Arbeidsvoorwaarden | UCLL

Statuten

Het wervingsbeleid binnen UCLL bepaalt dat je doorgaans start in een contract van onbepaalde duur als contractuele medewerker. Hierop kan een uitzondering gemaakt worden indien het bijvoorbeeld gaat om een vervangingsovereenkomst of projectgebonden opdrachten. Gedurende je loopbaan bij UCLL krijg je de kans om van een contractuele overeenkomst naar een statutaire aanstelling over te gaan, volgens de geldende interne afspraken.

De hogeschool streeft ernaar om dezelfde arbeidsvoorwaarden toe te passen, onafhankelijk van het statuut dat je hebt. De wetgeving laat dit echter niet maximaal toe. Een aantal arbeidsvoorwaarden verschillen daarom naargelang je tot het statutair of contractueel personeel behoort. De belangrijkste verschillen schuilen in de toepassing van mogelijkheden in opname van verlofstelsels, de ziekte- en pensioenregeling. In de tabel hieronder vind je een samenvatting van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden per statuut.

Contractuele medewerker

Statutaire medewerker

Je bent tewerkgesteld of in dienst van de hogeschool overeenkomstig de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Je hebt een aanstelling overeenkomstig de statutaire bepalingen van de Codex Hoger Onderwijs.

Je wordt bezoldigd met eigen middelen van de hogeschool.

Je wordt bezoldigd via de werkingsuitkeringen die het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap voorziet.

Je kan in je functie niet benoemd worden.

Je kan eventueel benoemd worden in je aanstelling onder de vastgelegde voorwaarden. Bij een benoeming wordt je betrekking in vast verband toegewezen.

Contractuele medewerker

Je bent tewerkgesteld of in dienst van de hogeschool overeenkomstig de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

Je wordt bezoldigd met eigen middelen van de hogeschool.

Je kan in je functie niet benoemd worden.

Statutaire medewerker

Je hebt een aanstelling overeenkomstig de statutaire bepalingen van de Codex Hoger Onderwijs.

Je wordt bezoldigd via de werkingsuitkeringen die het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap voorziet.

Je kan eventueel benoemd worden in je aanstelling onder de vastgelegde voorwaarden. Bij een benoeming wordt je betrekking in vast verband toegewezen.

Het hoger onderwijs in Vlaanderen werkt met een loonsysteem volgens barema. Het beloont: diploma, anciënniteit en ervaring. Dit uit zich in automatische financiële verhogingen (meestal om de twee of drie jaar, afhankelijk van je barema).

Je bruto maandloon hangt af van het barema. Dit barema vind je terug in het vacaturebericht. Voor meer concrete informatie over deze barema’s kan je de officiële website van de overheid consulteren.

Om een inschatting te maken van wat jouw (mogelijks) netto maandloon zal zijn, kan je het bedrag in kolom ‘maandsalaris’ gebruiken in een bruto-netto calculator.

Anciënniteit

Indien je start bij UCLL, voor minimaal 6 maanden, kan je mogelijks ook anciënniteit meenemen.

Enerzijds spreken we van nuttige beroepservaring (NBE): professionele ervaring die je extern (buiten de hogeschool) opgebouwd hebt en die relevant is voor je functie bij hogeschool UCLL. Deze kan meegenomen worden als anciënniteit, met een maximum van 10 jaar.

Daarnaast is er automatische anciënniteit: anciënniteit opgebouwd als statutair personeel binnen het onderwijs of een andere (overheids-)instelling, die automatisch integraal mee wordt overgenomen.

De som van de NBE en de automatisch anciënniteit bepaalt de geldelijke anciënniteit bij UCLL.

Bijkomende voordelen

UCLL voorziet als werkgever ook nog in een aantal andere voordelen waarvan je kan profiteren als werknemer. We sommen de belangrijkste op:

  • Gunstige verlofregeling
  • Kansen op professionalisering
  • Flexibele werkuren waar mogelijk
  • Telewerk/hybride werken waar mogelijk
  • Werkmiddelen (voor de functies die dit vereisen: bv. laptop, headsets, telefoon en abonnement, werkkledij, beschermingskledij, etc…)
  • 100% terugbetaling van duurzame mobiliteit voor woon-werkverkeer (openbaar vervoer en/of fiets)
  • Onkostenvergoeding voor mobiliteit i.f.v. dienstverplaatsingen
  • Lerarenkaart
  • Lidmaatschap Samenaankoop KU Leuven (kortingsbonnen bij tal van handelaars)
  • Hospitalisatieverzekering tegen gunstige prijs