Studieprogramma LIO Diepenbeek | UCLL

Studieprogramma Avondopleiding

Het modeltraject van 60 studiepunten (1,5 jaar) ziet er als volgt uit:

Heb je vanaf september minstens een halftijdse lesopdracht in het onderwijs tot het einde van het schooljaar?  Dan kan je in Diepenbeek een apart LIO-traject volgen. Dit traject loopt over de eerste twee semesters. De begeleiding van de LIO-studenten gebeurt door een LIO-lector van UCLL en door een mentorcoach op de eigen school. Op maandagavond komt de LIO-groep samen met de LIO-lector op de campus. Tijdens deze sessies wordt er ingegaan op de theoretische kaders en werkzorgen. De stage en stage-opdrachten worden volledig op de eigen werkplek uitgevoerd.

Tijdens het derde semester volg je enkele opleidingsonderdelen in afstandsonderwijs, zodat je geen tijd moet vrijmaken om deze lessen op de campus te volgen. 1 of 2 opleidingsonderdelen volg je samen met de “reguliere” studenten (waaronder keuze-OPO).  Wel kunnen opdrachten in samenspraak met de lectoren zo veel mogelijk worden uitgewerkt in functie van de werkplek.

  • Voor de verkorte educatieve bachelor Secundair Onderwijs worden de opleidingsonderdelen met een stageluik (Leraarschap en vakdidactiek 1 – basisLeraarschap en vakdidactiek 2 – ondersteuning en oefenlessenLeraarschap 3 – verdieping en actieve stage en Leraarschap 4 – integratiestage), in het LIO-traject opgenomen.
  • Voor het educatief graduaat worden naast bovenstaande vijf opleidingsonderdelen ook Duaal leren 1 en Duaal leren 2 in het LIO-traject opgenomen.
    • De opleidingsonderdelen Leerkracht in onderwijs en Leerkracht in samenleving worden in het modeltraject opgenomen in afstandsonderwijs. Je verwerkt deze opleidingsonderdelen zelfstandig, onder begeleiding van de lector.
  • De leervragen vanuit de eigen werkcontext staan centraal tijdens de wekelijkse LIO-sessies op de campus. De LIO-lector maakt een directe koppeling tussen de theoretische kaders en de eigen onderwijspraktijk. De LIO-studenten worden dus vanaf de eerste lesdag ondersteund en begeleid vanuit de lerarenopleiding. 
  • Driehoekgesprekken tussen LIO-student, mentorcoach en LIO-lector, evaluatiegesprekken met directie en lesbezoeken op het werkveld zorgen er voor dat de leraar op korte termijn kan groeien in zijn/haar professioneel functioneren.

SEMESTER 1

18

LIO Leraarschap en vakdidactiek 1 – basis

8

Je bestudeert de ontwikkelingspsychologie van de adolescent, principes van motivatie, welbevinden en een krachtige leeromgeving. Je gaat ook in op didactische principes die van belang zijn bij de start van een les.

LIO Leraarschap en vakdidactiek 2 – ondersteuning en oefenlessen

10

De focus ligt hier op didactische werkvormen en evaluatie in het midden en aan het einde van een les. We gaan ook in op lesmethodiek en coachingsvaardigheden als leraar.

SEMESTER 2

24

LIO Leraarschap 3 – verdieping en actieve stage

10

Je leert hier de theorie en de praktijk van klasmanagement, binnenklasdifferentiatie, taalontwikkelend lesgeven en digitaal onderwijs.

LIO Leraarschap 4 – integratiestage

8

Klasmanagement

6

Aan bod komen: communicatievaardigheden, verbindende communicatie, interculturele communicatie, conflicthantering in twee- en groepsgesprekken.

SEMESTER 3

18

Keuze-OPO

3

Kiezen uit een selectie van opleidingsonderdelen (OPO) binnen de lerarenopleiding of andere studieprogramma’s op basis van eigen interesses en leernoden en in functie van eigen vakinhoudelijk, didactisch functioneren.

Leerkracht in samenleving (afstandsonderwijs)

3

Hoe is onderwijs georganiseerd in Vlaanderen? Welke onderwijsvernieuwingen en kwaliteitsbewaking kennen we in Vlaanderen? Wat weten we inzake internationaal vergelijkend onderzoek? Welke zijn hete hangijzers in het onderwijs?

Leerkracht in onderwijs (afstandsonderwijs)

3

We bekijken alle verschillende aspecten van een loopbaan in het onderwijs: tijdelijke aanstelling van bepaalde duur, tijdelijke aanstelling van doorlopende duur, vaste benoeming, functionering- en evaluatiegesprekken, solliciteren, je plichten als leraar, soorten aansprakelijkheid, verzekeringen...

School-breed begeleiden

4

Je bestudeert thema's in verband met leerlingbegeleiding, bijvoorbeeld kansarmoede, autisme, pesten...

Diversiteitsstage

5

Je observeert en begeleidt een leerling in/uit een maatschappelijk kwetsbare context. Daarbij werk je samen met de school, ouders, CLB, externe organisaties... Ondersteunend aan deze stage worden kaders aangereikt over leerlingenbegeleiding, leren leren en maatschappelijke kwetsbaarheid.

SEMESTER 1

LIO Leraarschap en vakdidactiek 1 – basis

LIO Leraarschap en vakdidactiek 2 – ondersteuning en oefenlessen

SEMESTER 2

LIO Leraarschap 3 – verdieping en actieve stage

LIO Leraarschap 4 – integratiestage

Klasmanagement

SEMESTER 3

Keuze-OPO

Leerkracht in samenleving (afstandsonderwijs)

Leerkracht in onderwijs (afstandsonderwijs)

School-breed begeleiden

Diversiteitsstage

18

8

10

24

10

8

6

18

3

3

3

4

5

Je bestudeert de ontwikkelingspsychologie van de adolescent, principes van motivatie, welbevinden en een krachtige leeromgeving. Je gaat ook in op didactische principes die van belang zijn bij de start van een les.

De focus ligt hier op didactische werkvormen en evaluatie in het midden en aan het einde van een les. We gaan ook in op lesmethodiek en coachingsvaardigheden als leraar.

Je leert hier de theorie en de praktijk van klasmanagement, binnenklasdifferentiatie, taalontwikkelend lesgeven en digitaal onderwijs.

Aan bod komen: communicatievaardigheden, verbindende communicatie, interculturele communicatie, conflicthantering in twee- en groepsgesprekken.

Kiezen uit een selectie van opleidingsonderdelen (OPO) binnen de lerarenopleiding of andere studieprogramma’s op basis van eigen interesses en leernoden en in functie van eigen vakinhoudelijk, didactisch functioneren.

Hoe is onderwijs georganiseerd in Vlaanderen? Welke onderwijsvernieuwingen en kwaliteitsbewaking kennen we in Vlaanderen? Wat weten we inzake internationaal vergelijkend onderzoek? Welke zijn hete hangijzers in het onderwijs?

We bekijken alle verschillende aspecten van een loopbaan in het onderwijs: tijdelijke aanstelling van bepaalde duur, tijdelijke aanstelling van doorlopende duur, vaste benoeming, functionering- en evaluatiegesprekken, solliciteren, je plichten als leraar, soorten aansprakelijkheid, verzekeringen...

Je bestudeert thema's in verband met leerlingbegeleiding, bijvoorbeeld kansarmoede, autisme, pesten...

Je observeert en begeleidt een leerling in/uit een maatschappelijk kwetsbare context. Daarbij werk je samen met de school, ouders, CLB, externe organisaties... Ondersteunend aan deze stage worden kaders aangereikt over leerlingenbegeleiding, leren leren en maatschappelijke kwetsbaarheid.

Voorlopig uurrooster

Semester 1

Semester 2

Semester 3

Maandag

18.15 - 21.45u

LIO Leraarschap en vakdidactiek 1 – basis
LIO Leraarschap en vakdidactiek 2 – ondersteuning en oefenlessen

LIO Leraarschap 3 – verdieping en actieve stage
LIO Leraarschap 4 – integratiestage
LIO Klasmanagement

Keuze-OPO
Leerkracht in onderwijs
Leerkracht in samenleving
School-breed begeleiden
Diversiteitsstage

Maandag

18.15 - 21.45u

Semester 1

Maandag

LIO Leraarschap en vakdidactiek 1 – basis
LIO Leraarschap en vakdidactiek 2 – ondersteuning en oefenlessen

Semester 2

Maandag

LIO Leraarschap 3 – verdieping en actieve stage
LIO Leraarschap 4 – integratiestage
LIO Klasmanagement

Semester 3

Maandag

Keuze-OPO
Leerkracht in onderwijs
Leerkracht in samenleving
School-breed begeleiden
Diversiteitsstage

Heb je vragen?

Neem rechtstreeks contact op met jouw LIO-lector!

Hilde Vanvuchelen

hilde.vanvuchelen@ucll.be

 

Leraar in opleiding (LIO), iets voor jou?

Opleidingstype
Eerstvolgende infodag
Tine Aers
LIO trajectcoach Heverlee (secundair onderwijs, volwassenenonderwijs of hoger onderwijs)
Hilde Vanvuchelen
LIO trajectcoach Diepenbeek (secundair onderwijs, volwassenenonderwijs of hoger onderwijs)