Lerarenopleiding Protestants-Evangelische Godsdienst Leuven | UCLL

De basis van het Protestants-Evangelisch Godsdienstonderwijs (PEGO) is de Bijbel. Bijgevolg gaat dit onderwijsvak in de eerste plaats over de Bijbel zelf: de ontstaansgeschiedenis, de historische en aardrijkskundige achtergronden, de belangrijkste verhalen en de exegese ervan. Maar we gaan verder dan goede bijbelkennis.

Je leert hoe je aansluiting vindt met de psychologische ontwikkeling, de leefwereld en de levensvragen van jongeren en je leert pedagogisch-didactisch aan de slag te gaan met wat de verhalen kunnen betekenen voor hun leven. Daarnaast verdiep je je in een brede waaier aan maatschappelijke thema’s, de uitgangspunten van interlevensbeschouwelijke dialoog en de ethische principes die aan de Bijbel kunnen worden ontleend.

Ga de uitdaging aan en wordt een enthousiaste en creatieve PEGO-leerkracht in het basis- of secundair onderwijs.

Je opent de ogen van leerlingen. Je vertelt verhalen, stelt vragen en laat kennismaken met het geloof en de interactie met andere geloofsovertuigingen. Op die manier draag je actief bij tot een samenleving waar mensen op een respectvolle manier met elkaar omgaan.

ds Eric Corthauts
Voorzitter Comité PEGO, de Erkende Instantie van de Protestants-Evangelische Godsdienst

Wat komt er in de opleiding aan bod?

Naast de algemene vorming bestudeer je de bijbels-theologische en didactische aspecten die je nodig hebt in de klas.

Opleidingsfase 1

Oriëntatie Oud Testament*

Dit vak bespreekt de plek van het Oude Testament in de christelijke theologie. Het biedt een overzicht aan van de verschillende disciplines van de oudtestamentische wetenschap en een aantal belangrijke elementen daaruit worden nader bekeken.

Dogmatiek*

In dit opleidingsonderdeel staat het christelijke belijden van de drie-enige God centraal. Afzonderlijke aandacht wordt besteed aan respectievelijk het wezen en het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hierbij worden verschillen theologische posities besproken.

Oriëntatie historische theologie*

Dit onderdeel biedt een overzicht van de belangrijkste kerkhistorische en theologische ontwikkelingen vanaf de vroege kerk tot op de dag van vandaag. Het doel is niet alleen dat je kennis hebt van deze ontwikkelingen, maar ook het belang en de actuele relevantie ervan ziet. De nadruk ligt op sleutelfiguren en cruciale ontwikkelingen in de theologiegeschiedenis.

Christelijke  ethiek & moraalfilosofie*

Dit opleidingsonderdeel wil jou een initieel inzicht aanreiken in verschillende ethische tradities, en enkele unieke karakteristieken van christelijke ethiek naar voren brengen. Je maakt kennis met de basisstromingen van de moraalfilosofie en vier modellen van ethisch redeneren. Er wordt een theologische basis gelegd voor een christelijke ethiek en je maakt kennis met enkele actuele ethische debatten.

Vakdidactiek**

Deze cursus biedt een kennismaking met en verdieping in de vakdidactische bekwaamheden die nodig zijn voor het ambt van leerkracht Protestants-Evangelische Godsdienst (PEGO) vanuit een internationaal, denominatie-overstijgend protestants-evangelisch perspectief. Te midden van de paradigmatische discussie met betrekking tot de levensbeschouwelijke vakken in het algemeen wordt het statuut van het vak PEGO besproken. Je maakt kennis met de leerplannen PEGO (incl. de interlevensbeschouwelijke competenties) en leert je voor te bereiden op de onderwijspraktijk in overeenstemming met kaders vanuit de vakdidactiek.

Stage**

Je maakt kennis met de praktijk en geeft les aan je medestudenten (micro-teaching). Je krijgt de kans om te observeren, te assisteren en zelf een aantal lessen te geven in een stageschool. Geleidelijk aan krijg je meer verantwoordelijkheid. Je krijgt hierbij veel ondersteuning en begeleiding.
- Schaduwstage: eind oktober
- Micro-teaching: december en maart
- Actieve stage: mei

Oriëntatie Oud Testament*

Dit vak bespreekt de plek van het Oude Testament in de christelijke theologie. Het biedt een overzicht aan van de verschillende disciplines van de oudtestamentische wetenschap en een aantal belangrijke elementen daaruit worden nader bekeken.

Dogmatiek*

In dit opleidingsonderdeel staat het christelijke belijden van de drie-enige God centraal. Afzonderlijke aandacht wordt besteed aan respectievelijk het wezen en het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hierbij worden verschillen theologische posities besproken.

Oriëntatie historische theologie*

Dit onderdeel biedt een overzicht van de belangrijkste kerkhistorische en theologische ontwikkelingen vanaf de vroege kerk tot op de dag van vandaag. Het doel is niet alleen dat je kennis hebt van deze ontwikkelingen, maar ook het belang en de actuele relevantie ervan ziet. De nadruk ligt op sleutelfiguren en cruciale ontwikkelingen in de theologiegeschiedenis.

Christelijke  ethiek & moraalfilosofie*

Dit opleidingsonderdeel wil jou een initieel inzicht aanreiken in verschillende ethische tradities, en enkele unieke karakteristieken van christelijke ethiek naar voren brengen. Je maakt kennis met de basisstromingen van de moraalfilosofie en vier modellen van ethisch redeneren. Er wordt een theologische basis gelegd voor een christelijke ethiek en je maakt kennis met enkele actuele ethische debatten.

Vakdidactiek**

Deze cursus biedt een kennismaking met en verdieping in de vakdidactische bekwaamheden die nodig zijn voor het ambt van leerkracht Protestants-Evangelische Godsdienst (PEGO) vanuit een internationaal, denominatie-overstijgend protestants-evangelisch perspectief. Te midden van de paradigmatische discussie met betrekking tot de levensbeschouwelijke vakken in het algemeen wordt het statuut van het vak PEGO besproken. Je maakt kennis met de leerplannen PEGO (incl. de interlevensbeschouwelijke competenties) en leert je voor te bereiden op de onderwijspraktijk in overeenstemming met kaders vanuit de vakdidactiek.

Stage**

Je maakt kennis met de praktijk en geeft les aan je medestudenten (micro-teaching). Je krijgt de kans om te observeren, te assisteren en zelf een aantal lessen te geven in een stageschool. Geleidelijk aan krijg je meer verantwoordelijkheid. Je krijgt hierbij veel ondersteuning en begeleiding.
- Schaduwstage: eind oktober
- Micro-teaching: december en maart
- Actieve stage: mei

Opleidingsfase 2

Wereldgodsdiensten*

Deze cursus geeft een overzicht van de voornaamste wereldreligies. Na een introductie over de eerste tekenen van religieuze beleving van de werkelijkheid bij onze paleontologische voorouders, valt het overzicht uiteen in twee delen. In het eerste deel bestuderen we de historische wortels van de voornaamste religieuze tradities die tussen de 9e en 2e eeuw v.o.j. ontstonden. Daarbij komen de denkkaders die religieuze voorstellingen, artefacten en geschriften voortbrachten. In het tweede deel komen de actuele gestalten van de wereldreligies aan bod. Tijdens de cursus zal je ook een deelonderzoek uitvoeren naar een specifieke religie of traditie.

Christelijke theologie & hermeneutiek*

In de hermeneutiek staat de vraag naar de betekenis van teksten door de eeuwen heen centraal. Kunnen teksten van duizenden jaren oud nog iets te zeggen hebben in deze tijd? En hoe worden zij dan uitgelegd? In deze cursus wordt de ontwikkeling van de christelijke theologie besproken vanuit deze vraag. Ook komen de hermeneutische kernvragen aan de orde. Zoals aandacht voor de problematiek profetie versus moderniteit, religie versus wetenschap en geloof versus rede.

Inleiding Nieuw Testament*

In deze cursus word je vertrouwd gemaakt met de wereld van het Nieuwe Testament. Het gaat om een inleidende cursus, wat betekent dat veel verschillende onderwerpen aan bod zullen komen. Na de cursus zal je een algemeen begrip hebben van het ontstaan en de inhoud van het Nieuwe Testament en inzicht hebben verworven in de huidige stand van de Bijbelwetenschap.

Vakdidactiek**

Stage**

Je oefent voor een langere periode in reële klassituaties. Zo bouw je de nodige ervaring op.
- Oefenstage: oktober en november
- Actieve stage: februari en april

Wereldgodsdiensten*

Deze cursus geeft een overzicht van de voornaamste wereldreligies. Na een introductie over de eerste tekenen van religieuze beleving van de werkelijkheid bij onze paleontologische voorouders, valt het overzicht uiteen in twee delen. In het eerste deel bestuderen we de historische wortels van de voornaamste religieuze tradities die tussen de 9e en 2e eeuw v.o.j. ontstonden. Daarbij komen de denkkaders die religieuze voorstellingen, artefacten en geschriften voortbrachten. In het tweede deel komen de actuele gestalten van de wereldreligies aan bod. Tijdens de cursus zal je ook een deelonderzoek uitvoeren naar een specifieke religie of traditie.

Christelijke theologie & hermeneutiek*

In de hermeneutiek staat de vraag naar de betekenis van teksten door de eeuwen heen centraal. Kunnen teksten van duizenden jaren oud nog iets te zeggen hebben in deze tijd? En hoe worden zij dan uitgelegd? In deze cursus wordt de ontwikkeling van de christelijke theologie besproken vanuit deze vraag. Ook komen de hermeneutische kernvragen aan de orde. Zoals aandacht voor de problematiek profetie versus moderniteit, religie versus wetenschap en geloof versus rede.

Inleiding Nieuw Testament*

In deze cursus word je vertrouwd gemaakt met de wereld van het Nieuwe Testament. Het gaat om een inleidende cursus, wat betekent dat veel verschillende onderwerpen aan bod zullen komen. Na de cursus zal je een algemeen begrip hebben van het ontstaan en de inhoud van het Nieuwe Testament en inzicht hebben verworven in de huidige stand van de Bijbelwetenschap.

Vakdidactiek**

Stage**

Je oefent voor een langere periode in reële klassituaties. Zo bouw je de nodige ervaring op.
- Oefenstage: oktober en november
- Actieve stage: februari en april

Opleidingsfase 3

Geloof en wetenschap*

Voor velen staat religie lijnrecht tegenover de rede en sluit wetenschap elke vorm van geloof uit. De vraag of dat nodig en terecht is, staat in deze cursus centraal. Geloof en wetenschap ontstaan vanuit de fundamentele tendens van de mens om uiting te geven aan onze nood aan coherentie. De inhoudelijke voorstellingen van geloof en wetenschap zijn afhankelijk van tijd en context. In deze module brengen we daarom het hedendaagse debat tussen geloof en wetenschap voor het voetlicht.

Vakdidactiek**

Stage**

Je loopt langere stageperiodes met veel autonomie:
- Innovatiestage: 3 weken in november
- Doorgroeistage: 3 + 4 weken in semester 2
- Keuzestage: 2 weken in semester 2

Geloof en wetenschap*

Voor velen staat religie lijnrecht tegenover de rede en sluit wetenschap elke vorm van geloof uit. De vraag of dat nodig en terecht is, staat in deze cursus centraal. Geloof en wetenschap ontstaan vanuit de fundamentele tendens van de mens om uiting te geven aan onze nood aan coherentie. De inhoudelijke voorstellingen van geloof en wetenschap zijn afhankelijk van tijd en context. In deze module brengen we daarom het hedendaagse debat tussen geloof en wetenschap voor het voetlicht.

Vakdidactiek**

Stage**

Je loopt langere stageperiodes met veel autonomie:
- Innovatiestage: 3 weken in november
- Doorgroeistage: 3 + 4 weken in semester 2
- Keuzestage: 2 weken in semester 2

* te volgen aan de Evangelische Theologische Faculteit in Heverlee (eerste jaar) en de Faculteit Protestantse Theologie en Religiestudies in Brussel (tweede en derde jaar)
** te volgen aan Hogeschool UCLL in Heverlee

Wat kan je doen met je diploma?

Het diploma bachelor Secundair Onderwijs keuzevak Protestants-Evangelische Godsdienst biedt het noodzakelijke bekwaamheidsbewijs voor een aanstelling als leermeester of leraar PEGO in het basis- en secundair onderwijs met mogelijkheid op tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) en vaste benoeming.

Heb je nog vragen?

Vera Staes
Opleidingsverantwoordelijke (Leuven)
Karen Nackom
Opleidingsverantwoordelijke (Leuven)