Overslaan en naar de inhoud gaan
 1. Voor wie/voor welke profielen staat de Banaba open?

Er zijn geen specifieke voorwaarden om aan onze opleiding te beginnen, onze opleiding staat open voor iedereen met een bachelor- of masterdiploma en met een uitgesproken interesse in:

 • ontwikkelingsvraagstukken, interculturaliteit, sociale ongelijkheid, globalisering…
 • met een open, bewuste en kritische blik die bereid is na te denken over verantwoord, duurzaam en humaan handelen
 • die actief wil bijdragen aan een duurzame en rechtvaardige samenleving

Onder 'stagemogelijkheden' vind je een indicatie van welke profielen waar terecht kunnen. Let op dit is een indicatie (voor mensen met een menswetenschappelijk diploma en een brede interesse, hebben we zo goed als in elk land stageplaatsen).

 

 1. Hoe verloopt zo een infoavond? Wat vertellen jullie daar?

19u – 19u30: presentatie

 • Korte algemene schets van de opleiding
  • Opleidingsprogramma: opleidingsdoelen / meerwaarde van de opleiding?
  • Studietraject (2 maanden les, 6 maanden stage, bachelorproef en examens)
  • Wat houdt trajectbegeleiding in?
 • Korte voorstelling stagelanden en trajectbegeleiders: India , Sri Lanka, Bhutan, Senegal, Kameroen, Benin, Brazilië en Nicaragua: troeven en minpunten. 
 • Uitleg over de intakeprocedure
 • Uitleg over praktische informatie (huisvesting, financiën…)

19u30 – 20.00u: getuigenissen van pas afgestudeerde studenten (bv. korte schets van het project, wat waren je beweegredenen om voor de banaba te kiezen, wat heeft deze ervaring met je gedaan…)

20u – 21u: kandidaat studenten kunnen langsgaan bij de continententafels en hier informatie op maat vragen over het land, over de beschikbare projecten etc.

Kandidaten die geïnteresseerd zijn en nog geen CV en motivatiesjabloon ingevuld hebben kunnen hun gegevens achterlaten. We hanteren deze lijst om kort na de infodag de geïnteresseerden aan te schrijven mbt invullen van een CV en motivatiesjabloon. 

 

 1. Hoe verloopt de intake?

De intake verloopt trapsgewijs :

 • Fase 1:
  • Doorsturen van CV en motivatiebrief (volgens sjabloon)
  • 1e check en contact door opleidingshoofd of stagecoördinator
  • 1e oriëntatie (voorstel van type bestemmingsprojecten / land)
   • Rekening houdend met profiel student en aanbod
 • Fase 2:
  • 2e oriëntatie naar specifieke gebied en project door trajectbegeleider en landverantwoordelijke
   • info- & oriëntatiegesprek (matching concrete stageplaats)
 • Slot: voorinschrijving = formele inschrijving (uitschrijving enkel wegens overmacht).

We selecteren studenten op basis van hun CV en motivatiebrief en een eerste intakegesprek. Na dit eerste gesprek met het opleidingshoofd en/of de stagecoördinator verwijzen we studenten door naar één van onze landverantwoordelijken voor een tweede gesprek over mogelijke stageplaatsen. Als dit gesprek goed verloopt en er een match gevonden wordt, mag de student een definitieve voorinschrijving doen. Dit betekent dat je weet waar je naartoe zal gaan en dat wij die stageplaats voor jou reserveren/blokkeren. We verwachten op dat moment ook dat je zeker bent van je deelname aan de opleiding (uitschrijven kan enkel nog wegens overmacht).

Het is belangrijk om te weten dat we bij de keuze van de stageplaats rekening houden met het totaal aan competenties van onze studenten (dus niet enkel de beroepsspecifieke competenties). Aangezien niet het verwerven van beroepsspecifieke competenties bij ons primeert, maar wel het verwerven van interculturele en loopbaanbrede competenties.

Het 1e en 2e oriëntatiegesprek vinden bij voorkeur in kleine groep op onze campus plaats, maar indien je bvb. tijdens de 2e fase al in het buitenland bent, kan dit zeker ook via skype!

Er zijn 60 stageplaatsen in de Nederlandstalige opleiding en 10 in de Engelstalige. Deze worden gradueel toegekend:

 • december – maart = 1e ronde reeds 30 ingeschreven
 • maart – mei = 2e ronde o.b.v. resterende plaatsen
 • nadien: 3e rond – resterende plaatsen worden ad hoc ingevuld
 • 70 studenten ingeschreven, dan wachtlijst

Voor de eerste ronde mag je rekenen op volgende timing:

 • fase 1 (1e oriënteringsgesprek): midden januari - midden februari
 • fase 2 (2e oriënteringsgesprek):  midden februari - midden maart.
 • Eind maart: voorinschrijving

Voor de tweede ronde mag je rekenen op volgende timing:

 • fase 1 (1e oriënteringsgesprek): midden april – begin mei.
 • fase 2 (2e oriënteringsgesprek):  begin mei - midden mei.
 • Eind mei: voorinschrijving

Indien je interesse hebt om in september met de opleiding te starten stuur je ons best zo snel mogelijk het ingevulde CV en motivatiesjabloon door en dan nodigen we je uit voor een eerste kennismakings- en intakegesprek.

 

 1. Waar kunnen we stage lopen en hoe worden de stageplaatsen toebedeeld?

We hebben stageplaatsen in Benin en Senegal in het Afrikaanse continent. In Azië beschikken we over stageplaatsen in India, Sri Lanka en Bhutan. In Latijns-Amerika kan je onze studenten vinden in Peru of Brazilië. Voor meer uitleg over de beschikbare stageplaatsen in deze landen, neem een kijkje op de website onder “Stagemogelijkheden in het Zuiden”.

Op de infoavond laten geïnteresseerden hun gegevens na en krijgen zij van ons een CV en een motivatiesjabloon toegestuurd. We selecteren studenten op basis van hun CV en motivatiebrief en een eerste intakegesprek. Na dit eerste gesprek met het opleidingshoofd en/of de stagecoördinator verwijzen we studenten door naar één van onze landverantwoordelijken voor een tweede gesprek over mogelijke stageplaatsen. Als dit gesprek goed verloopt en er een match gevonden wordt, mag de student een definitieve voorinschrijving doen. Dit betekent dat je weet waar je naartoe zal gaan en dat wij die stageplaats voor jou reserveren/blokkeren

Het is belangrijk om te weten dat we bij de keuze van de stageplaats rekening houden met het totaal aan competenties van onze studenten (dus niet enkel de beroepsspecifieke competenties). Aangezien niet het verwerven van beroepsspecifieke competenties bij ons primeert, maar wel het verwerven van interculturele en loopbaanbrede competenties.

 

 1. Wat kost de opleiding?

Het totale kostenplaatje mag je ramen op het equivalent van een jaar hogere studies op eigen bodem. Je zal meer uitgeven aan de medische voorbereiding en de reiskosten, maar je zal besparen op verblijfskosten en levensonderhoud tijdens je verblijf in het Zuiden. De trajectbegeleiders van de verschillende stagelanden kunnen je een meer gedetailleerde omschrijving geven van de kosten.

Het inschrijvingsgeld voor de Banaba is gelijk aan het inschrijvingsgeld voor onze reguliere bachelors nl. €906.  Daarbij komen uiteraard nog andere kosten zoals visum, vliegtuigticket, paspoort, inentingen, kost en inwoon ter plaatsen… Deze kosten betalen studenten zelf rechtstreeks (en dus niet aan de opleiding). We ramen de totale kost (alles inbegrepen) op €3800 a €4800 (afhankelijk van land en stageplek).

 

 1. Ben je vrij om een bestemming/project/thema zelf te kiezen?

Neen. De Banaba ISNZ kiest er voor om een duurzame relatie op te bouwen met hun zuid partners, dit omdat we de waarden van respect, interdependentie, engagement en wederkerigheid hoog in het vaandel dragen. Het opbouwen van een duurzame en langdurige relatie kan enkel en alleen als we onze projecten grondig screenen en werken aan een vertrouwensrelatie. Elk jaar opnieuw.

Aangezien we steeds met dezelfde projecten en organisaties of nieuwe goed geprospecteerde projecten en organisaties samenwerken kunnen we ook garant staan voor kwaliteit en duurzaamheid.

 

 1. Ga je alleen naar het Zuiden of per 2?

We vinden het belangrijk dat een student zo goed mogelijk kan integreren in zijn haar stageomgeving en de ervaring leert ons dat dit het beste lukt als we studenten niet in dezelfde woonplaats en op hetzelfde project plaatsen. Toch proberen we de studenten steeds in groep naar een bepaalde regio te sturen omdat we het belangrijk vinden dat studenten op elkaar kunnen terugvallen. Twee opties zijn mogelijk:

 • Studenten verblijven in hetzelfde dorp of in dezelfde stad (waardoor ze indien ze dat wensen de mogelijkheid hebben om elkaar dagelijks op te zoeken): bij verschillende stagepartners, bij dezelfde panter maar elk bij een ander project van deze partner, logeren in elkaars buurt of in dezelfde woning…
 • Studenten verblijven op 1 of 2 uur rijden van andere studenten en hebben dus de mogelijkheid om elkaar in het weekend op te zoeken.

Vanaf de intake bereiden we de studenten voor op het vertrek in groep en vinden het belangrijk dat ze professioneel met elkaar kunnen omgaan tijdens hun verblijf in het Zuiden. Het omgaan met elkaar maakt bovendien deel uit van de evaluatiecriteria van het opleidingsonderdeel stage.

De nabijheid van ander studenten is afhankelijk van het project en de regio waarvoor je kiest. We bespreken dit uitvoerig tijdens de intakeprocedure en houden hierbij in de mate van het mogelijke zo veel mogelijk rekening met jouw wensen.

 

 1. Wat verwachten jullie juist van de BAP / van het onderzoek?

Binnen het kader van de banaba ISNZ wordt er van de studenten verwacht dat ze een bachelorproef schrijven bestaande uit onder andere een scriptie. Een bachelorproef is een wetenschappelijk verantwoord onderzoeksproject waarbij studenten aantonen dat ze het geheel aan opleidingscompetenties verworven hebben.

Binnen de banaba ISNZ kiezen we expliciet voor een participatieve actie onderzoeksbenadering (Participatory Action Reasearch – PAR). PAR is een wetenschappelijk erkende onderzoekstraditie die sterk aansluit bij onze visie op internationale samenwerking. PAR vertrekt expliciet vanuit lokaal gedefinieerde prioriteiten en ‘real life problems’ en onderzoekt deze samen met de lokale organisatie / gemeenschap / doelgroep. Samen met deze betrokkenen wordt een proces van kritische reflectie en dialoog opgestart over de probleemstelling om zo tot inzicht en verandering te komen. Het succes van PAR wordt niet alleen gemeten aan de hand van de kwaliteit van de informatie die bekomen wordt, maar ook aan de hand van de mate waarin de organisatie/ gemeenschap / doelgroep actief betrokken werd bij het onderzoek en de mate waarin hun kennis, vaardigheden en capaciteiten verbeterd werden. Ze worden, zo veel als mogelijk, betrokken in elke onderzoeksfase: het kiezen van de relevante probleemstelling, het formuleren van de onderzoeksvragen, de keuze van meest geschikte onderzoeksmethoden, de uitvoering van het onderzoek, de analyse van onderzoeksdata en de disseminatie en / of uitvoering van de onderzoeksresultaten.

Een bachelorproef kan, afhankelijk van de achtergrond van de student en de aard van het onderzoek, praktijk gericht of kennis georiënteerd zijn. In de bachelorproef tonen studenten aan dat ze op een methodisch verantwoorde wijze een probleemstelling en een onderzoeksvraag kunnen formuleren en uitwerken met internationale samenwerking Noord-Zuid als invalshoek. Het weerspiegelt hun redeneervaardigheid, hun vermogen tot informatieverwerking en kritische reflectie en de competentie om oplossingsstrategieën toe te passen in probleemsituaties uit de praktijk. Naast het hanteren van een coherente onderbouw uit de wetenschappelijke literatuur, wordt er van hen verwacht dat ze primair onderzoeksmateriaal verzamelen en wordt er een persoonlijke en kritische inbreng verwacht.

 

 1. Hoe wonen we daar, moeten we dit zelf regelen?

De Banaba Noord-Zuid faciliteert studenten zoveel mogelijk bij de zoektocht naar een woonformule. Binnen de opleiding zijn er verschillende mogelijkheden m.b.t. de huisvesting van onze studenten tijdens de stages. Zo kunnen we momenteel onder andere volgende woonformules onderscheiden in het Zuiden: gastgezin studentenkamer (bvb. op een universiteitscampus), huurwoning, kamer op het project… Ook een combinatie is mogelijk bvb. de eerste maand in gastgezin en nadien de keuze uit andere mogelijkheden.

Elk van deze woonformules heeft zijn eigen kenmerken en voor- en nadelen. In welke formule een student gehuisvest wordt in het Zuiden is afhankelijk van de mogelijkheden binnen een bepaald land, regio of project. Hoewel studenten niet overal op dezelfde manier gehuisvest worden, hebben we binnen onze opleiding wel een gemeenschappelijke policy m.b.t. wonen.

Je krijgt tijdens het tweede gesprek (info over de concrete stageplaatsen) meer specifieke info over de huisvesting door onze landverantwoordelijken.

 

 1. Wanneer start de opleiding?

De opleiding start op de eerste maandag van september (dit academiejaar zal dat maandag 5 september 2016 zijn).

We gaan dan van start met een voorbereidingstraject van 8 weken waar inleidende kennis- en begrippenkaders over thema’s als politiek, economie, globalisering, interculturele communicatie, duurzame hefbomen tot ontwikkeling etc. centraal staan. Begin november vertrek je dan voor een periode van 6 maanden voor een praktijkgerichte stage. Bij terugkeer begeleiden vakdocenten en trajectbegeleiders de studenten gedurende 8 weken om de opgedane ervaringen te verwerken en te kaderen.

 

 1. Hoeveel uren per week hebben we les

De eerste 8 lesweken zitten aardig vol. Je moet rekenen op ongeveer 23u les per week. De lessen gaan doorgaans door op de campus SSH (Groeneweg 151 te Heverlee) en vinden plaats tussen 8u30 en 17u30 (zo goed als nooit 8u/dag). Soms worden er ook na 17u30 lessen gepland bvb. door gastsprekers die overdag niet beschikbaar zijn of zijn er activiteiten in het weekend bvb. het volgen van een Braziliaanse mis op zondag. In de 2e week van het academiejaar plannen we ook een 3 daagse (van woensdagavond tot vrijdagnamiddag). Deze gaat steeds op locatie door.

Na terugkeer uit het Zuiden plannen we een terugkomtweedaagse, maar voorzien we geen les meer. Studenten dienen dan enkel nog naar de campus te komen voor evaluatiegesprekken, examens en de verdediging van hun bachelorproef.