Overslaan en naar de inhoud gaan

Health Care Management

U bent hier

Scriptieprojecten van studenten "Health Care Management"

In de zorgsector is kwaliteitszorg van groot belang. Onderzoek speelt hierbij een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan tevredenheidsenquêtes bij patiënten, opinie-peilingen en evaluatie van interventies.  De hogeschool UC Leuven-Limburg wil haar studenten daarom de nodige onderzoekscompetenties aanleren, die ze later in de praktijk kunnen aanwenden. De bachelorproef voor de derdejaarsstudenten bevat dan ook een praktijkgerichte onderzoekscomponent.

Voor onze studenten Health Care Management (Bachelor in het Office Management) zijn we voor het academiejaar 2019-2020 op zoek naar scriptieprojecten binnen de zorgsector. Mogelijk zit uw organisatie met een onderzoeksvraag, die onze studenten, onder begeleiding van interne begeleiders (=lectoren UC Leuven-Limburg) en in samenwerking met uw organisatie (=externe begeleider) kunnen opnemen. Op deze manier kan er een mooie brug geslagen worden tussen onderwijs en praktijk.

Omdat kwaliteitscontrole bij dergelijke projecten voor externe partners een bezorgdheid kan zijn, bieden we ook de mogelijkheid aan om een kwaliteitscontrole in te bouwen. Voor de prijs van 250 euro kan de externe partner de gegevens die de studenten verzamelen (databestand en data-analyse) laten controleren door de begeleidende lector. Deze controle wordt uitgevoerd nadat de scriptie verdedigd is.  

Hieronder  geven we u alvast een beeld van hoe de scriptie praktisch georganiseerd en begeleid wordt:

 • voorbeelden van projecten die de afgelopen jaren succesvol uitgevoerd zijn
 • taakomschrijving van interne en externe begeleiders
 • tijdslijn
 • kenmerken die volgens de UC Leuven-Limburg criteria zeker aanwezig moeten zijn in een scriptieproject, opdat de studenten de nodige (onderzoeks)competenties kunnen verwerven
 • omschrijving kwaliteitscontrole
 • enkele volledige voorbeeldscripties ter inzage

Als uw organisatie met een onderzoeksvraag zit, dan horen we dat graag van u. U kan altijd telefonisch contact opnemen op het nummer 0497 12 12 22 (vanaf 20 augustus) of via mail katrien.verhoeven@ucll.be.

Gerealiseerde projecten

2018-2019

 • Patiëntenvoorlichting in het UZ Brussel (project in samenwerking met UZ Brussel)
 • Tevredenheidsonderzoek Zorgbedrijf Rivierenland: In woonzorgcentrum Sint-Elizabeth (project in samenwerking met Zorgbedrijf Rivierenland en WZC Sint-Elizabeth)
 • Kunnen exergames gebruikt worden bij ouderen (met dementie)? Een exploratief onderzoek bij zorgverleners in WZC Edouard Remy Leuven (project in samenwerking met Expertisecentrum Health Innovation UCLL en WZC Edouard Remy Leuven)
 • De bachelor - and future proof Medical Management Assistant (project in samenwerking met UCLL opleiding Office Management)

2017-2018

 • De hepatitis A-vaccinatie bij voedselbewerkers in kleine ondernemingen (project in samenwerking met UZ Leuven)
 • Tevredenheidsonderzoek spraakherkenning in UZ Brussel (project in samenwerking met UZ Brussel).

2016-2017

 • Tevredenheidsonderzoek over het gebruik van de Zorgapp (ZappS) bij de zorgverleners van WZC Cadiz en WZC Hollebeek (project in samenwerking met GZA Zorg en Wonen)
 • HPV en HPV-vaccinatie bij homo- en biseksuele mannen: Een studie naar de kennis, de attitude en het gedrag (project in samenwerking met UZ Leuven)
 • Tevredenheidsonderzoek over de maaltijdbedeling van het OCMW Halle bij de (ex)gebruikers (project in samenwerking met OCMW Halle)
 • Onderzoek naar de bekendheid van chiropraxie, de attitude en het doorverwijsgerag bij huisartsen (project in samenwerking met de Belgische Vereniging van chiropractors) 
 • Hoe kan een online platform zelfmanagement stimuleren bij patiënten met CNI: Een exploratief onderzoek (project in samenwerking met UCLL)

2015-2016

 • Onderzoek naar hospitalisatieverzekeringen (project in samenwerking met het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds)
 • Tevredenheidsonderzoek uitgevoerd in de vijf lokale dienstencentra van Mechelen (project in samenwerking met het Sociaal Huis Mechelen)
 • Zona(vaccinatie) bij 50-plussers (project in samenwerking met UZ Leuven)
 • Onderzoek naar de bekendheid van chiropraxie in Vlaanderen (project in samenwerking met de Belgische Vereniging van chiropractors)

2014-2015

 • Evaluatie van de annulatielijn van het UZ Brussel (project in samenwerking met UZ Brussel)
 • Griepvaccinatie bij het personeel van het UZ Leuven (project in samenwerking met UZ Leuven)
 • Tevredenheid nagaan van bewoners van assistentiewoningen (project in samenwerking met Sociaal Huis Mechelen)
 • Evaluatie van een exergame programma in WZC Ter Linde (project in samenwerking met WZC ter Linde)

2013-2014

 • Attitude en gedrag van vroedvrouwen ivm griep- en kinkhoest vaccinatie tijdens de zwangerschap (project in samenwerking met UZ Leuven)
 • Werktevredenheid van werknemers van het OCMW Vilvoorde en het WZC Ter Linde (project in samenwerking met OCMW Vilvoorde en WZC Ter Linde)
 • Brochure ivm Coronarografie en PTCA voor patiënten van het Heilig Hart Ziekenhuis (project in samenwerking met het heilig hart ziekenhuis, dienst cardiologie)
 • Handhygiëne in WZC Ter Vlierbeke (project in samenwerking met WZC Ter Vlierbeke)

2012-2013

 • Griepvaccinatie bij zwangere vrouwen (project in samenwerking met UZ Leuven)
 • Tevredenheid van leden van het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds (project in samenwerking met het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds)
 • Fietsproject (project in samenwerking met LOGO Oost-Brabant)
 • Tevredenheid van bewoners en familieleden van WZC Ter Linde (project in samenwerking met WZC Ter Linde)
 • Brochure financiële tegemoetkomingen voor bewoners van WZC Vogelzang (project in samenwerking met WZC Vogelzang)

2011-2012

 • Tevredenheid in woonzorgcentra van de Senior Living Group (project in samenwerking met KHLeuven departement Gezondheidszorg en Technologie en Senior Living Group)
 • Kennis en attitude over homeopathie in België (project in samenwerking met UZ Leuven)
 • Kennis en attitude over vaccinaties in België (project in samenwerking met UZ Leuven)
 • Mondzorg in België (project in samenwerking met RIZIV en KHLeuven departement Gezondheidszorg en Technologie)
 • Attitudes van toekomstige leerkrachten LO over exergames en het gebruik van deze games in onderwijs- en bewegingsgerelateerde contexten (project in samenwerking met KHLeuven departement lerarenopleiding en departement Gezondheidszorg en Technologie) 

Taakomschrijving externe en interne begeleiders

Externe begeleiders

 • Brengen de onderzoeksvraag aan (stellen hun project voor bij de introductie van de scriptieprojecten in september 2019)
 • Geven studenten startliteratuur en/of achtergrondinformatie 
 • Afhankelijk van de specifieke aard van het project zijn er een aantal vergaderingen met de externe begeleider (zelf in te vullen)
 • Geven een paar keer (inhoudelijke) feedback op de paper
 • Wonen de scriptieverdediging bij in juni 2020
 • Evalueren in overleg met de interne begeleider het proces en het eindproduct (paper en presentatie)

Interne begeleiders

 •  Evalueren de onderzoekbaarheid van de onderzoeksvraag 
 • Maken de onderzoeksvraag concreet bestudeerbaar 
 • Begeleiden de studenten tijdens interne vergaderingen
 • Bieden ondersteuning bij de data input en verwerking 
 • Geven regelmatig feedback op de schriftelijke paper (onderzoeksmatige, schrijftechnische begeleiding, de inhoudelijke begeleiding die eigen is aan het onderwerp ligt meer bij de externe begeleiders)
 • Wonen de verdediging van de scriptie bij in juni 2020
 • Evalueren in overleg met externe begeleiders het proces en het eindproduct (paper en presentatie)
 • Voeren op aanvraag van de externe partner een kwaliteitscontrole op de dataverwerking uit na de scriptieverdediging (zie item "kwaliteitscontrole")

Kenmerken projecten

Een ideaal scriptieproject ziet er als volgt uit:

 • De scriptie bevat een onderzoekscomponent (vraagstelling die door onderzoek beantwoord wordt)
 • De onderzoeksvraag kan beantwoord worden met relatief eenvoudige data-analyse (bv. frequentietabellen, grafieken, t-toets, correlatie, gemiddelden, vergelijken van gemiddelden,…) 
 • De dataverzameling kan in een relatief korte periode van enkele weken gebeuren
 • Over het onderzoeksonderwerp kan een literatuurstudie uitgevoerd worden (voor de uitwerking van de inleiding van de paper)
 • De taaklast kan uitgevoerd worden door 2 tot 4 studenten (het is een groepswerk)
 • Het aantal proefpersonen is realistisch voor de verwerking door de studenten (bv. maximaal 300-400 proefpersonen als de data manueel ingeput moeten worden, meer kan ook als er elektronisch bevraagd kan worden)
 • Enkele concrete voorbeelden
  Standaard onderzoek: bv. de mening/gedrag/… van een bepaalde groep over een bepaald onderwerp bestuderen (meestal wordt geopteerd voor een enquête, kan eventueel ook aangevuld worden met andere onderzoeksmethoden zoals interview, observatie,…)
  Procesevaluatie: Er wordt een product door de studenten ontwikkeld (bv. folder, brochure, instructiefilmpje, workshop,…) dat dan geëvalueerd wordt bij de doelgroep (bv. via een enquête) 

Tijdslijn

Start afstudeerproject: Eind september 2019

Na de introductie van de scriptieprojecten kunnen de studenten tot aan de kerstvakantie werken aan de scriptie. Ze hebben elke week een halve dag vrij om aan de scriptie te werken. In de herfstvakantie kan ook aan de scriptie gewerkt worden (bv. dataverzameling). Idealiter is het onderzoek uitgevoerd voor de  kerstvakantie. Daarna vertrekken de studenten op stage (eind februari). De studenten hebben in april nog een volledige week om fulltime aan de scriptie te werken (dit zou eerder voor de data-analyse en de afronding van de paper zijn). Begin juni dienen de studenten de scriptie in en eind juni is de scriptieverdediging. 

Kwaliteitscontrole

Indien de externe begeleider dat wenst, kan hij voor de kostprijs van 250 euro een kwaliteitscontrole aanvragen bij de begeleidende lector. Dit bedrag wordt betaald bij aanvang van het scriptieproject. Er wordt tevens een contract ondertekend. 

Concreet betekent deze controle dat de begeleidende lector het databestand en de analyses van de studenten controleert op fouten en deze corrigeert.

enkele volledige voorbeeldscripties ter inzage