Overslaan en naar de inhoud gaan

Praktijkinformatie secundair onderwijs Campus Diepenbeek

U bent hier

Op deze pagina bundelen we alle informatie en documenten die je als stageschool of mentor van de Bachelor Secundair Onderwijs (dagtraject) van Campus Diepenbeek kunt gebruiken.

Maatregelen stage o.w.v. Coronavirus

Beste directie, stagecoördinator, stagementor

 

Het zijn woelige tijden. 

Ook wij moeten in de lerarenopleiding alle maatregelen treffen om de uitbraak van het corona-virus te helpen indammen. Wij zetten gedurende de volgende 2 weken in op “maximaal digitaal” lesgeven en begeleiden. Wij willen deze weken voor de paasvakantie optimaal gebruiken om de leerinhouden van dit jaar met onze studenten te verwerken.

 

We bekijken ondertussen de stagescenario’s voor na de paasvakantie en hopen met jullie dat we na de paasvakantie terug aan de slag kunnen.
Zelfs in dit ‘best case scenario’ – het scenario waar scholen terug kunnen opstarten op 20 april – zullen we het stagetraject moeten aanpassen. 

 

Met deze mail willen we jullie alvast op de hoogte brengen van maatregelen die we nu al nemen (voor het ‘best case’ scenario). 

 

I  Voor de studenten van de educatieve bachelor secundair onderwijs, dagopleiding Leuven en Limburg

 

 1. Zowel in Limburg als in Leuven worden de stages van de eerste opleidingsfase geannuleerd. Als jullie na de paasvakantie al kunnen opstarten, willen jullie deze ‘verloren’ weken natuurlijk zo efficiënt mogelijk proberen in te halen en we begrijpen dat stages van onze eerstejaarsstudenten op zo’n moment minder welkom zijn.  We hopen dat onze tweede- en derdejaarsstudenten wel nog bij jullie terecht kunnen. 
  We zullen voor de eerstejaarsstudenten maximaal inzetten op microteaching in de opleiding.

 

 1. Voor de tweede opleidingsfases werd nagedacht hoe we de stages kunnen verminderen. Op deze manier willen we vermijden dat  jullie onmiddellijk na de paasvakantie met veel tweedejaarsstagiairs worden geconfronteerd.
  1. In UC Limburg zullen niet alle studenten de laatste stageweek van de leeromgevingsstage (voorzien in mei) nog opnemen. 
   Stagescholen zullen worden verwittigd van welke studenten wel/niet stage moeten lopen
  2. In UC Leuven wordt de voorziene stageperiode van 2 weken in april alvast ingekort voor alle studenten.  De verkorte stageperiode loopt dan van 23 tot en met 30 april.  De opdracht wordt aangepast zodat studenten in die kortere periode ook minder stagelessen moeten geven.

 

 1. Voor de derde opleidingsfase willen we onze studenten maximaal inzetten zodat ze voor de stagescholen een meerwaarde kunnen zijn.   
  Jullie kunnen derdejaarsstudenten inschakelen in het kader van differentiatie, ondersteuning bij online lesgeven en online feedback geven, co-teaching, bijlessen, …
  1. In UC Limburg werd alvast beslist om de ingroeistageperiode aan te passen van 6 naar 4 weken. (stageperiode van 4 tot en met 29 mei).
   De eerste 2 weken na de paasvakantie kunnen studenten gebruiken om afspraken met mentoren te maken rond lesonderwerpen, inschatting van de beginsituatie.
   Rekening houdend met de noden van de stageschool, kunnen ze dienstverlenende taken opnemen. De eigenlijke stagelessen starten pas 4 mei.
  2. Studenten ‘werkplekleren’  en de studenten ‘bijkomende lesbevoegdheid’ in UC Limburg starten hun stage terug op na de paasvakantie.
  3. In UC Leuven behouden we in eerste instantie de afgesproken periodes van de doorgroeistage (resp. 4 en 5 weken na de paasvakantie dit is van 20/4 tot en met 20/5) . In overleg met stageschool kan bekeken worden of de periode en/of opdracht kan/moet aangepast worden.  

 

 

Aarzel niet om ons te contacteren als jullie hierover nog vragen hebben:

Stage.baso.leuven [at] ucll.Be voor de studenten van UC Leuven

Stage.baso.limburg [at] ucll.be voor de studenten van UC Diepenbeek

 

 

II Voor de studenten van de educatieve bachelor secundair onderwijs, avondtraject Limburg

 

Per opleidingsfase wordt in samenspraak met stageschool een aangepast traject voorzien.

Deze aanpassingen kunnen onder meer zijn:

 •  minder uren les voor werkplekleren en/of –stage,
 •  invullen van andere inhoudelijke taken zoals ondersteuning bij differentiatie en in het online lesgeven en online feedback geven, bijlessen,…,
 •  stage-uren in de vorm van co-teaching,
 •   …

Contactadres  voor het avondtraject: avondtraject.baso.limburg [at] ucll.be

 

 

III Voor de studenten van de opleidingen verkorte educatieve bachelor, educatief graduaat, SLO in afbouw - UC Leuven en UC Limburg

 

Binnen deze opleidingen inventariseren de stagecoördinatoren alle stagedossiers. Omdat er verschillen zijn in de reeds uitgevoerde stagepakketten van de studenten, zal er in samenspraak met de stageschool en student een aangepast traject voorzien worden. Deze aanpassingen kunnen onder meer zijn

 •  minder uren les bij reeds verworven competenties,
 •  invullen van andere inhoudelijke taken zoals de ondersteuning in het onlineleren op dit moment,
 •  stage-uren in de vorm van teamteaching,
 •   …

Jullie kunnen steeds contact opnemen met  de stagecoördinatoren dit zijn:

Voor Leuven ina.vandenauweele [at] ucll.be

Voor Limburg hilde.vanvuchelen [at] ucll.be

 

  

We bekijken in de opleiding ondertussen ook al zeker het scenario waar de opstart van de scholen in mei (of later) kan gebeuren. 

We zullen moeten bekijken welke alternatieven van stage-evaluatie we kunnen inschakelen om toch op een goede en eerlijke manier evaluatiebeslissingen te nemen. 

 

Voor concrete afspraken zullen de studenten rechtstreeks contact opnemen met de stagementoren en/of de stagecoördinator van de stageschool.

Wanneer we allen meer zicht hebben op het vervolg van de crisis, zullen de afspraken verder geconcretiseerd worden.

 

Heel veel sterkte in deze onzekere tijden. 

Vanwege de UCLL BaSO lerarenopleidingen Leuven en Limburg

Visie

Visietekst 

De visietekst kan je hier downloaden. 

praktijkvenster

Het praktijkvenster kan je hier downloaden.

Opleidingsprogramma

Op onderstaande webpagina's vind je meer info over de verplichte opleidingsonderdelen,  vakkenopties,  niet-modeltraject vakken en toelatingsvoorwaarden voor:

Stagekalender en -invulling (academiejaar 2019-2020)

Op deze stagekalender kan je de planning van de stageperiodes 2019-2020 terugvinden. 

Dit document geeft je een overzicht van de invulling van elke stageperiode.

Documenten voor mentoren

Dit  stagevademecum is een overzicht van  het opleidingsonderdeel 'Praktijk' uit alle opleidingsfases van onze opleiding. Onze visie, specifieke uitleg per stagemoment, afspraken gemaakt met studenten, etc. kan je hier terugvinden.
 

Begeleidingsdocumenten

Synthesedocumenten

Gelieve het Word-bestand te downloaden alvorens het te bewerken.

Werkveldoverleg

Samen opleiden kunnen we alleen wanneer we in dialoog met elkaar treden. Naast een aantal activiteiten en initiatieven doorheen het academiejaar, hechten we ook veel belang aan het werkveldoverleg dat we twee maal per jaar organiseren. Directie en mentoren worden dan op onze hogeschool uitgenodigd om elkaar te beluisteren en samen onderwijs te ontwikkelen.

27 mei 2020

Op 27 mei organiseerden we een digitaal werkveldoverleg.  We gaven onder andere een woordje uitleg over de hervorming van onze lerarenopleiding (presentatie) en blikten vooruit naar de stages van volgend academiejaar (presentatie). Lees hier het verslag.

 20 november 2019

We stelden onze nieuwe opleidingsverantwoordelijke Sanju Gielen voor en gaven een woordje uitleg bij de inkanteling van het SLO en het CVO.

We zoomden in op het OM-denkproces in de lerarenopleiding en lichtten met behulp van onze studenten de nieuwe keuzestage voor de studenten in het derde jaar toe.  Studenten, mentoren en opleiding wisselden ook ervaringen uit rond het stageplatform Lerarenstage.

Ten slotte werd er ook aandacht besteed aan de hervorming van het secundair onderwijs: hoe kan een stagiair voorbereid zijn stage aanvatten?

Lees hier het verslag en de presentatie .

 22 mei 2019.

Tijdens dit overleg werpen we een blik vooruit op de stages van komend academiejaar en de vernieuwingen binnen de lerarenopleiding. We lichten de aangepaste praktijkcomponent OF3 toe en geven ook een woordje uitleg bij de leerlijn binnenklasdifferentiatie. .

Hieronder  een overzicht van de meest recente edities. 

28 november 2018

Ons curriculum MOVE-T! We bekeken samen met het werkveld hoe we het verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast hebben we ook onze visie op opleiden onder de loep genomen: hoe herkenbaar is de UCLL-student?  Verder lichtten we ook toe hoe we de maatschappelijke geletterdheid van onze studenten cultiveren.

Bekijk hier het verslag, de presentatie en de bevraging

16 mei 2018 

Tijdens dit werkveldoverleg namen we samen met enkele docenten de voorbije stageperiode onder de loep. We blikten ook vooruit op de stageplanning van volgend jaar en we bespraken hoe we onze studenten daarop voorbereiden. Het team van Lerarenstage.be lichtte de werking van hun registratiesysteem toe.

Lees hier het verslag.

29 november 2017

Het praktijkconcept van BaSO:

 • Sinds academiejaar 2017-2018 is er één gemeenschappelijk, regio-overschrijdend praktijkvenster.
 • Eénzelfde begeleids- en evaluatiekader voor onze studenten.
 • Uniforme begeleidings- en synthesedocumenten voor stagementoren.

Een terugblik op de voorbije stageperiode  waarbij studenten en werkveld met elkaar in gesprek gingen.

De instaptoets van de lerarenopleiding:

 • Niet bindend.
 • Helpt studenten geïnformeerd te kiezen voor hun onderwijsvakken.
 • Helpt studenten tijdig te heroriënteren.

Keuzetrajecten in opleidingsfase 3

Studenten kunnen in de laatste opleidingsfase kiezen om een ander stagetraject te doorlopen. 

1. Werkplekleren 

Studenten kunnen in hun derde opleidingsjaar kiezen voor werkplekleren. Een traject waarbij ze gedurende een heel academiejaar verbonden zijn aan eenzelfde school. Aspirant-leraars geven er les, worden ingeschakeld bij allerhande klas- en schoolactiviteiten en ontwikkelen een dienstverlenend pakket. Dit omvat o.a. de uitwerking van een lessenpakket, voorbereiding van een projectdag en onderzoek naar nieuw lesmateriaal. Stagiairs krijgen de kans om gedurende deze stage van 4 maanden te groeien in het schoolteam en te functioneren als een duizendpoot.

Tijdens werkplekleren krijgen studenten de kans om écht te tonen wat ze in huis hebben. Hun ondernemerschap, teamspirit, zelfstandigheid en beroepscompetenties worden zwaar op de proef gesteld. Dit traject is een goede voorbereiding op het leraarschap.

Véronique Punie - stage-anker Lerarenopleiding Secundair Onderwijs

getuigenis selien voorstelling werkplekleren

2. BuSO

Studenten hebben de mogelijkheid om - na het volgen van een aantal verplichte sessies - stage te lopen in het buitengewoon secundair onderwijs.

3. Internationalisering 

Studenten kunnen in het 2de semester van OF3 op internationalisering. Ze volgen 4 maanden lang les binnen hun eigen vakgebied in het buitenland. 

Meer informatie vind je hier.

Contact

De praktijk van de lerarenopleiding secundair onderwijs wordt georganiseerd op Campus DiepenbeekMet alle algemene vragen en opmerkingen over praktijk van studenten in het dagonderwijs, kan je terecht bij de verzantwoordelijken van de praktijkcel: Katy Dieryck en Katrien Melotte  per e-mail naar stage.baso.limburg [at] ucll.be.  Voor administratieve vragen, neem contact op met zoe.libens [at] ucll.be. Voor de praktijk van studenten in het avondtraject, kan je contact opnemen met Valérie Macken en Anita Swennen per e-mail naar avondtraject.baso.limburg [at] ucll.be

 

Onze studenten van het dagonderwijs worden, afhankelijk van de vakkenkeuze, opgevolgd door een profielverantwoordelijke.

Profiel STEM katja.claes [at] ucll.be 

Profiel TALEN

An.dumoulin [at] ucll.be

Profiel BEWEGING

katy.dieryck [at] ucll.be

Profiel SAMENLEVING

Profiel KUNST & CREATIE

Profiel ECONOMIE & BEDRIJFSORGANISATIE

carla.motmans [at] ucll.be 

Speciale trajecten:

werkplekleren, extra onderwijsbevoegdheid

katrien.melotte [at] ucll.be  

 

stage.diest [at] ucll.be (ink sends e-mail))