Ambitie

Onze hogeschool levert een herkenbare en betekenisvolle bijdrage in de (EU)regionale ontwikkeling.

UCLL is een preferentiële partner in de regio, zowel voor werkveld- als andere partners.  Onze hogeschool is in de EU(regio) gekend om haar arbeidsmarktrelevante, toekomstbestendige opleidingen en haar innovatief, praktijkgericht onderzoek en dienstverlening. Het uitgesproken engagement naar de regio is duidelijk zichtbaar in de aandacht voor de uitdagingen van deze tijd: vergrijzing, mobiliteit, superdiversiteit, klimaat, eenzaamheid, armoede, uitsluiting…

Waarom?

Onze regio’s hebben uitstekende kansen en goede vooruitzichten door de nabijheid van de meest innovatieve regio’s in Europa (Noord-Brabant, Nordrhein-Westfalen) en door de aanwezigheid van goede kennisinstellingen en innovatieve organisaties. 

Via het versterken van leer- en kennisnetwerken, het omzetten van noden en uitdagingen in de regio in kansen en onze toekomstbestendige opleidingen vergroten we het menselijk kapitaal in de regio.

 

Motivatie

 • Vernieuwende organisaties, kwalitatieve kennisinstellingen in de meest innovatieve regio’s van Europa zijn vlakbij.
 • De (EU)regio heeft nood aan toekomstbestendige en arbeidsrelevante opleidingen.
 • Onderzoek, dienstverlening en onderwijs laten vervlechten biedt studenten én onderzoekers unieke leerervaringen.
Leuven-Limburg is een as met een enorm potentieel in de bredere EU-regio en EU.

Realisatie

UCLL werkt voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening en ondersteuning structureel samen met partners uit de EU(regio) om vanuit een gedragen partnerbeleid te co-creëren

Tegen 2024 willen we dit gerealiseerd hebben:

 • UCLL wordt als partner aangezocht voor samenwerking en co-creatie en vormt zelf partnerschappen voor haar doelen en uitdagingen.

UCLL speelt met wendbare opleidingen proactief in op de snel transformerende arbeidsmarkt

Tegen 2024 willen we dit gerealiseerd hebben:

 • Alle UCLL-opleidingen spelen zichtbaar in op de snelle transformatie van de arbeidsmarkt.  Hierbij is de digitale transformatie in het werkveld top-of-mind.
 • Elke opleiding werkt in co-creatie samen met bedrijven en en organisaties in de (EU)regio.
 • Tegen 2024 is werkplekleren in de helft van de bacheloropleidingen structureel ingebed.  De graduaatsopleidingen vervullen hier een pioniersrol.

Research & Expertise heeft een duidelijke meerwaarde voor ons onderwijs en de maatschappij

Tegen 2024 willen we dit gerealiseerd hebben:

 • UCLL heeft een koppositie in het Vlaamse hogescholenlandschap op gebied van aantal  onderzoeks- en dienstverleningsprojecten.
 • Elke student uit de bacheloropleiding participeert in de loop van zijn/haar studie actief aan onderzoeks- en dienstverleningsprojecten. 
 • UCLL zet actief in op de valorisatie van onderzoeksoutput en het bekend maken van deze valorisatie  in alle opleidingen van UCLL alsook op  het vermarkten van deze output.

UCLL bouwt een stevig aanbod voor levenslang leren uit

Tegen 2024 willen we dit gerealiseerd hebben:

 • Opleidingen en expertisecentra nemen initiatief om een aanbod aan te leggen voor levenslang leren dat marktconform is.  Daartoe ontwikkelt UCLL extra aanbod via micro-degrees en tijds- en plaatsonafhankelijke trajecten
 • UCLL definieert competenties voor levenslang leren.  Opleidingen maken deze competenties zichtbaar in het curriculum en de evaluatie.
 • UCLL vervult een trekkersrol t.a.v. levenslang leren in het Vlaams hogeronderwijslandschap.