Overslaan en naar de inhoud gaan

Het programma bestaat uit 5 onderdelen:

1. Vakdidactiek Niet-Confessionele Zedenleer (eerste semester, woensdagnamiddag)

Hier leer je:

 • om te gaan met moeilijk klassen;
 • om te gaan met de procesdoelen van het vak;
 • interactieve werkvormen hanteren (verschillende debatmethoden en strategieën);
 • rollenspel en simulatiespel hanteren;
 • een eigen mening evalueren en creatieve examens opstellen;
 • vragen met de socratische methode stellen en doorvragen;
 • strategieën om humanistische waarden te vormen;
 • met groepswerk werken en het groepswerk evalueren;
 • werkvormen met micro-teaching oefenen;
 • lesdoelstellingen formuleren die specifiek zijn voor het vak;
 • omgaan met de verticale lesopbouw;
 • opzoek- en onderzoeksvaardigheden verdiepen.

2. Levensbeschouwelijke dialoog (tweede semester)

Hier leer je:

 • om te gaan met ILD (interlevensbeschouwelijke dialoog) en ILS (samenleven);
 • de competenties voor ILD en ILS
 • je eigen levensbeschouwing uit te diepen
 • andere levensbeschouwingen te ontdekken

Tijdens het 1ste semester diepen we een aantal hoekstenen van de eigen levensbeschouwing uit. We vergelijken enkele ontstaansmythen en religieuze opvatting over de schepping met de moderne opvatting over het ‘ontstaan van alles’. We gaan na hoe de mens in dit verhaal past door de moderne inzichten in de evolutieleer te bestuderen. We ontdekken wat het essentiële verschil is tussen ‘weten’ en ‘geloven’ en het spanningsveld tussen kennis en waarheid. We bekijken de interlevensbeschouwelijke competenties en reflecteren over hun mogelijkheden tot ILD en ILS.
Tijdens het tweede semester komen een aantal bekende sprekers aan het woord over een levensbeschouwelijk thema. Dit thema wordt verder uitgediept in een dialoog met de spreker.

3. Praktische filosofie van het humanisme (tweede semester)

In de module Praktische filosofie van het humanisme staan we stil bij wat het vrijzinnig-humanisme in de praktijk kan betekenen. De praktijk is hier die van de schoolcontext. We nemen een aantal thema’s onder de loep die duidelijk hun plaats hebben binnen de humanistische traditie. Zingeving, (zelf)reflectie, levenseinde en rouw, zelfbeschikking, autonomie, verbondenheid, etc. Maar ook minder evidente thema’s zoals verbeelding, creativiteit en leiderschap komen aan bod. We staan ook stil bij een aantal vaardigheden die wezenlijk zijn om als leerkracht (Niet-Confessionele Zedenleer) het zingevingsproces van de leerlingen te faciliteren. Doelstellingen:

 • studenten kunnen het praktisch humanisme plaatsen binnen de vrijzinnig-humanistische traditie;
 • studenten kunnen met de thema’s die aan bod komen tijdens de opleiding aan de slag in eigen lessen;
 • studenten kunnen het zingevingsproces van hun leerlingen faciliteren;
 • studenten ontwikkelen de vaardigheden die nodig zijn om het zingevingsproces van leerlingen te faciliteren.

4. Humanistische Filosofie (eerste semester, vrijdagnamiddag)

Dit vak heeft volgende doelstellingen:

 • de studenten denken kritisch en met open geest na over het humanisme. Daarbij denken ze na over actuele thema's maar steeds met aandacht voor de historische achtergrond;
 • de studenten hebben aandacht voor de eigen waarden en normen in relatie tot het waardensysteem eigen aan het vrijzinnig humanisme, maar met een open geest en met aandacht voor diversiteit op een positieve wijze.

Humanistische Filosofieis een werkcollege. De studenten bereiden na de inleidende colleges een filosofisch werk voor van een historisch denker . Ze presenteren enkele opmerkelijke inzichten in het werk aan de rest van de studenten in de vorm van een dialoog. Ze linken de filosofische inzichten aan actuele thema’s en levensbeschouwelijke opvattingen.

5. Stage in het vak Niet-Confessionele Zedenleer (tweede semester en na afronding van de module vakdidactiek)

Dit is een praktijkstage in een secundaire school. Je doet een observatiestage en een praktijkstage bij een mentor.

 

Het programma telt 30 studiepunten en bestaat uit:

Onderdeel Onderwijsvorm Studiepunten
Vakdidactiek Niet-Confessionele Zedenleer werkcollege 6
Stage Niet-Confessionele Zedenleer werkcollege 6
Levensbeschouwelijke dialoog werkcollege 6
Praktische filosofie van het humanisme hoorcollege 6
Humanistische Filosofie werkcollege 6
Totaal   30
 

Evaluatie

 • Theorie: je toont je bekwaamheid voor de theorie in een aantal papers. De docent beoordeelt de papers. Je legt een examen af voor vakdidactiek en praktische filosofie in juni en dialoog in januari. Je bouwt een les op uit het leerplan volgens bepaalde voorwaarden.
 • Praktijk: de docent beoordeelt de praktijk, in samenspraak met de stagementoren.