Overslaan en naar de inhoud gaan

TE TESTEN KENNIS EN VAARDIGHEDEN VOOR BEHALEN VAN GETUIGSCHRIFT

A. VEREISTE VAARDIGHEDEN
1. Bekwaam zijn om in teamverband mee te werken aan een gezamenlijke interdisciplinaire en coherente benadering van het beheersen van de risico’s voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn
2. Bekwaam zijn om leiding te geven, te communiceren, coachen, onderhandelen en overtuigen
3. Bekwaam zijn om op een wetenschappelijk verantwoorde wijze informatie te verzamelen en te verwerken
4. Bekwaam zijn om anderen, wat ook hun niveau is, te kunnen vormen om hun eigen welzijn te integreren
5. Bekwaam zijn om de opgedane kennis en vaardigheden in praktijksituaties toe te passen

B. VEREISTE KENNIS
1 – INLEIDING
1. kennis van primaire, secundaire en tertiaire preventie
2. kennis van eerste, tweede en derde lijnsinterventie
3. kennis van methodes voor opsporing, analyse, diagnose, …
4. kennis i.v.m. multidisciplinariteit - interdisciplinariteit
5. kennis van het algemene wettelijk kader m.b.t. welzijn op het werk

2 – BASIS PRINCIPES
1. basiskennis van humane en sociale aspecten, organisatie van het werk, employability, orga-nisatie en communicatieculturen
2. basiskennis van menselijke anatomie, fysiologie en psychologie
3. basiskennis van de juridische aspecten i.v.m. welzijn op het werk
4. basiskennis van de economische aspecten i.v.m. welzijn op het werk
5. kennis van de taken, verantwoordelijkheden, statuut, beroepsethiek, en deontologie van de verschillende actoren in het preventiebeleid: werkgever, hiërarchische lijn, werknemers, preventieadviseurs
6. basiskennis van andere aspecten die een invloed hebben op het welzijn van de werknemers: milieu,...

3 – OPSPOREN VAN DE RISICO'S
1. kennis van de globale en participatieve benadering van het werksysteem
2. kennis van risicoanalysetechnieken en basiskennis i.v.m. epidemiologie
3. kennis van arbeidsanalyse en studie van de werkomstandigheden
4. kennis van arbeidsongevallen en beroepsziekten
5. kennis van gegevensverzameling (klachten, afwezigheid, stress, geweld…) en gegevens-verwerking (statistiek, epidemiologie)

4 – INLEIDING TOT DE ANALYSE EN PREVENTIEPRINCIPES VAN DE SPECIFIEKE PREVENTIEDISCIPLINES
1. basiskennis van arbeidshygiëne
2. basiskennis van arbeidsgeneeskunde
3. basiskennis van omgevingsrisico's
4. basiskennis van chemische, biologische en fysische agentia: belasting, comfort, PBM,...
5. basiskennis van fysieke en mentale belasting
6. Kennis van brandpreventie, explosiegevaar
7. Kennis van veiligheid bij bouwwerken – werven
8. Kennis i.v.m. tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
9. Basiskennis van de veiligheid van gebouwen (security)

5 – PREVENTIE EN WELZIJNSBELEID
1. kennis van de structuren in het preventiebeleid: interne en externe preventiedienst, comité PBW, externe dienst voor technische controle op de werkplaats
2. kennis van het dynamisch risicobeheersingssysteem, globaal preventieplan, jaarlijks actieplan, …
3. kennis van vorming en van informatie aan werknemers en hiërarchische lijn
4. kennis van de organisatie van de eerste hulp en dringende verzorging van slachtoffers van een ongeval of een plotse ziekte en van de maatregelen te nemen in geval van een ernstig en onmiddellijk gevaar
5. kennis van de coördinatie van de preventieactiviteiten
6. basiskennis van communicatie-, consultatie-, overleg-, informatie-, motivatie- en animatietechnieken
7. kennis van vergaderings- en rapporteringstechnieken
8. kennis van samenwerkingsmogelijkheden met en informatievoorziening door organisaties en instellingen: inspectiediensten, adviseurs, arbeidsongevallenverzekeraars, wetenschappelijke instellingen, werknemers- en werkgeversorganisaties,...

 

LEERINHOUD EN -DOELSTELLINGEN per lesonderdeel kunnen opgevraagd worden via mail: veiligheidskunde@ucll.be