Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Buitengewoon onderwijs:

programma campus Heverlee

Krachtig onderwijs en ondersteuning,
in gewoon en buitengewoon onderwijs

 


je leert o.a.:

  • een specifiek handelingsplan of ondersteuningsplan voor elke leerling opstellen
  • een didactische aanpak met oog voor flexibele leerwegen en aangepaste, gepersonaliseerde trajecten
  • partnerschap met alle personen die betrokken zijn bij de leerondersteuning van deze leerlingen
  • je expertise delen, leren van elkaar, effectieve ondersteuning van leraren
  • reflecteren over je eigen praktijk met deze leerlingen.

Naast de gemeenschappelijke modules zijn er veel keuzemogelijkheden. Zo kan je zelf je leertraject uitstippelen, zodat de lesinhoud voldoet aan jouw opleidingsbehoeften. Je krijgt les van een vast team van ervaren lectoren.

gemeenschappelijk traject:
werken aan kerncompetenties (
20 studiepunten)

Handelingsgericht samenwerken op school (6 SP)

Je maakt kennis met een beproefd proces van opvolging en begeleiding van leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Dit zal de basis vormen voor deskundig planmatig handelen ten aanzien van leerlingen met specifieke noden op kind-, klas- en schoolniveau.

Samenwerken en coachen in ondersteuning (6 SP)

Centraal staat je leren inleven in de vragen en ondersteuningsbehoeften van ouders van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Je leert in gesprek te gaan met ouders en je betrekt hen bij de vragen en aanpak van je team. Daarnaast ga je in op de aspecten van samenwerken met en coaching van een team van begeleiders en leerkrachten.

Leren zonder grenzen (4 SP)

Aan de hand van complexe casussen leer je zelf een onderwijsaanbod bouwen met activiteiten die de cognitieve en emotionele mogelijkheden van de leerling stimuleren en uitdagen. Je leert ook bijsturen en gericht ondersteunen (mediërende acties) op basis van observaties.

Flexibel onderwijs (4 SP)

Je bestudeert hoe je gedifferentieerd kan werken op basis van de leer-, gedrags- en ontwikkelingsverschillen in een groep. Aan bod komen flexibele leerwegen, leerlijnen, en een individueel aangepast curriculum. Er wordt praktijkgericht gewerkt vanuit concrete casussen.

KEUZEtraject:
toepassing en specialisatie (20 studiepunten)

Sociaal-emotionele ondersteuning bij moeilijk hanteerbaar gedrag en/of autisme (6 SP)

Je staat stil bij de aanpak en preventie van gedragsproblemen en gepaste ondersteuning bij autismespectrumstoornissen (ASS). Je leert vanuit grondige beeldvorming hypothesen voor aanpak formuleren en onderzoeken in zowel gewoon als buitengewoon onderwijs.

Krachtig leren - 2 opties (6 SP)

Kies één opleidingsonderdeel. 

Optie 1: Krachtig leren bij leerproblemen
Volgende topics komen aan bod: lezen, spellen, rekenen en (anders)taligheid. Je maakt kennis met de preventieve, de remediërende en het compenserende didactische aanpak (orthodidactiek) hiervan bij kinderen en jongeren met leermoeilijkheden in het gewoon onderwijs en buitengewoon onderwijs.  

Optie 2: Krachtig leren bij verstandelijke beperkingen
We gaan in op de handelingsgerichte diagnostiek en aanpak van leerlingen met een matig, ernstig, diepe verstandelijke of meervoudige beperking in basis- en/of secundair gewoon of buitengewoon onderwijs. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling, taal en communicatie.

Onderwijsbehoeften - 5 opties (4 SP)

Kies één opleidingsonderdeel. 

Optie 1: Motorische beperkingen
Naast de medische diagnostiek van de meest voorkomende motorische beperkingen, bespreken we de didactische consequenties voor de schoolpraktijk en de sociaal-emotionele aspecten in de begeleiding van jongeren met een motorische beperking

Optie 2: Leerstoornissen
Je verwerft inzicht in hardnekkige leerproblemen op het vlak van lezen, spelling en rekenen. Meer specifiek bekijken we de aanpak van dyslexie en rekenproblemen op school. 

Optie 3: Langzaam lerenden
We bekijken hoe kinderen die langzaam leren de kans kan gegeven worden tot zo krachtig mogelijk leren, in nauwe samenwerking met de ouders en de bredere context.  

Optie 4: Sensoriële beperkingen
Je maakt kennis met de specifieke noden van kinderen en jongeren met een visuele en/of auditieve beperking. We bespreken de didactische en sociaal-emotionele ondersteuning die hierop een antwoord wil bieden.  

Optie 5: Anderstalige leerlingen
Samen met de studenten van de banaba Meertalig Onderwijs, optie NT2, maak je kennis met de belangrijkste aspecten van de didactiek voor het Nederlands voor anderstalige nieuwkomers. 

Interventies - 8 opties (4 SP)

Kies één opleidingsonderdeel. 

Optie 1: Schrijftolk
Met behulp van een aangepast toetsenbord leer je simultaan notities te nemen van een les, een studiedag of overleg. Zo biedt je praktische ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een auditieve beperking of hardnekkige spellingsproblemen.  

Optie 2: Leescoach
In samenwerking met scholen voor buitengewoon onderwijs en de gezinscontext begeleid je leerlingen die zeer moeilijk tot lezen komen. 

Optie 3: G-Sport
Je leert de basisprincipes en succesfactoren van G-Sport, i.e. alle sporten die door mensen met een beperking beoefend worden. Specifieke initiatieven illustreren de lessen. Je sluit de lessenreeks af met een sportdag voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs die je samen voorbereidt.  

Optie 4: Ondersteunde communicatie
Ondersteunde communicatie verwijst naar alle vormen van bijkomende of alternatieve communicatie die kunnen worden ingezet bij kinderen en jongeren die zich niet makkelijk verbaal kunnen uiten. Je leert hier de basisprincipes van pictogramsystemen of ondersteunende gebaren, maar ook hoe technologische hulpmiddelen kunnen worden ingezet.   

Optie 5: Taalontwikkeling bij auditieve problemen
Bij auditieve problemen verloopt de taalontwikkeling vanzelfsprekend anders. We kijken daarbij in het bijzonder naar kinderen en jongeren met een cochleair implantaat en de taaldidactiek die een krachtige aansluiting toelaat op school.  

Optie 6: Brugproject welzijn
Deze optie laat je toe om een project op te nemen gedurende een langere periode in het jaar. We werken hiervoor samen met onderwijs- en welzijnsorganisaties die jou samen met de lector van de opleiding begeleiden. Concreet ga je een engagement aan voor huiswerkbegeleiding in gezinnen die zelf begeleid worden in het kader van Begeleid wonen. 

Optie 7: Basispakket Vlaamse gebarentaal
Een kennismaking met Vlaamse gebarentaal. Dit basispakket laat je toe om sterker te staan wanneer je leerlingen wil begeleiden met een auditieve beperking in gewoon of buitengewoon onderwijs.   

Optie 8: Pesten aanpakken / How to deal with bullying? (English spoken)
Bullying is a recurring problem among young children as well as adolescents. Understanding the factors that lead to bullying will help you to install a school culture of prevention, resilience and restoration.    .

praktijk, reflectie, onderzoek:
werken aan eigen professionalisering (20 studiepunten)

Werkplekleren – reflectie en dialoog deel 1 (10 SP)

Je werkt doorheen het jaar aan je eigen competentieontwikkeling tijdens het werkplekleren in minimum twee verschillende school- en klascontexten. Persoonlijke begeleiding wordt geboden door de hogeschool en door mentoren verbonden aan de werkplek.

Reflectie en dialoog deel 2 (4 SP)

In kleine, heterogeen samengestelde groepen bespreek je casussen vanuit het werkplekleren. Je kijkt kritisch naar je eigen functioneren en je eigen professionele groei. Er wordt ook expliciet aandacht besteed aan deontologie als belangrijk element in de competentieontwikkeling.

Praktijkonderzoek (6 SP)

Je doet een ontwerponderzoek, actie-onderzoek of een casestudy om onderzoekcompetenties te ontwikkelen in een onderwijssetting (school- of klaspraktijk) waarin personen met specifieke ondersteuningsnoden aanwezig zijn.

totaal: 60 studiepunten

Voor niet-leraren: klasdidactiek en klasmanagement (+6 SP)

We gaan stap voor stap op weg naar didactisch vaardig zijn in de klas: lesvoorbereidingen, klasmanagement, didactische werkvormen, een krachtige leeromgeving, welbevinden en betrokkenheid, differentiatie, … Hierbij zal je intensief samenwerken met medestudenten.

De gedetailleerde inhouden en evaluatievormen van de verschillende opleidingsonderdelen vind je in de online programmagids

voltijdse opleiding

In de éénjarige opleiding heb je naast contacturen en zelfstudie ook wekelijks twee dagen tijd voor werkplekleren (stage).  Concreet zien de lesweken in het eerste en tweede semester er als volgt uit:

dag

uren

semester 1

semester 2

Maandag Volledige dag Werkplekleren (WPL) Werkplekleren (WPL)
Dinsdag Volledige dag Werkplekleren (WPL) Werkplekleren (WPL)
Woensdag 09.30-12.30u BaBO@work* BaBO@work*
  13.30-15.30u Les Les
  15.45-17.45u Les Les
Donderdag 10.30-12.30u Les Les
  13.30-16.00u Les Les
Vrijdag 09.30-12.30u Didactische vaardigheden** Didactische vaardigheden**
  • *BaBO@work: zelfstudie, groepswerk, (onderzoeks-)opdrachten waarvoor een lokaal op de campus ter beschikking staat.
  • **Didactische vaardigheden: uitbreiding van het lessenpakket voor niet-leraren.

Omwille van de Covid-19-maatregelen zal de planning van de lessen licht afwijken van dit schema. De lessen blijven op woensdag en donderdag (+ vrijdag voor de niet-leraren), maar komend academiejaar kunnen er ook lessen worden ingeplant  op woensdagvoormiddagen. Een deel van de lessen krijg je ook online.


deeltijdse opleiding

Om de opleiding te combineren met je beroepspraktijk kan je  de lessen in de deeltijdse opleiding volgen op woensdagnamiddag in blokken van 2 uur, van 13.30 tot 15.30 uur en van 15.45 tot 17.45 uur.  Ben je niet tewerkgesteld in het onderwijs, neem dan contact op met sofie.vaneynde [at] ucll.be. Samen bekijken we dan de mogelijkheden om één dag per week werkplekleren (stage) op te nemen in een school of in leerondersteuning.

Omwille van de Covid-19-maatregelen krijg je een deel van de lessen ook online .


jouw docenten

De lessen krijg je van een gedreven team van experten die onderwijs, praktijkbegeleiding én praktijkonderzoek combineren.

De banaba werkt hiervoor nauw samen met de Expertisecentra Inclusive Society,  Resilient People,  Education & Development en Art of Teaching van UC Leuven-Limburg. De vakinhouden en de opbouw van de opleiding worden constant getoetst aan de nieuwste ontwikkelingen.

Docenten: Ann Van Hooste, Anneleen Roelandts, Annet De Vroey, Caroline Vancraeyveldt, Elisabeth Cans, Hannah Boonen, Heleen Neerinckx, Hilde van Dael, Izabel Janssens, Jasmien Sannen, Katrien Roelandts, Kim Willems, Leo De Raeve, Martine Ceyssens, Melanie Hall, Mieke Van Ingelghem en Sofie Van Eynde.

samen zetten we in op kansrijk, inclusief onderwijs, ondersteuning en veerkracht.