Algemene voorwaarden | UCLL

Voorafgaand

Dit zijn de algemene voorwaarden van UC Limburg VZW, met zetel te 3590 Diepenbeek, Agoralaan ZN bus 1 en met ondernemingsnummer 0417.195.515 en UC Leuven VZW, met zetel te 3001 Leuven, Geldenaaksebaan 335 en met ondernemingsnummer  0455.645.523, samen handelend onder de benaming UC Leuven-Limburg of UCLL (hierna genoemd UCLL).

In deze Algemene Voorwaarden, betekent:

  • Diensten : de diensten die UCLL aanbiedt en omschrijft op haar website www.ucll.be, o.m. basisopleidingen, banaba’s, postgraduaten, permanente vorming en wetenschappelijk onderzoek.
  • Producten : de producten die UCLL ontwikkelt en omschrijft op haar website www.ucll.be, o.m. handboeken, cursusteksten, software, wetenschappelijke tools, materialen en producten ontwikkeld in het kader van wetenschappelijk onderzoek.
  • Klant : de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met UCLL met het oog op wetenschappelijk onderzoek, productie, ontwikkeling of opleiding of die zich inschrijft voor een postgraduaat of permanente vorming.
  • Student : de natuurlijke persoon die een toetredingscontract tekent, m.n. een diplomacontract, een creditcontract of een examencontract. 

Artikel 1 – Algemeen

Enkel deze voorwaarden beheersen de contractuele relatie tussen UCLL en de student resp. klant, die bij ondertekening van een toetredingscontract resp. bij bestelling of ondertekening van de overeenkomst erkent deze te aanvaarden. Zo er uitdrukkelijk schriftelijk de voorkeur gegeven wordt aan een afwijking van deze voorwaarden of aan een bijzondere overeenkomst, blijven deze voorwaarden minstens op aanvullende wijze gelden.

Artikel 2 – Offertes en prijsopgaven – totstandkoming van de overeenkomst

2.1. Offertes worden gemaakt onder alle voorbehoud en zijn zonder verplichting vanwege UCLL. Offertes gelden steeds enkel voor de in de offerte vermelde tijd, in principe 30 dagen na opmaak. Bestellingen, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door een bevoegd mandataris van UCLL zijn bevestigd. Enkel de vaste vertegenwoordigers van UCLL zijn bevoegd om UCLL te verbinden.

2.2. UCLL beschouwt als haar opdrachtgever de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die de opdracht aan UCLL heeft toevertrouwd, tenzij er uitdrukkelijk werd meegedeeld dat men handelt in opdracht van een derde en op voorwaarde dat de naam, het adres en het ondernemingsnummer van deze derde op datzelfde moment worden meegedeeld aan UCLL. De ondertekenaar van een bestelbon of een overeenkomst voor de klant verbindt zich solidair met de rechtspersoon, in wiens naam hij handelt.

2.3. Elke annulering van de overeenkomst door een van de partijen  dient te gebeuren per aangetekend schrijven. In geval van annulering is de student resp. klant naast de vergoeding van de reeds geleverde prestaties, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 25% van de prijs van de bestelling of de aanneming. Als de annulering gebeurt door UCLL, dienen de reeds geleverde prestaties te worden vergoed.

Een student die zich voortijdig wenst uit te schrijven, wordt pas administratief uitgeschreven na het voorleggen van het door hem/haar ondertekende formulier ‘voortijdige stopzetting van de studies (SAM 5)’ aan het secretariaat van zijn/haar departement. Tot die tijd blijft de student tot alle kosten gehouden.

2.4 Elke wijziging van een bestelling of een opdracht door de student resp. klant dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte of prijsopgave, en dit naar eigen inzicht en beslissing van UCLL die in dit geval gerechtigd is om de termijn en/of het tarief aan te passen of de opdracht alsnog te wijzigen.

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst

3.1. UCLL besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De leverings- en/of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor UCLL, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan evenwel nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen. Het principe van prijsvermindering wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.2. De student resp. klant bezorgt UCLL in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de overeenkomst.  Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan UCLL zijn verstrekt, heeft UCLL het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant te factureren.  

3.3. Deelleveringen en/of –uitvoeringen zijn toegelaten. UCLL behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of –uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen. 

3.4. UCLL aanvaardt betalingen met VISA en MASTERCARD. Indien de student resp. klant kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw kaart gedebiteerd.

3.5 Partijen behouden zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien er objectieve redenen aanwezig zijn die aantonen dat de solvabiliteits- en/of liquiditeitspositie van één van de partijen in gevaar gebracht is (bijv. door faillissementen, WCO, kennelijk onvermogen, achterstallige betalingen bij de andere partij of derden, het bekomen van een collectieve schuldenregeling door de partijen, …)

3.6 Indien partijen na de bevestiging van de opdracht en voor of tijdens de uitvoering of de levering omstandigheden vernemen waardoor de afspraken niet meer voldoende verzekerd lijken, dan hebben partijen het recht om de overeenkomst op te zeggen zonder enig recht op schadevergoeding, daarnaast heeft UCLL het recht vooruitbetaling of borgstelling te vorderen.

Artikel 4 - Prijs

4.1. De overeenkomst is gesloten aan de op de bestelbon vermelde prijzen en de daarin voorziene betalingswijze, behoudens in geval van onderling overeengekomen afwijkingen van de oorspronkelijke offerte die bevestigd werden door UCLL. De prijs is echter verhoogbaar indien tussen de periode van het aangaan van de overeenkomst en/of de bestelbon en de datum van levering van producten en/of diensten, de lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten, transportkosten, grondstofprijzen, energiekosten, valutakoersen, e.d.) een stijging ondergaan.

4.2. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere kosten (transport, verpakking, verzekering, in- en uitvoertaksen, e.d.), tenzij expliciet anders wordt voorzien. De BTW is ten laste van de student resp. klant.

Artikel 5 – Betaling

5.1. De facturen van UCLL zijn, behoudens andersluidende schriftelijke bedingen, contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel.

5.2. Elke factuur, die gericht wordt aan de klant-onderneming,  waarvan het bedrag niet of niet volledig op de vervaldag is vereffend, wordt van rechtswege vermeerderd met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding, gelijk aan 10 procent van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,00, zonder dat een ingebrekestelling nodig is. Bovendien is van rechtswege een verwijlinterest verschuldigd gelijk aan de wettelijke intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, zonder dat hiertoe een voorafgaande ingebrekestelling nodig is.  Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van kosten, intresten en schadevergoedingen om daarna in mindering te worden gebracht van de hoofdsaldi.

Elke factuur, die gericht wordt aan de klant-consument, waarvan het bedrag niet of niet volledig is vereffend na het verstrijken van een termijn van ten minste 14 kalenderdagen die ingaat op de derde werkdag nadat UCLL een kosteloze aanmaning heeft verstuurd per post of de dag die volgt nadat UCLL een kosteloze aanmaning heeft verstuurd via elektronische weg, wordt vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding conform art. XIV.4 WER.

Bovendien is er op dat moment een verwijlintrest verschuldigd overeenkomstig de wettelijke intrestvoet op grond van de Wet van 2 augustus 2002 tot bestrijding van de betalingsachterstand inzake handelstransacties, onverminderd de gerechts- en uitvoeringskosten. Elke begonnen maand wordt hierbij als een volledige maand beschouwd. Gedeeltelijke betalingen zullen eerst worden aangewend ter dekking van de kosten, intresten en schadevergoeding om daarna in mindering te worden gebracht op de hoofdsaldi.

5.3. In geval van niet-naleving van de overeengekomen betalingsvoorwaarden worden alle openstaande facturen en/of schulden onmiddellijk opeisbaar en heeft UCLL het recht, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, de verdere leveringen en/of prestaties op te schorten ofwel de overeenkomst als ontbonden te beschouwen onverminderd haar aanspraak tot schadeloosstelling.

5.4. Onverminderd hetgeen bepaald is in artikel 7, dient de student resp. klant de facturen van UCLL, in geval van betwisting, door middel van een aangetekende brief te protesteren binnen de 8 kalenderdagen na de ontvangst ervan, en dit op straffe van verval.

Artikel 6 – Overmacht en imprevisie

6.1 Indien UCLL de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht, waaronder begrepen wordt ongevallen, oorlog, stakingen, lock-outs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, structurele weigering tot mededelen van informatie door de student resp. klant enz., heeft UCLL het recht aan de overeenkomst een einde te stellen zonder enige verdere schadeloosstelling aan de student resp. klant. In dat geval worden de leverings- en uitvoeringstermijnen van rechtswege verlengd.

6.2 Indien UCLL bij een situatie van overmacht reeds gedeeltelijk haar verplichtingen heeft voltrokken, of slechts gedeeltelijk haar verplichtingen kan voltrekken, is UCLL gerechtigd het reeds uitgevoerde werk afzonderlijk te factureren en is de student resp. klant gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

6.3 Wanneer er zich omstandigheden voordoen die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien, geven partijen niet de mogelijkheid om de herziening of de ontbinding van de overeenkomst aan te vragen. De overeenkomst strekken partijen tot wet. Partijen kunnen hier niet van afwijken.

Artikel 7 – Klachten en garantie

7.1. Alle klachten in verband met de geleverde diensten/producten moeten, indien de gebreken zichtbaar zijn, op straffe van verval, binnen 8 kalenderdagen na de levering van de producten gemeld worden door middel van een aangetekend schrijven. Onzichtbare gebreken dienen, op straffe van verval, door middel van een aangetekende brief onmiddellijk gemeld te worden na de ontdekking ervan. Een gebrek dat niet tijdig is gemeld, doet elk recht op herstelling of vervanging vervallen. Het in ontvangst nemen van een klacht door UCLL kan door de student resp. klant niet beschouwd worden als een teken dat UCLL de klacht tijdig of terecht acht.

7.2.  In geval er zich gebreken voordoen en deze tijdig worden gemeld, heeft UCLL de keuze de gebreken te herstellen conform de overeenkomst/offerte of hiervoor een schadevergoeding te betalen.

7.3. De schadevergoeding waartoe UCLL op basis van deze overeenkomst kan aansprakelijk zijn, wat ook de oorzaak, de aard of het voorwerp van de vordering is, zal maximaal 20 procent van de gefactureerde waarde van de overeenkomst/offerte bedragen, tenzij de student resp. klant hogere schade kan aantonen. UCLL kan enkel gehouden worden tot het bedrag van de factuur. In geval de student resp. klant aanspraak meent te kunnen maken op zulk een vergoeding dient hij de gebreken en zijn schade op tegensprekelijke wijze te bewijzen. Het is hem niet toegelaten betaling van openstaande facturen in te houden of uit te stellen.

7.4. UCLL zal echter niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor:

- defecten of schade veroorzaakt door niet-zorgvuldig gebruik,  gebruik voor doeleinden waarvoor de producten niet zijn bestemd;

- gevolgschade en/of enigerlei onrechtstreekse schade, met inbegrip van gebruiks - en winstderving.

Artikel 8 – Overdracht van rechten

8.1. De student resp. klant wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde producten en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van UCLL heeft voldaan.  Tot dan is de student resp. klant er niet toe gerechtigd de geleverde producten en/of diensten in pand te geven of ze als zekerheid in de ruimste zin te gebruiken. UCLL behoudt de volle eigendom van de geleverde goederen tot op het ogenblik van de integrale betaling van de door haar in rekening gebrachte prijzen, mogelijke intresten, schadevergoedingen en kosten. Dit eigendomsvoorbehoud is een essentieel bestanddeel van de overeenkomst, afgesloten tussen partijen, zonder dewelke UCLL niet zou hebben gecontracteerd. UCLL behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de onbetaalde leveringen terug te eisen, waar zij zich ook mogen bevinden, zonder enig verhaal of verzet van de klant.

8.2 Tijdens deze periode van eigendomsvoorbehoud neemt de student resp. klant de plichten en de verantwoordelijkheid van bewaarder op zich voor de geleverde goederen en hij verbindt er zich bijgevolg toe deze te bewaren en te verzekeren tegen alle oorzaken van beschadiging, vernietiging, diefstal, brand, verlies, enz.

8.3 Niettegenstaande het voorziene eigendomsvoorbehoud, gaat het risico met betrekking tot goederen over op de student resp. klant op het ogenblik van de levering.

Artikel 9 – Intellectuele eigendom

9.1. De voor of na de totstandkoming van de overeenkomst aan de student resp. klant ter hand gestelde teksten, tekeningen en technische beschrijvingen en andere creaties die door UCLL zijn gerealiseerd, zijn auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van UCLL. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de student resp. klant worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter kennis gebracht van derden. Eventuele software en de broncode zijn eveneens auteursrechtelijk beschermd en blijven eigendom van UCLL.  Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de student resp. klant worden gekopieerd of doorgegeven.

9.2. UCLL is te allen tijde gerechtigd om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde diensten en/of producten met vermelding van de identiteitsgegevens van de student resp. klant, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 – Privacy

10.1. Voor de uitvoering van de overeenkomst dient UCLL te beschikken over de volgende gegevens van de student resp. klant: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en facturatiegegevens. UCLL is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst en zal niet voor andere doeleinden worden aangewend.

10.2. In bepaalde omstandigheden is UCLL verplicht om de persoonsgegevens van de student resp. klant door te geven. Dit komt voor indien de wet, de regelgeving of een juridische procedure UCLL hiertoe verplicht of wanneer zij hiertoe verzocht wordt door de overheidsinstanties in het kader van acties ter handhaving van de wet of indien UCLL van mening is dat het noodzakelijk is om deze persoonsgegevens van de student resp. klant door te geven om schade of financiële verliezen te voorkomen, en dit in het kader van een onderzoek naar fraude of andere illegale activiteiten, maar ook wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals deze met de student resp. klant werd afgesloten.

10.3. Indien UCLL alle of een deel van haar activiteiten of activa verkoopt of overdraagt, behoudt zij zich het recht voor om ook alle persoonsgegevens van de student resp. klant over te dragen. In dat geval zal UCLL de nodige inspanningen leveren om de student resp. klant hiervan in kennis te stellen en ervoor te zorgen dat degene die de persoonsgegevens verkrijgt, deze ook gebruikt in overeenstemming met dit artikel.

10.4. De student resp. klant heeft het recht om haar gegevens op elk moment in te kijken en deze desgevallend te corrigeren.

10.5. UCLL draagt zorg voor een gepast administratief, technisch en fysiek veiligheidsbeleid, waarbij de persoonsgegevens van de opdrachtgever worden beschermd tegen toevallige, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, toegang, onthulling of gebruik.

Artikel 11 – Varia

11.1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden doen geen enkele afbreuk aan de uitoefening door UCLL van alle andere haar toekomende wettelijke of contractuele rechten.

11.2. Het is de student resp. klant verboden zijn rechten en verplichtingen onder de met UCLL afgesloten overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van UCLL. Elke ongeoorloofde overdracht zal van rechtswege nietig zijn.

11.3. Een eventueel in gebreke blijven van UCLL om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze of enigerlei andere bepaling kunnen impliceren.

114. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen. 

11.5. Enkel het Belgische recht is van toepassing en de rechtbanken van Hasselt zijn bevoegd, onverminderd het recht voor UCLL om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de student resp. klant. Er wordt geen toepassing gemaakt van het Weens Koopverdrag. 

1.5. Alle kosten in verband met de invordering langs gerechtelijke weg, inclusief honoraria, zullen ten laste komen van de student resp. klant.