Studeren met een functiebeperking | UCLL

Contacten

Je eerste contactpunt zijn onze studentendiensten: daar kan je in alle vertrouwen terecht voor informatie en advies. Je start ook daar de procedures op voor het verkrijgen van faciliteiten.
Wij raden toekomstige studenten aan om al in het laatste jaar secundair onderwijs polshoogte te nemen bij onze diensten over je mogelijkheden!

Procedure

Stap 1

Na je inschrijving aan UCLL, vraag je het statuut student met een functiebeperking aan via het tabblad 'Inschrijvingen en aanvragen' op het 'KU Loket'. Na het inleveren van de gevraagde documenten, krijg je een mail met de vermelding of je statuut is goedgekeurd.

Een van volgende documenten dien je in te leveren. (Eén van de drie mogelijkheden die hieronder zijn opgesomd volstaat.) 

  1. Een attest afgeleverd door een instantie die door de overheid bevoegd werd verklaard, d.w.z.:

• een bewijs van inschrijving bij het Vlaams Agentschap
• een attest van erkenning van handicap van het Directoraat Generaal voor Personen met een handicap;
• een gemotiveerd verslag of verslag van een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB);
• een ‘GC-verslag’ (verslag gemeenschappelijk curriculum), een ‘IAC-verslag’ (verslag individueel aangepast curriculum) en een OV4-verslag (verslag opleidingsvorm 4) opgemaakt door het CLB.

  1.  Een diagnoseattest ondertekend door een bevoegd expert  

    Voor het overzicht van de bevoegde experten zie de Handleiding (pdf, pag. 7) van de Vlaamse Onderwijsraad 
     
  2.  Een attesteringsbundel functiebeperking

Beschik je niet over de documenten onder 1 en 2 dan kan je een attesteringsbundel laten invullen door een bevoegd expert. In de attesteringsbundel is aangegeven wie de bevoegde expert is. (Nederlandstalige en Engelstalige versies / word en pdf)

(Deze attesteringsbundel kan je eventueel ook vinden op de website van de Vlaamse Onderwijsraad.)

Een statuut functiebeperking wordt meestal éénmalig toegekend als de functie-uitval blijvend is. Als er tijdelijke uitval is (minimum 12 maanden) dien je je jaarlijks aan te melden.

Aanvraag studeren met functiebeperking
Aanvraag studeren met functiebeperking

Stap 2

Je neemt contact op met de  studentendienst om te bespreken welke faciliteiten nodig, redelijk en haalbaar zijn in de opleiding.

Hierbij gaan we uit van de knelpunten die jouw functiebeperking met zich meebrengt in een bepaalde opleiding.

De faciliteiten hebben als doel deze hindernissen op te vangen en kunnen betrekking hebben op onderwijs- en examenactiviteiten. Het kan bijvoorbeeld gaan om aangepaste opdrachten of deadlines, gebruik van hulpmiddelen, extra tijd tijdens een examen of de mogelijkheid om je antwoorden mondeling toe te lichten op een examen.

De faciliteiten dienen jaarlijks besproken te worden met de studentendienst.

Om in aanmerking te komen voor examenfaciliteiten, dient je aanvraag ten laatste 35 dagen voor de start van de officiële examenperiode in orde te zijn.

Stap 3

De studentendienst kent de faciliteiten toe via KU loket. Na behandeling van je dossier ontvang je een bevestigingsmail en een attest met de toegekende faciliteiten. Je kan steeds terecht bij de studentendienst als zich wijzigingen voordoen in je situatie of wanneer zich vragen of onduidelijkheden stellen bij de toegekende faciliteiten.

Stap 4

Nadat je een statuut en bijhorende faciliteiten hebt aangevraagd en deze ook goedgekeurd werden, dien je per examenperiode of examenkans de geattesteerde examenfaciliteiten nog in te zetten. Deze aanvragen doe je in KU loket.

Meer informatie en een bijhorend stappenplan vind je op intranet. Deze vierde stap is immers nog niet voor alle opleidingen van toepassing. 

De studentendienst bekijkt de ingediende aanvragen en keurt ze wel of niet goed.

Andere ondersteuning