Overslaan en naar de inhoud gaan

Aanbod voor scholen

U bent hier

Zorg op school

 

kansarmoede

Waarom hebben sommige jongeren geen boterhammen bij? Waarom wordt het schoolwerk niet gemaakt? Waarom wordt de schoolfactuur niet tijdig betaald? Waarom is het nu zo moeilijk om naar het oudercontact te komen? Waarom horen we zoveel excuses als een opdracht afgedrukt moet worden?

Met deze vragen worden leraren en scholen dagelijks geconfronteerd en als we naar de kansarmoedecijfers kijken, zullen deze vragen alleen maar toenemen. Samen met een schoolteam ontdekken we welke vooroordelen meespelen in onze kijk en leren vanuit een andere (krachten) bril kijken naar mensen in kwetsbare situaties.

 

 

klasmanagement & nieuwe autoriteit

Zorgen voor gewenst gedrag, gepast (vooral non-verbaal) tussenkomen en vanuit verbinding aansturen. Alternatieven voor oud-autoritaire uitgangspunten als straf, schaamte en tucht durven hanteren. Inzien dat je geen keuze moet maken tussen toegeven of dwingen!

We kennen allemaal leerkrachten die dag na dag het gevecht met deze keuze aangaan en gaandeweg beseffen dat ze veeleer met zichzelf strijden. Jammer genoeg beseffen ze dat vaak wanneer ze in gesprek met een huisarts tot de vaststelling komen dat het zo niet meer verder kan. Van de cijfers word je alleszins niet vrolijk: in 2017 werden in Vlaanderen 81 leerkrachten fysiek belaagd door een leerling, familielid van een leerling of buitenstaanders.

Deze cijfers kunnen we aanvullen met het aantal leerkrachten dat - al dan niet tijdelijk - niet meer in staat is om te werken wegens problemen met klasmanagement. Vanuit nieuwe autoriteit kiezen voor een transparante, duidelijke en eensluidende aanpak met een netwerk van betrokken partijen, is een alternatief dat we graag bieden aan leraren in opleiding.

“Er is een duidelijke nood aan een alternatief voor de tweespalt tussen de straffende en de toegevende leerkracht. Nieuwe autoriteit is geen pleidooi voor een strenger systeem, eerder voor meer duidelijkheid en transparantie en non-verbaliteit” (Kristof Das)

 

 

feedback

Taakgerichte feedback geven als motor van leren. We trainen in feedback geven op gewenst en ongewenst gedrag. We spitsen ons daarbij toe op de taak, de zelfregulatie en het proces. Persoonsgerichte feedback laten we, vanuit een growth mindset, achterwege. Feedback op een toets, taak of op het rapport wordt onder de loep genomen en we vergelijken voorbeelden die kinderen en jongeren wél tot leren aanzetten met voorbeelden die niet zo sterk zijn. Zo kan iedereen met concrete voorbeelden en een toegepaste visie aan de slag.

 

 

Huiswerk en zitten blijven

Al meermaals werd overtuigend aangetoond dat huiswerk en zittenblijven in de lagere school een negatieve invloed op de schoolloopbaan hebben en een hindernis in het creëren van gelijke onderwijskansen vormen. Met dit aanbod willen we bestaande kennis rond deze thema's actiegericht vertalen naar de concrete praktijk. Scholen kunnen een beroep op ons doen om ondersteuning op maat te krijgen of om in een lerend netwerk te stappen, dat 10 basisscholen in de zoektocht naar het optimaliseren van leer- en groeikansen voor alle leerlingen begeleidt.

 

 

ouderbetrokkenheid

Hoe kan je als leerkracht en school met ouders samenwerken? Wat zijn manieren en pistes om ouders op het leerproces van hun kind te betrekken? En kunnen we ouders stimuleren om vanuit een growth mindset naar hun kind te kijken? We bieden een heleboel voorbeelden, materialen en manieren om als leraar of als school echte partners van ouders te worden.

 

 

mind set grow

Onze hersenen zijn superplastisch, ze worden sterker als we oefenen en doorzetten, ze maken vuurwerk bij fouten en ze zijn pas helemaal rijp op de leeftijd van 25 jaar. Leer kinderen geloven in hun eigen groeimogelijkheden, leer ze genieten van het oefenen op zich en leer hen ontspannen met fouten omgaan. Tinne Van Camp en Katrien Goossens ontwikkelden een box die bestaat uit een kinderboek en concrete handvaten om rond dit thema op een prikkelende, speelse en wetenschappelijk onderbouwde manier met kinderen te werken.

 

 

taal

Taal, taalbeleid, functionele geletterdheid, digitale schrijfondersteuning, genres, anderstalige nieuwkomers … Verschillende taaldocenten van de lerarenopleiding zijn betrokken bij sterke, kwaliteitsvolle onderzoeksprojecten en delen maar al te graag kennis, inzichten en methodieken die direct in scholen secundair onderwijs en basisscholen inzetbaar zijn.

 

 

schrijftolk

Velotype als schriftelijke ondersteuning voor slechthorenden. Iedereen die als schrijftolk wil starten of die aan de slag is, maar met een gewoon toetsenbord het spreektempo niet kan volgen.

DOELGROEP

GON-leerkrachten, leraren buitengewoon onderwijs, leerkrachten taal (of elk ander vakgebied), zelfstandige logopedisten.

 

 

optimale leeromgevingen bij meervoudige beperkingen

Iedereen heeft recht op onderwijs, ook kinderen en jongeren met ernstige meervoudige beperkingen (EMB). Niettemin is het bieden van kwaliteitsvol onderwijs aan deze leerlingen een ware zoektocht. Enerzijds omdat kinderen en jongeren met EMB diverse en complexe ondersteuningsnoden en onderwijsbehoeften hebben waarvoor geen kant-en-klaar antwoord bestaat. Anderzijds omdat de kennis over onderwijs aan deze doelgroep erg beperkt is.

Deze uitdagingen vormden het vertrekpunt van een Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek (2014-2017) dat resulteerde in een digitaal reflectie-instrument. Dat instrument biedt een overzicht van belangrijke thema’s voor een optimale onderwijsleeromgeving voor deze doelgroep en kan teams ondersteunen in het nadenken over het onderwijs aan hun leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen.

 

 

taalontwikkeling/didactiek bij CI

Ruim 90% van de dove kinderen in Vlaanderen dragen vandaag de dag één of twee cochleaire implantaten en een toenemende groep gaat in het gewone onderwijs naar school. Anderen starten of blijven school lopen in het buitengewoon onderwijs. Deze veranderende populatie dove kinderen vraagt dan ook om een veranderende onderwijskundige aanpak, revalidatie en begeleiding.

De voorbije jaren is niet alleen de technologie veranderd, maar hebben we ook beter inzicht gekregen in hoe we deze leerlingen en hun ouders optimaal kunnen begeleiden. De doelstelling van dit aanbod is om basiscompetenties voor de professionele begeleiding van dove kinderen met een cochleaire implantaat bij te brengen.

DOELGROEP

leerkrachten, logopedisten en iedereen die betrokken is bij de begeleiding van dove kinderen met een cochleair implantaat en dit zowel in buitengewoon als in gewoon onderwijs.

 

 

m-decreet en redelijke aanpassingen

Het M-decreet erkent het recht van leerlingen met specifieke onderwijsvragen om hulpmiddelen en aanpassingen die hun leren ondersteunen te gebruiken. Vaak gaat het daarbij om aanpassingen in de klas. Hoe gaan we daar als school mee om? Zullen we door de bomen het bos nog zien? Redelijke aanpassingen en Universeel design worden in deze sessie als een puzzel in elkaar gepast, a.d.h.v. een kijkwijzer voor ‘universele klaspraktijk’. Opdat je het noorden er niet bij kwijtraakt.

DOELGROEP

basis- en secundair onderwijs

 

 

lezergames

Lezergame is een leestraining die je flexibel kunt inzetten bij zowel kinderen die zijn vastgelopen in het leesproces als bij aanvankelijke lezers. De boekjes, de game en de oefenmappen zijn perfect op elkaar afgestemd en bevatten telkens woorden met dezelfde basisstructuren.

Het materiaal is in te zetten bij álle kinderen als verrijking, extra speelse oefening of als remediëring en dit zowel klassikaal, thuis als in individuele zorg. Een heen-en-weer-blad zorgt voor een juiste afstemming binnen deze drie groepen.

 

 

bullying

Pesten aanpakken op school of klasniveau, preventief of curatief. UCLL voerde al verschillende onderzoeksprojecten met pesten als centraal thema (Op een veilig spoor, Peer to peer bullying ...). Naast trainen in pesten aanpakken aan de hand van verschillende methodieken en theoretische kaders (no blame, nieuwe autoriteit …), bieden we inspiratie en concrete voorzetten voor basisscholen en secundair onderwijs, gewoon en buitengewoon.

 

 

autisme

Verschillende docenten binnen de lerarenopleiding werken sterk rond het thema ASS, de verschillende deelaspecten en overkoepelende inzichten. Thema’s die aan bod kunnen komen en op maat uitgewerkt kunnen worden, zijn: ASS en gedrag, afstemmen van de aanpak, de binnenkant van autisme, hoe denkt iemand met ASS, …

DOELGROEP

basis- en secundair onderwijs

 

 

index voor inclusie

Veel scholen zijn bereid om aan een meer inclusief beleid te werken, maar hoe begin je daaraan? Aan de hand van de Index voor inclusie worden scholen begeleid om een inclusievere koers te gaan varen. De Index voor Inclusie biedt scholen een praktisch hulpmiddel bij toenemende diversiteit, om het proces naar inclusief onderwijs te ondersteunen. De Index is wetenschappelijk onderbouwd en is gebaseerd op de inzichten van schoolteams, leerlingen, ouders/verzorgers, schoolbesturen en de plaatselijke gemeenschap.

 

 

professionele leergemeenschappen
'samen onderwijs ontwikkelen'

Binnen de lerarenopleiding Lager Onderwijs in Hasselt bieden we in het 3de jaar ruimte voor professionele leergemeenschappen. Wil jij als leerkracht lager onderwijs graag in een kleine groep een actueel onderwijsthema onderzoeken en je eigen lespraktijk verbeteren? Wil je dat doen samen met andere leerkrachten, studenten en een lerarenopleider? Dan is samenwerken in een leergemeenschap zeker iets voor jou!

In de leergemeenschappen komen jong talent en ervaren leerkrachten bij elkaar om samen onderwijs te ontwikkelen (SOO) rond een actueel onderwijsthema dat hen boeit en uitdaagt om hun grenzen te verleggen. Onder begeleiding van een procescoach ga je met elkaar in dialoog en zoek je naar een gedeelde, gefundeerde visie over het gekozen thema met een concrete vertaling naar je praktijk.

DOELGROEP

Lager Onderwijs