Overslaan en naar de inhoud gaan

Binnen UC Leuven-Limburg hechten we veel belang aan kwaliteit en kwaliteitszorg. Hiertoe hebben we een geïntegreerd systeem voor kwaliteitsverbetering én –bewaking uitgewerkt. Volgende principes staan hierbij centraal:

inzetten op waarderende kwaliteitszorg

We vertrekken vanuit het vertrouwen dat iedereen naar kwaliteit streeft en dat er basiskwaliteit aanwezig is.

systematische en structurele kwaliteitsverbetering

De PDCA-cirkel ondersteunt de systematische kwaliteitszorg. De missie, visie en strategische prioriteiten zijn richtinggevend bij de voortdurende kwaliteitsverbetering. Voorgaande successen en sterktes inspireren de kwaliteitsverbetering.

een kritische vriend

Kwaliteitszorg leeft bij iedereen: studenten, personeel, leidinggevenden, alumni en werkveld. Iedereen is alert voor kwaliteitsverbetering en durft kritische vragen te stellen vanuit een waarderende houding en op basis van wederzijds vertrouwen.

voor alle domeinen en niveaus

Kwaliteitszorg richt zich op alle domeinen (onderwijs, onderzoek en dienstverlening (O&D),
studentenbeleid, HR, ICT, ... ) en doelgroepen van de organisatie (studenten en personeel, opleidingen, expertisecellen, groepen en diensten, UC Leuven-Limburg). Samenwerking tussen de verschillende domeinen en niveaus versterkt de kwaliteit.

Om dit alles te realiseren hanteren we binnen UCLL een systeem van continue kwaliteitsverbetering én–bewaking. 

We bouwen een systematiek uit waarbij er continu gewerkt wordt aan kwaliteitsverbetering én kwaliteitsbewaking. Daarnaast focussen we systematisch op bepaalde thema’s omdat dit de organisatie scherp houdt en stimuleert om actie te ondernemen. 

Net zoals alle domeinen en groepen hebben alle opleidingen een beleidsplan uitgewerkt dat voor een periode van 4 jaar aangeeft wat de belangrijkste beleidsprioriteiten voor de opleidingen zijn. Dit beleidsplan is opgesteld na grondige interne en externe analyse. Voor de externe analyse werden dialoogcommissies samengesteld met externen die input gaven aan de opleiding. Daarnaast bewaken we op frequente basis de kwaliteit van een thema (thematische kwaliteitsbewaking). De opleidingen maken hiervoor ook een analyse, waarop externe experten feedback geven. Ook deze input wordt meegenomen in het beleidsplan. Een maal per jaar maakt de opleiding een stand van zaken op en tweejaarlijks vindt een managementgesprek plaats waarin de opleiding aangeeft wat ze reeds gerealiseerd heeft, wat nog te realiseren. Dit alles resulteert in mogelijke aanpassingen van het beleidsplan.

download de brochure

 

Instellingsreview 2017

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) bezocht in de periode 2015-2017 alle Vlaamse hoger-onderwijs instellingen in het kader van een uitgebreide instellingsreview. Op 11 september 2017 presenteerde ze haar inzichten. UC Leuven-Limburg was alvast opgetogen over wat de NVAO te zeggen heeft over de hogeschool. Marc Vandewalle, algemeen directeur UCLL: “We zijn in het bijzonder blij dat de kwaliteit van onze hogeschool en het enthousiasme van de medewerkers zo’n indruk hebben gemaakt. We zijn ook erg tevreden met de waardering voor ons nieuwe systeem van kwaliteitszorg. ”

Lees het evaluatierapport over UCLL van de NVAO.

Lees het adviesrapport over UCLL van de NVAO.

Lees het besluit over UCLL van de NVAO.