Overslaan en naar de inhoud gaan

Gezondheid

U bent hier

Workshop 1: Ont-moeten. Maat op Maat bouwt bruggen tussen studenten en kwetsbare burgers.

Samen school maken!

Sinds 2012 loopt op de campus Sociale school Heverlee het buddyproject ‘Maat op Maat’. De idee vloeide voort uit het bachelorproject van een 3de jaarsstudent. Het doel is ontmoeting tussen studenten uit hoger onderwijs enerzijds en jongeren/volwassenen uit de hulpverlening (jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg of pleegzorg) mogelijk te maken. We kiezen voor minimale contouren zodat presentie, creativiteit, engagement en wederzijdse inzet maximaal mogelijk worden. Het is een bewuste keuze om dit niet in het curriculum in te schrijven. Studenten die in deze ontmoeting stappen, krijgen hiervoor geen credits noch punten. Zij worden daarentegen wel ondersteund door elkaar en de betrokken docenten. We streven ernaar om maatschappelijk kwetsbare jongeren/volwassenen en studenten elkaar te laten ontmoeten in een evenwaardige relatie. Hierdoor leren ze mekaars leefwereld van binnenuit kennen. Zo komen studenten los van hun theoretische kaders en voorafnames en wordt een zorgzame relatie verwezenlijkt. We hopen hen hiermee een houding in actief burgerschap aan te reiken.

Begeleiding:  Janne Wouters, Amber Vanpee en Rani Wits zijn 2de en 3de jaars studenten Sociaal Werk. Zij stapten sinds hun 1ste jaar mee in het project en blijven dit engagement opnemen.

Pieter Mertens en Birgit Goris zijn docenten Sociaal Werk. Zij ondersteunen vrijwillig de studenten die in dit project meestappen en onderhouden de contacten met het werkveld. De visie op participatie en burgerschap steunt volledig op deze van het expertisecentrum Civitaz (Inclusive Society) van Elke Plovie.

 

Workshop 2: Open (samen)leven. Van Neuron, mens tot samenleving

Mensen hebben een relatie met zichzelf en anderen. Deze relaties zijn geen waarde op zich, maar een uitgangspunt. Als deze relaties dissociatie of een ervaring van vervreemding in de hand werken zorgen
zij voor chronische stress die op lange termijn voor ziekte en een ernstige beschadiging van het sociaal weefsel zorgt. De oplossing is openheid die zorgt voor een relationele afstemming tussen het kleinste en het grootste: het neuron, de samenleving en, daar tussenin, de mens. In deze workshop worden de verbinding neuron – mens – samenleving en de basis van een methode om te komen tot een gezonde coherente relatie blootgelegd.

Begeleiding:  Bart Libbrecht studeerde Orthopedagogie, Management in de Non-profit en Publieke Sector, Wijsbegeerte en promoveerde op het doctoraal proefschrift ‘Een praktijkmethode voor transdisciplinaire samenwerkingen’. Hij is sociaal ondernemer en richtte mee Vialogos – Gedeelde Zorg op. Momenteel is hij samen met Jean-Luc Mommaerts bezig met de oprichting van Aurelis, een bedrijf dat de cognitieve neurowetenschappen inzet om mensen, organisaties en bedrijven te begeleiden naar lichamelijke en relationele gezondheid

 

Workshop 3: Open-Hart-Cirkels Re-Member

Open-Hart-Cirkels is een organisatie die pleit voor open relationele gesprekken tussen alle betrokkenen die het gevoel hebben in een vastgelopen situatie te zitten. Door middel van een veilige context wordt er ruimte gemaakt voor een ‘vrijmoedig spreken’ tussen de betrokkenen. In de workshop tonen Khalid en Ginny concreet hoe de praktijk van de Open-Hart-Cirkels vorm krijgt:

Een krachtig en liefdevol antwoord op psychische kwetsbaarheid en existentiële vragen. “Het is onze consistente ervaring dat wanneer mensen zich openstellen voor de stroom van hun emotionele ervaring, met inbegrip van wanhoop, verdriet, schuld, razernij of angst, zij het gevoel hebben dat er een gewicht van hen afvalt. Door de pijn binnen te gaan, verschuift er iets fundamenteels; er vindt een ommekeer plaats.” (Joanna Macy & Chris Johnstone)

We verduidelijken wat open-hart-cirkels zijn en hoe we deze faciliteren. We delen zowel onze eigen geraaktheid en groeiproces hierin als wat het voor gezinnen kan betekenen. We nodigen jullie uit om zelf te voelen en te ervaren.

Begeleiding: Khalid El Hatri en Ginny Van der Auwera , beiden open-hart-facilitator.

 

Workshop 4: Leuven Restorative City

Restorative City is een Leuvens project waarin lokale partners en het bestuur zich engageren om de herstelvisie uit te dragen en concreet vorm te geven in de stedelijke context. Hierbij wordt de vraag gesteld hoe we in een stedelijke context omgaan met conflict en spanning. Gevoelens van onveiligheid, vrees voor ‘de andere’ en onverdraagzaamheid doen in de regel meer kwaad dan goed. Het project Leuven Restorative City probeert om door middel van een directe dialoog het wederzijdse vertrouwen te versterken en plaatsen te creëren waar burgers een actieve rol kunnen spelen in relationele processen van recht-doen.

De workshop kan inspirerend zijn voor wie een brede interesse heeft in nieuwe, deliberatieve vormen van burgerschap en in herstel- en bemiddelingsgericht omgaan met conflicten in verschillende settings zoals scholen, organisaties, bedrijven, buurten, verenigingen.

Leuven Restorative City is een samenwerkingsverband met diverse diensten van de Stad Leuven, KU Leuven (Leuvens Instituut voor Criminologie en Personeelsdienst KU Leuven), Vormingplus Oost-Brabant, De Rode Antraciet, CAW Oost-Brabant, Arktos vzw, Alba vzw, Moderator vzw, Unia Leuven, Eigen Kracht Conferenties en Vlerick Business School Leuven.

Begeleiding: Ivo Aertsen is Gewoon hoogleraar KU Leuven, Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC). Zijn onderzoeksdomein betreft in hoofdzaak het herstelrecht (‘restorative justice’) en andere gemeenschapsgerichte vormen van recht-doen.

 

Workshop 5: MEZURI

Mezuri is een unieke samenwerking tussen een buurtwerk en een ITC-bedrijf. Lieven Verlinden, Kris Aerts en Tom Dekeyser presenteren het (voorlopige) resultaat van een zoektocht om inhoudelijke gezinsondersteuning te vertalen in effecten en resultaten. In deze workshop presenteren we het inhoudelijk meetinstrument ‘Mezuri’, dat vertrekt vanuit dagboekfragmenten van brugfiguren. We brengen verslag uit van het traject, blikken vooruit naar de toekomst en gaan met plezier in dialoog over dit materiaal.

Begeleiding:  Lieven Verlinde, adjunct-coördinator buurtwerk ’t Lampeke, Kris Aerts en Tom Dekeyser, medewerkers Kunlabora, software factory Leuven

 

Workshop 6: Learning community als zuurstof voor relationeel werken in de zorg

Het stimuleren van een ethische zorgcultuur in een zorgorganisatie is een blijvende uitdaging. In de workshop presenteren we wat een learning community inhoudt en hoe deze inspiratie en zuurstof kan geven om in een organisatie ruimte voor relaties te creëren.  Het kader van een learning community wordt kritisch getoetst en geïllustreerd met praktische ervaringen vanuit het WZC Sint-Jozef te Pelt, op micro-, meso-, en macroniveau van de organisatie.

Begeleiding: Joke Lemiengre (sTimul UC-Leuven-Limburg) samen met Leen Plessers en Evi Eerdekens (WZC Sint-Jozef, Pelt)

Joke Lemiengre coördineert sTimul UC Leuven-Limburg. Ze doet onderzoek en dienstverlening o.m. over leermethoden voor het stimuleren van ethische zorgcultuur in organisaties in de zorg en welzijnssector, geïnspireerd vanuit de zorgethiek. Hierin vormt een relationele ervaringsgerichte aanpak de rode draad. 

Leen Plessers en Evi Eerdekens zijn beiden werkzaam in het Woonzorgcentrum Sint-Jozef te Pelt, binnen de groep Integro VZW. Ze participeerden aan de learning community van het project “Ruimte voor relaties, ethisch verantwoorde ouderenzorg” ondersteund door het Vlaams Agentschap Zorg en Welzijn, onder begeleiding van sTimul (meer info op: www.ouderenzorgenethiek.be )