Overslaan en naar de inhoud gaan

Innovatieve onderwijsprojecten

Via o.a. praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek werkt hogeschool UCLL samen met het (buiten)gewoon basis- en secundair onderwijs aan toepasbare materialen en concrete oplossingen voor de klas- en schoolcontext. Elke school kan zich aanbieden om mee te werken aan deze innovatieve onderwijsprojecten en zo de vruchten plukken van onze kennis en expertise. 

Overzicht onderwijsprojecten 2020-2021

1 buitengewoon onderwijs - let's dance

Vanaf september 2020 starten we met een boeiend onderzoek ‘Let’s dance’, waarvoor we op zoek zijn naar ca. 8 leerkrachten LO die lesgeven in scholen buitengewoon onderwijs, type 2 (Bubao en Buso) .

Concept en doelstelling

Met dit onderzoek willen we de vakkennis van leraren lichamelijke opvoeding (LO) versterken. Door leerkrachten in de praktijk extra te ondersteunen, blijken zij beter in staat te zijn om de leerstof aan te passen aan de diverse noden van hun leerlingen. We focussen ons in dit onderzoek op het bewegingsdomein dans.

Timing en output

Gedurende het eerste schooljaar plannen we onze interventies in de klaspraktijk (ca. 6 uur). Deelnemende scholen en leerkrachten worden in het kader van dit onderzoek voorzien van een bijscholing (ca. 4 uur). De data worden in onderling overleg, rekening houdend met de veiligheidsmaatregelen n.a.v. covid-19, afgestemd met de deelnemende scholen. 

We brengen daarnaast ook de leerwinst van de leerlingen in kaart. Het onderzoek zal in het tweede projectjaar resulteren in een uitgewerkte leerlijn voor het bewegingsdomein dans (ca. 6 lessen), in eerste instantie beschikbaar voor de deelnemende scholen/leerkrachten.

Contact

Voor meer info of aanmeldingen, kan je contact opnemen met elisabeth.cans [at] ucll.be of mieke.ketelslegers [at] ucll.be.

2 Naamloos zevende jaar

De (her-)inrichting van het naamloos zevende jaar als gevolg van de modernisering van het secundair onderwijs, brengt kansen, uitdagingen en vragen met zich mee. Het expertisecentrum Education & Development van UCLL ziet het naamloos zevende jaar als brug waarbij de afstemming en samenwerking tussen leerling, secundaire school en hogeschool vooropstaat. Leerlingen zijn de ervaringsdeskundigen en worden als volwaardige partners meegenomen in dit proces.

Concept: de (voorlopige) onderzoeksvragen

 • Hoe ervaren leerlingen en leerkrachten het curriculum in het naamloos zevende jaar (in de huidige vorm en bij de nieuwe ontwikkel(en)de opleidingen?
 • Wat zijn de onderwijsbehoeften van de profielgroep studenten (bij de overstap van het bso naar een bacheloropleiding, zowel op vlak van academische vaardigheden en inhouden als op vlak van motivatie en zorg?
 • Op welke wijze kunnen scholen uit het secundair onderwijs en hogescholen samenwerken om gezamenlijk aan de onderwijsbehoeften van de profielgroep te voldoen? (Bijvoorbeeld: samenwerking tussen leerkrachten en lectoren of tussen leerlingen en studenten)

Het tweejarig-onderzoek zal worden uitgevoerd door Tine Aers en An Verburgh, vanuit het expertisecentrum Education & Development. Om het onderzoek goed uit te kunnen voeren, zijn we op zoek naar

 • 4 scholen met wie we intensief willen samenwerken, om leerlingen en leerkrachten te bevragen en samen na te denken over de invulling van het curriculum en de samenwerking met de hogeschool.
 • Verschillende scholen bij wie we ideeën breder willen aftoetsen en die geïnformeerd willen worden over onze bevindingen.

Contact

Scholen die willen instappen, kunnen tegen 11 september een mail sturen naar tine.aers [at] ucll.be

3 Oriëntering in de eerste graad

De hervorming van het secundair onderwijs vraagt scholen om sterker in te zetten op het studiekeuzeproces in de eerste graad. Verschillende vormen van ateliers, horizonvakken, coachings- en reflectiemomenten kregen in deze context gestalte. Het expertisecentrum Education & Development van UCLL ondersteunt deze dynamiek vanuit onderzoek. 

Concept en doelstelling

Het expertisecentrum zoekt vier partnerscholen die bereid zijn om hun huidige oriënteringsbeleid en de tendensen in de schoolloopbanen van hun leerlingen onder de loep te nemen. Met behulp van de geanonimiseerde gegevens zal het onderzoeksteam schoolprofielen opmaken.

Timing 

In september 2020 starten de onderzoekers met een praktijkwetenschappelijk onderzoek dat in 2022 zal uitmonden in een gevalideerd kwaliteitszorginstrument en inspiratiegids voor scholen m.b.t. oriëntering.

Wat is de return?

De vier deelnemende scholen ontvangen een onderzoeksrapport op maat van hun school, dat de kenmerken en gevolgen van hun huidige oriënteringsbeleid beschrijft. Dit onderzoek omvat drie componenten:

 • Kwantitatief onderzoek: verzameling en analyse van cijfermateriaal m.b.t. attestering, zittenblijvers, schoolveranderaars, voortijdige schoolverlaters, opvolging van advisering en tendensen in schoolresultaten.
 • Kwalitatief onderzoek: verslag en analyse van focusgesprekken met directie, CLB, leraren, leerlingen in het derde middelbaar en hun ouders.
 • Kadering van de resultaten in literatuur en aanbevelingen.

Vanzelfsprekend garandeert het onderzoeksteam een integere omgang met deze schoolspecifieke data. Alle gegevens zullen volledig geanonimiseerd worden in de rapportage naar derden.

Deelnemingsvoorwaarden

Deelname aan dit onderzoek is laagdrempelig. Er zijn drie voorwaarden gekoppeld aan deelname:

 • De school doet inspanningen in de eerste graad om haar leerlingen te begeleiden in hun studiekeuzeproces.
 • De school is bereid om schoolspecifieke gegevens te delen met de onderzoeksgroep.
 • De school ondersteunt de onderzoeksgroep in de organisatie van de focusgesprekken.

De onderzoeksgroep zal complementaire schoolprofielen selecteren. Dat wil zeggen scholen die een uiteenlopend type schoolorganisatie hebben en diverse oriënteringsinitiatieven ontplooien.

Contact

Stuur een korte motivatie voor 15 oktober 2020 naar adelheid.spillier [at] ucll.be of neem contact op met Adelheid voor meer informatie.

Download fiche