Heb je een bachelor- of masterdiploma? Dan kan je via een verkort traject in dagonderwijs in Diepenbeek leraar Lager Onderwijs worden in 2 jaar

Je bent vrijgesteld voor alle opleidingsonderdelen van het eerste jaar (mogelijk met uitzondering van "RZL: levensbeschouwelijke vorming", 3 studiepunten) dankzij je eerder behaald bachelor- of masterdiploma.

Ik behaalde eerder een bachelordiploma orthopedagogie. Ik besliste om voor een extra diploma leraar Lager Onderwijs te gaan. “Het is nu of nooit”, dacht ik. Vanaf mijn eerste stageweek wist ik heel zeker dat ik de juiste keuze had gemaakt.
Kato Ryckx

Kato Ryckx
Studente verkort traject Lager Onderwijs

Studieprogramma jaar 1

(2de jaar bachelor lager onderwijs)

SEMESTER 1

Taal: schrijven

3

Je wordt een taalcompetente leraar op het vlak van schrijven. Aan bod komen correct spellen, een variatie aan teksten schrijven (bv. brieven aan ouders of collega's, leerverslagen, een projectaanvraag, een paper), schriftelijk heldere vragen en opdrachten formuleren en schriftelijk kwaliteitsvolle feedback geven. 

Enseigner le français à l’école primaire

3

Belangrijk in het lager onderwijs zijn schriftelijke en vooral mondelinge vaardigheden in het Frans. Dus je leert vanuit authentieke communicatieve situaties, gepaste werkvormen en taaltaken mondelinge interactie in het Frans aangaan, bevorderen, onderwijzen en evalueren. 

Wiskunde: getallenkennis en hoofdrekenen

6

Kinderen leren werken met natuurlijke getallen, breuken, decimale getallen, haakjes, ... Daarbij ontwikkel je activiteiten en didactisch materiaal voor een gericht leerproces en een rijke leeromgeving.

Wereldoriëntatie: thematisch werken

3

Je werkt vanuit verschillende perspectieven een WO-thema uit aan de hand van de visie en didactiek van WO en de actualiteit. We bespreken verschillende kennisdossiers: niet-levende natuur en techniek (aggregatietoestanden, geluid, licht, magnetisme, elektriciteit, energie, krachten, overbrengingen, constructies, biochemie), ecosystemen, landschappen en geografische streken, de belangrijkste evoluties op politiek, sociaaleconomisch, religieus en cultureel vlak van Oudste Tijden tot Nieuwe Tijd.

SEMESTER 2

Wereldleraarschap: omgevingsonderwijs

7

Leerlingen komen tot inzichten in de directe omgeving vanuit exploratie buiten de klasmuren. Doorheen samenwerking, overleg en dialoog met medestudenten en andere partners gaan we dieper in op kennis van de eigen omgeving, sociale vaardigheden, interculturele competenties, omgaan met diversiteit, werken aan differentiatie, kritisch omgaan met de realiteit, multiperspectiviteit, ...

Taal: luisteren, spreken en taalbeschouwing

3

Je leert via mondelinge interactie (gesprekken voeren, verslag uitbrengen, mondelinge opdrachten geven, uiteenzettingen geven …) een krachtige (taal)leeromgeving creëren. Je denkt ook zelf na over taalgebruik (zinnen en woorden) en over het taalsysteem.

Wiskunde: metend rekenen en probleemoplossend denken

3

Je krijgt inzicht in referentiematen zoals lengte, oppervlakte, inhoud, volume, gewicht, tijdsduur, tijdstip,... en maakt verantwoorde didactische keuzes met betrekking tot leerlingen leren metend rekenen en probleemoplossend, logisch leren redeneren.

Muzische vorming: de deeldomeinen

3

Je gaat zelf actief aan de slag met muzische werkvormen, beschouwing van kunstwerken en de (actuele) wereld van de kunsten. Daarbij ontdek je al doende mogelijkheden en beperkingen om muzische prikkeling te vertalen naar kinderen.

SEMESTER 1+2

Krachtige leeromgeving: zorg op klasniveau

7

Je leert een accuraat beeld verwerven van een (stage)klas, en ontwerpt zinvolle activiteiten en leertrajecten om ontwikkelingsnoden, welbevinden, betrokkenheid, competenties en prestaties van kinderen en de klas te ondersteunen.

Praktijk, reflectief en onderzoekend leren

16

Tijdens het eerste semester (in school 1) loop je stage in het 2de leerjaar of de 2de graad. Tijdens het tweede semester (in school 2) sta je in de 3de graad. Het doel is dat je groeit in je leerkracht zijn, in het leren van de stiel op basis van visies vanuit de opleiding en je eigen praktijkervaring. Jouw leerproces staat centraal en wordt zichtbaar door reflectie aan de hand van de vakdidactische en inhoudelijke kaders van de opleiding.

KEUZEMODULE SEMESTER 1+2

Je kiest 1 opleidingsonderdeel

Levensbeschouwing: rooms-katholieke godsdienst OF niet-confessionele zedenleer OF islamitische godsdienst OF filosofie

6

Levensbeschouwing: rooms-katholieke godsdienst I

Samen gaan we op zoek naar een eigentijdse visie op goed en zinvol godsdienstonderwijs. We verdiepen ons in het leerplan, we staan stil bij de ontwikkeling van godsbeelden, we hebben aandacht voor de Bijbel en de figuur van Jezus, het Paasgeloof, gebed, rituelen, feesten, ... In elke sessie leggen we de link naar de concrete levensvragen van kinderen en hoe we hen kunnen meenemen in de gezamenlijke, menselijke zoektocht naar zin en betekenis.

Levensbeschouwing: niet-confessionele zedenleer I

In dit opleidingsonderdeel werken we aan onderwerpen als diversiteit in de klas, waarden verhelderen, vrijzinnig humanisme en didactiek. We betrekken bij elke les ook de actualiteit.

Levensbeschouwing: islamitische godsdienst I

Je maakt kennis met de koranteksten relevant voor het lager onderwijs, het leven van de profeet Mohammed en de verhalen van belangrijke profeten. Je verdiept je in het leerplan islamitische godsdienst en je maakt kennis met lesmaterialen en didactische werkvormen om de vertaling te maken van de teksten/verhalen naar de leefwereld van de leerlingen. 

Levensbeschouwing: filosofie I

In dit opleidingsonderdeel verkennen en verdiepen we de Westerse filosofische traditie in relatie tot het begeleiden van kleuters en leerlingen in hun levensbeschouwelijke groei. Aan bod komen: wat is waarheid, ethiek en moraliteit, logica en argumentatie, zingeving & existentialisme, politieke een maatschappelijke filosofie, metafysica, en het Zijn van de dingen.

SEMESTER 1

Taal: schrijven

3

Enseigner le français à l’école primaire

3

Wiskunde: getallenkennis en hoofdrekenen

6

Wereldoriëntatie: thematisch werken

3

SEMESTER 2

Wereldleraarschap: omgevingsonderwijs

7

Taal: luisteren, spreken en taalbeschouwing

3

Wiskunde: metend rekenen en probleemoplossend denken

3

Muzische vorming: de deeldomeinen

3

SEMESTER 1+2

Krachtige leeromgeving: zorg op klasniveau

7

Praktijk, reflectief en onderzoekend leren

16

KEUZEMODULE SEMESTER 1+2

Levensbeschouwing: rooms-katholieke godsdienst OF niet-confessionele zedenleer OF islamitische godsdienst OF filosofie

6

SEMESTER 1

Taal: schrijven

Je wordt een taalcompetente leraar op het vlak van schrijven. Aan bod komen correct spellen, een variatie aan teksten schrijven (bv. brieven aan ouders of collega's, leerverslagen, een projectaanvraag, een paper), schriftelijk heldere vragen en opdrachten formuleren en schriftelijk kwaliteitsvolle feedback geven. 

Enseigner le français à l’école primaire

Belangrijk in het lager onderwijs zijn schriftelijke en vooral mondelinge vaardigheden in het Frans. Dus je leert vanuit authentieke communicatieve situaties, gepaste werkvormen en taaltaken mondelinge interactie in het Frans aangaan, bevorderen, onderwijzen en evalueren. 

Wiskunde: getallenkennis en hoofdrekenen

Kinderen leren werken met natuurlijke getallen, breuken, decimale getallen, haakjes, ... Daarbij ontwikkel je activiteiten en didactisch materiaal voor een gericht leerproces en een rijke leeromgeving.

Wereldoriëntatie: thematisch werken

Je werkt vanuit verschillende perspectieven een WO-thema uit aan de hand van de visie en didactiek van WO en de actualiteit. We bespreken verschillende kennisdossiers: niet-levende natuur en techniek (aggregatietoestanden, geluid, licht, magnetisme, elektriciteit, energie, krachten, overbrengingen, constructies, biochemie), ecosystemen, landschappen en geografische streken, de belangrijkste evoluties op politiek, sociaaleconomisch, religieus en cultureel vlak van Oudste Tijden tot Nieuwe Tijd.

SEMESTER 2

Wereldleraarschap: omgevingsonderwijs

Leerlingen komen tot inzichten in de directe omgeving vanuit exploratie buiten de klasmuren. Doorheen samenwerking, overleg en dialoog met medestudenten en andere partners gaan we dieper in op kennis van de eigen omgeving, sociale vaardigheden, interculturele competenties, omgaan met diversiteit, werken aan differentiatie, kritisch omgaan met de realiteit, multiperspectiviteit, ...

Taal: luisteren, spreken en taalbeschouwing

Je leert via mondelinge interactie (gesprekken voeren, verslag uitbrengen, mondelinge opdrachten geven, uiteenzettingen geven …) een krachtige (taal)leeromgeving creëren. Je denkt ook zelf na over taalgebruik (zinnen en woorden) en over het taalsysteem.

Wiskunde: metend rekenen en probleemoplossend denken

Je krijgt inzicht in referentiematen zoals lengte, oppervlakte, inhoud, volume, gewicht, tijdsduur, tijdstip,... en maakt verantwoorde didactische keuzes met betrekking tot leerlingen leren metend rekenen en probleemoplossend, logisch leren redeneren.

Muzische vorming: de deeldomeinen

Je gaat zelf actief aan de slag met muzische werkvormen, beschouwing van kunstwerken en de (actuele) wereld van de kunsten. Daarbij ontdek je al doende mogelijkheden en beperkingen om muzische prikkeling te vertalen naar kinderen.

SEMESTER 1+2

Krachtige leeromgeving: zorg op klasniveau

Je leert een accuraat beeld verwerven van een (stage)klas, en ontwerpt zinvolle activiteiten en leertrajecten om ontwikkelingsnoden, welbevinden, betrokkenheid, competenties en prestaties van kinderen en de klas te ondersteunen.

Praktijk, reflectief en onderzoekend leren

Tijdens het eerste semester (in school 1) loop je stage in het 2de leerjaar of de 2de graad. Tijdens het tweede semester (in school 2) sta je in de 3de graad. Het doel is dat je groeit in je leerkracht zijn, in het leren van de stiel op basis van visies vanuit de opleiding en je eigen praktijkervaring. Jouw leerproces staat centraal en wordt zichtbaar door reflectie aan de hand van de vakdidactische en inhoudelijke kaders van de opleiding.

KEUZEMODULE SEMESTER 1+2

Je kiest 1 opleidingsonderdeel

Levensbeschouwing: rooms-katholieke godsdienst OF niet-confessionele zedenleer OF islamitische godsdienst OF filosofie

Levensbeschouwing: rooms-katholieke godsdienst I

Samen gaan we op zoek naar een eigentijdse visie op goed en zinvol godsdienstonderwijs. We verdiepen ons in het leerplan, we staan stil bij de ontwikkeling van godsbeelden, we hebben aandacht voor de Bijbel en de figuur van Jezus, het Paasgeloof, gebed, rituelen, feesten, ... In elke sessie leggen we de link naar de concrete levensvragen van kinderen en hoe we hen kunnen meenemen in de gezamenlijke, menselijke zoektocht naar zin en betekenis.

Levensbeschouwing: niet-confessionele zedenleer I

In dit opleidingsonderdeel werken we aan onderwerpen als diversiteit in de klas, waarden verhelderen, vrijzinnig humanisme en didactiek. We betrekken bij elke les ook de actualiteit.

Levensbeschouwing: islamitische godsdienst I

Je maakt kennis met de koranteksten relevant voor het lager onderwijs, het leven van de profeet Mohammed en de verhalen van belangrijke profeten. Je verdiept je in het leerplan islamitische godsdienst en je maakt kennis met lesmaterialen en didactische werkvormen om de vertaling te maken van de teksten/verhalen naar de leefwereld van de leerlingen. 

Levensbeschouwing: filosofie I

In dit opleidingsonderdeel verkennen en verdiepen we de Westerse filosofische traditie in relatie tot het begeleiden van kleuters en leerlingen in hun levensbeschouwelijke groei. Aan bod komen: wat is waarheid, ethiek en moraliteit, logica en argumentatie, zingeving & existentialisme, politieke een maatschappelijke filosofie, metafysica, en het Zijn van de dingen.

Lagere school opleiding

Studieprogramma jaar 2

(3de jaar bachelor lager onderwijs)

SEMESTER 1

Taalbeleid

4

Wereldleraarschap

6

SEMESTER 1+2

Krachtige leeromgeving: zorg op kind-, klas- en schoolniveau

10

Praktijkonderzoek in leergemeenschap

10

Praktijk (met inbegrip van supervisie en intervisie)

24

Keuzemodule semester 1: levensbeschouwing

3

Keuzevak

3

SEMESTER 1

Taalbeleid

4

Wereldleraarschap

6

SEMESTER 1+2

Krachtige leeromgeving: zorg op kind-, klas- en schoolniveau

10

Praktijkonderzoek in leergemeenschap

10

Praktijk (met inbegrip van supervisie en intervisie)

24

Keuzemodule semester 1: levensbeschouwing

3

Keuzevak

3

Ik werkte een kleine tien jaar in de logistieke sector. Ik ging nog steeds met veel plezier werken, maar er ontbrak voldoening. Gedeeltelijk door het vaderschap besloot ik de lerarenopleiding te volgen. Het combineren van een bacheloropleiding met een job en/of gezin is zeker geen evidentie. Maar iedereen KAN alles wat hij/zij WIL, dankzij een flinke portie DURF en de goede ondersteuning van lectoren én de klasgroep.
kevin met familie

Kevin Delanaye
Oud-student verkort traject Lager Onderwijs

Interesse?
Ga met ons in gesprek!

Wendy Boes
Lector pedagogische wetenschappen & trajectcoach

wendy.boes@ucll.be

Sofie Van Der Borght
Lector wereldoriëntatie, studentencoach & trajectcoach

sofie.vanderborght@ucll.be