Overslaan en naar de inhoud gaan

Advanced Health
Werken en studeren
Postgraduaat

U bent hier

Postgraduaat Advanced Health =
Mix & match 

Als deelnemer bepaal jij volledig autonoom een studiepakket van 20 studiepunten (SP), samengesteld uit de aangeboden modules van 5 studiepunten. Het “mix & match” principe wordt volledig in functie van jouw individuele noden toegestaan. Je bepaalt dus zelf het ritme van opbouw, zodat werken en leren kan gecombineerd worden. Stapsgewijs worden de 20 studiepunten opgebouwd, tot het getuigschrift van het postgraduaat ‘Advanced Health”.   

Voorbeeld: een deelnemer kiest voor volgende vier modules van 5 studiepunten.

  • Zorg voor de neonaat (5SP)
  • Kinderpsychiatrie (5SP)
  • Multidisciplinaire pediatrische casuïstiek (5SP)
  • Ethiek: inleiding en basisbegrippen (5SP)

 => postgraduaat Advanced Health 20SP 

Daarnaast kan de deelnemer ook kiezen uit één of meerdere opleidingsonderdelen (5SP); zonder de intentie om een getuigschrift te behalen.

Voor het academiejaar (AJ) 2021-2022 kan je kiezen uit 14 vrij te kiezen modules.

Je kan dit postgraduaat ook volgen binnen het stelsel van Vlaams Opleidingsverlof
Klik op de link om te kijken of je al dan niet in aanmerking komt.

(erkenningsnummer ODB-1001822)

De vrije modules

Zorg voor de neonaat

iets voor jou?

Je hebt een bachelordiploma in de verpleegkunde of vroedkunde en werkt graag met de allerjongsten. Je hebt interesse in neonatologie. Hier wordt een basiscursus aangereikt. Ervaring in het werkveld kan nuttig zijn, maar is niet noodzakelijk. 

wat leer je?

Je krijgt een basiscursus in de neonatologie met aandacht voor ontwikkelingsgerichte zorg, contact met ouders, beademing, neonatale pathologie.

waarom deze module volgen?

Basiscursus neonatologie: dit bereidt je voor op werken met de neonaat en dus interessant voor iedereen die zich hierin wil verbreden.

wanneer?

AJ 2021-2022 - Semester 1 (tweewekelijks)

waar?

Campus Gasthuisberg 

meer info?

leen.eyckmans [at] ucll.be of karen.vansteenkiste [at] ucll.be

Multidisciplinaire pediatrische casuïstiek

iets voor jou?

Je hebt een bachelordiploma en hebt een bijzondere affiniteit met kinderen. Tijdens het ziekteproces wil je hen optimaal begeleiden, rekening houdend met de multidisciplinaire context. Ervaring in het werkveld kan nuttig zijn, maar is niet noodzakelijk.

wat leer je?

Vanuit een multidisciplinaire context wordt er gekeken naar de situatie van het kind. Dit om een totaalbeeld van het kind te verkrijgen. Je leert verder kijken dan enkel binnen je eigen discipline.  

waarOm deze module volgen?

Je leert om je blik te verruimen en niet enkel vanuit je eigen discipline naar het kind te kijken. 

wanneer?

AJ 2021-2022 - Semester 1 (tweewekelijks)

waar?

Campus Gasthuisberg 

meer info?

leen.eyckmans [at] ucll.be of karen.vansteenkiste [at] ucll.be

Inzicht in de psychische kwetsbaarheid bij kinderen en jongeren (kinderpsychiatrie)

Inzicht in psychische kwetsbaarheid bij kinderen en jongeren.

iets voor jou?

Je hebt een bachelordiploma en werkt graag met kinderen. Een achtergrond in de pediatrische gezondheidszorg is noodzakelijk om aan deze module te kunnen starten. Je hebt een affiniteit met kinderpsychiatrie en wilt je hier verder in verdiepen.

Wat leer je?

Via hoorcolleges ontvang je een stevige theoretische basis. Er wordt ingezoomd op de belangrijkste psychiatrische beelden bij kinderen en jongeren en hoe deze verbonden zijn met de ontwikkelingsstadia en –taken waarin ze ontstaan.

Waarom deze module volgen?

De module zet sterk in op een nauwe samenwerking met andere professionals, de ouders en de ruimere context van het kind of de jongeren. Het bundelt de krachten die aanwezig zijn in het onderwijs, het werkveld en bij jou als student.

Wanneer?

AJ 2021-2022 - Semester 1

Waar?

Campus Gasthuisberg

Meer info?

hilde.rombauts [at] ucll.be

Balanceren tussen zorg, coaching, coördinatie en casemanagement

iets voor jou?

Ben je pas-afgestudeerd en/of al werkende in de zorg- en/of welzijnssector en wil je je professioneel ontwikkelen in de rol van zorg (preventie), coaching (zelfmanagement ondersteunen), coördinatie (teamwerk) en casemanagement (belangenbehartiging)?  Dan is deze module iets voor jou.

wat leer je?

De module vertrekt vanuit het conceptueel kader voor persoonsgerichte en geïntegreerde zorg (WHO, 2015). Vertaald naar jobs in de zorg zijn er aangepaste en nieuwe rollen nodig, die beter op elkaar afgestemd zijn. 'Zorg' moet meer gericht zijn op preventie. 'Coaching' waarbij zelfmanagement ondersteund wordt, krijgt een centrale plek. 'Coördinatie' tussen zorgvrager, mantelzorger en zorg- en welzijnsprofessionals is steeds belangrijker. En  'casemanagement' wordt in de toekomst zelfs een nieuwe functie, waarbij een externe professional de coördinatie van de zorg tijdelijk overneemt. Welke van die rollen voer je vandaag al uit? Welke competenties heb je nodig om je verder te ontwikkelen? Je ontdekt het in deze module.

waarOm deze module volgen?

De module is verrijkend voor pas-afgestudeerden en werkenden uit zorg- en/of welzijnsector die de zorg-, coaching-, coördinatie- en/of casemanagementrol opnemen of in de toekomst zullen opnemen. De module focust op de eerste lijn, maar de competenties vormen ook een meerwaarde in andere sectoren van zorg en welzijn.

Wanneer?

AJ 2021-2022 - Semester 1 (tweewekelijks)

De module vindt grotendeels online plaats, met een online introductie, online zelfstudie, online intervisie, online feedback op opdrachten, en online evaluatie.  Daarnaast zijn er een tweetal fysieke, goedgevulde lesdagen. Zo kan je de module optimaal combineren met je werk. Het exacte programma volgt nog.

waar?

Campus Gasthuisberg Leuven & Campus LiZa Genk

meer info?

sam.pless [at] ucll.be

Gezondheids- en welzijnsbevorderende preventie

iets voor jou?

Ben je pas-afgestudeerd en/of al werkende in de zorg- en/of welzijnsector en wil je je verdiepen in preventie met het oog op de bevordering van gezondheid en welzijn op individueel en groepsniveau?  Dan is deze module iets voor jou!

wat leer je?

Je leert methoden en technieken voor het effectief opzetten van gezondheids- en welzijnsbevorderende initiatieven op individueel en groepsniveau. Gezondheid en gedrag worden als basis genomen voor de ontwikkeling van preventieve initiatieven. Vervolgens leer je via 'intervention mapping' zelf initiatieven ontwikkelen, gebaseerd op theorie en wetenschappelijke bevindingen. Verschillende nationale en internationale preventie-initiatieven komen als illustraties aan bod tijdens de lessen.

waarom deze module volgen?

De module is verrijkend voor pasafgestudeerden en werkenden uit zorg en welzijn die zich willen verdiepen in de 'preventie-mindset' én willen leren hoe preventie-initiatieven te bedenken, implementeren en evalueren op basis van wetenschappelijke bevindingen. De module focust op de eerste lijn, maar de competenties vormen ook een meerwaarde in andere sectoren van zorg en welzijn.

wanneer?

AJ 2021-2022 - Semester 2 (tweewekelijks)

De module combineert online en fysiek onderwijs. Het exacte programma volgt nog.

waar?

Campus Gasthuisberg Leuven & Campus LiZa Genk

meer info?

sam.pless [at] ucll.be

Eerstelijnszorg: state of the art & innovation

iets voor jou?

Ben je pas-afgestudeerd en/of al werkende in de zorg- en/of welzijnsector en wil je op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen in de hervorming van de eerste lijn evenals van innovaties die de eerste lijn op korte tot middellange termijn zullen transformeren?  Dan is deze module iets voor jou.

wat leer je?

Je wordt wegwijs gemaakt in de organisatie, bevoegdheden en structuur van de eerste lijn. Beleidsontwikkelingen en -opties op internationaal, federaal, regionaal en lokaal niveau worden onder de loep genomen. Je zal erover discuteren in het licht van de meest recente wetenschappelijke bevindingen en innovaties.

waarom deze module volgen?

De module is verrijkend voor pas-afgestudeerden en/of al werkenden uit zorg- en/of welzijnsector die zich willen verdiepen in de ontwikkelingen in de eerste lijn. De module focust op de eerste lijn, maar de competenties vormen ook een meerwaarde in andere sectoren van zorg en welzijn.

wanneer?

AJ 2021-2022 - Semester 2 (tweewekelijks)

waar?

De module zal volledig online doorgaan, op één 'inleefmoment' in een zorg- of welzijnsorganisatie na.

meer info?

sam.pless [at] ucll.be

Ken je buurt: Gebiedsanalyse en populatiemanagement

iets voor jou?

Ben je pas-afgestudeerd en/of werkende in de zorg- en/of welzijnsector en wil je  
(1) je verdiepen in het wat, hoe en waarom van gebiedsanalyse en populatiemanagement, en
(2) een eerste, begeleide praktijkervaring opdoen in het uitvoeren van een gebiedsanalyse en populatiemanagement? 
Dan is deze module iets voor jou!

wat leer je?

In deze module verdiep je je in de basics van gebiedsanalyse en populatiemanagement (wat, hoe en waarom). Je zet, onder begeleiding, de eerste stappen om zelf een gebiedsanalyse uit te voeren. Je leert de resultaten van die gebiedsanalyse vertalen naar maatregelen in het kader van populatiemanagement.

waarom deze module volgen?

De module is verrijkend voor pas-afgestudeerden en/of werkenden uit zorg- en welzijnsector die zich willen verdiepen in gebiedsanalyse en/of populatiemanagement. De module focust op de eerste lijn, maar de competenties vormen ook een meerwaarde in andere sectoren van zorg en welzijn.

wanneer?

AJ 2021-2022 - Semester 1 (tweewekelijks)

De module combineert wellicht online en fysiek onderwijs. Het exacte programma volgt nog.

waar?

Campus Gasthuisberg Leuven en Campus LiZa Genk

meer info?

sam.pless [at] ucll.be

Psychopathologie

iets voor jou?

Je hebt een bachelordiploma of masterdiploma in de gezondheidszorg of sociaal-agogische studiegebied. In deze module wordt er kennis aangeboden in een interdisciplinaire context. Je hoeft over geen werkervaring te beschikken om deze module te volgen. 

wat leer je?

Bespreking van de psyschiatrische stoornissen, met aandacht voor de klinische diagnostiek en psycho-educatie.

waarOM deze module volgen?

Deze module is vooral 'verdiepend' bedoeld.

wanneer?

AJ 2021-2022 - Semester 1 (tweewekelijks op dinsdag)

waar?

Campus Gasthuisberg (+ hybride onderwijs)

meer info?

bart.loonbeek [at] ucll.be

Tumorspecifieke oncologie (vanaf 2022-2023)

iets voor jou?

Werk je als verpleegkundige in een oncologische setting en wens je kennis over specifieke kankaerzor te verdiepen, dan is deze module iets voor jou. 

wat leer je?

In deze module worden de belangrijkste hedendaagse behandelingen en supportieve zorg bij de meest voorkomende vormen van kanker verdiept. De specifieke supportieve zorg bij therapie- en ziektegerelateerde nevenwerkingen worden in theorie en via casuistiek verwerkt.

waarom deze module volgen?

Deze module is toegankelijk en interessant voor zowel gegradueerde verpleegkundigen als bachelorverpleegkundigen. Je dient op het moment dat je de opleiding aanvat, werkzaam te zijn in een setting waarin de meerderheid van de patiënten bestaat uit personen met een oncologische aandoening.

wanneer?

AJ 2022-2023 - Semester 1 (tweewekelijks)

waar?

Campus Gasthuisberg 

meer info?

pierino.verrando [at] ucll.be

Oncologische behandelingen

iets voor jou?

Werk je als verpleegkundige in een oncologische setting en voel je de noodzaak om je zorg te verdiepen, voor kankerpatiënten die chemotherapie, immunotherapie of een doelgerichte behandeling krijgen, dan is deze module iets voor jou. 

wat leer je?

In deze module ligt de focus op de zorg voor patiënten tijdens een systemische en gerichte oncologische therapie. Ook de basisaspecten van de meest gebruikte oncologische behandelingen worden verdiept. Je leert veilig te werken bij de toediening van systemische therapie en volgt een expert opleiding in katheterzorg.

waarom deze module volgen?

Deze module is toegankelijk en interessant voor zowel gegradueerde verpleegkundigen als bachelorverpleegkundigen. Je dient op het moment, als je de opleiding aanvat, wel werkzaam te zijn in een setting waarin de meerderheid van de patiënten bestaat uit personen met een oncologische aandoening.

wanneer?

AJ 2021-2022 - Semester 1 (tweewekelijks)

waar?

Campus Gasthuisberg 

meer info?

pierino.verrando [at] ucll.be

Ethiek: inleiding en basisbegrippen

iets voor jou?

Ben je een zorg- of hulpverlener op bachelorniveau en met voldoende ervaring in de zorgsector en heb je een bijzondere interesse in ethiek en grote motivatie om binnen je organisatie een aanspreekpunt en trekker te worden op het vlak van ethiek?  Dan ben je in deze module aan het juiste adres.

wat leer je?

We vergroten jouw ethische kennis. Dit gebeurt door het bestuderen van ethische theorie en ethische basisbegrippen. Het vergroten van ethische kennis ondersteunt hulpverleners bij hun ontwikkeling van ethische taalvaardigheid en zelfbewustzijn (Young, & Rushton, 2016; Monteverde, 2014; Rushton, 2016; Defilippis et al. 2019).

waarOM deze module volgen?

Inzichten vanuit ethische theorie helpen om ‘anders’ kijken naar zorgsituaties en nieuwe perspectieven te ontdekken om met de ethische complexiteit in de dagelijkse zorgpraktijk om te gaan.

wanneer?

AJ 2021-2022 - Semester 1 (tweewekelijks)

waar?

Campus LiZa Genk

meer info?

joke.lemiengre [at] ucll.be

Ethische besluitvorming en zorgklimaat

iets voor jou?

Ben je een zorg- of hulpverlener op bachelorniveau en met voldoende ervaring in de zorgsector en heb je een bijzondere interesse in ethiek en grote motivatie om binnen je organisatie een aanspreekpunt en trekker te worden op het vlak van ethiek?  Dan ben je in deze module aan het juiste adres.

wat leer je?

Ethische reflectie is een belangrijke vaardigheid in het kader van ethische competentie. Ethische reflectie gaat over het als een toeschouwer terugkijken naar wat in een moeilijke situatie is gebeurd; je kijkt vanuit een soort afstand. Casuïstiek vormt een belangrijk onderdeel van ethische reflectie in de zorg. Vele lokale commissies voor ethiek krijgen de vraag een advies te geven over een bepaalde casus en vaak leiden deze casusbesprekingen tot het herdenken van lopende processen in de zorg. Je wordt dan ook aangemoedigd om naast het analyseren in de diepte (het confronteren met een mensvisie en uitdiepen van de verschillende dimensies van de casus) ook het grotere geheel (meso- en macroniveau) van de problematiek te beschouwen.

waarOM deze module volgen?

Inzichten vanuit ethische theorie helpen om ‘anders’ kijken naar zorgsituaties en nieuwe perspectieven te ontdekken om met de ethische complexiteit in de dagelijkse zorgpraktijk om te gaan.

wanneer?

AJ 2021-2022 - Semester 2 (tweewekelijks)

waar?

Campus LiZa Genk

meer info?

joke.lemiengre [at] ucll.be

 

Palliatieve zorg: van expertise naar integratie

iets voor jou?

Zorgen voor palliatieve patiënten is mensen nabij zijn in een zeer intieme en kwetsbare periode aan het einde van het leven. Het betekent omgaan met lichamelijke ongemakken van patiënten, met intense gevoelens, met naasten en met existentiële vragen. Het betekent ook voelen wat de impact hiervan is op jezelf en wie je bent als zorgverlener in palliatieve zorg. Deze module beoogt enerzijds het bevorderen van je kennis, vaardigheden en attitude in palliatieve zorg en nodigt anderzijds uit om dit vanuit een persoonsgerichte aanpak meer diepgang te geven. 

wat leer je?

Thema’s die in deze module onder andere aan bod komen, zijn: de ethische en deontologische benadering van de palliatieve zorg en beslissingen rond het levenseinde, vroegtijdige zorgplanning, spiritualiteit, symptoomcontrole, contextuele hulpverlening, zorg voor de zorgende, communicatie, zorg voor de mantelzorger, zorgcontinuïteit en diversiteit, palliatieve zorg voor (niet-) oncologische patiënten.  Deze inhouden zullen aangeboden worden aan de hand van diverse werkvormen waarbij casuïstiek, wetenschappelijke onderbouwing, reflectie, integratie en het leren van elkaar centraal staan. Hierbij kan de cursist de leerruimte invullen met die thema’s die betekenisvol zijn voor de eigen werksetting.

waarOM deze module volgen?

Na het volgen van deze module kan je de verworven kennis inzake palliatieve zorg inzetten in het brede werkveld van de gezondheidszorg: dit zowel op een reguliere ziekenhuisafdeling en in residentiële instellingen als in specialistische palliatieve settings zoals een palliatieve afdeling, palliatief dagcentrum, palliatieve thuiszorg en palliatieve support teams in de ziekenhuizen en de woon- en zorgcentra.

wanneer?

AJ 2021-2022 - Semester 2 (tweewekelijks)

Deze module bevat 6,5 lesdagen die plaatsvinden tussen februari en juni.

waar?

Campus Gasthuisberg 

meer info?

pierino.verrando [at] ucll.be

Persoon met acuut hartfalen

iets voor jou?

Hartfalen is een chronische, progressieve ziekte, die meer dan 200.000 Belgen treft. Elk jaar worden 15.000 nieuwe diagnoses gesteld. Dit zijn bijna 40 diagnoses per dag. 
Beschik je over een diploma van bachelor of master of een hiermee gelijkgesteld diploma in de gezondheidszorg of medische beeldvorming?  En wil je je verdiepen in hartfalen, dan is deze module  iets voor jou?   

wat leer je?

In deze module verdiep je je in de pathofysiologie van hartfalen; diagnostiek van acuut hartfalen en behandeling van acuut hartfalen. Theorie wordt afgewisseld met casuïstiek.

waarOM deze module volgen?

Deze module is verrijkend voor de professional die in hun beroepspraktijk in aanraking kan komen met personen met hartfalen. Voorkennis van de werking van het hart is dus wel noodzakelijk.

wanneer?

AJ 2021-2022 - Semester 1

Waarschijnlijk wekelijks.  Het exacte programma volgt nog.

waar?

meer info?

jan.vercammen [at] zol.be

NIEUW!!! Module diabeteszorg

module ‘diabeteszorg’

De module diabeteszorg (5 studiepunten) is onderdeel van het postgraduaat diabeteseducator (20 studiepunten) en geeft je meer inzicht in de pathologie, mogelijke behandelingen, mogelijke verwikkelingen, en voedingsaspecten die komen kijken bij diabetes.

 

doelgroep

De module staat open voor verpleegkundigen die houder zijn van het diploma bachelor of gegradueerde in de verpleegkunde.
 

topics

1° biomedische wetenschappen:

• Fysiologie, pathologie en erfelijkheid
• Voedingsadviezen voor diabetici
• Orale antidiabetica en interacties
• Insulinetherapie
• Zelfcontrole
• Acute en chronische complicaties
• Follow-up en onderzoeken
 

2° verpleegkundige en psychosociale wetenschappen:

• Begeleiding van chronisch zieken
• Therapeutische patiënteneducatie
• Werken in een diabetesteam
• Diabetes en maatschappij
• Wetgeving en beroepsethiek inzake diabeteszorg
 

praktisch

De opleiding bestaat uit 40-45 lesuren, telkens op vrijdag, verspreid van 1 oktober tot 25 maart. Deze lessen zijn een geselecteerd pakket uit het postgraduaat diabeteseducator. Exacte lesdagen worden nog gecommuniceerd.
Examen midden juni. Verpleegkundigen die deze module succesvol afronden, krijgen een creditbewijs van de gevolgde module (5 studiepunten).
 
Deze module kan gecombineerd worden met andere modules tot een postgraduaat advanced healthcare
 

meer info en inschrijven

Kostprijs = 400 euro
  
Locatie = Campus LiZa, Schiepse bos 5, 3600 Genk 
 
Contact =
Katherine.nelissen [at] ucll.be ((link sends e-mail))
Nancy.motmans [at] ucll.be ((link sends e-mail))

 

Schriftelijke annulering is mogelijk uiterlijk twee weken vóór aanvangsdatum. Een administratieve kost van zal aangerekend worden. Bij een latere annulering blijft de deelnameprijs integraal verschuldigd. Vervanging van de deelnemer is mogelijk mits voorafgaande schriftelijke verwittiging. 
De organisatie behoudt zich het voorrecht de opleiding te annuleren bij onvoldoende inschrijvingen.