Maatregelen stage o.m.w. coronavirus

Beste directie, stagecoördinator, stagementor

Het zijn woelige tijden. 

Ook wij moeten in de lerarenopleiding alle maatregelen treffen om de uitbraak van het coronavirus te helpen indammen. Wij zetten gedurende de volgende 2 weken in op “maximaal digitaal” lesgeven en begeleiden. Wij willen deze weken voor de paasvakantie optimaal gebruiken om de leerinhouden van dit jaar met onze studenten te verwerken.

We bekijken ondertussen de stagescenario’s voor na de paasvakantie en hopen met jullie dat we na de paasvakantie terug aan de slag kunnen.
Zelfs in dit ‘best case scenario’ – het scenario waar scholen terug kunnen opstarten op 20 april – zullen we het stagetraject moeten aanpassen. 

Met deze mail willen we jullie alvast op de hoogte brengen van maatregelen die we nu al nemen (voor het ‘best case’ scenario). 

 Voor de studenten van de educatieve bachelor secundair onderwijs, dagopleiding Leuven en Limburg

 1. Zowel in Limburg als in Leuven worden de stages van de eerste opleidingsfase geannuleerd. Als jullie na de paasvakantie al kunnen opstarten, willen jullie deze ‘verloren’ weken natuurlijk zo efficiënt mogelijk proberen in te halen en we begrijpen dat stages van onze eerstejaarsstudenten op zo’n moment minder welkom zijn.  We hopen dat onze tweede- en derdejaarsstudenten wel nog bij jullie terecht kunnen. 
  We zullen voor de eerstejaarsstudenten maximaal inzetten op microteaching in de opleiding.
 2. Voor de tweede opleidingsfases werd nagedacht hoe we de stages kunnen verminderen. Op deze manier willen we vermijden dat  jullie onmiddellijk na de paasvakantie met veel tweedejaarsstagiairs worden geconfronteerd.
  1. In UC Limburg zullen niet alle studenten de laatste stageweek van de leeromgevingsstage (voorzien in mei) nog opnemen. 
   Stagescholen zullen worden verwittigd van welke studenten wel/niet stage moeten lopen
  2. In UC Leuven wordt de voorziene stageperiode van 2 weken in april alvast ingekort voor alle studenten.  De verkorte stageperiode loopt dan van 23 tot en met 30 april.  De opdracht wordt aangepast zodat studenten in die kortere periode ook minder stagelessen moeten geven.
 3. Voor de derde opleidingsfase willen we onze studenten maximaal inzetten zodat ze voor de stagescholen een meerwaarde kunnen zijn.   
  Jullie kunnen derdejaarsstudenten inschakelen in het kader van differentiatie, ondersteuning bij online lesgeven en online feedback geven, co-teaching, bijlessen, …
  1. In UC Limburg werd alvast beslist om de ingroeistageperiode aan te passen van 6 naar 4 weken. (stageperiode van 4 tot en met 29 mei).
   De eerste 2 weken na de paasvakantie kunnen studenten gebruiken om afspraken met mentoren te maken rond lesonderwerpen, inschatting van de beginsituatie.
   Rekening houdend met de noden van de stageschool, kunnen ze dienstverlenende taken opnemen. De eigenlijke stagelessen starten pas 4 mei.
  2. Studenten ‘werkplekleren’  en de studenten ‘bijkomende lesbevoegdheid’ in UC Limburg starten hun stage terug op na de paasvakantie.
  3. In UC Leuven behouden we in eerste instantie de afgesproken periodes van de doorgroeistage (resp. 4 en 5 weken na de paasvakantie dit is van 20/4 tot en met 20/5) . In overleg met stageschool kan bekeken worden of de periode en/of opdracht kan/moet aangepast worden.  

Aarzel niet om ons te contacteren als jullie hierover nog vragen hebben:

Stage.baso.leuven@ucll.be voor de studenten van UC Leuven

Stage.baso.limburg@ucll.be voor de studenten van UC Diepenbeek

II Voor de studenten van de educatieve bachelor secundair onderwijs, avondtraject Limburg

Per opleidingsfase wordt in samenspraak met stageschool een aangepast traject voorzien.

Deze aanpassingen kunnen onder meer zijn:

 • minder uren les voor werkplekleren en/of –stage,
 • invullen van andere inhoudelijke taken zoals ondersteuning bij differentiatie en in het online lesgeven en online feedback geven, bijlessen,…,
 • stage-uren in de vorm van co-teaching,

Contactadres voor het avondtraject: avondtraject.baso.limburg@ucll.be

III Voor de studenten van de opleidingen verkorte educatieve bachelor, educatief graduaat, SLO in afbouw - UC Leuven en UC Limburg

Binnen deze opleidingen inventariseren de stagecoördinatoren alle stagedossiers. Omdat er verschillen zijn in de reeds uitgevoerde stagepakketten van de studenten, zal er in samenspraak met de stageschool en student een aangepast traject voorzien worden. Deze aanpassingen kunnen onder meer zijn

 •  minder uren les bij reeds verworven competenties,
 •  invullen van andere inhoudelijke taken zoals de ondersteuning in het online leren op dit moment,
 •  stage-uren in de vorm van teamteaching,
 •   …

Jullie kunnen steeds contact opnemen met  de stagecoördinatoren dit zijn:

Voor Leuven ina.vandenauweele@ucll.be

Voor Limburg hilde.vanvuchelen@ucll.be

We bekijken in de opleiding ondertussen ook al zeker het scenario waar de opstart van de scholen in mei (of later) kan gebeuren. 

We zullen moeten bekijken welke alternatieven van stage-evaluatie we kunnen inschakelen om toch op een goede en eerlijke manier evaluatiebeslissingen te nemen. 

Voor concrete afspraken zullen de studenten rechtstreeks contact opnemen met de stagementoren en/of de stagecoördinator van de stageschool.

Wanneer we allen meer zicht hebben op het vervolg van de crisis, zullen de afspraken verder geconcretiseerd worden.

Heel veel sterkte in deze onzekere tijden. 

Vanwege de UCLL BaSO lerarenopleidingen Leuven en Limburg

Visie

Visietekst 

De visietekst kan je hier downloaden. 

Praktijkvenster

Avondtraject BaSO MDT 1-2-3

Avondtraject BaSO MDT 4-5

Opleidingsprogramma

Op onderstaande webpagina vind je meer info over de verplichte opleidingsonderdelen,  vakkenopties,  niet-modeltraject vakken en toelatingsvoorwaarden voor:

Modeltraject 1 t.e.m. 5 

Werkplekleren en stage (academiejaar 2019-2020)

Leren in en door de praktijk in het avondtraject noemen we werkplekleren.

Dit betekent dat de student praktijkervaring opdoet op een vaste werkplek waaraan hij voor een heel jaar verbonden is (één stageschool per academiejaar, dus zowel voor het werkplekleren doorheen het jaar als voor de stage in april-mei). Inzicht verwerven in onderwijsleerprocessen en in zichzelf als leerkracht gebeurt zowel in de opleiding als op de stageschool. In de opleiding wordt het praktijktraject begeleid en ondersteund door een praktijkbegeleider.

Het werkplekleren houdt in dat de student een aantal uren  gedurende het hele jaar in de stageschool aanwezig is en actief deelneemt aan verschillende activiteiten: van praktijkverkenning (OF1) over assisteren tot actief lesgeven (OF2 tot OF4). Het is de bedoeling dat de student de aangeleerde (vak)didactische en pedagogische principes oefent en regelmatig feedback en coaching krijgt van de mentor en/of docent.

Stage houdt in dat de student aan het einde van het jaar gedurende 2 of 3 weken les geeft. Tijdens de stage vindt ook het beoordelend lesbezoek door de (vak)docent plaats. Enkel in OF1  komen er geen stageweken bij.

Een overzicht van het aantal uren praktijk vind je hier.

Didactische ateliers (DA)

Tijdens de ateliers in de opleiding wordt vooral training in vaardigheden aangeboden en krijgt de student toepassingen van (vak)didactische inzichten. In OF 1 ligt het accent voornamelijk op algemene didactische vaardigheden, vanaf OF2 zal de vakdidactiek een ruimere plaats innemen.

Documenten voor mentoren

Dit praktijkvademecum is een overzicht van  het opleidingsonderdeel 'Praktijk' uit alle opleidingsfases van onze opleiding. Onze visie, specifieke uitleg per stagemoment, afspraken gemaakt met studenten, etc. kan je hier terugvinden

Synthesedocumenten

Gelieve het Word-bestand te downloaden alvorens het in te vullen. 

Contact

Voor administratieve vragen, neem contact op met zoe.libens@ucll.be. Voor de praktijk van studenten in het avondtraject, kan je contact opnemen met Valérie Macken en Anita Swennen per e-mail naar avondtraject.baso.limburg@ucll.be