Overslaan en naar de inhoud gaan

Eerstvolgend infomoment Secundair Onderwijs:

aanbod Onderwijsvakken

Hogeschool UCLL volgt de modernisering van het secundair onderwijs en clustert de onderwijsvakken in een lerarenprofiel. Dat betekent dat je leerkracht kan worden in 2 onderwijsvakken binnen eenzelfde studiedomein of kan kiezen voor een vakkencombinatie uit verschillende studiedomeinen.

Check de combinaties: in diepenbeek  in heverlee  
 

taal

Heb je een sterke talenknobbel? Vind je het boeiend om in meerdere talen te communiceren? Wil je je verdiepen in één of meerdere talen, culturen of literaturen? Word een gepassioneerde taalleraar!

Engels

Houd je van de Engelse taal en cultuur? Heb je het in je om als enthousiaste leraar Engels jouw taalmicrobe door te geven aan jongeren?

In deze opleiding krijg je luister-, spreek-, schrijf- en leesvaardigheden onder de knie. Je verdiept je in de Engelse grammatica, literatuur en cultuur en je leert de technieken van het lesgeven.

Leerlingen komen dagelijks via allerlei moderne media met het Engels in contact. Je wordt dus uitgedaagd om creatief met de taalvaardigheid van je leerlingen aan de slag te gaan.

Frans

Heb je een uitgesproken voorliefde voor de Franse taal, cultuur en literatuur? Spreek, luister, lees en schrijf je graag in de taal van Molière en wil je die passie doorgeven aan jongeren?

In deze opleiding word je ondergedompeld in de Franstalige wereld door dialogen, mini-lessen, uitstappen, uitwisselingen ... Je connecteert met de Franstalige cultuur en beluistert Franse muziek, leest romans en teksten, volgt de Franstalige actualiteit en kijkt naar films. Zo leer je je uitdrukken in het Frans. Je vertaalt de opgedane kennis en vaardigheden naar een eigen vakdidactisch onderbouwde lespraktijk. Hiervoor krijg je de nodige grammaticale, fonetische en lexicale bouwstenen. 

Je ontdekt hoe je jongeren warm kunt maken voor én vertrouwen kunt geven in het Frans. Je bedenkt zelf creatieve, motiverende en communicatieve werkvormen om hun taalvaardigheid te stimuleren en hen hiervoor de nodige taalkundige bouwstenen aan te reiken. Jongeren leren in jouw lessen hoe ze zelf correct in het Frans kunnen communiceren en handelen in verschillende contexten.

Nederlands

Heb je een goed taalgevoel, ben je nieuwsgierig, kritisch, expressief en heb je een open geest?  Communiceer je graag en vlot? Geniet je ervan om te lezen en de actualiteit te volgen? Wil je je passie voor taal delen?

Het vak Nederlands bestaat uit mondelinge en schriftelijke vaardigheden (lezen, luisteren, spreken, schrijven), taalbeschouwing en literatuur. Je verdiept je hierin en ontwikkelt zo je eigen taalvaardigheid. Je bouwt een ruime vakinhoudelijke bagage op en leert boeiende en uitdagende lessen ontwerpen.

Je ontdekt hoe je de taalvaardigheid van leerlingen stapsgewijs kunt ontwikkelen via levensechte en motiverende opdrachten. Helder communiceren, vlot informatie verwerken en kritisch omgaan met media zijn noodzakelijke competenties in deze maatschappij. Nederlands biedt ook veel ruimte aan leerlingen om creatief en expressief uit de hoek te komen.

Je brengt hen in contact met de culturele rijkdom van het taalgebied. Je bekijkt de taak van de leraar Nederlands in een ruimer perspectief en focust bijvoorbeeld op het taalbeleid van de school en Nederlands als tweede taal. Nederlands is en blijft een belangrijk en gevarieerd onderwijsvak in het secundair onderwijs.

Nederlands niet-thuistaal

Ben je geprikkeld door talige diversiteit? Wil je graag Nederlands aanleren aan anderstaligen? Wil je je inzetten voor duurzaam onderwijs dat talengericht, ondersteunend en innovatief is?

 • Ondersteun als expert het OKAN-onderwijs in Vlaanderen.
 • Vergroot de kansen voor anderstaligen in de maatschappij.
 • Help kinderen en volwassen met een anderstalige achtergrond om Nederlands te verwerven.

STEM

Ben je in de ban van wetenschappen of van alles wat de natuur voortbrengt? Wil je natuurlijke verschijnselen onderzoeken en weten wat de toekomst in petto heeft? Kan je oplossingsgericht denken en handelen? Daag jezelf uit en word een STEM-leraar! STEM staat voor Science, Technology, Engineering & Mathematics.

Aardrijkskunde

Kunnen aardbevingen in België voorkomen? Gaat Vlaanderen verdrinken als het zeepeil stijgt? Hebben we nog voldoende voedsel als de wereldbevolking blijft aangroeien? Kunnen de zon en wind voldoende energie leveren voor iedereen? 

In deze opleiding bestudeer je de aarde in al haar facetten en bouw je een breed wetenschappelijk kader. Je ontdekt hoe de mens de aarde gebruikt en wat hiervan de gevolgen zijn. Je krijgt een beeld van de toekomstige maatschappij en leefwereld van de leerling. “The study of geography is about more than just memorizing places on a map. It’s about understanding the complexity of our world”, by Barack Obama.

video studenten

In de klas en tijdens excursies leer je verschillende methodieken om aardrijkskundige onderwerpen op een creatieve en onderzoekende manier aan jongeren te onderwijzen.

Biologie

Heb je een grote interesse voor alle facetten van de natuur, het menselijk lichaam en ben je bekommerd om het milieu? Bezit je een gezonde dosis nieuwsgierigheid om natuurlijke fenomenen uit het dagelijkse leven te onderzoeken en te begrijpen?

In deze opleiding krijg je een grondige kennis van planten, dieren en het menselijk lichaam. Je onderzoekt hoe deze organismen uitwendig en inwendig opgebouwd zijn en hoe ze zich voeden, ademen, reageren op prikkels, voortplanten … Je analyseert ook de samenhang tussen deze organismen en hun milieu met behulp van veldbiologische technieken.

Een leraar biologie verwondert jongeren met kennis over planten, dieren, het menselijk lichaam, verschillende biotopen … In deze opleiding leer je jongeren vanuit concrete waarnemingen en experimenten biologische vraagstukken oplossen. Je bedenkt eenvoudige en creatieve proeven waarmee je biologische verschijnselen kan verklaren.

Chemie

Ben je nieuwsgierig naar het verhaal van atomen en moleculen? Vind je het interessant om te ontdekken hoe chemische reacties ontstaan en tot welke nieuwe producten die kunnen leiden? Wil je vanuit chemie de noodzakelijke handvaten meekrijgen om natuurwetenschappen en STEM te kunnen onderwijzen?

In deze opleiding krijg je een ruime didactische, experimentele, informatietechnologische en inhoudelijke bagage om leerlingen te boeien en uit te dagen voor chemie. Je brengt chemische begrippen en verklaringen correct en duidelijk over met behulp van modellen. Je hebt veel oog voor het belang van chemie voor de mens, natuur, veiligheid en innoverende aspecten.

Een leraar chemie gaat op zoek naar eenvoudig spectaculaire en veilige proeven alsook passende werkvormen om leerlingen te prikkelen.

20 getuigenissen van student-leraren

Elektriciteit

Vind je het een uitdaging om jouw opgedane kennis over elektriciteit verder uit te diepen en over te dragen aan jongeren? 

In deze opleiding krijg je een stevige basiskennis van elektriciteit en leer je met eenvoudige middelen een les boeiend maken. Je ontdekt hoe je elektrische begrippen en vaardigheden kan visualiseren in de klas met behulp van ICT-tools, demonstraties, labo’s, animaties, film en praktische uitvoeringen. Zo kan je theoretische en praktische kennis op een boeiende en interactieve manier overbrengen.

Je leert jongeren veilig werken met materialen. Je werkt samen aan elektrische installaties en begeleidt hun creatieve projecten. Je motiveert hen om elektrische vaardigheden volop te benutten wanneer problemen opduiken. Met kennis in elektriciteit kan je jongeren helpen bijdragen tot een maatschappij die zuiniger en bewuster met energie omgaat. Je laat hen inzien dat slimme elektrische toepassingen bijvoorbeeld de menselijke arbeid kunnen verminderen.

video leraar elektriciteit worden

Fysica

Heb je het verlangen om de wereld te begrijpen? Wil je de fundamentele principes van natuurverschijnselen ontsluiten voor jongeren? Fysica is het unieke samenspel tussen fysische principes en experimentele waarnemingen. 

In deze opleiding leer je fysische theorieën zoals de Mechanica van Newton, de Thermodynamica, het Elektromagnetisme en de Optica kennen. Je ontdekt de wereld van Trillingen, Golven en de boeiende Moderne fysica. Door te experimenteren kan je fysische theorieën en modellen verifiëren. Zo leer je proeven opstellen, nauwkeurige metingen uitvoeren en situaties modelleren en analyseren.

video's studenten

In de vakdidactiek leer je de wereld van fysica, natuurwetenschappen en STEM op een aangename, boeiende en leerrijke manier te openen voor jongeren. Je ontdekt hoe je fysica kan visualiseren in de klas met applets, demoproeven, leerlingenexperimenten, animaties, film …

Informatica

Ben je helemaal mee met de laatste nieuwtjes en updates binnen ICT en informatica? Heb je een groot vermogen om logisch na te denken? Vind je het een uitdaging om naar oplossingen te zoeken tot je concrete resultaten op je scherm krijgt?

In deze opleiding leer je softwarepakketten gebruiken, robots besturen, gevarieerd programmeren, computers en netwerken beheren, websites ontwerpen, digitale media correct inzetten, beelden en video’s bewerken en zoveel meer. Als leraar informatica kan je dus als de beste inspelen op de leefwereld van jongeren.

Centraal staat het probleemoplossend denken. Hoe krijg ik een concreet probleem zo efficiënt mogelijk opgelost en waarom is dat de beste manier?

Mechanica

Lijkt je garage op een echte werkplaats? Wil je een expert worden in materialen en machines hanteren?

In deze opleiding verscherp je je inzicht in mechanica en verdiep je je verder in de mogelijke toepassingen. Je bouwt daarbij wetenschappelijke kennis op die je nodig hebt om realisaties op een doordachte manier uit te voeren.

Je leert jongeren al doende omgaan met materialen en machines. Je wijst hen daarbij op de mogelijke gevaren en aandachtspunten van een veilige werkomgeving. Je brengt hen ook de principes bij van mechanica en verbindt die met techniek.

Techniek

Ben je geboeid door technologie? Wil je graag weten hoe dingen werken? Wil je zelf ontwerpen en uitvoeren en dat stapsgewijs ook aanleren aan jongeren?

In deze opleiding leer je doen en denken via allerlei technieken en materialen. Je wordt vaardig in de bediening van machines en het veilig gebruiken van hulpmiddelen. Probleemoplossend, ontwerpend en onderzoeksgericht handelen, met een knipoog naar de wetenschap, zijn kernvaardigheden die deel uitmaken van je DNA als leraar techniek.

Je verwondert jongeren met de mogelijkheden van techniek. Je laat hen kennismaken met technische systemen, materialen en middelen. Je leert hen proefondervindelijk en onderzoeksgericht te werken en realisaties te maken. Je geeft hen daarbij inzicht in de werking van processen zoals het engineering proces en hoe dit in producten resulteert.

Wiskunde

Hou je van logische redeneringen, meetkundige figuren en wiskundige formules? Puzzel je graag op problemen waar je goed over moet nadenken? Herken je patronen en structuren in een groter geheel?

In deze opleiding krijg je een grondige wiskundige achtergrond. 

 • Je ontdekt en bewijst verrassende eigenschappen van meetkundige figuren.
 • Je bestudeert de logica waar het wiskundig redeneren op steunt.
 • Je zoekt patronen in statistische data en je stelt je kritisch op voor grafieken in de media.
 • Je wordt ingewijd in de wereld van de verschillende soorten getallen: hoe zijn ze ontstaan en hoe kun je ze nauwkeurig definiëren?
 • Verder bestudeer je functies, krommen, analytische meetkunde en goniometrie en los je hiermee problemen op.
 • Met tastbare modellen, computertekeningen en schetsen onderzoek je ruimtefiguren, hun symmetrie, hun volume ...

Je hebt aandacht voor het gebruik van wiskunde in de wetenschappen, in de techniek en in het dagelijkse leven. Je krijgt zicht op de wiskundige cultuur doorheen de eeuwen en bij verschillende volkeren. Samen met medestudenten werk je een project uit waarbij je inzoomt op een stukje historische wiskunde. 

Je neemt jongeren mee naar de wondere wereld van de wiskunde en haar toepassingen. Via voorbeelden laat je hen nieuwe begrippen en wetmatigheden ontdekken. Je bevordert hun rekenvaardigheid, meetkundig inzicht, probleemoplossend denken en redeneervermogen. Je hebt geduld voor leerlingen die het er moeilijk mee hebben; snellere leerlingen daag je uit met complexere opgaven.

MENS EN MAATSCHAPPIJ

Ben je geboeid door de mens en de samenleving? Wil je samen met leerlingen de wereld verder verkennen? Heb je een breed interesseveld, ben je sociaal, economisch of zorgzaam ingesteld? Binnen dit profiel leer je jongeren met een kritische blik naar maatschappelijke waarden en normen kijken. 

Economie

Wil je meer dan gewoon meepraten over een oplossing van de kredietcrisis en je verdiepen in economie en boekhouden, maar ook in recht, logistiek, administratie, bedrijfsbeheer …? 

In deze opleiding staat de maatschappij centraal. Je analyseert de economische realiteit, eerst door de bril van de consument, daarna door die van de producent, nationaal en internationaal. Je kijkt naar diezelfde wereld als boekhouder, bedrijfsleider, jurist … Je bouwt zo een erg volledig beeld op van ‘de economie’.

Als leraar economie breng je de economische realiteit en dus de wereld naar de klas. Je leert jongeren de maatschappij begrijpen waarin ze groot worden op basis van concrete situaties en problemen. Je zet in op actualiteit en aanschouwelijkheid. Je werkt met teksten, artikels, cijfers, grafieken en tabellen. Werkelijkheidsnabij werken staat centraal!

Geschiedenis

Ben je gepassioneerd door het verleden in de ruime zin? Vind je andere culturen, tijdsperiodes, gebruiken en revoluties boeiend? Heb je een kritische en onderzoekende houding?

Video student

In deze opleiding bestudeer je de westerse tijdsbalk. Je verdiept je in het politiekterritoriale, economische, sociale en culturele domein van het verleden en de onderlinge verbanden. Je gaat op verkenning binnen andere culturen zoals Islam, Azteken, Inca’s, enz. 

Je leert jongeren een kritische houding aan te nemen.

Gezondheidsopvoeding (voorheen voeding-verzorging)

Ben je geïnteresseerd in gezondheidsopvoeding en wil je leerlingen bewust maken van thema’s zoals gezond leven, voeding en beweging? Wil je zorg dragen voor het milieu waarin jij en anderen leven, wonen en werken?

Met deze opleiding zetten we breed in op het geestelijk en emotioneel welbevinden, een gezonde en veilige levensstijl, maar ook vaardigheden die de gezondheid bevorderen en behouden. Vakkennis, zorgzaamheid, creativiteit, sociaal denken en organisatievermogen bij praktisch handelen zijn sleutelwoorden in deze opleiding.

Studenten aan het woord

Je leert probleemoplossend denken en analytisch-onderzoekend werken. De theorie en praktijk zijn sterk verweven. Je geeft dus regelmatig praktijklessen, maar organiseert ook leergesprekken over levensstijlen en projecten rond de mens en maatschappij.

INHOUD JAAR 1 (Semester 1 | 2)

 • Dienstenzorg
  • Voeding, textiel- en interieurzorg (4 SP | 4 SP)
 • Gezondheidszorg
  • Sociale wetenschappen (1 SP | 2 SP)
  • Healthy lifestyle (2 SP | 2 SP)
 • Stage en didactisch atelier (6 SP | - )

Islamitische godsdienst

Wil je je verdiepen in de islam en samen met jongeren erover nadenken? Wil je jongeren de diversiteit binnen de islam als rijkdom laten inzien zodat ze er wijsheid en inspiratie uit kunnen halen?

In deze opleiding leer je alle onderdelen van de islam op een bewuste en kritische manier kennen.

 • In Siera & Achlaq bestudeer je de levensgeschiedenis van de profeet Mohammed in zijn historische context en ontdek je de kenmerken van de islamitische morele vorming zoals verdraagzaamheid, eerlijkheid, vriendelijkheid, rechtvaardigheid, respect, vrijheid, geduld ... De opvoedingsmethode van de profeet Mohammed komt ook aan bod.
 • In Aqida en Kelam ga je interactief op zoek naar de basis van het islamitische geloof en ontdek je de bredere filosofie a.d.h.v. verschillende benaderingen in de theologische scholen.
 • Je denkt na over de vertaling van de Koranverzen binnen de leefwereld van jongeren.
 • De totstandkoming, het belang en de bronnen van Hadith worden in het tweede jaar behandeld.
 • De verrichting en de verdiensten van de rituelen en de ethische thema’s komen in het tweede en derde jaar aan bod.

De vakdidactische lessen zullen je leren hoe je de leerinhouden van de islam op een correcte manier spelenderwijs en verhalenderwijs kan overbrengen. Het gebruik van ict-tools, de integratie van de actualiteit, het aansluiten bij de leefwereld van de jongeren en in dialoog gaan met zowel moslims als andersgelovigen staan centraal.

Niet-confessionele zedenleer

Denk jij graag na over geluk, het leven en een rechtvaardige samenleving? Wil je jongeren begeleiden in de zingeving van hun eigen levensbeschouwing?

Niet-confessionele zedenleer brengt de principes van vrijzinnig humanisme tot leven. In het eerste jaar leer je de basis van filosofie en het humanisme. Daarna ontdek je meer over de waarden en normen van leerlingen met diverse levensbeschouwingen in de klas. Je leert filosoferen met jongeren en denkt kritisch na over deze vrijzinnige levensopvatting.

Je gaat in dialoog met leerlingen over zichzelf en de wereld. Je leert ze een onderzoekende houding aan te nemen en stimuleert hen om op te komen voor hun eigen opvattingen. Om een mening te kunnen vormen, vertrek je van feiten en rationeel denken.

Project algemene vakken (PAV)

Volg je graag de actualiteit? Vind je het belangrijk om te weten wat er zich in de wereld afspeelt? Heb je een vleugje creativiteit, een kritische blik en een ruime interesse?

Binnen dit vak doe je vanuit verschillende invalshoeken een actueel thema op een creatieve en sprekende manier uit de doeken. Je verwerft vakkennis over geschiedenis, politiek, aardrijkskunde, Nederlands en wiskunde. 

De wereld en de maatschappij waarin jongeren leven staan hierbij centraal. Je leert jongeren opkomen voor zichzelf en geeft hen handvaten voor een betekenisvol leven.

Opgelet! Dit vak kan je enkel nog in avondonderwijs op campus Diepenbeek volgen.

Rooms-katholieke godsdienst

Wil je samen met jongeren op weg gaan? Denk je graag kritisch na? Ben je gefascineerd door de ‘grote’ vragen van het leven? Ben je nieuwsgierig naar wat het christendom hierover te zeggen heeft? 

In deze opleiding krijg je zicht op religie in haar veelheid en complexiteit. Je verdiept je in de kernbegrippen en verhalen uit de joods-christelijke traditie. Je leert met een levensbeschouwelijke bril te kijken naar het leven en naar de wereld van vandaag. Zo groei je in religieuze geletterdheid  en levensbeschouwelijke communicatie.

Als leraar rooms-katholieke godsdienst stimuleer je leerlingen om kritisch na te denken over filosofische en religieuze thema’s. Dat doe je vanuit een specifieke christelijke invalshoek in dialoog met andere levensbeschouwingen. Samen met jongeren verken je de complexe traditie van het christendom en bots je op antwoorden die vaak nieuwe vragen blijken te zijn. Je gaat met leerlingen op zoek naar betekenissen die voor hun leven belangrijk zijn.

alumnus Julie aan het woord

beweging

Ben je sportief, avontuurlijk en hou je van een uitdaging? Heb je een echte teamspirit en ben je goed in motiveren? Wil je anderen binnen hun eigen mogelijkheden laten sporten en bewegen? Maak van je passie voor sport je beroep!

Video opleiding

Bewegingsrecreatie (BR)

Hou je van omnisport? Ben je avontuurlijk? Verleg je graag je grenzen? Ben je een echte animator? Kriebelt het om anderen te coachen en begeleiden in diverse sportactiviteiten?

In deze brede opleiding leer je sport- en bewegingsactiviteiten organiseren in diverse omgevingen zoals sportclubs, verenigingen, federaties, sportdiensten … Je bouwt ook expertise op in verschillende sportieve activiteiten uit de vrijetijdssector zoals sportmanagement, outdoor activiteiten, fitness en coaching.

Je begeleidt kinderen, jongeren, volwassenen, senioren, mensen met een beperking en anderen in hun sport en ontspanning.

Lichamelijke opvoeding (LO)

Doe je graag aan sport en wil je anderen ook warm maken voor sport, beweging en sportspel? Ben je een echte teamplayer en een krak in de organisatie van (bewegings-)activiteiten? Vind je een fitte en gezonde levensstijl belangrijk?

In deze opleiding ligt het accent op praktijk en zelf sporten. In de praktijklessen verbeter je je eigen niveau in verschillende sporten. Daarnaast leveren theoretische vakken zoals anatomie en biomechanica je de nodige basis en ontwikkelen die je motorische ‘bril’. De theorie en praktijk zijn heel sterk verweven.

Er ligt ook een belangrijk accent op de didactiek van het lesgeven. In de praktijklessen leer je hoe je sportactiviteiten aantrekkelijk maakt en leerlingen kunt activeren. Onder het motto ‘al doende leert men’ kan je de talrijke oefen- en stagemomenten gebruiken om een uitmuntende LO-leraar te worden.

kunst en creatie

Houd je van musiceren, beeldende creaties, experimenteren, optreden …? Voel je je als een vis in het water in diverse kunstvormen? Begint het te kriebelen als je een mooi kunstvoorwerp ziet? Geef je creativiteit alle ruimte en word een leraar binnen het profiel kunst en creatie. 

Muzikale opvoeding (MO)

Is muziek je leven? Voel je ook die passie? Wil je een muziekleraar van de toekomst worden?

In de opleiding groei je als muzikant. Je ontpopt jezelf tot performer, samenspeler, kunstenaar, creatieveling en vakman. Je musiceert met jongeren vanuit je eigen passie voor muziek en je ontplooit je zo tot leraar.

De opleiding is volledig afgestemd op actuele muziek en de noden van jongeren van de 21ste eeuw. Belevend leren in interactie met de wereld staat centraal. MO-leraar worden, daar zit muziek in!

Plastische opvoeding (PO)

Ben je creatief én kunstzinnig? Wil je leerlingen coachen om hun talenten en creativiteit te ontwikkelen?

In de opleiding maak je allerlei creaties. Vanuit een idee of probleemstelling denk je na over wat je kan maken. Je onderzoekt op welke manier je het verhaal duidelijk en krachtig kan brengen. Dat is een boeiende zoektocht naar materialen, technieken en mogelijkheden. Ook kijk je met een ruime blik naar kunstactualiteit. 

Je leert jongeren ‘out of the box’ denken en ideeën verwezenlijken. Een leraar PO brengt jongeren in een creatieve flow en maakt van een hobby zijn beroep!

Project kunstvakken (PKV)

Hou je van kunst? Wil je kinderen, jongeren of volwassenen warm maken voor kunst? Ben je ervan overtuigd dat kunst de wereld kan veranderen?

In deze opleiding krijg je een brede artistiek-culturele bagage. Je wordt ondergedompeld in alle culturele domeinen muziek, theater, media en audiovisuele kunst, literatuur en beeldverhaal, dans en erfgoed, architectuur, design en beeldende kunst. Zo ontwikkel je je kunstenaarschap en kan je op zoek gaan
naar waar jouw talenten liggen. Je krijgt veel kansen om te experimenteren en een authentieke leraar kunst te worden. 

Regelmatig bezoek je voorstellingen en tentoonstellingen. Je richt je niet alleen op kunst- en cultuureducatie in een onderwijssetting, maar ook op kunst- en cultuureducatie in kunsteducatieve
organisaties, musea of culturele centra. Zo bouw je ervaring op binnen én buiten de schoolmuren. Als leraar kunst heb jij een attitude die de school, de stad en de samenleving kan veranderen.