Sterke zorg in elke school

Je krijgt een antwoord op alle zorg- en begeleidingsvragen inzake basis- en onderwijsbehoeften van kinderen en jongeren. De opleiding biedt een apart aanbod op maat van het kleuter-, lager en secundair onderwijs

Je ontdekt hoe je de zorg in de school kan optimaliseren: van een basiszorg voor iedereen tot een uitbreiding van zorg voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 

  • Als leerkracht kan je onmiddellijk doorstromen naar deze verdiepende banabaopleiding, of na eerst enkele jaren werkervaring te hebben opgedaan. 
  • Ook als logopedist, ergotherapeut, sociaal werker, verpleegkundige of vanuit een ander bachelordiploma met een begeleidende rol, kan je de opleiding aanvatten. 
  • Zonder lerarendiploma volg je bijkomend het opleidingsonderdeel klasdidactiek én kan je via een verkort traject na deze banaba je lerarendiploma bijkomend  behalen.  Meer info over deze mogelijkheid in Limburg vind je hier.

Wat leer je?

Je verdiept jouw leerkrachtvaardigheden en leert hoe je  een ondersteunende rol kan opnemen voor leerlingen, leerkrachten en je team.

  • Hoe sta je als leraar sterker in de klas? 
  • Op welke manier zorg je voor deskundige begeleiding van kinderen en jongeren op individueel-, klas- én schoolniveau?
  • Hoe coach je collega's daarbij?
  • Hoe kan je een duurzame vernieuwing op vlak van zorg binnenbrengen en vormgeven op school? 

Studieprogramma

Je kan de banaba volgen gedurende een éénjarig voltijds of twee- à driejarig deeltijds traject.  Om deze banaba te kunnen starten, heb je een bachelor- of masterdiploma nodig of werk je in het onderwijs.  

  • In de voltijdse opleiding heb je voornamelijk les op maandag en woensdag  (in het traject kleuter en secundair zijn er ook regelmatig avondsessies). 
  • In de deeltijdse opleiding vinden de lessen voornamelijk plaats op maandagavond en woensdagnamiddag/avond. Bij een start in september 2021 hebben de trajecten kleuter en secundair binnen de deeltijdse opleiding een spreiding van 3 jaar .

Praktijk en theorie komen in voortdurende wisselwerking aan bod.  Studenten die niet werkzaam zijn in het onderwijs, doen één dag (deeltijdse opleiding) of twee dagen (voltijdse opleiding) per week aan werkplekleren. 

Gemeenschappelijk traject: werken aan kerncompetenties (20 studiepunten)

Handelingsgericht werken

6

Handelingsgericht werken (HGW) is een systematische manier van werken die we je leren inzetten om de kwaliteit van brede basiszorg en de begeleiding van leerlingen te verbeteren. Je leert aan de hand van principes en screeningsinstrumenten onderwijsbehoeften ontdekken in je eigen (klas/school)onderwijspraktijk en je klaswerking hierop af te stemmen.  

Beelden

6

Je maakt kennis met een aantal specifieke problematieken zoals dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, ASS, IQ, ontwikkelingsvoorsprong, …. Je leert signalen herkennen, maar je leert vooral rekening hiermee houden in je aanpak op klas-, school- en individueel niveau.

Met zorg, en over zorg, praten

4

We schetsen hoe je doelgericht en vanuit duale afstemming in gesprek kan gaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, en met ouders. Daarnaast ga je in op de aspecten van samenwerken met en coaching van een team van collega’s. We oefenen op concrete situaties, o.a. ook in het omgaan met weerstanden.

Veerkrachtig in de klas

4

We overlopen diverse facetten en concrete acties voor meer veerkracht. Van nieuwe autoriteit, geweldloos verzet, verbinding, hechting en klasmanagement tot zorgen voor jezelf, de ander en de relatie. 

Handelingsgericht werken

6

Beelden

6

Met zorg, en over zorg, praten

4

Veerkrachtig in de klas

4

Handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken (HGW) is een systematische manier van werken die we je leren inzetten om de kwaliteit van brede basiszorg en de begeleiding van leerlingen te verbeteren. Je leert aan de hand van principes en screeningsinstrumenten onderwijsbehoeften ontdekken in je eigen (klas/school)onderwijspraktijk en je klaswerking hierop af te stemmen.  

Beelden

Je maakt kennis met een aantal specifieke problematieken zoals dyslexie, dyscalculie, AD(H)D, ASS, IQ, ontwikkelingsvoorsprong, …. Je leert signalen herkennen, maar je leert vooral rekening hiermee houden in je aanpak op klas-, school- en individueel niveau.

Met zorg, en over zorg, praten

We schetsen hoe je doelgericht en vanuit duale afstemming in gesprek kan gaan met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, en met ouders. Daarnaast ga je in op de aspecten van samenwerken met en coaching van een team van collega’s. We oefenen op concrete situaties, o.a. ook in het omgaan met weerstanden.

Veerkrachtig in de klas

We overlopen diverse facetten en concrete acties voor meer veerkracht. Van nieuwe autoriteit, geweldloos verzet, verbinding, hechting en klasmanagement tot zorgen voor jezelf, de ander en de relatie. 

Keuzetraject: toepassing en specialisatie 
(20 studiepunten) 

Optie 1: Kleuteronderwijs

20

1. Kansrijk onderwijs 1 (6)
We kijken naar de ontwikkeling van de elementaire lees- en spellingshandelingen. Hoe kunnen we ontluikende geletterdheid stimuleren in de hoeken? Wat is de kracht van preteaching en hardopdenkend voorlezen. Daarnaast verkennen we rekenspelen en puzzelen in de rekenhoeken en leren we strategieën van rekentrappers toepassen in de kleuterklas.

2. Kansrijk onderwijs 2 (4)
Je verwerft inzicht in socio-emotionele problemen bij kleuters, en leert werken aan welbevinden door relaties te optimaliseren tussen leerkracht en kleuter, met ouders en tussen kleuters. We verkennen diverse mogelijkheden die er in kleuterklassen zijn om zowel preventieve als remediërende te werken.

3. Handelingsgericht werken op individueel niveau 1 (4)
Vanuit de zorgvraag van de klasleerkracht leer je kleuters met ondersteunings- en leerbehoeften grondiger observeren en hun mogelijkheden doelgericht onderzoeken. Je komt tot een goede beeldvorming in de breedte (alle aspecten van het functioneren van kind) en in de diepte (ervaringsreconstructie). Daarnaast bekijken we ook welke informatie we halen uit testen (oa. Koala-screening) en uit het gesprek met ouders over hun beeld op het kind en hun zorg of geloof in hun mogelijkheden van het kind. 

4. Handelingsgericht werken op individueel niveau 2 (6)
Je krijgt verdiepend inzicht in de betekenis van zelfsturing in zorg, zowel op klasniveau als op kindniveau. 
We bouwen voort op van de mogelijkheden die reeds aanwezig zijn in de klas en zoeken naar optimalisering in functie van zorgvragen van de leerkracht en/of geobserveerde noden van de kleuters. Specifieke problemen met zelfsturing en executieve functies worden verkend aan het hand van casussen. We oefenen vooral op doelgerichte spelbegeleiding bij kinderen voor wie spelen en ontwikkelen nog niet optimaal verloopt. 

Optie 2:
Lager onderwijs

20

1. Kansrijk onderwijs 1 (6)
We leren de elementaire lees- en spellingshandeling te versterken, leerprincipes toe te passen. De lees- en spellingproblemen te voorkomen, te behandelen of te compenseren door een goede didactiek toe te passen. We verkennen de strategieën en didactiek van Rekentrappers, integreren maaltafels en rekenverhalen afgestemd op de noden van leerlingen.

2. Kansrijk onderwijs 2 (4)
Je krijgt inzicht in een compensatorische aanpak  voor spelling, begrijpend lezen te versterken. Leesmateriaal voor moeilijke lezers verken je. Je leert rekenvaardigheden versterken zoals breuken, kommagetallen en meten en metend rekenen. Je kan omgaan met sterke rekenaars en je kan gericht differentiëren voor rekenen. 

3. Handelingsgericht werken op individueel niveau 1 (4)
Via casussen bestudeer je problemen met lezen, schrijven en rekenen. Je leert lees- en spellingfouten, rekenfouten te analyseren, interpreteren, remediëren, compenseren. Je leert een brede beeldvorming te maken van een kind in zijn context. 

4. Handelingsgericht werken op individueel niveau 2 (6)
Casuïstiek leer je planmatig te handelen op kind- klas- en schoolniveau voor leerlingen met specifieke voor taal- en rekenproblemen. Je leert executieve functies te versterken en zelfsturing in te zetten, welbevinden en betrokkenheid te verhogen. 

Optie 3:
Secundair onderwijs

20

1. Kansrijk onderwijs 1 (6)
We bestuderen de mechanismen van kansarmoede en uitsluiting vanuit verschillende brillen en concrete verhalen/getuigenissen. Je verkent een concrete context (in welzijn/jeugd/…) en onderzoekt wat je hieruit kan meenemen naar de schoolcontext / klascontext. Tevens ga je in gesprek met een jongere in een moeilijke thuissituatie. We gaan dieper in op de rol van de leerkracht en de leerlingbegeleiding / ondersteuner en de meerwaarde van samenwerking (Brede School). 
Daarnaast kijken we naar de mogelijke oorzaken van motivatieproblemen en interventies bij een falende studiemotivatie en faalangst.

2. Kansrijk onderwijs 2 (4)
Aan bod komen maatschappelijke kwetsbaarheid, omgaan met macht en gezag, attributie van probleemgedrag, vergroten van basisveiligheid, herstelgericht overleg …

3. Handelingsgericht werken op individueel niveau 1 (4)
Je leert over preventie en interventie bij drugs en middelenmisbruik, en pesten op kind-, klas- en schoolniveau.

4. Handelingsgericht werken op individueel niveau 2 (6)
We gaan in op zorg bij borderline persoonlijkheidsstoornissen, depressies en suïcidaliteit, posttraumatische stressstoornissen, automutilatie, voedings- en eetproblemen, psychoses en schizofrenie …

Optie 1: Kleuteronderwijs

20

Optie 2:
Lager onderwijs

20

Optie 3:
Secundair onderwijs

20

Optie 1: Kleuteronderwijs

1. Kansrijk onderwijs 1 (6)
We kijken naar de ontwikkeling van de elementaire lees- en spellingshandelingen. Hoe kunnen we ontluikende geletterdheid stimuleren in de hoeken? Wat is de kracht van preteaching en hardopdenkend voorlezen. Daarnaast verkennen we rekenspelen en puzzelen in de rekenhoeken en leren we strategieën van rekentrappers toepassen in de kleuterklas.

2. Kansrijk onderwijs 2 (4)
Je verwerft inzicht in socio-emotionele problemen bij kleuters, en leert werken aan welbevinden door relaties te optimaliseren tussen leerkracht en kleuter, met ouders en tussen kleuters. We verkennen diverse mogelijkheden die er in kleuterklassen zijn om zowel preventieve als remediërende te werken.

3. Handelingsgericht werken op individueel niveau 1 (4)
Vanuit de zorgvraag van de klasleerkracht leer je kleuters met ondersteunings- en leerbehoeften grondiger observeren en hun mogelijkheden doelgericht onderzoeken. Je komt tot een goede beeldvorming in de breedte (alle aspecten van het functioneren van kind) en in de diepte (ervaringsreconstructie). Daarnaast bekijken we ook welke informatie we halen uit testen (oa. Koala-screening) en uit het gesprek met ouders over hun beeld op het kind en hun zorg of geloof in hun mogelijkheden van het kind. 

4. Handelingsgericht werken op individueel niveau 2 (6)
Je krijgt verdiepend inzicht in de betekenis van zelfsturing in zorg, zowel op klasniveau als op kindniveau. 
We bouwen voort op van de mogelijkheden die reeds aanwezig zijn in de klas en zoeken naar optimalisering in functie van zorgvragen van de leerkracht en/of geobserveerde noden van de kleuters. Specifieke problemen met zelfsturing en executieve functies worden verkend aan het hand van casussen. We oefenen vooral op doelgerichte spelbegeleiding bij kinderen voor wie spelen en ontwikkelen nog niet optimaal verloopt. 

Optie 2:
Lager onderwijs

1. Kansrijk onderwijs 1 (6)
We leren de elementaire lees- en spellingshandeling te versterken, leerprincipes toe te passen. De lees- en spellingproblemen te voorkomen, te behandelen of te compenseren door een goede didactiek toe te passen. We verkennen de strategieën en didactiek van Rekentrappers, integreren maaltafels en rekenverhalen afgestemd op de noden van leerlingen.

2. Kansrijk onderwijs 2 (4)
Je krijgt inzicht in een compensatorische aanpak  voor spelling, begrijpend lezen te versterken. Leesmateriaal voor moeilijke lezers verken je. Je leert rekenvaardigheden versterken zoals breuken, kommagetallen en meten en metend rekenen. Je kan omgaan met sterke rekenaars en je kan gericht differentiëren voor rekenen. 

3. Handelingsgericht werken op individueel niveau 1 (4)
Via casussen bestudeer je problemen met lezen, schrijven en rekenen. Je leert lees- en spellingfouten, rekenfouten te analyseren, interpreteren, remediëren, compenseren. Je leert een brede beeldvorming te maken van een kind in zijn context. 

4. Handelingsgericht werken op individueel niveau 2 (6)
Casuïstiek leer je planmatig te handelen op kind- klas- en schoolniveau voor leerlingen met specifieke voor taal- en rekenproblemen. Je leert executieve functies te versterken en zelfsturing in te zetten, welbevinden en betrokkenheid te verhogen. 

Optie 3:
Secundair onderwijs

1. Kansrijk onderwijs 1 (6)
We bestuderen de mechanismen van kansarmoede en uitsluiting vanuit verschillende brillen en concrete verhalen/getuigenissen. Je verkent een concrete context (in welzijn/jeugd/…) en onderzoekt wat je hieruit kan meenemen naar de schoolcontext / klascontext. Tevens ga je in gesprek met een jongere in een moeilijke thuissituatie. We gaan dieper in op de rol van de leerkracht en de leerlingbegeleiding / ondersteuner en de meerwaarde van samenwerking (Brede School). 
Daarnaast kijken we naar de mogelijke oorzaken van motivatieproblemen en interventies bij een falende studiemotivatie en faalangst.

2. Kansrijk onderwijs 2 (4)
Aan bod komen maatschappelijke kwetsbaarheid, omgaan met macht en gezag, attributie van probleemgedrag, vergroten van basisveiligheid, herstelgericht overleg …

3. Handelingsgericht werken op individueel niveau 1 (4)
Je leert over preventie en interventie bij drugs en middelenmisbruik, en pesten op kind-, klas- en schoolniveau.

4. Handelingsgericht werken op individueel niveau 2 (6)
We gaan in op zorg bij borderline persoonlijkheidsstoornissen, depressies en suïcidaliteit, posttraumatische stressstoornissen, automutilatie, voedings- en eetproblemen, psychoses en schizofrenie …

Praktijk, reflectie, onderzoek: werken aan eigen professionalisering (20 studiepunten)

Reflectie en onderzoek 1 + 2

8

Reflectie op je eigen leren doen we aan de hand van gesprekken met medestudenten en leerverslagen. Enkele kaders die we hierbij gebruiken zijn: de reflectiecyclus van Korthagen, het ui-model van Bateson, kernkwaliteiten / kernkwadranten van Offman, flow en niet-flow … 
Naast reflectie op je eigen professionele handelen en zijn, onderzoeken we ook het groeipad professionele zorg.

Geïntegreerde praktijkopdracht op schoolniveau

6

Je leert kijken naar wat zorg op jouw school betekent, wat sterk is en waar nog kansen liggen om te optimaliseren. Vanuit een cyclisch proces van handelingsgericht werken kom je tot een plan met doelen en strategieën om samen met je team te werken aan gedeelde zorg. 

Geïntegreerde praktijkopdracht op individueel niveau

6

Je kiest een leerling met meervoudige leernoden en werkt een zorgtraject uit, afgestemd op zijn of haar specifieke onderwijsbehoeften en op de mogelijkheden in de klas.

Reflectie en onderzoek 1 + 2

8

Geïntegreerde praktijkopdracht op schoolniveau

6

Geïntegreerde praktijkopdracht op individueel niveau

6

Reflectie en onderzoek 1 + 2

Reflectie op je eigen leren doen we aan de hand van gesprekken met medestudenten en leerverslagen. Enkele kaders die we hierbij gebruiken zijn: de reflectiecyclus van Korthagen, het ui-model van Bateson, kernkwaliteiten / kernkwadranten van Offman, flow en niet-flow … 
Naast reflectie op je eigen professionele handelen en zijn, onderzoeken we ook het groeipad professionele zorg.

Geïntegreerde praktijkopdracht op schoolniveau

Je leert kijken naar wat zorg op jouw school betekent, wat sterk is en waar nog kansen liggen om te optimaliseren. Vanuit een cyclisch proces van handelingsgericht werken kom je tot een plan met doelen en strategieën om samen met je team te werken aan gedeelde zorg. 

Geïntegreerde praktijkopdracht op individueel niveau

Je kiest een leerling met meervoudige leernoden en werkt een zorgtraject uit, afgestemd op zijn of haar specifieke onderwijsbehoeften en op de mogelijkheden in de klas.

Didactische competenties voor niet-leraren
(6 studiepunten)

Klasdidactiek en klasmanagement

6

We gaan stap voor stap op weg naar didactisch vaardig zijn in de klas: lesvoorbereidingen, klasmanagement, didactische werkvormen, een krachtige leeromgeving, welbevinden en betrokkenheid, differentiatie … Hierbij zal je intensief samenwerken met medestudenten.

Klasdidactiek en klasmanagement

6

Meer info over combinatiemogelijkheden vind je hier.

Trainen hoe principes van nieuwe autoriteit toegepast kunnen worden in de praktijk door bijvoorbeeld het zwaartepunt naar de volwassene te verleggen, gedrag leren lezen in functie van betekenis, beseffen dat gedrag een taal is en verder leren kijken dan het individu, net dat is de kracht van deze opleiding.

Tinne Schellekens,
PhD onderzoeker en psychotherapeut

Campus Diepenbeek

Zorgverbreding en remediërend leren, iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype
Eerstvolgende infodag

Kwaliteitszorg

Hogeschool UCLL staat bekend om de kwaliteit van haar opleidingen. We willen er zeker van zijn dat onze studenten de beste kansen hebben op de arbeidsmarkt.
Meer informatie over onze Kwaliteitszorg

Download de kwaliteitsfiche van deze opleiding: