een onderzoeksproject over dat thema mondde uit in een boek en een navormingsprogramma. We behandelen de onderzoekscompetenties die nodig zijn om je onderwijspraktijk systematisch te verbeteren en we reiken technieken, instrumenten en voorbeelden aan die onmiddellijk in de praktijk toepasbaar zijn. Op die manier kan je als leraar zelf, in teamverband en al dan niet met onze begeleiding, de meest geschikte oplossing voor elk specifiek probleem creëren.

 

 

Lerend netwerk 21e-eeuwse competenties

Kritisch met informatie omgaan, creatief denken, samenwerken met anderen, probleemoplossend denken, leren leren …: het zijn volgens vele onderwijsexperts de sleutelcompetenties die jongeren in het onderwijs van de 21ste eeuw moeten verwerven. Het staat vast dat de toekomstige kenniseconomie van het onderwijs (nog) meer creativiteit zal vragen.

UCLL wil leerkrachten(teams) en directies ondersteunen die met deze competenties aan de slag gaan. Binnen een lerend netwerk zullen we samen onderzoeken hoe het onderwijs van de 21ste eeuw meer kan inzetten op betekenisvolle, interdisciplinaire opdrachten. Hierbij werken leerlingen samen over alle studierichtingen en –domeinen heen om een uitdagend en zinvol doel te bereiken, rekening houdend met verschillende meningen, perspectieven en informatie. Binnen het lerend netwerk gaan we dieper in op de competenties van de 21ste eeuw, de rol van de leerlingen, leerkrachten en schoolleiding. We gaan op bezoek bij een secundaire school in Nederland die alle traditionele structuren overboord heeft gegooid en nemen ook de evaluatie van de competenties onder de loep. Binnen het netwerk is er ruimte om te werken aan eigen projecten van leerkrachten, leerkrachtenteams of scholen.

 

 

innoval mooc

Een uitdaging voor de samenleving is om schoolverlaters, langdurig werklozen en mensen met een migratieachtergrond -ook zonder een erkend diploma- een geschikte werkplek te bieden. Het Europese onderzoeksproject InnoVal -Innovative Assessment Methods for Validation- (http://inno-val.eu/) ontwikkelde innovatieve tools om valide en betrouwbare assessmentprocedures op te zetten, ook voor wie geen formeel diploma heeft. Begeleidingsdiensten en arbeidsorganisaties kunnen een online MOOC volgen om hun expertise te verdiepen. Of contacteer ons voor specifieke vragen.

DOELGROEP

schoolontwikkelaars, assessoren, toetsontwikkelaars, arbeidsmarktbegeleiders

 

 

loose parts: differentiëren in de kleuterklas

Stenen, stokjes, flessendoppen, houten plankjes en andere open materialen die steeds weer nieuwe spelmogelijkheden bieden en vlot verplaatsbaar zijn: ze zitten in de lift en heten nu ‘loose parts’ of ‘losse stukjes’. De veelzijdige inzetbaarheid van loose parts komt prachtig tegemoet aan de groeiende nood om in de kleuterklas vlot te kunnen differentiëren. Kleuters van dezelfde leeftijd stellen, vanuit waar ze staan in hun ontwikkeling, heel verschillend spelgedrag met eenzelfde materiaal. En dat kán in Loose Parts Play.

We gaan met kleuteronderwijzers op zoek naar welke loose parts materialen, opstellingen en afspraken ze in de eigen klas kunnen inzetten om initiatief, creativiteit en probleemoplossend denken bij de kleuters uit te nodigen. Vanuit schematheorie gaan we vervolgens een belangrijke stap verder: welke denkschema’s en handelingsschema’s ontwikkelen kinderen vanuit dat spontaan spel met loose parts? We helpen kleuteronderwijzers te herkennen waar een kind in zijn ontwikkeling mee bezig is én om dat stukje ontwikkeling verder te ondersteunen.

DOELGROEP

Kleuteronderwijs

 

 

Professionele leergemeenschappen
'samen onderwijs ontwikkelen'

Binnen de lerarenopleiding Lager Onderwijs in Hasselt bieden we in het 3de jaar ruimte voor professionele leergemeenschappen. Wil jij als leerkracht lager onderwijs graag in een kleine groep een actueel onderwijsthema onderzoeken en je eigen lespraktijk verbeteren? Wil je dat doen samen met andere leerkrachten, studenten en een lerarenopleider? Dan is samenwerken in een leergemeenschap zeker iets voor jou!

In de leergemeenschappen komen jong talent en ervaren leerkrachten bij elkaar om samen onderwijs te ontwikkelen (SOO) rond een actueel onderwijsthema dat hen boeit en uitdaagt om hun grenzen te verleggen. Onder begeleiding van een procescoach ga je met elkaar in dialoog en zoek je naar een gedeelde, gefundeerde visie over het gekozen thema met een concrete vertaling naar je praktijk.

DOELGROEP

Lager Onderwijs