UCLL heeft 9 visiedomeinen geformuleerd om haar missie te kunnen waarmaken:

  • Onderwijs: Opleiden tot Moving Minds  
  • Onderzoek en dienstverlening: Samen kennis creëren en delen
  • Studenten: Actieve betrokkenheid en participatie creëren, gelijkwaardige, kwaliteitsvolle begeleiding
  • Internationalisering: Wereldburgers vormen
  • Regionale verankering: Regionale leer- en kennisnetwerken versterken
  • Kwaliteit: Zorgen voor kwaliteit - altijd, overal en door iedereen
  • Talentmanagement: Inspirerende, stimulerende werkomgeving creëren voor Moving Minds
  • ICT: ICT in onderwijs, onderzoek en organisatie optimaliseren
  • De hogeschool in de samenleving: Moving Minds bouwen mee aan een duurzame en rechtvaardige samenleving 

1 Opleiden tot Moving Minds - Onderwijs

Opleidingen steunen en voeden de nieuwsgierigheid, de onderzoekende en kritische geest, de leergierigheid en de creativiteit van studenten.

UCLL leidt op tot Moving Minds: inspirerende, innovatieve, en ondernemende professionals die vanuit een authentieke persoonlijkheid en een brede geëngageerde kijk op de wereld en het eigen beroep bijdragen aan een duurzame en rechtvaardige samenleving.  
Om te groeien naar dit profiel werken studenten aan ‘bouwstenen’ van Moving Minds: expertise, onderzoekend vermogen, reflectie, geletterdheid en communicatie, ondernemingszin, co-creatie en maatschappelijk engagement.
Ons onderwijs geven we vorm via ‘ontwerpprincipes’ van Moving Minds: zelfregie, coaching en begeleiding, praktijkgericht & (trans)disciplinair leren, hybride leren, samenwerkend leren,  onderzoekend en dienstverlenend leren, evalueren in balans.
Alle Moving Minds, studenten en medewerkers, leren een leven lang. 

2 Samen kennis creëren en delen – Onderzoek 

Onze hogeschool is een internationaal leer- en kennisknooppunt: ons praktijkgericht onderzoek en onze dienstverlening dragen bij tot de circulatie van kennis, het delen van kennis en het co-creëren op basis van deze kennis, en dit binnen een internationale context. We integreren praktijkgericht onderzoek in het onderwijs. Op deze wijze geven we studenten de onderzoekende attitude en nieuwsgierigheid van een Moving Mind mee. We zetten in op onderzoek en dienstverlening gericht op duurzame innovatie en op maatschappelijk relevante output voor de (EU)regio én voor de wereld.

3 Actieve betrokkenheid en participatie creëren, gelijkwaardige, kwaliteitsvolle begeleiding - Studenten

Iedere student wordt uitgedaagd om zelf verantwoordelijkheid op te nemen voor het eigen leerproces en afstudeerprofiel – binnen en buiten de hogeschool, tijdens en na zijn studies. We geven iedere student een gelijkwaardige, kwaliteitsvolle begeleiding. Actieve betrokkenheid en participatie van studenten aan ons beleid, ons onderwijs en ons onderzoek zijn een evidentie in de hogeschool van de Moving Minds. 

4 Wereldburgers vormen – Internationalisering 

Onze studenten, alumni en personeel kijken met een open blik naar de (inter)nationale samenleving en de eigen professionele identiteit. Zij stellen zich actief en ondernemend op en zijn zich bewust van de impact van hun keuzes, in de steeds veranderende wereld om hen heen. Internationalisering, at home and abroad, wordt gezien als een onmisbare, integrale bouwsteen voor kwaliteitsvol onderwijs en onderzoek. De multiculturele samenleving wordt binnen gehaald. Zij biedt ruimte voor contacten, reflectie en blijvend leren van elkaar, waarbij vertrokken wordt vanuit opportuniteiten en het ontwikkelen van samenwerking, waar ook ter wereld. De hogeschool werkt, met haar Moving Minds, actief mee aan een duurzame en rechtvaardige wereld.

5 Regionale leer- en kennisnetwerken versterken – Regionale verankering 

Onze hogeschool is een open ruimte die lokale actoren verbindt. Er is plaats voor demonstratie, ontmoeting, co-housing en co-creatie.  We doen aan ‘interregionale community building’: we koppelen voor studenten en het werkveld de Europese en internationale best practices aan die van organisaties uit onze regio. Op deze wijze zetten we, als Moving Minds, noden en uitdagingen uit de regio om in kansen. We zetten in op (strategische) partnerschappen in de Euregio en internationaal. Via het versterken van de netwerken engageren we ons om het menselijk kapitaal in de regio te vergroten en profileren we ons als actieve partners in duurzame innovatie en sociale rechtvaardigheid. 

6 Samen zorg dragen voor kwaliteit – Altijd, overal en door iedereen – Kwaliteit

Alle medewerkers en studenten van UCLL dragen, als Moving Mind, samen zorg voor kwaliteit.
Kwaliteitszorg verbindt door samenwerking te stimuleren. Kwaliteitszorg mobiliseert om doelgericht te bewegen richting de collectieve ambitie van UCLL door de strategische prioriteiten van de hogeschool te verbinden met de prioriteiten van teams en individuen. 
Vanuit onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit inspireren we elkaar door successen in de kijker te plaatsen, goede praktijken te delen en hierdoor van elkaar te leren. Kwaliteitszorg zet aan tot reflectie door middel van dialoog met interne en externe kritische vrienden. Zo waarderen we wat er is, geven we vertrouwen en versterken we wat kan verbeterd worden. 

7 Inspirerende en waarderende werk- en leeromgeving voor Moving Minds - Talentontwikkeling - Personeel

Het fundament van onze hogeschool is de professionaliteit en het engagement van iedere medewerker. Om de collectieve ambitie van UCLL waar te maken, creëren we een stimulerende en waarderende werk- en leeromgeving waar iedere medewerker zich thuis voelt en zich ten volle kan ontwikkelen tot Moving Mind. Elke medewerker en elk team krijgt de autonomie en het vertrouwen om zijn of haar verantwoordelijkheid op te nemen en zo bij te dragen aan onze missie. 

8 ICT in onderwijs, onderzoek en organisatie optimaliseren – ICT 

ICT is onlosmakelijk verbonden met onze samenleving – en dus met onze hogeschool.  We willen  als organisatie van Moving Minds een voorbeeld zijn voor onze studenten, het onderwijslandschap en het werkveld door ICT aan te wenden in ons levenslang leren, ons onderzoek, onze dienstverlening en ons werken.   Bijzondere aandacht hebben we voor de digitale transformatie die van belang is binnen de werkvelden van onze alumni en derhalve voor het opleiden van de professionals van de toekomst. 

9 Moving Minds bouwen mee aan een duurzame en rechtvaardige samenleving  – De hogeschool in de samenleving 

Onze hogeschool staat ten dienste van een open, pluralistische en interculturele samenleving en gaat vandaaruit de voortdurende dialoog en interactie met de samenleving aan.   We omarmen de diversiteit aan levenskeuzes, inzichten en culturen.  We willen iedereen de (leer)kansen bieden om zijn of haar talenten optimaal te ontwikkelen en een zinvol leven te leiden. Daarom zet de hogeschool in op diversiteit: íéder individu is welkom en wordt gerespecteerd. Kortom, we voeren een inclusief beleid. 
UCLL werkt actief mee aan het behalen van de 17 Sustainable Development Goals van de United Nations.  We leveren Moving Minds af die gaan voor een duurzame en rechtvaardige samenleving.

De  hogeschool voorziet daarom ruimte voor ondernemen en experimenteren. Risico’s nemen en slagen of falen wapenen studenten en personeel in de complexe, snel evoluerende wereld.  
De hogeschool toont actief haar engagement zowel in de eigen regio als daarbuiten: het opnemen van maatschappelijk engagement is op alle niveaus een evidentie.