Overslaan en naar de inhoud gaan

Leer hier meer over het studieprogramma

Het programma is opgebouwd op basis van een selectie van topics en inhouden uit Internationale curricula voor Intensieve Zorgen en Spoedgevallenzorg. Deze selectie houdt dan ook rekening met bruikbaarheid en noodzaak in het werkveld. De lesgevers zijn allen gespecialiseerd in hun discipline, zij het als urgentie-arts/intensivist/internist, zij het als verpleegkundige.

Module 1 - Intensieve zorgen (Basismodule 1)

  Uren Studiepunten

BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN 1:

Farmacokinetiek, analgesie, sedatie en psychofarmaca
Oxygenatie, ventilatie en beademingsmodaliteiten
Multi-orgaanfalen
Gastro-intestinale urgenties en behandelingen
Neurologische en –chirurgische urgenties
Brandwondenzorg – ECMO
34u 4 SP

KLINISCHE VERPLEEGKUNDE 1:

Ziekenhuishygiëne,
Opname, transport en ontslag van patiënten op IZ,
Luchtwegzorg en zuurstoftherapie, bloedgasanalyse
Verpleegplan beademing en ontwenning
Kunstmatige ventilatie in de praktijk
Basic and advanced life support
Evidence Based Nursing
Klinisch onderwijs in simulatievorm/praktijk
35u 5 SP

 

Module 2 - Intensieve zorgen (Basismodule 2)

  Uren Studiepunten

BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN 2:

Shock, postoperatief beleid na cardiochirurgie, ritmestoornissen en infarctpatronen, pacemakertherapie, cardiovasculaire medicatie
Homeostase en electrolietenstoornissen, renaal falen en epuratietechnieken
Stollingsstoornissen, levertransplantatie en donormanagement
Angor en ischaemisch hartlijden
29u 4 SP

KLINISCHE VERPLEEGKUNDE 2:

Hemodynamische monitoring met Swan-Ganz en PICCO, hemodynamische parameters
Infusietherapie en medicatieberekening
Verpleegplan CVVH, hart- en longtransplantatie, assistsystemen en aorta-aneurysma
Psychosociale aspecten op IZ en Spoed, lijktooi, wiegedood, opvang ouders en familie
Klinisch onderwijs CVVH, ECG, hemodynamische monitoring
23u 5 SP

 

Module 3 - Urgentiegeneeskunde en spoedgevallenzorg

  Uren Studiepunten

BIOMEDISCHE WETENSCHAPPEN:

Urgentiegeneeskunde, traumaprotocol, postresuscitatiemanagement en hypothermie
Intoxicaties, drugs en toxidromen
Rampengeneeskunde en emergency tactical trauma care
Urgenties bij omgevingsfactoren, gestoorde lichaamstemperatuur en importpathologie
20u 3 SP

SPOEDGEVALLENZORG:

Staande orders en procedures op spoedgevallen
Opname, overdracht en ontslag
Veiligheid, colloquatie en transport van patiënten
De geriatrische patiënt op spoedgevallen
Speciale technieken waaronder gebruik toegangswegen tot de luchtweg, gebruik intra-osseuze naald, immobilisatie en verplaatsing, decompressie spanningspneumothorax, gipsen, manuele beademing en zuurstoftherapie
Advanced life support
Klinisch onderwijs en simulatie
32u 5 SP

 

Module 4 - Pediatrie en neonatologie

  Uren Studiepunten

BIOMEDISCHE en VERPLEEGKUNDIGE WETENSCHAPPEN:

Fysiologie van de geboorte, respiratoire insufficiëntie en kunstmatige ventilatie van de neonaat
Transport en beademing van de pasgeborene
Congenitale hartafwijkingen, cardiochirurgische interventies en verpleegplan na cardiochirurgie
Acute neurologische pathologie, hematologie, infectierisico en sepsis bij kinderen
Zorg voor de pasgeborene, opvang en begeleiding van familie
Psychosociale aspecten van het kritiek zieke kind
33u 3 SP

SPECIALISATIEPROEF :

Literatuurstudie voorkeur onderwerp uit werkveld
Schriftelijk + mondelinge presentatie
Groepswerk met 2-3 personen
150u 5 SP

 

Module 5 - Klinisch onderzoek en stage

  Uren Studiepunten
Stage intensieve zorgen 190u 10 SP
Stage spoedgevallen 190u 10 SP
Keuzestage 160u

5 SP