IT-TALENT-LEUVEN | UCLL

Werkplekleren

Wat is werkplekleren?

Binnen de IT opleidingen aan de UCLL worden onze studenten aangespoord om al heel snel in hun opleiding samen te werken met bedrijven. We geloven dat een snelle kennismaking met de bedrijfswereld hen helpt om betere keuzes te maken, praktische vaardigheden te leren, gezonde verwachtingen te hebben naar een carrière en gemotiveerd hun opleiding af te ronden. Voor onze partners in het bedrijfsleven en publieke sector, biedt deze snelle kennismaking de mogelijkheid om onze studenten beter te leren kennen en zelf mee te bouwen aan hun opleiding.  

De samenwerking met de bedrijven noemen we werkplekleren, waarvan stages een onderdeel vormen. Met een vernieuwde focus op werkplekleren willen we de studenten in een aantal stages kennis laten maken met het leven op de werkvloer.  

In een eerste fase spreken we over verkennend werkplekleren, waarbij organisaties en bedrijven de studenten de kans te geven om meer te leren over de types organisaties en bedrijven, de structuur en cultuur van de IT organisatie en de verschillende profielen die er in een professionele omgeving actief zijn. In deze fase hebben de studenten nog maar weinig kennis, en gaat het dus om informatie en perspectief bieden over hun toekomstige carrière binnen de IT sector.  

Verkennend werkplekleren kan de volgende vormen aannemen: 

 • Kijkstages 
 • Bedrijfsbezoeken
 • Interviews IT werknemers 

In een tweede fase spreken we over participerend werkplekleren, waarbij de studenten een project of taak realiseren die vanuit onze partners in het bedrijfsleven en publieke sector wordt aangeboden. Hierbij streven we dat de organisaties en bedrijven ook een actieve rol hebben in het begeleiden van het project of taak, bijvoorbeeld door de rol van opdrachtgever in te vullen. Via deze weg willen we de studenten alvast een idee geven van de uitdagingen waar ze als IT professional mee geconfronteerd zullen worden, en hen ook aanleren een professionele houding aan te nemen.  

In een laatste fase spreken we over integrerend werkplekleren, waarbij de studenten integreren in een bestaande IT organisatie. Dit komt overeen met de klassieke stage die al jaren deel uitmaakt van de opleiding van onze studenten. Het integrerend werkplekleren moet de studenten de kans geven om de kennis en vaardigheden die tijdens de opleiding werden aangeleerd, in de praktijk te zetten.  

Naast het werkplekleren hebben we aansluitend nog andere initiatieven die een brug kunnen creëren tussen onderwijs en de werkvloer. Zo organiseren we jaarlijks een IT Talent Day waarop we onze partners uitnodigen om kennis te maken met onze studenten. De studenten krijgen een opdracht (speeddate, sollicitatie, …) zodat we hen aanmoedigen om zich te informeren wat er mogelijk is. Anderzijds willen we ook onze partners de kans geven om met onze brede groep van studenten in contact te komen.  

Naast de IT Talent Day plannen we ook alumnidagen om het netwerk van onze afstuderende studenten te versterken. 

Profiel van onze studenten

Over welke opleidingen spreken we?

Binnen de UCLL hebben we verschillende IT opleidingen, waarbij we zowel Professionele Bachelor als Graduaat niveau aanbieden. Het gaat om de volgende opleidingen: 

Werkplekleren neemt een belangrijke rol in binnen elk van deze opleidingen. We begrijpen echter dat voor heel wat bedrijven en organisaties het moeilijk is om te bepalen welke studenten het best aansluiten op het profiel waarop zij willen inzetten.

Professionele Bachelor vs Graduaat

We bieden vanuit de UCLL zowel Professionele Bachelor als Graduaat opleidingen aan. Waar ligt nu het verschil tussen de twee?  

Een eerste verschil ligt op het aantal studiepunten (en daaraan verbonden de studietijd) waaruit de opleiding bestaat. Voor opleidingen naar Professionele Bachelor bedraagt deze 180 studiepunten, bij opleidingen naar Graduaat bedraagt deze 120 studiepunten. Als je weet dat in een modeltraject er 60 studiepunten per jaar worden opgenomen, is een opleiding naar Professionele Bachelor dus een traject van 3 jaar, daar waar dit bij een Graduaat 2 jaar bedraagt.  

Een tweede verschil ligt in de focus van de opleiding. Gezien de kortere duur van de opleiding, zal er binnen een graduaatsopleiding vanaf de eerste dag een sterke focus liggen op een specifiek domein waardoor een student vanaf de start van de opleiding zal specialiseren. Binnen de professionele bacheloropleiding wordt gestart vanuit een brede basis om dan in de tweede helft van de opleiding te gaan specialiseren.  

Een derde verschil ligt in de verhouding theorie en praktijk. Binnen een graduaatsopleiding wordt er zeer sterk de nadruk gelegd op het opbouwen van praktische vaardigheden. Dit wordt versterkt door de vele projecten waar de studenten doorheen hun opleiding aan werken. Verder ligt binnen de graduaatsopleidingen er minder de nadruk op theoretische kennis. De professionele bacheloropleidingen zijn ook in sterke mate praktijkgericht, al wordt er ook wel ruimte gecreëerd om een theoretische basis mee te geven, wat dan ook past in de brede basis waarvan de professionele bachelorstudenten starten.

Wat mogen jullie van de studenten verwachten?

Het curriculum van de verschillende opleidingen is beschikbaar door bovenaan op de opleidingen te klikken. Via deze link krijg je een overzicht van de verschillende opleidingsonderdelen die deel uitmaken van de opleidingen.  

Voor de opleidingen naar Professionele Bachelor voorzien we een specialisatie in de tweede helft van hun opleiding waarbij we spreken over “keuzetrajecten of afstudeerrichtingen” waaruit een student kan kiezen. Het werkplekleren wordt ook ingevuld in functie van het keuzetraject dat een student gekozen heeft.

Een voorstel voor werkplekleren (stage) indienen

Hoe een voorstel voor werkplekleren/stage indienen?

Dit proces verloopt in een aantal stadia.  

 1. Als organisatie kunnen jullie een voorstel indienen om een werkplek en/of stageplaats toe te voegen aan de lijst waaruit studenten kunnen kiezen.  
 2. Het voorstel wordt door de lectoren nagekeken om zeker te zijn dat de werkplek/stageplaats tegelijk voldoende uitdaging bevat maar ook haalbaar blijft.  
 3. Eenmaal goedgekeurd wordt dit aan de lijst toegevoegd en beschikbaar voor de studenten.  
 4. De student kan jullie vervolgens contacteren voor een gesprek zodat jullie ook meerdere kandidaten kunnen evalueren om de meest geschikte kandidaat te vinden. 
 5. Van zodra jullie een kandidaat gekozen hebben, wordt een contract opgesteld dat door beide partijen wordt ondertekend. (de drie partijen UCLL, organisatie & student).
Wij willen meewerken aan verkennend of participerend werkplekleren!

Jullie hebben een bepaald voorstel om een student 2 of 3 weken te verwelkomen zodat hij of zij de werkplek beter leert kennen. We vragen jullie om onderstaande formulier in te vullen. Wij bekijken de voorstellen en nemen contact met u op. Bij het invullen van het formulier kunnen jullie het volgende aangeven:

 • Gegevens van uw organisatie/bedrijf
 • Gegevens van de contactpersoon binnen uw organisatie/bedrijf
 • Departement waar de student terecht zou komen
 • Opleiding van de student
 • Periode waarin er een stage aangeboden kan worden
 • Dat uw bedrijf/organisatie extra ondersteuning wil bieden aan studenten die hier nood aan hebben
Wij willen meewerken aan integrerend werkplekleren (klassieke stage)!

Jullie hebben een bepaald voorstel dat jullie met onze studenten zouden willen delen; om de verwerking van de stages vlot te laten verlopen, zouden we jullie willen vragen om onderstaande formulier in te vullen, wij bekijken de voorstellen en bezorgen dit aan de studenten. Bij het invullen van het formulier kunnen jullie het volgende aangeven:

 • Gegevens van uw organisatie/bedrijf
 • Gegevens van de contactpersoon binnen uw organisatie/bedrijf
 • Departement waar de student terecht zou komen
 • Opleiding van de student
 • Periode waarin er een stage aangeboden kan worden
 • Dat uw bedrijf/organisatie extra ondersteuning wil bieden aan studenten die hier nood aan hebben
 • Beschrijving van de stageopdracht
 • Profielbeschrijving van de student

Beschrijving van de stageopdracht 

Een goede beschrijving is essentieel om de juiste studenten aan te trekken. We geven enkele tips mee om de juiste student aan te trekken en met de juiste verwachtingen te starten: 

 • Geef duidelijk mee met welke technologieën jullie de studenten zouden willen laten werken. Heel wat studenten filteren op basis van technologieën die ze reeds kennen of die ze graag zouden willen leren.  
 • Geef aan welk resultaat jullie verwachten aan het einde van de stage. Probeer dit concreet af te bakenen zodat ze duidelijk een beeld hebben van het resultaat dat ze op het einde van de stage moeten opleveren. 
 • Geef aan op welke manier ze zullen samenwerken binnen de organisatie. Indien er binnen een team gewerkt moet worden, of autonoom onder de begeleiding van een mentor, kan de student zelf inschatten waar hij of zij behoefte aan heeft.   
 • Geef aan wat de cultuur is binnen de organisatie. De beste ervaringen van de studenten, zijn die waar de student zich deel uit maakt van een team of organisatie. Indien jullie alvast een blik geven op de cultuur, helpt dat de studenten een beeld te vormen van de omgeving waarin ze terecht komen. 

Dit gezegd zijnde nodigen we jullie uit om onze studenten helpen hun grenzen te verleggen en ook buiten hun comfortzone te treden. De begeleiders van de UCLL willen jullie hier met plezier in bijstaan.  

Profielbeschrijving van de student 

Elke student heeft zijn eigen sterktes, persoonlijkheidstrekken, en soms ook werkpunten. Terwijl we onze studenten leren om hierover te reflecteren en aan te werken, beseffen we heel goed dat de cultuur en verwachtingen een belangrijke rol spelen in het succes van een stage. Daarom vragen we de organisaties en bedrijven om kort aan te geven wat het de ideale persoonlijkheid, instelling en interesses zijn om zo de student te sturen in zijn zoektocht naar een ideale stage.  

Zo kan je bijvoorbeeld aangeven dat een student “communicatief”, “autonoom”, … zou moeten zijn indien dat ook verwacht wordt. Anderzijds kunnen ook bepaalde interesses in technologieën, industrieën, … hen ook helpen in het maken van een keuze.  

Extra begeleiding mogelijk 

Sommige van onze studenten die onze opleidingen volgen, hebben bijkomende begeleiding nodig. Terwijl zij dezelfde vaardigheden en kennis hebben als alle andere studenten, hebben ze soms nood aan wat meer begeleiding of een duidelijkere structuur waarin ze kunnen werken. Wij zijn op zoek naar bedrijven die dat stapje extra kunnen en willen gaan om ook deze studenten de kansen te geven die zij verdienen.

Wij willen op de hoogte blijven

Voor het organiseren van ons werkplekleren, bouwen we aan een breed netwerk van partners in de bedrijfswereld en publieke sector die samen onze studenten kansen willen bieden. Mochten jullie ons hierbij willen helpen, willen we jullie uitnodigen om onderstaande formulier in te vullen zodat we jullie op de hoogte kunnen houden.

Contactgegevens

Contactgegevens coördinatoren werkplekleren 

Bachelor in de toegepaste informatica 

Graduaat in het programmeren 

Graduaat in het systeem- en netwerkbeheer 

Algemene coördinatie werkplekleren 

FAQ

Frequently asked questions
Integrerend werkplekleren (stage)

Kunnen studenten een vergoeding ontvangen voor hun werkplekleren/stage? 

Neen, het is wettelijk niet toegestaan om een loon/vergoeding te geven aan de studenten. Het is echter wel toegestaan om onkosten (openbaar vervoer, …) van de studenten terug te betalen.  

Moeten de studenten ter plaatse werken of mogen ze van thuis uit werken?  

Dit is af te spreken tussen de student en de stageverlener. De realiteit leert ons dat het de beste situatie is voor beide partijen indien de student nauw kan samenwerken met medewerkers van de organisatie of bedrijf waarin hij zijn stage realiseert. Vandaar dat we het advies geven om toch zeker 3 dagen per week fysiek op de werkvloer aanwezig te zijn.  

Mogen meerdere studenten aan dezelfde opdracht werken? 

We opteren om max een 2-tal studenten op één locatie te ‘hosten’. Dit geeft ook de mogelijkheid om meer stagepartners van een student te voorzien.

Indien er stages op verschillende domeinen zijn (en dus verschillende inhouden) dan mag u uiteraard meerdere aanvragen invullen. Geef duidelijk aan wat de vereisten zijn zodat de stagiair vlot kan meedraaien. Zie het als een vacature voor een vaste medewerker. De student selecteert vaak louter op de omschrijving/mogelijkheden van de stageopdracht. Dus een goede omschrijving is een plus.

Wat wordt van een mentor verwacht? 

We verwachten dat de mentor binnen de organisatie of het bedrijf voldoende ervaring heeft om onze student te begeleiden en vaardigheden bij te brengen. Hij of zij zal doorheen het proces begeleiden naarmate de student hier behoefte aan heeft.  

De mentor wordt verwacht onze studenten te coachen op de sociale vaardigheden en het verwachte gedrag op de werkvloer.  

Hoe lang duurt een opdracht? 

Dit verschilt tussen de verschillende niveaus van werkplekleren en ook per opleiding.  

Professionele Bachelor Toegepaste Informatica

 • Stage: 57 werkdagen

Graduaat Programmeren

 • Integrerend werkplekleren (klassieke stage): 45 werkdagen

Graduaat Systeem- en Netwerkbeheer

 • Verkennend werkplekleren: 10 werkdagen
 • Participerend werkplekleren: 15 werkdagen
 • Integrerend werkplekleren: 75 werkdagen