Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Postgraduaat CLIL:

Praktische info

Het modeltraject voorziet in een opleiding van één academiejaar (half september-juni) met mogelijke uitzondering voor de taalcomponent (afhankelijk van het instapniveau van de cursist, zie studieprogramma).  Je kan de opleiding ook spreiden over twee of meer jaren.

De lessen CLIL-didactiek en -linguïstiek kan je  vanaf academiejaar 2020-2021  als smaakmaker volgen. Dat wil zeggen dat ze gebald zijn in vier nascholingsdagen. Deze smaakmakers zijn ook toegankelijk voor een ruimere groep van geïnteresseerden (niet enkel studenten van het postgraduaat CLIL). De data worden binnenkort bekendgemaakt.

De andere lessen van het postgraduaat vinden plaatsop woensdagnamiddag en -avond tussen 13.45  en 20.30 uur (incl. pauze), maar vinden niet elke woensdag plaats. Neem contact op als je het lessenrooster in detail wil ontvangen.

Deelnemers genieten een officieel statuut als (werk)student en kunnen daardoor gebruikmaken van alle studentenfaciliteiten zoals toegang tot het online leerplatform, de bibliotheek en het studentenrestaurant. De smaakmaker ‘CLIL didactics’ en ‘CLIL linguistics’ worden georganiseerd tussen 9.30 - 12.30 uur en 13.30 - 16.30 uur. De kostprijs voor deze opleiding bedraagt € 330  (excl. cursusmateriaal).

info studiegeld info opstartmoment

Frequently asked questions

Is dit postgraduaat nodig om CLIL-leerkracht te worden?

Neen, strikt genomen is het geen vereiste. Het decreet stelt twee vereisten, een omtrent het minimum taalniveau (C1) en een omtrent de didactische kennis van de toekomstige CLIL-leerkracht. Omtrent dat laatste aspect blijft het decreet verder vaag. Het stelt dat leerkrachten de CLIL-methodiek moeten beheersen of een professionaliseringstraject hierover moeten aanvatten, maar voorziet niet in de concrete invulling van dit punt.

Wie het getuigschrift van het postgraduaat CLIL kan voorleggen, kan er zeker van zijn dat hij/zij aan de decretale eisen voldoet.

Krijg ik met dit certificaat een hoger loon?

Neen, het behalen van het postgraduaat geeft je geen financieel voordeel. Wel is het zo dat elke school autonoom kan beslissen of zij haar personeel vrijstelt van bepaalde taken of een lichter urenpakket toekent. 

Hoe kan ik aantonen dat ik over het vereiste taalniveau beschik?

Je voldoet aan de taalvereiste voor de CLIL-lesopdracht, als je in het bezit bent van één van de onderstaande diploma's of getuigschriften:

 • een basisdiploma dat voor de doeltaal als algemeen vak vermeld is in de lijst van vereiste bekwaamheidsbewijzen, zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs;
 • een studiebewijs of een hiermee gelijkwaardig studiebewijs -door de Vlaamse Gemeenschap erkend, gefinancierd of gesubsidieerd - van het onderwijs dat het vereiste niveau van taalkennis aantoont (bv. een getuigschrift uitgereikt door een centrum voor volwassenenonderwijs, zoals het CLT in Leuven);
 • een diploma secundair onderwijs, een bachelor- of masterdiploma of doctoraat dat je in de onderwijstaal die als doeltaal voor de CLIL-lesopdracht gebruikt, behaald hebt, in een instelling waar de doeltaal de onderwijstaal is;
 • een getuigschrift dat het vereiste niveau van taalkennis aantoont en dat je hebt behaald bij een daartoe bevoegde instelling:
  • voor Frans gaat het om een instelling die erkend en gemachtigd is door de Franse organisatie Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP);
  • voor Duits gaat het om certificaten uitgereikt door het Goethe Institut;
  • voor Engels gaat het om certificaten die het vereiste niveau aantonen van de British Council: APTIS en International English Language Testing System (IELTS) of Test of English as a Foreign Language (TOEFL);
 • aan de hand van een getuigschrift dat het vereiste niveau van taalkennis aantoont, van een organisatie die het Q-mark van de organisatie Association of Language Testers in Europe (ALTE) heeft voor ten minste één van haar examens. 

Ik heb er geen idee van wat mijn taalniveau is. Hoe kan ik dat achterhalen?

Je kan een screening afleggen op de website van het Leuvense Centrum voor Levende Talen (CLT) (www.clt.be).  Deze test kan je gratis afleggen.  Na het beëindigen van de test krijg je te zien in welk niveau van het CLT je toegelaten wordt. Dit is een indicatie van je huidige niveau van het Europees Referentiekader.

Let op!  Je kan deze test slechts één maal afleggen en je moet hem ook in één zitting afwerken. 

Ik heb geen C1-niveau. Wat nu?

Er zijn verschillende manieren om naar een C1-niveau toe te werken. 

Voor de studenten die de taalopleiding (7 SP) binnen het postgraduaat volgen, geldt het volgende:

Mogelijkheid 1

Je volgt een taalopleiding in een zelf gekozen instelling (of privé of in zelfstudie) en legt een examen af dat je C1-bekwaamheid aantoont. Samen met een voldoende resultaat voor de andere vakken van het postgraduaat bezorgt dit jou het getuigschrift van het postgraduaat.

Indien je het C1-taalniveau nog niet behaalt na 1 jaar, wordt het getuigschrift van het postgraduaat uitgesteld tot je het bewijs van C1 kan voorleggen. In afwachting kan je wel creditbewijzen ontvangen voor de vakken die je met goed gevolg aflegde.

Mogelijkheid 2

Je volgt een taalopleiding aan het Centrum voor Levende Talen (CLT) in Leuven. Deze instelling werkt met ons samen. Deze opleiding kost € 180  (niet begrepen in het inschrijvingsgeld van het postgraduaat CLIL).

Vóór inschrijving aan het CLT leg je een plaatsingsproef af.

Als uit de plaatsingsproef blijkt dat je huidige taalniveau hoog genoeg is, dan kan je in één jaar tijd C1 behalen.

Indien je meer dan één jaar nodig hebt om het C1-niveau te bereiken, dan wordt het getuigschrift van het postgraduaat uitgesteld tot je het bewijs van C1 kan voorleggen. In afwachting kan je wel creditbewijzen ontvangen voor de vakken die je met goed gevolg aflegde.

Het staat je vrij om het even waar en aan je eigen tempo taallessen te volgen. We hebben evenwel een samenwerkingsverband met het CLT waarbinnen je, Indien je reeds over een B2-niveau beschikt, binnen het jaar kan opklimmen naar C1, en dit met een lessenpakket van 3,5u/week (op een zelf te kiezen lesmoment binnen het aanbod van het CLT).

Heb je geen B2, of wil je een minder intensief pakket volgen, dan kan je deze taallessen over meerdere jaren spreiden.

Let op! Je verkrijgt je getuigschrift van het postgraduaat CLIL pas op het moment dat je een geldig C1-attest kan voorleggen. 

Ik heb reeds een C1-niveau voor één taal maar wil me ook in een andere taal bekwamen.

Zelfde werkwijze als voor degenen die nog geen C1-attest kunnen voorleggen voor de eerste vreemde taal: zie hierboven.

Als je voor twee (of meer) talen aan de taalvereisten voldoet, mag je in deze talen ook CLIL-lessen geven en zullen al deze talen op je getuigschrift van het postgraduaat vermeld worden.

Ik ben een taalleerkracht. Wat kan ik met CLIL?

Indien je enkel talen wil blijven onderwijzen, kan je al heel wat inspiratie en ideeën halen om te werken binnen nog krachtigere taalomgevingen. Als leerkracht vreemde taal ben je een onmisbare schakel in het CLIL-team van je school. Je zal je CLIL-collega’s ondersteunen en nauw met hen samenwerken. Voor de leerlingen ben jij degene die de link legt tussen de CLIL-vakken en het taalvak. Na de invoering van CLIL in je school, zullen je taallessen zich ook moeten aanpassen aan de nieuwe situatie.

Indien je graag een zaakvak wil onderwijzen in een vreemde taal, zijn er twee opties. 

Op de website van Onderwijs Vlaanderen vind je een lijst van vakken die je met je huidige diploma mag onderwijzen, ook als je deze vakken niet effectief hebt gevolgd in je opleiding. Misschien vind je hier vakken tussen die je aanspreken en die op je school worden ingericht.

Je kan ook een CLIL-vak aanbieden binnen de vrije ruimte (‘seminarie’). Daar is meer vrijheid om in te spelen op onderwerpen die jou specifiek interesseren, zonder dat ze deel hoeven uit te maken van het officiële schoolse curriculum van de leerlingen.

Een andere mogelijkheid is dat je een bijkomende lesbevoegdheid behaalt aan de hogeschool. Zulk een opleiding weegt doorgaans 45 studiepunten, en kan je als je wil combineren met het postgraduaat.

Ik heb een job buiten het onderwijs maar heb interesse om CLIL-leerkracht te worden. Kan dat?

Het onderwijs staat open voor zij-instromers. Voor CLIL is dat niet anders. Je school zal je dan vragen om een pedagogisch getuigschrift te behalen, maar in de aanloop daarheen kan je reeds lesgeven. Verder gelden alle andere opmerkingen hierboven. 
Je kan op UCLL biedt ook een verkorte educatieve bacheloropleiding volgen.

Ik ben een native speaker en heb interesse om CLIL-leerkracht te worden. Kan dat?

Niet-Nederlandstaligen die aangeworven worden in het Vlaamse onderwijs moeten hun Nederlandse taalvaardigheid bewijzen op niveau B2 (in geval ze lessen geven met hun moedertaal als instructietaal). Hier luidt de algemene regel: elke leraar moet het Nederlands als onderwijstaal beheersen op een specifiek ERK-niveau. In principe is dit het niveau C1, behalve als de leraar in het secundair onderwijs een lesopdracht heeft die uitsluitend een vreemde moderne taal (bv. Frans, Engels, Duits, …) omvat. In dat geval volstaat het dat de leraar zijn kennis van het Nederlands bewijst op het niveau B2.

Kan ik het postgraduaat CLIL combineren met een voltijdse onderwijsbaan?

De opleiding is zo ingericht dat ze een minimum aan contacturen en lesdagen vereist.  Zo zijn er enkel lessen (colleges en practica) op woensdagnamiddag en -avond (voor de taallessen is er wel een aparte regeling, zie hoger).  Verder volgt de opleiding de schoolkalender en worden geen colleges gegeven tijdens examen- of vakantieperiodes. Op die manier kan iemand met een voltijdse baan (in het onderwijs of daarbuiten) ook de opleiding volgen. Wie zich wenst onder te dompelen in de CLIL-didactiek zonder het gehele postgraduaat te volgen, kan terecht in de crash courses ‘CLIL didactics’ en ‘CLIL linguistics’. Deze lessen vinden plaats op vier nascholingsdagen (zie hoger).

Wat kost de opleiding?

Het precieze bedrag van het inschrijvingsgeld kan je online raadplegen. Let op, in deze prijs is de inschrijvingskost voor de taalcomponent niet begrepen (aangezien deze prijs verschilt naargelang het reeds verworven taalniveau, de keuze van vestigingsplaats en de intensiteit van de opleiding). De taalopleiding aan het CLT bedraagt € 180  voor één jaar. 

Voor wie enkel de crash courses ‘CLIL didactics’ en ‘CLIL linguistics’ volgt, bedraagt het studiegeld € 330  (exclusief cursusmateriaal).

Wat zijn de vereisten om het postgraduaat te mogen volgen?

Je moet houder zijn van een bachelor- of masterdiploma en je moet in het bezit zijn van een lerarendiploma of een pedagogisch getuigschrift.

Verder moet je voldoen aan de taalvereisten: je moet voldoende Frans en Engels beheersen om de lessen te kunnen volgen (niveau B1 wordt aangeraden) en je dient één CLIL-taal te kiezen (Frans, Engels, Duits of Nederlands) die je uitstekend beheerst: ofwel voldoe je reeds aan de taalvereisten hiervoor (zie hoger), ofwel ben je in staat om op korte termijn hiervoor een C1-niveau te behalen.

contact opnemen?

Wens je contact op te nemen met de opleiding? Mail naar liesbeth.martens [at] ucll.be of vul het contactformulier in.

Contactformulier

Gevolgde opleiding
Ervaring in het onderwijs
Het postgraduaat CLIL interesseert me
Welke CLIL-taal kies je?