Meldpunt grensoverschrijdend gedrag | UCLL

UCLL verwacht van al haar studenten en medewerkers dat ze respectvol met elkaar omgaan en in hun gedrag blijk geven van de waarden waarvoor de hogeschool staat. Ongewenst grensoverschrijdend gedrag wordt door de UCLL in geen geval getolereerd.  Indien het toch voorvalt, wil de UCLL het ongewenst grensoverschrijdend gedrag en de gevolgen ervan ernstig nemen en aanpakken, met respect voor alle betrokkenen.

Vertrouwenspersoon studenten

UCLL schakelt hiervoor de ‘vertrouwenspersonen studenten’ in. Het gaat om gekwalificeerde medewerkers die ter beschikking staan van alle studenten, medewerkers en derden die advies willen inwinnen of melding willen maken van situaties van ongewenst grensoverschrijdend gedrag waarbij  UCLL-studenten betrokken zijn.

Ongewenst grensoverschrijdend gedrag

Ongewenst grensoverschrijdend gedrag is alle gedrag dat er voor zorgt dat iemand zich niet langer veilig en gerespecteerd voelt omdat haar of zijn persoonlijke grenzen met de voeten worden getreden. Pesten, cyberpesten, ongewenst seksueel gedrag en fysiek maar ook verbaal geweld zijn de meest gekende vormen van ongewenst grensoverschrijdend gedrag. Intimidatie, stalking, discriminatie, haatspraak, racisme en chantage kunnen ook onder die noemer worden geplaatst.   

Meldknop: de kortste weg naar advies, hulp of het voorbereiden van een formele klacht

De digitale meldknop  is de snelste  weg naar een vertrouwenspersoon studenten.  Hij is er voor wie omwille van een situatie van ongewenst grensoverschrijdend gedrag  (waarbij een UCLL-student betrokken is) een probleem wil melden, advies wil inwinnen, hulp zoekt of een klacht wil indienen. Wie de meldknop gebruikt, kan rekenen op maximale discretie en een persoonlijke, vertrouwelijke aanpak.

De vertrouwenspersonen staan ter beschikking van al wie een probleem meldt. Ze bieden een luisterend oor en leggen zich toe op het zo snel mogelijk  wegwerken van onveilige en bedreigende situaties. Waar mogelijk trekken ze de kaart van een herstelgerichte aanpak. Die zorgt ervoor dat alle betrokkenen, na afhandeling van een conflict, in vertrouwen en met wederzijds respect verder kunnen.

De UCLL-vertrouwenspersonen studenten werken vraag-gestuurd. Elke stap die volgt op een vraag of melding wordt in overleg met de betrokkenen voorbereid en besproken. Wie liever hulp zoekt buiten de UCLL of via de politie klacht wil neerleggen, kan rekenen op advies en begeleiding van de vertrouwenspersonen.

Wat gebeurt er na een melding via de digitale meldknop?

Elke melding die via de digitale meldknop binnen komt, wordt ernstig genomen.

De vertrouwenspersoon die de melding zal opvolgen, neemt zo snel mogelijk en ten laatste binnen de drie werkdagen contact met de persoon die via de meldknop contact heeft genomen. Enkel tijdens de officiële vakanties wordt hierop uitzondering gemaakt.

Verkiest iemand de hulp van een vertrouwenspersoon die verder van de eigen opleiding staat, dan wordt de vertrouwenspersoon van de andere regio ingeschakeld. Desnoods wordt beroep gedaan op een externe dienst of persoon.

Eerste contactname

Na een melding neemt de vertrouwenspersoon contact met de betrokkene. Daarna volgt er een eerste gesprek via de telefoon, via een online meeting of live onder vier ogen.  Dit gesprek zal plaatsvinden op een manier, een tijdstip en/of een locatie die discretie helpen waarborgen.

Eerste gesprek

Tijdens het eerste gesprek biedt de vertrouwenspersoon een luisterend oor aan. Zij of hij helpt de vraag of melding verhelderen en bekijkt wat wenselijk en mogelijk is.  Alle mogelijke hulpscenario’s worden bekeken en met de aanmelder besproken. Dat laat de betrokkene toe om vervolgens een weloverwogen keuze te maken over hoe het verder moet. Zie hier enkele mogelijkheden:  

  • Je wil als slachtoffer of getuige enkel op verhaal komen en je hebt liever niet dat er volgstappen worden gezet.
  • Je hebt weet van een probleemsituatie en wil die onder de aandacht brengen zonder dat je zelf in beeld komt. Je rekent er op dat de hogeschool vervolgstappen zal ondernemen.
  • Je bent getuige van een probleemsituatie en vraagt je af wat je zelf kan doen.
  • Je wenst als slachtoffer of omstaander een confronterend gesprek van de vertrouwenspersoon met diegene die naar jou toe ongewenst grensoverschrijdend gedrag heeft gesteld (= veroorzaker).
  • Je bent als slachtoffer gewonnen voor een herstelgericht bemiddelingstraject tussen jou, als slachtoffer, en de veroorzaker.
  • Je kiest er voor om een formele klacht neer te leggen binnen de UCLL.  
  • Je hebt liever niet dat je door medewerkers van de UCLL wordt geholpen en wenst gepaste externe hulp.
  • Je wenst klacht neer te leggen bij de politie en vraagt je af wat daarvoor nodig is en hoe je dat moet doen.

Registratie is nodig maar gebeurt anoniem

De vertrouwenspersonen registeren elke vraag of melding die tot bij hen komt. Dit gebeurt anoniem. Dat betekent dat er op het registratieformulier geen namen worden vermeld. Niemand kan dus achterhalen wie bij welke melding of vraag betrokken was.

Deze anonieme registratie helpt de UCLL om haar eigen beleid, in het belang van alle betrokkenen, op te volgen en te optimaliseren.