Content and language integrated learning (CLIL) | UCLL

Wat is CLIL?

Sinds september 2014 kunnen secundaire scholen in Vlaanderen schoolvakken aanbieden in een vreemde taal. Zo krijgen leerlingen bijvoorbeeld biologie in het Duits, economie in het Engels of lichamelijke opvoeding in het Frans. CLIL (Content and Language Integrated Learning) is een werkvorm waarin het Frans, Engels of Duits als instructietaal wordt gebruikt om een niet-taalvak te onderwijzen. In Wallonië bestaat dit al langer onder de vorm van ‘immersieonderwijs’.

In het postgraduaat krijg je een sterk onderbouwd programma voor individuele leerkrachten of schoolteams die recent met CLIL zijn begonnen of die overwegen dit in de nabije toekomst te doen. De opleiding is voldoende breed om naast vakgebonden CLIL-leerkrachten en taalleerkrachten ook coördinatoren en directies aan te trekken.

Zowel theoretisch onderbouwde vakken als organisatorische en beleidsmatige aspecten van CLIL komen aan bod, afgewisseld met praktische werkcolleges en didactiek. Wie op zoek is naar een meer verdiepende opleiding binnen meertalig onderwijs inclusief stages, kan ook terecht in de banaba meertalig onderwijs.

Voorwaarden

  • beschikken over een onderwijsbevoegdheid voor een zaakvak;
  • een opleiding gevolgd hebben in de CLIL-didactiek;
  • de taal waarin je je zaakvak gaat geven voldoende beheersen.

In België gaat dit over de volgende talen: Engels, Frans, Duits of Nederlands (voor diegenen die in Wallonië les willen geven).

Aan hogeschool UCLL kan je een volwaardige opleiding tot CLIL-leerkracht volgen en dat is uniek in Vlaanderen. Meer en meer scholen introduceren CLIL en zijn daarom op zoek naar geschikte leerkrachten. Het is dus een belangrijke troef wanneer je dit postgraduaatsdiploma aan je (toekomstige) werkgever kan voorleggen!

Iets voor jou?

Dit postgraduaat CLIL richt zich in de eerste plaats op leerkrachten en schoolmedewerkers (directieleden, begeleiders, etc.) uit het secundair onderwijs die recent met CLIL zijn begonnen of die overwegen CLIL in de nabije toekomst in te voeren, en die een nood voelen aan extra vorming. Dit kunnen CLIL-leerkrachten in Vlaanderen en Nederland zijn, maar ook immersieleerkrachten uit Wallonië. Binnen de groep leraren zijn zowel zaakvakleerkrachten, praktijkleerkrachten als taalleerkrachten welkom. Ook professionals die niet direct in een CLIL-context werkzaam zijn, (zoals NT2-leerkrachten, zaakvak- en praktijkleerkrachten) kunnen in het postgraduaat methodieken leren om nog taalkrachtiger les te geven en écht werk te maken van taalgericht vakonderwijs. Voor recent afgestudeerde leerkrachten die overwegen een bijkomende studie aan te vatten om hun inzetbaarheid te vergroten, is dit ook mogelijk.

Wie reeds over lesbevoegdheid voor een vreemde taal beschikt, krijgt vrijstelling voor de taalcomponent van de opleiding (7 studiepunten) en kan op die manier nog 45 studiepunten bij volgen om een bijkomende lesbevoegdheid te verkrijgen. Zo vormt het postgraduaat (17 SP) samen met de verkorte bacheloropleiding (45 SP) een voltijds jaar studeren dat plots veel meer deuren opent op de arbeidsmarkt.

Studieprogramma postgraduaat CLIL

Het postgraduaat bestaat uit 5 vakken, met een totaal van 24 studiepunten, waarmee je bij slagen voldoet aan de twee wettelijke vereisten om als CLIL-leerkracht aan de slag te kunnen: een gedegen kennis van de CLIL-didactiek én het vereiste vreemdetaalniveau (C1).

Semester 1 Openvouwen
Semester 2 Openvouwen

Je kan de opleiding over meerdere jaren te spreiden. Je kan bijvoorbeeld in jaar 1 een deel van de vakken volgen en in jaar 2 het resterende deel.

Meer inhoudelijke informatie over de opleidingsonderdelen vind je in de programmagids.

Taal van de opleiding

De voertalen voor de vakken zijn het Engels en het Frans, slechts sporadisch ook het Nederlands. Er wordt dus van de studenten verwacht dat zij in voldoende mate deze talen beheersen om de lessen te volgen (passieve kennis, niveau B1). Vermits in de lessen de CLIL-methodieken gehanteerd worden, krijg je voldoende ondersteuning om de inhouden te begrijpen en je te uiten in deze talen. Het minder goed beheersen van de voertaal kan geen hinderpaal zijn om al dan niet te slagen voor het vak. De student kiest sowieso (minstens) één CLIL-taal die hij op niveau C1 moet beheersen.

Taallessen

In het postgraduaat CLIL zijn 7 studiepunten voorzien voor praktijkcolleges Taal. Het gaat hier over de vreemde taal waarin de CLIL-leerkracht zijn lessen zal geven. Dit is voor Vlaanderen het Frans, het Engels of het Duits. Voor Wallonië is dit het Nederlands, het Engels of het Duits. In Nederland is dit doorgaans het Engels. Wie reeds aan de taalvereisten voldoet en dit ook kan staven, wordt vrijgesteld van de taalcomponent in de opleiding. Als je reeds startbekwaam bent voor één vreemde taal, kan je via het postgraduaat voor een bijkomende vreemde taal het getuigschrift halen. Voor de studenten die de taalopleiding (7 SP) binnen het postgraduaat volgen, geldt het volgende:

Mogelijkheid 1

Je volgt een taalopleiding in een zelf gekozen instelling (privé of zelfstudie) en legt een examen af dat je C1-bekwaamheid aantoont. Samen met een voldoende resultaat voor de andere vakken van het postgraduaat bezorgt dit jou het getuigschrift van het postgraduaat. Indien je het C1-taalniveau nog niet behaalt na 1 jaar, wordt het getuigschrift van het postgraduaat uitgesteld tot je het bewijs van C1 kan voorleggen. In afwachting kan je wel creditbewijzen ontvangen voor de vakken die je met goed gevolg aflegde.

Mogelijkheid 2

Je volgt een taalopleiding aan het Centrum voor Levende Talen (CLT) in Leuven, een partnerinstelling van hogeschool UCLL. Deze opleiding kost € 180  (niet begrepen in het inschrijvingsgeld van het postgraduaat CLIL). Vóór inschrijving aan het CLT leg je een plaatsingsproef af. Als uit de plaatsingsproef blijkt dat je huidige taalniveau hoog genoeg is, dan kan je in één jaar tijd C1 behalen. Indien je meer dan één jaar nodig hebt om het C1-niveau te bereiken, dan wordt het getuigschrift van het postgraduaat uitgesteld tot je het bewijs van C1 kan voorleggen. In afwachting kan je wel creditbewijzen ontvangen voor de vakken die je met goed gevolg aflegde.

De docenten

De lessen worden gegeven door experts in hun vak:

  • Liesbeth Martens: Docent Frans, vreemdetalen- en CLIL-didactiek & Banaba Meertalig onderwijs, Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek ‘CLIL in Vlaanderen’ en ‘CLIL tot de vierde’, Begeleider Lesson Study als professionaliseringsmethodiek voor meertalig onderwijs – UCLL
  • Liesbeth Spanjers: Docent International Educating Class & Banaba Meertalig onderwijs, Praktijkgericht Onderzoek ‘Inclusief Burgerschap’, Begeleider Lesson Study als professionaliseringsmethodiek voor meertalig onderwijs - UCLL
  • Mieke Achtergaele: Docent Engels, Spaans en Nederlands & Banaba Meertalig onderwijs, Praktijkgericht Onderzoek ‘Flipped Learning’ - UCLL
  • Jill Surmont: Docent Banaba Meertalig onderwijs, Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek “CLIL in Vlaanderen” – UCLL, Professor vakdidactiek talen bij het Multidisciplinair Instituut voor LerarenOpleiding (MILO) – VUB

Hun ervaring in CLIL

De lerarenopleiding van hogeschool UCLL heeft samen met de Vrije Universiteit Brussel in 2014 meer dan 20 scholen begeleid bij hun start met CLIL-lessen in het kader van het prioritaire nascholingsproject ‘Klaar voor CLIL’ van de Vlaamse regering. Sindsdien zetten lectoren nog steeds hun expertise inzake CLIL in tijdens studiedagen en nascholingstrajecten voor scholen. Bovendien voert UCLL onderzoek naar de effecten van CLIL op de leerresultaten van de leerlingen en naar mogelijkheden voor optimale transdisciplinaire samenwerking tussen het CLIL- en het vreemdetaalvak. Die ervaring nemen de docenten en praktijklectoren mee om het programma van het postgraduaat vorm te geven.

Ook in de ban van CLIL? Check dan zeker eens:

Praktische info

Het modeltraject voorziet in een opleiding van één academiejaar (half september-juni) met mogelijke uitzondering voor de taalcomponent (afhankelijk van het instapniveau van de cursist, zie studieprogramma).  Je kan de opleiding ook spreiden over twee of meer jaren.

De lessen CLIL-didactiek en -linguïstiek kan je  vanaf academiejaar 2020-2021  als smaakmaker volgen. Dat wil zeggen dat ze gebald zijn in vier nascholingsdagen. Deze smaakmakers zijn ook toegankelijk voor een ruimere groep van geïnteresseerden (niet enkel studenten van het postgraduaat CLIL). De data worden binnenkort bekendgemaakt.

De andere lessen van het postgraduaat vinden plaatsop woensdagnamiddag en -avond tussen 13.45  en 20.30 uur (incl. pauze), maar vinden niet elke woensdag plaats. Neem contact op als je het lessenrooster in detail wil ontvangen.

Deelnemers genieten een officieel statuut als (werk)student en kunnen daardoor gebruikmaken van alle studentenfaciliteiten zoals toegang tot het online leerplatform, de bibliotheek en het studentenrestaurant. 

UCLL biedt ook een 'smaakmaker' CLIL aan: de ideale cursus voor leraren secundair onderwijs die hun vak in een vreemde taal (willen) geven en op zoek zijn naar een compacte masterclass. Klik hier voor meer info.

Contact: Liesbeth Martens (liesbeth.martens@ucll.be)

Frequently asked questions

Is dit postgraduaat nodig om CLIL-leerkracht te worden?
Openvouwen
Krijg ik met dit certificaat een hoger loon?
Openvouwen
Hoe kan ik aantonen dat ik over het vereiste taalniveau beschik?
Openvouwen
Ik heb er geen idee van wat mijn taalniveau is. hoe kan ik dat achterhalen?
Openvouwen
Ik heb geen c1-niveau. wat nu?
Openvouwen
Ik heb reeds een C1-niveau voor één taal maar wil me ook in een andere taal bekwamen.
Openvouwen
Ik ben een taalleerkracht. wat kan ik met CLIL?
Openvouwen
ik heb een job buiten het onderwijs maar wil CLIL-leerkracht te worden. Kan dat?
Openvouwen
Ik ben een native speaker en heb interesse om CLIL-leerkracht te worden. Kan dat?
Openvouwen
Kan ik het postgraduaat CLIL combineren met een voltijdse onderwijsbaan?
Openvouwen
Wat kost de opleiding?
Openvouwen
Wat zijn de vereisten om het postgraduaat te mogen volgen?
Openvouwen

Campus Hertogstraat

Content and language integrated learning (CLIL), iets voor jou?

Opleiding te volgen op
Opleidingstype